Skabelon som Vejle Kommune benytter til at indgå samarbejdsaftaler med borgere der danner lokalråd i Vejle Kommune

Afsnit 1 - Baggrund og formål

Vejle Kommune ønsker at fremme lokal udvikling, der skaber stærke og levende lokalsamfund. Kommunen vil derfor understøtte, at alle lokalområder har et lokalt netværk (ofte men ikke altid kaldet lokalrådet), der bygger på frivillighed, er almen i sit virke, og som inkluderer alle, der vil være aktive og gøre drømme til virkelighed for lokalsamfundet.

Lokalråd der indgår aftale med Vejle Kommune arbejder med udvikling af lokalområdet. Lokalrådet tilstræber at involvere så mange borgere som muligt i sit virke og at arbejde på tværs ved at involvere og samarbejde med områdets foreninger, erhvervs- og handelsliv, skole og andre væsentlige institutioner.

Lokalrådene og deres lokale forhold er forskellige. Vejle Kommune har derfor en differentieret tilgang til lokalrådene.

Lokalrådet er forpligtet til at virke, under de forudsætninger, der fremgår af samarbejdsaftalen.

Afsnit 2 – Økonomi

 1. Det lokale netværk modtager i henhold til samarbejdsaftalen et årligt tilskud fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati på:10.000,-
 2. På forlangende, skal det det lokale netværk, som modtager af offentlige midler, over for kommunen kunne dokumentere hvordan midlerne bliver anvendt.
 3. Når samarbejdsaftalen er underskrevet af begge parter udbetales tilskuddet til NEM konto tilknyttet lokalrådets CVR-nummeret.
 4. Udbetaling af tilskuddet sker samlet primo andet kvartal af hvert år.
 5. Der lægges følgende forudsætninger for udbetaling af tilskuddet:
  1. Det lokaler netværk arbejder i overensstemmelse med vedtægterne besluttet på netværkets generalforsamlingen.
  2. Ultimo februar af hvert år fremsendes et årsregnskab, mål for det kommende år og årsberetning for det lokale netværk.
  3. Ønskes der udsættelse, skal dette fremsendes skriftligt, inden ændringen sker. Ændringsanmodningen skal sendes til Vejle Kommune og indeholde en kort begrundelse for ændringen.
  4. * skal gemme dokumentation for rimelig pris, dvs. fx tilbud, prisoverslag, prisliste. Så det kan fremsendes i forbindelse med årsregnskab, hvis forvaltningen finder det nødvendigt.
  5. Udgifterne skal være nødvendige og skal kunne relateres direkte til det Lokale netværks virke.

 

Afsnit 3 – Det lokale netværks forpligtigelser

 1. Det lokale netværk er almennyttig i sit virke og har som en væsentlig del af sit formål at fremme lokal udvikling.
 2. Det lokale netværk er apolitisk og er ikke tilknyttet interesseorganisationer, eller kommercielle interesser (er blevet til selvstændigt afsnit)
 3. Det lokale netværk medvirker til at fremme det lokale samarbejde og inddrager alle i lokalområdet, der aktivt ønsker at bidrage til lokal udvikling.
 4. Det lokale netværk forventes at være velorienteret om lokale forhold og lokale synspunkter og holdninger.
 5. Det lokale netværk formidler holdninger og synspunkter fra hele lokalsamfundet til kommunen og omvendt. Dette udelukker ikke det lokale netværk fra at kunne fremføre egne holdninger.

 

Afsnit 4 - Vejle Kommunes forpligtigelser

 1. Kommunen tager initiativer, der understøtter det lokale netværk og dets muligheder for at fremme lokal udvikling. Vejle Kommune forbinder de lokale netværk gennem møder og digitalt
 2. Kommunen anvender det lokale netværk som høringspart i relevante sager, der direkte og konkret vedrører lokalområdet.
 3. Lokalrådet inviteres til følgende møder for at fremme dialog mellem borgere og kommune med afsæt i lokale forhold
  1. Årligt møde mellem alle netværkene og kommunen,
  2. Temamøde om et aktuelt emne
  3. Lokalt møde 1 - 2 gange pr. udvalgsperiode.

Møder om enkelt sager ligger uden for denne kontrakts rammer. De aftales direkte mellem den kommunale og lokale part efter behov.

 1. Kommunen indgår kun samarbejdsaftale med ét lokalt netværk i det område, aftalen dækker.

 

Afsnit 5 – Principper for samarbejdet mellem lokalråd og Vejle Kommune

 1. Et åbent netværk for lokalsamfundet. Det er vigtigt, at netværkene er åbne for alle lokale kræfter: borgere, foreninger, virksomheder og lokale institutioner. De lokale netværk kan kræve, at man betaler kontingent eller har bopæl i lokalområdet som kriterium for at deltage og være medlem.

 1. Et netværk der drømmer og handler. Det er vigtigt, at netværkene skaber aktivitet og udvikling. Netværkene er mere end en høringspart. De er også aktive, engagerede medspillere i den lokale udvikling.
 1. Et netværk der er lokal forankret hørings- og dialogparter. Det er vigtigt, at de lokale netværk er lokalt forankret med en bred kontaktflade i lokalsamfundene. De vil i mange tilfælde være lokalområdets stemme, der kan bidrage til debatten på baggrund af lokalkendskab.
 1. Netværkene er forskellige. Vejle Kommunes tilbud og møder er åbne for alle lokale netværk. Initiativer fra Vejle Kommune tager afsæt i en differentieret tilgang, der behandler forskellige lokalområder forskelligt med afsæt i land og by, størrelse og særlige udfordringer.
 1. De lokale netværk skaber samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder og lokale institutioner og bidrager til at samle og få mest muligt ud af områdets ressourcer.

 

Afsnit 6 - Vilkår i øvrigt

 1. Tilskud ydes i henhold til gældende regler.
 2. Tilskuddet er til drift af de lokale netværk og finansiering af lokalt forankrede projekter (herunder formidling, hjemmesider, sogneblade, generelle borgermøder, og lign.). Det kommunale tilskud må kun anvendes til formål, som kommer en bred kreds i lokalsamfundet til gode dvs. er almene i deres karakter.
 3. Ved særlige behov har alle lokale netværk mulighed for, at søge supplerende midler i Strakspuljen til afholdelse af lokale møder eller formidling. Dette ændre ikke på Strakspuljens øvrige ansøgningsmuligheder eller kriterier.
 4. Det lokale netværk skal være etableret som en forening med vedtægter og en formand samt have en NEM konto for at kunne modtage tilskud fra kommunen.
 5. Aftalen træder i kraft pr. 1.1.2020 og gælder frem til periodens ophør, eller indtil den bliver opsagt af en af parterne.
 6. Vejle Kommune kan opsige aftalen pr. 1.1. hvert år.
 7. De lokale netværk kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.
 8. Vejle Kommune kan opsige aftalens bestemmelser med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse af aftalens vilkår.
 9. Hvis samarbejdsaftalen opgives inden for perioden for tilskuddets udbetaling, vil det udbetalte beløb blive krævet tilbagebetalt.
Sidst opdateret: