icon-Erhverv Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til midlertidig oplag af lettere forurenet jord (1)

Tilladelse til midlertidigt oplag af lettere forurenet jord, skærver, bagharp, sveller m.m. på matrikel 10q, Gauerslund by, Gauerslund beliggende ved Toftumvej 24, Børkop

Børkop

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Att. Anne Marie Schondelmaier


Tilladelse til midlertidigt oplag af lettere forurenet jord, skærver, bagharp, sveller m.m. på matrikel 10q, Gauerslund by, Gauerslund beliggende ved Toftumvej 24, Børkop

Banedanmark skal i perioden primo maj 2023 til 31. december 2023 gennemføre sporfornyelse på strækningen mellem Fredericia og Vejle. I forbindelse med arbejdet skal der håndteres og bortskaffes materialer i form af bl.a. gamle sveller, skinner, skærver, jord, og beton. Banedanmark ønsker at etablere en arbejdsplads langs banesporet til midlertidig oplag jord, skærver m.m. Jord, skærver m.m. fra banestrækningen kan være forurenet med f.eks. olieprodukter eller PAH-forbindelser. Da aktiviteterne potentielt set kan give anledning til forurening af jord og grundvand kræver etablering af arbejdspladsen en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19.
Forudsat at arbejdspladsen etableres og drives som beskrevet i ansøgningen og tilladelsens driftsvilkår, er det Vejle Kommunes vurdering, at aktiviteterne ikke vil give anledning til en uacceptabel miljøpåvirkning af omgivelserne.

Lovgrundlag

Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse udledes eller oplægges på jorden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 19, stk. 1.
Vejle Kommune vurderer, at etablering og drift af pladsen for mellemdeponering af jord/grus, ballastskærver, træsveller og betonaffald kræver tilladelse efter jordforureningslovens §19, da der kan være risiko for udvaskning af forurenende stoffer til jord og grundvand.


Afgørelse

Vejle Kommune har vurderet, at det anmeldte projekt ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af miljøvurderingspligt,
jf. lovens § 21, stk. 1.
Vejle Kommune giver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 til et midlertidig oplag af lettere forurenet jord, skærver, bagharp, sveller, skinner og beton. Tilladelsen omfatter matrikelnr. 10q, Gauerslund by, Gauerslund, beliggende ved Toftumvej 22, 7080 Børkop.
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og opgravet jord/grus samt materialer som skærver, træsveller, jernskinner og betonaffald fra projektområdet skal håndteres som beskrevet i den medsendte jordhåndteringsplan med mindre andet fremgår af nedenstående vilkår. Ved eventuelle afvigelser i denne tilladelses vilkår i forhold til den medsendte jordhåndteringsplan af 16. februar 2023 vil det være vilkårene i denne tilladelse, der er gældende og således erstatter de pågældende dele af jordhåndteringsplanen.
2. Oplag af jord/grus og materialer på den ubefæstede plads skal ske på en mindst 20 cm tyk, komprimeret gruspude til adskillelse af den underliggende jord og de tilførte materialer. Ønskes en anden adskillelse mellem underliggende jord og tilførte materialer skal det godkendes af kommunen.
3. Det skal sikres, at jord og materialer ikke spredes/placeres udenfor den etablerede grusbelægning for mellemdeponi.
4. Kraftig forurenet jord, der konstateres under opgravningsarbejdet samt evt. kendte punktkilde forureninger, skal bortskaffes direkte til godkendt modtager uden mellemdeponering eller efter nærmere aftale med kommunen. Hvis det ikke er muligt, skal jorden mellemdeponeres i tætte overdækkede containere eller oplægges i miler, der overdækkes med tæt presenning eller lignende.
5. Med kraftigt forurenet jord menes jord, der indeholder forureningskomponenter i koncentrationer udover afskæringskriteriet jfr. Miljøstyrelsens til enhver tid gældende liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord.
6. Opgravning og kartering af jord skal ske under bygherres miljøtilsyn.
7. Jorden klassificeres på baggrund af udtagning af 1 repræsentativ jordprøve pr. 30 ton bestående af 5 stik. Prøverne skal analyseres for total kulbrinter, PAH-forbindelser (herunder benz(a)pyren og dibenz(a,h)anthracen) og metallerne bly, cadmium, kobber, zink, nikkel og total chrom. Jord indeholdende rester af slagger skal, udover ovenstående analyseparametre, analyseres for arsen, kviksølv og chrom VI. Der skal kun analyseres for chrom VI, hvis indholdet af chrom total overstiger 20 mg/kg TS.
8. Alle jordflytninger ud af mellemdeponiet skal anmeldes til Vejle Kommune på www.jordweb.dk. Såfremt jorden er karteret skal analyseresultater jfr. vilkår 7 være bilagt. Alternativt skal jorden anmeldes på www.jordweb.dk til kartering ved godkendt modtager.
9. Ved projektets afslutning skal den udlagte gruspude prøvetages med 1 prøve bestående af 5 stik pr. 30 ton. De udtagne prøver analyseres for parametre jfr. vilkår 7 og materialet bortskaffelse efter aftale med Vejle Kommune.
10. Før opstart og efter projektets afslutning skal forureningsgraden af arealer, der benyttes til mellemdeponiet dokumenteres ved udtagning af 1 blandeprøve bestående af 5 stik pr. 200 m2 til analyse. Jorden analyseres for parametre jfr. vilkår 7.
11. Hvis arealerne, efter projektets afslutning findes forurenet ud over arealets oprindelige forureningsniveau, skal forureningen fjernes og oprensningen dokumenteres ved fornyet prøvetagning jf. aftale med kommunen som anført i vilkår 7.
12. For pladsen til mellemdeponering gælder følgende:
• Jord og grus må mellemdeponeres i op til 2 uger med henblik på prøvetagning, analyse og klassificering inden bortskaffelse til godkendt modtager.
• Øvrige materialer som ballastskærver, træsveller, jernskinner og betonaffald fra projektområderne skal bortskaffes løbende.
13. For pladsen til mellemdeponering må der samlet set i projektperioden maksimalt tilføres følgende mængder:
• Jord 1000 m3
• Bagharp 8000 m3
• Beton 15 ton
• Asfalt 15 ton
• Træsveller 12 ton
14. Træsveller indeholdende kreosot skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. Endvidere skal kreosotholdige træsveller opbevares overdækket til sikring af, at der ikke sker forurening af jord og grundvand.
15. Når projektet er gennemført, skal der udarbejdes en afrapportering til kommunen. Afrapporteringen skal indeholde:
• Oversigt med angivelse af samlede jordmængder, analyseresultater/kategorisering og slutdeponering (modtagere).
• Oversigt med angivelse af samlede affaldsmængder og slutmodtager (skærver, træsveller, jernskinner og betonaffald).
• Oplysninger om opgravningssted for evt. kraftig forurenet jord udover kategori 2.
• Dokumentation for oplagsarealets forureningsgrad før og efter pladsens anvendelse til mellemdepot herunder kortmateriale, der viser feltinddeling og prøvenr.
• Oplysninger om arealets retablering, herunder bortskaffelse af ”gruspude”.
Afrapporteringen skal sendes til Vejle Kommune.
Projektet skal være afsluttet senest 31. december 2023 og afrapportering skal være indsendt senest 1. marts 2024. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal kommunen orienteres og ansøges om fristforlængelse, inden den udløber.

Klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 28. april 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse er meddelt, jf. miljøbeskyttelsesloven §101.Ansøgers projektbeskrivelse

Banedanmark skal fra 1. maj 2023 til 31. december 2023 gennemføre sporfornyelse mellem Fredericia og Vejle.
Banedanmark oplyser:
Sporfornyelsen medfører, at der langs hele banestrækningen fjernes materialer fra den eksisterende jernbane i form af jord, grus, ballast, sveller og skinner, og at der skal tilkøres nye materialer som erstatning for de gamle. Håndteringen af materialer er pladskrævende og betyder, at det er nødvendigt at anlægge midlertidige arbejdspladser for mindst hver femte kilometer på begge sider af banen. Materialetransport sker til og fra disse arbejdspladser.
Aktiviteter på pladserne omfatter håndtering af nye og brugte materialer, transport med dumpere mv. Der sker både til- og fraførsel af materialer med større køretøjer via vejnettet samt med skinnekørende materiel via banen. Aktiviteten på pladserne vil variere over tid med relativt korte intensive perioder samt perioder med ingen eller næsten ingen aktivitet. Som udgangspunkt vil arbejdet foregå alle ugens dage og hele døgnet.
Arbejdspladserne kan være i drift fra ca. april-maj 2023 til udgangen af 2023 inkl. etablering og retablering. Midlertidigt oplag af affald og jord vil dog overvejende foregå i perioden for de intensive arbejder i sporet, dvs. slutningen af juli til midten af september. 2023.
Eksisterende muld afrømmes og lægges i mellemdepot på pladsen for genudlægning ved projekt-afslutning. Når arbejdet er afsluttet og alle mellemdeponerede materialer er bortskaffet fra pladserne, bortskaffer entreprenøren det udlagte gruslag samt genudlægger det afrømmede muldlag i samme tykkelse.
Materialer til kartering oplægges på pladsen i miler, som højst er 5 meter bred og 2,5 meter høj. Milen kan opdeles med henblik på særskilt kategorisering af de enkelte dele af milen. Prøveinddelingen sker ved parallelle snit på tværs af milen/jordbunken. Fra hver mile del udtages repræsentativ blandeprøve for hver 30 tons jord ved sammenstik af 5 enkeltprøver. Enkeltprøverne udtages jævnt fordelt og midt i milen eller som minimum i 50 cm’s dybde. Jordprøverne analyseres for jordpakken (Total kulbrinter, PAH´er og 6 metaller) af akkrediteret laboratorium.

