icon-Erhverv Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til mellemdeponering af jord på Sydkajen 24, 7100 Vejle

§19 tilladelse til at mellemdeponere jord fra under topspor på Sydkajen 24, 7100 Vejle

Vejle

Afgørelsen

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

 

Tilladelse til mellemdeponering af jord fra under togspor på Sydkajen 24, 7100 Vejle

Matr. nr. og ejerlav:
- 690b Engene, Vejle Jorder
- 71a Engene, Vejle Jorder
Adresse:
- Banens areal langs med Rødkildevej, 7100 Vejle, under bro nr. 20596, Østerbrogade
- Sydkajen 24, 7100 Vejle
Forureningsstatus:
- Graveområde: Områdeklassificeret
- Mellemdepot: V1 kortlagt, Lokalitets nr. 630-82532 og 630-82535
Drikkevandsinteresser: nej
Grundejer: Vejle Erhvervshavn

Banedanmark er i gang med de forberedende arbejder til elektrificering af togstrækningen mellem Fredericia og Aarhus. I den forbindelse hæves vejbroen på Østerbrogade i Vejle for at give plads til kørestrømsanlægget under broen. Der er tale om et større anlægsprojekt, hvor den nuværende bro på Østerbrogade nedrives, og der etableres en ny højere bro på samme sted. I alt bliver broen hævet op til 1,2 m.

Arbejdet på Østerbrogade-broen udføres i 2 etaper. Den østlige del af broen udføres i 2023 (fase 1), og den vestlige del af broen udføres i 2024 (fase 2).

Lovgrundlag
Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse (1) nedgraves i jorden, (2) udledes eller oplægges på jorden eller (3) afledes til undergrunden, jf. § 19, stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), lbk nr. 966 af 23. juni 2017.

Grundvand og overfladevand
Mellemdepot ved havn ligger ca. 30m fra vand.

Forurening
Projektområde ved togspor er delvist områdeklassificeret og mellemdepotet er V1 kortlagt pga. tidligere erhvervsaktivitet og fordi hele område bestå af fyldjord til etablering af kajen.

Projekt
Der er gennem geotekniske rapporter kendskab til blødbund under store dele af området, derfor bliver der i forbindelse med nedbrydningen af broen foretaget en udskiftning af jorden under sporene. Arbejdet bliver lavet om natten, hvorfor det er nødvendigt at mellemdeponere jorden inden bortkørsel til endeligt deponi.

Udgravningsmængder der skal lægges i mellemdepot:
- 150 m3 – Bagharp (skærver og stabil)
- 320 m3 – Fyld / blødbund

Grundet pladsproblemer på projektet, er det ikke muligt at lægge materialerne i depot på pladsen, derfor køres de i et mellemdepot. Når materialerne bortkøres fra mellemdepotet, bliver de kørt til kartering hos godkendt modtager, hvor der bliver taget en prøve pr. 30 ton. Belægningen på mellemdepotet er beton/asfalt.

Arbejdet kommer til at foregå i nætterne 1.- 8. maj 2023 (uge 18), hvor jorden bliver kørt hen til mellemdeponering. Jorden vil derefter blive fjernet i de efterfølgende hverdage, og den forventes helt bortkørt fra mellemdeponeringspladsen i uge 19.

Såfremt der i forbindelse med gravearbejdet træffes mistænkeligt udseende eller lugtende jord, vil gravearbejdet blive indstillet og fagtilsynet fra Cowi og Vejle Kommunes miljøafdeling vil blive kontaktet, med henblik på afklaring af det videre arbejde i forhold til klassifikation og efterfølgende bortskaffelse af jorden.

Tilladelse
På baggrund af ansøgning af 31. marts 2023, er det Vejle Kommunes vurdering, at mellemdepotet kan etableres uden væsentlig risiko for jord og grundvand og meddeler hermed tilladelse iht. miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 med følgende vilkår:

1. Det indsendte projekt skal udføres som beskrevet i ansøgningen (Bilag 1).

2. Senest 4 uger efter projektet er afsluttet skal det udførte arbejde afrapporteres til Vejle Kommune. Afrapporteringen skal indeholde fotodokumentation for fjernelse af mellemdepotet.

Vejle Kommune vil, af hensyn til vores oplysningspligt, gøre opmærksom på, at det jf. § 110, stk. 1, nr. 4 er strafbart ikke at overholde vilkår i en meddelt tilladelse og overtrædelse kan medføre politianmeldelse.

Generelt
Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden 3 år efter tilladelsen er meddelt, jf. § 78a, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes jf. § 20. I tilfælde af at der sker/ønskes ændringer i projektet skal Vejle Kommune straks underrettes og tilladelsen revurderes.

Hvis der er behov for mellemdeponering af forurenet jord i kort tid (et par uger), mens der ventes på analyseresultater, skal dette hvis den indeholder mobile stoffer, foregå i overdækkede tætte containere.

Hvis der skal foretages jordflytning, skal dette ske iht. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7.12.2015.

Hvis der i forbindelse med jordarbejdet konstateres kraftigere forurening end forudsat, skal arbejdet straks standses og kommunen kontaktes, jf. § 71, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (jordforureningsloven), LBK nr. 282 af 27.3.2017.

Region Syddanmark modtager, som kortlægningsmyndighed, en kopi af dette brev.

Tilladelsen bliver offentligt bekendtgjort på Vejle Kommunes hjemmeside den 21. april 2023.

Anden lovgivning
Tilladelse efter anden lovgivning er ikke omfattet af denne tilladelse.

Klage og søgsmål
Der kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 22. maj 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nævnets hjemmeside (www.nmkn.dk). Linket fører dig direkte til Klageportalen på borger.dk eller virk.dk, hvor du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune i Klageportalen, som sker, når du har godkendt klagen og betalt gebyret/bestilt faktura.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige forhold, der gør sig gældende. Hvis du ønsker at søge om fritagelse for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vejle Kommune. Vejle Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan finde flere oplysninger om at klage, herunder de særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen, på nævnets hjemmeside.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at denne afgørelse er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er meddelt., jf. § 101, stk. 1.

Spørgsmål og aktindsigt
Der er mulighed for at se kommunens dokumenter i sagen. Er der spørgsmål til sagen, eller ønskes der aktindsigt, bedes I kontakte undertegnede.


Venlig hilsen


Jeffrey Grey Gilmour

Kopi er sendt til:
• Sandra Møller Wolf-Jürgensen, Projektleder, Per Aarsleff A/S, saw@aarsleff.com
• Region Syddanmark: myn@rsyd.dk
• Embedslægeinstitutionen Syddanmark: stps@stps.dk
• Danmarks Naturfredningsforening, hovedkontor: dn@dn.dk
• Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk
• Vejle - Dansk Ornitologisk Forening, vejle@dof.dk

Bilag 1