icon-Trafik-og-parkeringBolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Industrivej 129, Børkop – omlægning af del af privat fællesvej.

Industrivej 129, Børkop – det foreslås, at privat fællesvej omlægges i forbindelse med udstykning af matr. 6ba Gårslev By, Gårslev.

Børkop, Gårslev

I forbindelse med udstykning af matr. 6ba, Gårslev By, Gårslev er der behov for omlægning af en på matrikelkortet udlagt 4 meter bred privat fællesvej på en strækning af cirka 170 meter over ejendommen, matr. nr. 6ba, Gårslev By, Gårslev, Industrivej 129, 7080 Børkop.

Vejudlæg er fra år 2000 og vist med sort stiplede streger nedenfor. 

Foto viser uddrag af matrikelkort for Industrivej 129, Børkop. Herpå er der skitseret, hvor der foreslås en omlægning af privat fællesvej

Vejudlægget sikrer adgang (landbrugskørsel) for matr.nr. 6ba og 6aø, Gårslev By, Gårslev, hvor sidstnævnte matrikelnummer ligger mellem motortrafikvejen og den sydlige frakørselsrampe.

Det sker via to eksisterende markoverkørsler ved motortrafikvejens sydlige frakørselsrampe.

Omlægningen indebærer, at vejen i stedet for at forløbe midt igennem matr.nr. 6ba ibd., omlægges som vist med grå på udstykningsplanen nedenfor.

Matr. nr. 6ba ibd. er omfattet af lokalplan nr. 1355.

På foto ses skitse til udstykningsplan Industrivej 129, Børkop

Hvad betyder omlægning af vejen?

I henhold til Lov om private fællesveje (bekg. nr. 1234 af 11. november 2015) § 72 påtænker kommunalbestyrelsen at give tilladelse til omlægningen af den mindre strækning.

Den omlagte vej opretholdes delvis som ny offentlig vej og delvis som privat fællesvej og færdsel på den private fællesvej opretholdes uændret for de vejberettigede efter omlægningen.

På det første stykke, cirka 125 meter fra tilslutningen ved Industrivej, etableres en ny 8 meter bred asfalteret privat fællesvej.

På de nye delarealer, betegnet med numrene 10.077 og 11.298 på skitse til udstykningsplanen, udlægges den nye private fællesvej i 4 meters bredde og i mindst samme stand (markvej), som den nuværende vej.

De to eksisterende markoverkørsler ved motortrafikvejens sydlige frakørselsrampe forbliver uændret. 

Ejeren af ejendommen matr.nr. 6ba ibd., Vejle Kommune, sikrer færdselsrettigheden for de berørte ved tinglyst servitut og afholder omkostningerne med omlægningen.

Juridiske procedurer

 • Lov om private fællesveje § 73: Kommunalbestyrelse offentliggør påtænkt beslutning

  I henhold til Lov om private fællesveje § 73 skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en påtænkt beslutning om omlægning af vejen eller dele af den. Beslutningen skal samtidig meddeles til

  - Ejere af ejendomme, der grænser til vejen
  - Ejere af ejendomme, hvis adkomst eller rettigheder er tinglyst, og
  - Ejere af andre ejendomme, som må antages at have vejret til vejen

  Høringsperioden er normalt 8 uger, jfr. lovens § 73 stk. 2.

  I henhold til lovens § 74, stk. 1 og 2 kan kommunalbestyrelsen nedsætte høringsfristen til 3 uger, såfremt omlægningen af vejstrækningen vurderes kun at have betydning for ganske få kendte vejberettigede grundejere, hvilket vurderes som tilfældet her.

  Meddelelsen om omlægningen skal indeholde oplysning om indholdet at §72 stk. 2 og § 75, og ligeså indholdet af §76, når det ikke er kommunen selv, der har rejst spørgsmålet om omlægnin-gen af vejstykket:

  §72. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges eller omlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det. Kommunalbestyrelsen kan af egen drift tage stilling til spørgsmålet.

  Stk. 2. Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis

  1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller

  2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

  §75. Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2, eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

  §76. Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

  Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2, i lov om offentlige veje.

  Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen.

  Taksationsmyndighederne skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

Har du indsigelser til omlægning af vejen?

Send dem og dine eventuelle ændringsforslag til Vejle Kommune. 

Det kan du gøre frem til den 9. marts 2023 via Vejmyndighed@vejle.dk