" "
Placering af plads for mellemdeponi ved Toftumvej

Placering af plads for mellemdeponi ved Toftumvej.

Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering

Grund- og drikkevand
Projektområdet er placeret i et område med drikkevandsinteresser men uden for indvindingsområde til vandværker. Nærliggende ejendomme har indvindingsboringer til drikkevand. Afstand fra mellemdepot til nærmest ejendom med boring er ca. 100 m. Kommunens grundvandsafdeling har ingen bemærkninger til projektet.

" "
Placering af mellemdepot i forhold til indvindingsboringer

Placering af mellemdepot (rødt område) i forhold til indvindingsboringer (røde kryds)

Beskyttet natur
Natur & Udeliv, Vejle Kommune har ingen bemærkninger til projektet, da der ikke sker ændringer af beskyttet natur.

Habitatbekendtgørelsen natura 2000 og bilag IV arter
Nærmeste Natura 2000 område er Munkebjerg strandskov (H68) beliggende ca. 3,2 km i nordlig retning. Udpegningsgrundlaget for området er bl.a. strandeng, rigkær samt elle- og askeskov.
Natur & Udeliv, Vejle Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker bilag IV arter eller udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. En nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsens §62 , er således ikke nødvendig.

Miljøvurdering
Oplagspladsen er omfatte af miljøvurderingsbekendtgørelsens bilag 2 punkt 11b – Anlæg til bortskaffelse af affald. Projektområdet er placeret i et område med drikkevandsinteresser men uden for indvindingsområde til vandværker. Midlertidigt oplag af jord og materialer, der kan være forurenet med PAH , tunge kulbrinter, vurderes ikke at give anledning til væsentlig nedsivningsrisiko, grundet forureningskomponenternes lave mobilitet. Projektområdet er placeret udenfor beskyttede områder med beskyttede arter eller naturtyper. Miljøpåvirkninger i form af lys og lyd er af forbigående karakter afgrænset til projektperioden på ca. 9 måneder. Projektet er i overensstemmelse med plangrundlaget. Vejle Kommune vurderer, at etablering af oplagspladsen og den efterfølgende drift ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, der er uforenelig med hensynet til omgivelserne eller de omkringliggende boliger. Det vurderes at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingspligt, jf. miljøvurderingslovens 21 stk. 1.

Risiko for udvaskning mv.
Dele af jord/grus og andre materialer, som skal håndteres på mellemdeponeringspladserne kan have et forhøjet indhold af kulbrinter, metaller og PAH’er. Skærver forventes ligeledes at have et forhøjet indhold i form af PAH´er og oliekomponenter. Træsvellerne er imprægneret med creosotolie, der fortrinsvis består af PAH´er (mindst 75%), men også bl.a. tjæresyre i form af phenol, creosoler og xylenoler. Træsveller behandlet med creosotolie er farligt affald og skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
Oplag af jord, skærver, træsveller og betonaffald på mellemdeponeringspladsen skal med baggrund i ovenstående ske på en pude af min. 20 cm komprimeret grus. Det sikrer, at de oplagrede materialer ikke får direkte kontakt med den underliggende jord og at der ikke sker opblanding af underliggende jord og de oplagrede materialer. Gruspuden sikrer dog ikke mod udvaskning af forurenende stoffer i forbindelse med evt. nedbør.
Inden pladsen etableres, skal der udtages prøver af overfladejorden, som dokumentation for forureningsgraden inden projektets start. Ved projektets ophør og inden retablering af arealet udtages atter jordprøver til kontrol af, om oplaget har medført forøget forurening. Er det tilfældet, fjernes forureningen og der udtages nye dokumentationsprøver.
Banedanmark oplyser, at der før og efter anvendelse af arealet vil blive foretaget en screening af arealer med 1 prøve pr. 400 m2 før og efter anvendelse af arealet.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at der skal udtages 1 prøve bestående af 5 stik pr. 200 m2 af hele det areal der har været anvendt til mellemdeponi. Baggrunden herfor er, at de aktiviteter der skal foregå på arealer og tilhørende oplag med overvejende sandsynlighed kan medføre forurening af den underliggende jord, hvorfor prøvetagningsfrekvensen bør være højere end ved en screening af arealer hvor der forventes ensartet forureningsbelastning. Jordprøver fra screeningen skal analyseres for kulbrinter, PAH’er og metallerne cadmium (Cd), kobber (Cu), bly (Pb) og zink (Zn), chrom (Cr) og nikkel (Ni). Såfremt det konstateres at den mellemdeponerede jord indeholder rester af slagge skal jorden også analyseres for arsen (As) og kviksølv (Hg) og chrom VI, såfremt der konstateres indhold af chrom total >20 mg/kg TS.
Grusmaterialer anvendt til gruspuden prøvetages med en prøve bestående af 5 stik pr. 30 ton til analyse. Analyseprogrammet fastlægges til sammen parametre som anvendt til screeningsundersøgelserne.
Risikoen for udvaskning af forurenende stoffer skal imødegås ved, at opholdstiden af jord/grus, skærver, træsveller, jernskinner og beton affald på mellemdeponeringspladsen minimeres således, at jord/grus, skærver, træsveller, jernskinner og betonaffald løbende bortskaffes til godkendt modtager. Da jord/grus materialer skal karteres på pladserne, accepteres det, at jord og grus mellemdeponeres i op til 2 uger indtil jorden er klassificeret.
Det vurderes, at mellemdeponering af kraftigt forurenet jord i perioder med nedbør kan medføre risiko for udvaskning, selvom mellemdeponeringen for det enkelte parti er kort. Derfor stilles der krav om, at kraftigt forurenet jord skal opbevares, så der ikke er risiko forurening af den underliggende jord og at jorden holdes overdækket, hvis mellemdeponering ikke kan undgås.

Risikoen for udvaskning af PAH´er og phenoler fra træsveller vurderes at være beskeden set i lyset af den kortvarige mellemdeponering. Lettere fraktioner i creosotolien er formentlig fordampet og/eller udvasket ved de mange års brug som jernbanesveller, og det vurderes, at det primært er tungere, mere immobile fraktioner, der er tilbage. Det vurderes ikke, at en kortvarig mellemdeponering af et begrænset antal sveller vil medføre risiko for nogen nævneværdig udvaskning, når det sikres at svellerne er overdækket.
Det vurderes, at en løbende bortskaffelse af jord/grus, skærver, træsveller og beton fra arealet, etablering af adskillelse til underliggende jord og overdækning af kraftigt forurenet jord og træsveller ved risiko for nedbør betyder, at der ikke er risiko for forurening af jord- og grundvand.

Samlet vurdering
Det vurderes:
• at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse risikoen for forurening af jord, grund og overfladevand.
• at de ansøgte aktiviteter kan foretages på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
• at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan udelukkes at have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder, hvorfor en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder ikke er nødvendig.
Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Vejle Kommune, at forudsætningerne for at meddele tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 er til stede.

Generelt

• Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside www.vejle.dk/afgoerelser den 31. marts 2023.
• Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden 3 år efter tilladelsen er meddelt, jf. § 78a, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.
• Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes jf. § 20.
• I tilfælde af at der sker/ønskes ændringer i projektet skal Vejle Kommune straks underrettes og tilladelsen revurderes.
• Hvis der i forbindelse med jordarbejdet konstateres kraftigere forurening end forudsat, skal arbejdet straks standses og kommunen kontaktes, jf. § 71, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (jordforureningsloven), LBK nr. 282 af 27.3.2017.
• Kopi af afgørelsen er sendt til:
• Styrelsen for patientsikkerhed: trvest@stps.dk
• Danmarks Naturfredningsforening, Vejle: dnvejle-sager@dn.dk
• DOF: natur@dof.dk og vejle@dof.dk
• Region Syddanmark: myn@rsyd.dk
• Grundejer, Kristien Bertelsen

Spørgsmål og aktindsigt

Der er mulighed for at se kommunens dokumenter i sagen. Er der spørgsmål til sagen, eller ønskes der aktindsigt, bedes I kontakte undertegnede.

Venlig hilsen
Asbjørn Svendsen