icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Lokalplan nr. 1376 og tillæg nr. 24

Udvalgsvarebutik ved Vestergade, Børkop.

Børkop

Planklagenævnet ophævede i december 2021 Vejle Kommunes byggetilladelse til udvidelsen af Børkop Cykler, Vestergade 17 i Børkop. Da bygningen blev opført inden klagenævnets afgørelse, skal der ske en lovliggørelse af bygningen. Dette kan enten ske fysisk eller retligt ved ny planlægning.

Formålet med lokalplanforslaget er at fastlægge planmæssige bestemmelser til at kunne retlig lovliggøre den seneste udvidelse af Børkop Cykler.

Formålet med tillægget er at fastlægge de fremtidige anvendelsesmuligheder for ejendommen til enten boligformål eller én udvalgsvarebutik.

Dine muligheder

Byrådet har den 17.01.2024 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1376 Centerområde ved Vestergade i Børkop og tillæg nr. 24 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra fredag den 26. januar 2024 til fredag den 22. marts 2024 kl. 14.00.
Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen for dette er, at muligheden for at have en butik der forhandler cykler ikke vurderes at have en regional påvirkning.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.