icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til ophævelse af del af lokalplan nr. 100201

for et boligområde ved Lærkevej, Tornparken og Åsbækvænget i Vonge

Vonge og Kollemorten


Vejle Kommune ønsker at ophæve del af lokalplan nr. 100201, da der er sket ombytning af arealer til boligformål.

Dine muligheder

Byrådet har d. 24.04.2024 vedtaget forslag til ophævelse af del af lokalplan nr. 100201 for et boligområde ved Lærkevej, Tornparken og Åsbækvænget i Vonge.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 29. april 2024 til mandag den 27. maj 2024 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til ophævelsen af en del af planen.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen med redegørelse for den delvise ophævelse

Hvis du ønsker at få planen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Screening for miljøvurdering

Den delvise ophævelses indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at den delvise ophævelse af planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med at diget i området bevares og vil være beskyttet jf. naturbeskyttelsesloven, og arealreservationer til forsynings- og afløbsledninger, kloakanlæg samt vejret ikke påvirkes af lokalplanens ophævelse.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.
Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kort over lokalplanområdet og arealet der ønskes udtaget af lokalplanområdet

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.