icon-Erhverv Klima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Tilla­delse efter miljø­beskyt­telses­lovens §19 til mellem­depon­ering og gen­anven­delse af jord ved Vejle Sygehus Station, 7100 Vejle

Vejle Kommune har givet en tilladelse til midlertidig oplag og genindbygning af jord og ved Vejle Sygehus Station, 7100 Vejle

Vejle

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
+45 8234 0000

 

Tilladelse til anvendelse af pladsen til mellemoplag af restprodukter ved Vejle Sygehus Station samt genindbygning af opgravet jord og grusmaterialer

Matr. nr. og ejerlav:         691, Engene, Vejle Jorder
Adresse:                         Vejle Sygehus Station og bagved Gormsgade 14, 7100 Vejle
Forureningsstatus:           Områdeklassificeret
Drikkevandsinteresser:     Nej
Grundejer:                      Banedanmark

BEMÆRK: Denne udgave af tilladelsen erstatter en tidligere version som var sendt til Banedanmark den 25. august 2023. Tilladelsen er opdateret efter bemærkninger fra Banedanmark.

Banedanmark er i gang med at planlægge fornyelse af det eksisterende belysningsanlæg og højttaleranlæg på 13 stationer i Jylland og på Fyn. Endvidere skal der etableres føringsveje til et fremtidigt BPU-område, på flere af stationerne.

Projektet omfatter følgende hovedaktiviteter:

- Udskiftning af belysningsanlæg.
- Etablering af nye udkaldshøjttalere.
- Etablering af føringsveje til belysnings- og højttaleranlæg.
- Etablering af føringsveje til fremtidigt potentialudligningssystem

Vejle Sygehus er omfattet af ovennævnte projekt.

Lovgrundlag

Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse (1) nedgraves i jorden, (2) udledes eller oplægges på jorden eller (3) afledes til undergrunden, jf. § 19, stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), lbk nr. 966 af 23. juni 2017.

Grundvand og overfladevand

Stationsområdet ligger ikke indenfor et område med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og heller ikke et område med særlig drikkevandsinteresse.

Mellemdepotet ligger tættest til Mølleåen og er ca. 65 m fra åen.

Forurening

Mellemdepotet og projektområdet er områdeklassificeret.

"Billede af arbejdsområdet"
Figur 1: Arbejdsområde vest fra Vejle Sygehus

Projekt

Det planlagte arbejde forventes udført i en periode på få uger. Der kendes dog ikke de præcise start- og slutdatoer. Projektet har søgt om anvendelse af områderne i periode fra den 1. september 2023 til den 30. april 2024.

Næsten alt jord- og gravearbejder foregår i perronerne. Der graves til udlægning af kabelrør, kabelbrønde og master i eksisterende perroner. Gravedybden forventes at være 90 cm og ved kabelbrønde – 120 cm. Bredden af gravetracéet er ca. 40 cm. De øverste 20 cm forventes at bestå af flisebelægning. Herunder vil der være afretningsgrus og stabilgrus, hvorefter der vil være rå-jord.

Generelt vil de genererede grus- og jordmængder blive genbrugt.

De nye kabel render vil være i ca. 90 cm. dybe, hvor kabler bliver placeret på et lag afretnings-grus, og efterfølgende dækket med 20 cm grus og et kabelbånd. Over dette fyldes der med grus og jordmaterialer genereret ved gravearbejdet.

Den mængde grus og råjord, som ikke kan genbruges bortskaffes.

Opbrudt asfalt (beregnet til ca. 2,5 tons) bortkøres til godkendt modtager for genanvendelse i ny asfalt.

Det forventes der bortskaffet i alt højst 15 m3 af jord/asfalt. Der planlægges, at råjord og sand- og grus materialer genanvendes i kabel renden i den udstrækning, de måtte være geoteknisk egnet. Mængden til bortskaffelse kan derfor variere noget.

Materialet (jord, asfalt), der forventes bortkørt, oplægges ikke direkte på jorden, men bringes til containere. Materialet bliver pga. begrænset plads løbende kørt væk fra pladsen (max oplagstid forventes at være 1-2 arbejdsdage).

