icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Lokalplanforslag, der gør det muligt at opføre rækkehuse i et område nord for Ulvehavevej.

Formålet med lokalplanforslaget er, at muliggøre opførelsen af rækkehuse i et område nord for Ulvehavevej. Eksisterende lokalplan giver kun mulighed for etablering af parcelhuse på arealet.

Vejle

Der er behov for en ny lokalplan, da området er påvirket af støj fra motorvejen.

Ny bebyggelse skal derfor opføres som sammenhængende rækkehuse, for at sikre at udendørs opholdsarealer afskærmes for støj.

Dine muligheder

Du kan sende idéer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du også se planen

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.

Planen kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Indvirkning på miljøet (miljøvurdering)

 • Screening for miljøvurdering

  Lokalplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes Lokalplanen giver mulighed for rækkehusbebyggelse i to etager, der grænser op til eksisterende boligområder i Mølholm. 

  Klik her for at hente screeningen.

 • Klagevejledning for screening for miljøvurdering

  Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Gå til Klageportalen.

  For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

  Gebyr
  Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

  For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.

  Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Forslag til lokalplan nr. 1343 er vedtaget af Byrådet d. 5. oktober 2022.

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.