icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. nr. 1405 og kommuneplantillæg nr. 38

Område til offentligt formål, vandværk ved Søndermarksvej, Skærup

Vejle

Formålet med lokalplansforslaget er at muliggøre en udvidelse af Skærup vandværk og dermed også sikre en bebyggelse placeret længst muligt mod vest, for fortsat at muliggøre udsyn fra bakken på Fredericiavej i syd mod kirken nord for Skærup. Arkitekturen skal være æstetisk tilpasset området, eftersom placeringen af vandværket ligger synligt fra Fredericiavej og bliver første møde med Skærup ved ankomst fra syd.

Formålet med tillægget er at overføre området fra landzone til byzone.

Dine muligheder

Byrådet har den 13.09.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1405 Område til offentligt formål, vandværk ved Søndermarksvej, Skærup og tillæg nr. 38 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 18. september 2023 til mandag den 13. november 2023 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du se planen/planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med:

 • Lokalplanen og kommuneplantillægget lægger et nyt areal ind i byzone. Lokalplanen har bestemmelser for ny beplantning, der bløder op på overgangen mellem by og det åbne land.
 • Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af vandværk, og har derfor ikke negativ indflydelse på særlige drikkevandsinteresser.
 • Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af vandværk, og har derfor ikke negativ indflydelse på grundvandet (nitratfølsomme- og/eller sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder).
 • Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af vandværk, og har derfor ikke negativ indflydelse på vandindvindingsopland.
 • Lokalplanområdet udlægger det nødvendige areal til udvidelse af vandværk.
 • I lokalplanafgrænsningen mod vest ligger der et dige. Diget med beplantning forbliver i landzone.
 • Projektet bearbejdes så det passer bedst muligt ind i omgivelserne.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering

Al jord i byzone er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet, men kan af kommunen undtages fra klassificeringen via Regulativ for Jord, hvis der er en rimelig grad af sikkerhed for, at et område generelt ikke er forurenet.

Området omfattet af lokalplanen vurderes at leve op til kriterierne for undtagelse fra områdeklassificeringen jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord agtes derved ændret således at området undtages fra områdeklassificeringen. Du kan læse mere og se regulativet på www.vejle.dk/områdeklassificering

Spørgsmål og høringssvar sendes til jordogvarme@vejle.dk. Høringsfristen er den 16.10.2023.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.