icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Indkaldelse af idéer og forslag om udvidelse af rammeområder ved Høgsholtvej i Vejle samt ophævelse af udpegning som skovrejsningsområde

Vejle

Vejle Kommune indkalder idéer og forslag til udarbejdelse af tillæg nr. 27 til Vejle Kommuneplan 2021-2033, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 1392 Boligområde ved Høgsholtvej, Vejle.

En privat bygherre ønsker mulighed for at udvikle et nyt boligområde i Hover, Vejle til tæt-lav boligbebyggelse i to etager.

Den sydligste del af lokalplanområdet er ikke udlagt i en ramme, da der tidligere har ligget en sikkerhedszone for en gasledning. Boligramme 1.4.B.20 udvides mod syd, så den medtager Høgsholtvej for at skabe vejadgang til planområdet. Langs lokalplanområdets østlige skel er en grøn kile udlagt i en rekreativ ramme 1.4.R.6. Denne udvides ligeledes. Det drejer sig om et samlet areal på knap 10.000 m². Det vil kræve et kommuneplantillæg at udvide begge rammer mod syd til og med Høgsholtvej.

En stor del af området er udpeget til skovrejsningsområde. Udpegningen vil blive ophævet det pågældende sted, da der er udlagt et tilsvarende areal andetsteds i området. Samlet set er der blevet udlagt ca. 800 ha mere areal til skovrejsningsområder i Kommuneplan 2021-2033 i forhold til tidligere.

Hvad er kommuneplanrammer

Kommuneplanrammer er politisk vedtaget rammer for lokalplanlægning. Rammerne fastsætter f.eks. et områdes anvendelse, maksimale bygningshøjde, bebyggelsesprocenter, krav til parkering og opholdsarealer m.m. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.

Dine muligheder

Fra den 28.02.2023 til den 17.03.2023 kl. 14.00 kan du sende idéer og forslag til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Efter høringen vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg og lokalplan. Planerne vil blive sendt i offentlig høring, hvor der bliver mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.