icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1419 og tillæg nr. 50

Boligområde ved Vongevej, Sandvad

Hovedkær (Jelling nord)

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for omdannelse af ejendommen kendt som Sandvad Centeret, der tidligere har været plejehjem/flygtningecenter, til boliger i form af rækkehuse og etageboliger. Der indrettes ca. 30 boliger i de eksisterende bygninger. Lokalplanen sikrer bevaring af bygningens arkitektur, udvidelse af parkeringsarealet og bevaring af de grønne uderum med levende hegn og enkeltstående træer. 

Formålet med tillægget er at ændre anvendelsen fra plejehjem/flygtningecenter til boliger i form af rækkehuse og etageboliger.

Dine muligheder

Byrådet har den 29.05.2024 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1419 Boligområde ved Vongevej, Sandvad og tillæg nr. 50 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 3. juni 2024 til mandag den 29. juli 2024 kl. 15.00. Hvis indsigelsen også er på vegne af andre, skal du medsende fuldmagter. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Hvis du ønsker at få planerne printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med, at de eksisterende bygninger bliver omdannet til boli­ger. Det er den mest bæredygtige måde at etablere nye boliger på, da der ikke skal bruges energi på at producere nye byggematerialer. Dermed mindskes udledningen af CO2. Derudover laves der ikke nye arealudlæg. Planen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og følsomme indvindingsområder. Da anvendelsen af bygningerne blot ændres fra offentli­ge formål til boliger, vurderes det ikke at planen påvirker drikkevandet. Der er registreret en mindre V1 forurening, som vil blive håndteret i forbindel­se med byggesagen, hvis det vurderes nødvendigt.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.