icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1407 og tillæg nr. 44

Offentligt område ved Bøgevang, Vejle.

Vejle

Formålet med lokalplan forslaget er, at give mulighed for at en garage og et nyerhvervet enfamiliehus, Skansen 5 på 121 m² kan nedrives. I stedet gives mulighed for at opføre en bygning indeholdende en multisal og værksteder i alt 655 m² samt en garage. Bygningernes kan opføres i maksimalt 2 etager med en maksimal højde over niveauplan på 8,5 meter. Garagen kan have fladt tag. De øvrige bygninger skal have saddeltage.  Bygningerne skal henvende sig mod gaden. Der skal vælges naturbaserede materialer, der fremstår uden at efterligne naturprodukter som enten tegl eller skærmtegl. Der lægges op til et moderne facadeudtryk, der lægger sig op ad det eksisterende, som samtidigt muliggør en bæredygtig byggemetode.

Formålet med tillægget er at ændre anvendelsen i rammeområdet, at overflytte Skansen nr. 5, matr.nr. 247r og Bøgevang nr. 14I, 14B, 16 og 18, alle matr.nr.3e fra ramme nr. 1.3.B.1 Boligområde ved Koldingvej og Ribevej i Vejle til 13.O.8 Offentligt område ved Bøgevang i Vejle. Samt at give mulighed for en udnyttelse af grunden på 65% og give mulighed for en bygningshøjde på 15 meter.

Dine muligheder

Byrådet har den 08.11.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1407 Offentligt område ved Bøgevang, Vejle og tillæg nr. 44 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra fredag den 10. november 2023 til tirsdag den 9. januar 2024 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. De ændringer i området der forekommer som følge af realising af lokalplanens muligheder vil omfatte funktioner, der også forekommer i dag. Der bebygges tættere, men i skala med omgivelserne. Der bygges værksteder, men disse opføres efter tidssvarende krav til reduktion af eventuel støj og støv. Der skal søges en § 8 tilladelse iht. Jordforureningsloven forud for gravearbejde.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.