Tilbage til oversigt

Ribe Landevej 383, Vejle – omlægning af privat fællesvej

Privat fællesvej søges omlagt og flyttet ved Ribe Landevej 383 i Nr. Vilstrup.

Vejle

Ejer af ejendommen matr.nr. 15n, 13o og 15a, Nr. Vilstrup By, Skibet har ansøgt Vejle Kommune om omlægning og flytning af den på matrikelkortet eksisterende udlagte 4,00 m brede privat fællesvej over ejendommen, matr.nr. 15n og 13o, Nr. Vilstrup By, Skibet, beliggende Ribe Landevej 383, 7100 Vejle.

Omlægningen indebærer, at vejstrækningen i stedet for at forløbe langs nordsydgående skel mod matr.nr. 13 m og 13p, Nr. Vilstrup By, Skibet, omlægges til en 5,00 m bred privat fællesvej på en strækning af ca. 175 m med placering, som vist med grøn stiplet streg på kortet indsat nedenfor. Den omlagte vej bliver grusvej med et tværprofil som vist på tværsnittet indsat nedenfor.

Den eksisterende vejadgang til Ribelandevej vil blive flyttet ca. 15 m mod øst, samtidigt nedlægges den nuværende vejadgang til Ribe Landevej. Vejle Kommune vil efterfølgende udstede adgangstilladelse i henhold til vejlovens §49 til denne flytning af vejadgangen.

Fortsat privat fællesvej

I henhold til Lov om private fællesveje (bekg. nr. 1234 af 11. november 2015) § 72 påtænker kommunalbestyrelsen at give tilladelse til omlægningen af den private fællesvej.

Den omlagte vej opretholdes som privat fællesvej og færdsel på den private fællesvej opretholdes uændret for de vejberettigede efter omlægningen.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73 skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en påtænkt beslutning om omlægning af vejen eller dele af den. Beslutningen skal samtidig meddeles til:

  • Ejere af ejendomme, der grænser til vejen
  • Ejere af ejendomme, hvis adkomst eller rettigheder er tinglyst, og
  • Ejere af andre ejendomme, som må antages at have vejret til vejen.

Høringsperiode på 3 uger

Høringsperioden er normalt 8 uger, jfr. lovens § 73 stk. 2. I henhold til lovens § 74, stk. 1 og 2 kan kommunalbestyrelsen nedsætte høringsfristen til 3 uger, såfremt omlægningen af vejstrækningen vurderes kun at have betydning for ganske få kendte vejberettigede grundejere, hvilket vurderes som tilfældet her.

Meddelelsen om omlægningen skal indeholde oplysning om indholdet at §72 stk. 2 og § 75, og ligeså indholdet af §76, når det ikke er kommunen selv, der har rejst spørgsmålet om omlægningen af vejstykket:

Det står i loven

§ 72. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges eller omlægges, hvis en grundejer
med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det. Kommunalbestyrelsen kan af egen drift tage stilling til
spørgsmålet.
Stk. 2. Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis
1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

§ 75. Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2, eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 76. Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.
Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2, i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen.

Taksationsmyndighederne skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

Høringsfrist er 27. marts

Vejle Kommune skal bede om, at eventuelle indsigelser eller ændringsforslag indsendes senest den 27. marts 2024 til Vejmyndighed@vejle.dk

Ribe Landevej 383 - omlægning og flytning af privat fællesvej
Ribe Landevej 383 - omlægning og flytning af privat fællesvej
Ribe Landevej 383 tværsnit
Den omlagte vej bliver grusvej med en tværprofil.