icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Lokalplan nr. 1369 og tillæg nr. 37

Boligområde ved Hans Thomsens Vej, Vandel

Vandel

Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for både åben-lav bebyggelse (parcelhuse) og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse og lign.) samt forskellige landskabelige elementer mellem bebyggelsen.

Lokalplanen skal også give mulighed for at etablere et rekreativt område med skov eller tæt beplantning af træer.

Formålet med tillægget er, at ændre en del af den eksisterende erhvervsramme mod nord til en rekreativ ramme. Denne del udlægges til naturområde og skal skabe en bufferzone mod erhvervsområdet.

Dine muligheder

Byrådet har den 17.01.2024 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1369 Boligområde ved Hans Thomsens Vej, Vandel og tillæg nr. 37 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 22. januar 2024 til mandag den 18. marts 2024 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Følgende forhold findes i lokalplanområdet og er vurderet:

Grundvandet (nitratfølsomme- og/eller sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder)
Parkeringsarealer skal etableres med fast og tæt belægning. Opsamlet vejvand fra p-pladser kan ikke tillades nedsivet.

Vandindvindingsopland
Lokalplanen ligger inden for Billunds Vandværks indvindingsopland. Parkeringsarealer skal etableres med fast og tæt belægning. Opsamlet vejvand fra p-pladser kan ikke tillades nedsivet. Det vurderes derfor, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af vandværksoplandet.

Støj og vibrationer fra virksomheder ud over vejledende grænseværdier
Der udlægges en bufferzone mellem erhvervsområdet og boligområdet. Der er udarbejdet en støjredegørelse, der konkluderer, at lokalplanområdet kan blive støjpåvirket af erhvervsområdet. Med etablering af en 6,5 m høj støjvold, vil de vejledende grænseværdier for støj i boligområdet være overholdt.

Skovbyggelinjer
Lokalplanens mulighed for etablering af ny skov mod nord vil medføre en skovbyggelinje på 300 m. Det er derfor en forudsætning for opførelse af boliger i en udstykning som vist på kortbilag 3, at skovbyggelinjen reduceres til 30 meter.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.