Miljøforhold og ansøgers vurdering

Der kommer ikke til at foregå udgravning/anlægsarbejde på hverken V2 eller V1 kortlagte områder. Det er søgt separat om stillingtagen til diverse beskyttelseslinjer i området. Der er ingen registrering af bilag IV-arter i de små områder, som påtænkes anvendt som arbejdspladser.

Sammenholdt med kort opholdstid på pladserne, beskedne mængder af det materiale, der håndteres, straks bortskaffelse af materialer med kortvarig opbevaring i lukkede containere, og at der tages forholdsregler for at hindre spild af brændstof og hjælpemidler, er der ikke risiko for udvaskning af miljøfremmede stoffer.

Det er derfor Banedanmarks vurdering, at driften af de midlertidige arbejdspladsarealer ikke udgør nogen risiko for på påvirkning af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandindvinding eller overfladevand.

Kommunens vurdering og tilladelse

På baggrund af ansøgning af 15. maj 2023, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet kan etableres uden væsentlig risiko for jord, grundvand og overfladevand og meddeler hermed tilladelse iht. miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 med følgende vilkår:

1. Det indsendte projekt skal udføres som beskrevet i ansøgningen (Bilag 1).

2. Senest 4 uger efter at projektet er afsluttet skal det udførte arbejde afrapporteres til Vejle Kommune. Afrapporteringen skal indeholde dokumentation for mængde og placering af genindbygget lettere forurenet jord, fotodokumentation for fjernelse af anlægget samt dokumentation for at projektet ikke har forurenet depotarealet.

Vejle Kommune vil, af hensyn til vores oplysningspligt, gøre opmærksom på, at det jf. § 110, stk. 1, nr. 4 er strafbart ikke at overholde vilkår i en meddelt tilladelse og overtrædelse kan medføre politianmeldelse.

Generelt

Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden 3 år efter tilladelsen, er meddelt, jf. § 78a, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes jf. § 20.

I tilfælde af at der sker/ønskes ændringer i projektet skal Vejle Kommune straks underrettes og tilladelsen revurderes.

Hvis der er behov for mellemdeponering af forurenet jord i kort tid (et par uger), mens der ventes på analyseresultater, skal dette foregå i overdækkede tætte containere.

Hvis der skal foretages jordflytning, skal dette ske iht. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7.12.2015.

Hvis der i forbindelse med jordarbejdet konstateres kraftigere forurening end forudsat, skal arbejdet straks standses og kommunen kontaktes, jf. § 71, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (jordforureningsloven), LBK nr. 282 af 27.3.2017.

Region Syddanmark modtager, som kortlægningsmyndighed, en kopi af dette brev.

Tilladelsen bliver offentligt bekendtgjort på Vejle Kommunes hjemmeside i uge 35.

Anden lovgivning

Tilladelse efter anden lovgivning er ikke omfattet af denne tilladelse.

Klage og søgsmål

Der kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 29. september 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nævnets hjemmeside (https://naevneneshus.dk/). Linket fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk, hvor du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune i Klageportalen, som sker, når du har godkendt klagen og betalt gebyret/bestilt faktura.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige forhold, der gør sig gældende. Hvis du ønsker at søge om fritagelse for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vejle Kommune. Vejle Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan finde flere oplysninger om at klage, herunder de særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen, på nævnets hjemmeside.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at denne afgørelse er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er meddelt., jf. § 101, stk. 1.

Spørgsmål og aktindsigt

Der er mulighed for at se kommunens dokumenter i sagen. Er der spørgsmål til sagen, eller ønskes der aktindsigt, bedes I kontakte undertegnede.


Venlig hilsen


Jeffrey Grey Gilmour

 


Bilag 1: Ansøgning om §19 tilladelse, Vejle Sygehus Station - Kan fremvises ved kontakt

 

 


Kopi er sendt til:

• Region Syddanmark: myn@rsyd.dk
• Embedslægeinstitutionen Syddanmark: stps@stps.dk
• Danmarks Naturfredningsforening, hovedkontor: dn@dn.dk
• Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk
• DOF-Vejle, v/Lars Fenger Nielsen, Fousbjergvej 54, 7100 Vejle, vejle@dof.dk
• Antonio Tredanari, Banedanmark: antr@bane.dk