Puljen skal fremme følgende formål: Attraktive og levende lokalsamfund, nærdemokrati, aktivt medborgerskab og bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Puljestørrelse

Puljestørrelsen refererer til den samlede ramme, ULN har afsat til puljemidler på dette års budget. Puljemidlerne uddeles i bevillinger på max. 400.000 kr. pr. projekt inkl. moms. Ansøger kan maksimalt opnå støtte på 70 % af det estimerede budget, dog maksimalt få udbetalt 70 % af det endelige projektregnskab.

Hvem kan søge Udviklingspuljen

Det kan alle borgere, foreninger og borgergrupper bosiddende i Vejle Kommune. (Der lægges vægt på, at det er et bredt samarbejde mellem flere af ovenstående, for at sikre bred lokal opbakning).

Udbetaling af tilskud

Når vi har modtaget en udfyldt version af ansøgningsskemaet, kan der gå op til en måned inden der gives besked om hvorvidt der gives støtte eller ej. Herefter har ansøger fire måneder til at gennemføre projektet. Senest en måned efter projektets afslutning skal Vejle Kommune modtage dokumentation for det gennemførte projekt, og herefter går der maksimalt en måned inden tilskuddet udbetales til ansøger. Disse procedurer vil stå nærmere beskrevet i den kontrakt man modtager hvis ens projekt godkendes til at modtage støtte.

Hvordan og hvornår søger man?

Tryk på knappen "Ansøg Udviklingspuljen om tilskud" for at søge eller send en ansøgning til Lars Kastberg lakje@vejle.dk. Sagsbehandlingstiden varierer i forhold til projektets kompleksitet.

Ansøgningsfrister

Mandag d. 15. april 2024

Mandag d. 3 juni 2024 (ansøgninger behandles på møde primo september)

Mandag d. 2. december 2024

 

Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har et CVR-nummer og en nemkonto som er forbundet med dette CVR-nummer.

Hvad støtter puljen?

 • Projekter der er med til at skabe attraktive og levende lokalsamfund.
 • Projekter der fremmer samarbejdet mellem borgere og foreninger.
 • Projekter der fremmer det aktive medborgerskab med fokus på tilflyttere som en ressource og inddragelse af svage og/eller marginaliserede grupper i lokalområdet.
 • Der lægges særlig vægt på projekter der fremmer at flest mulig får gavn af projektet, er innovativt eller nytænkende.

Særlige støttemuligheder under udviklingspuljen

 • Projekter for skoleklasser der vil arbejde med demokrati. Medansvar og medindflydelse. Her kan der søges kr. 5000,-

Hvad støtter puljen ikke

 • Der gives ikke støtte til drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder.
 • Der gives ikke støtte til kommunale eller private institutioner. En undtagelse kan være i lokalsamfund hvor grønne områder i forbindelse med skoler og idrætsanlæg, enten er det eneste eller det naturlige sted for fælleskab i lokalområdet (områderne må ikke være indhegnet) og ansøgningen skal komme fra lokalrådet eller i samarbejde med lokalerådet.
 • Der gives ikke støtte til vedligehold, forbedringer eller etablering af stier. En undtagelse kan være, hvis stierne er del af et større projekt omkring bynære rekreative områder.
 • Der gives ikke støtte til projekter på privat grund. En undtagelse kan være hvis området er ejet af en borgerforening eller by.

Udbetaling af tilskud

80 % af tilsagnsbeløbet kan udbetales under projektperioden mod fremsendelse af fakturaer for udført arbejde. De sidste 20 % udbetales efter projektet er færdiggjort og regnskab, billeddokumentation og fakturaer er fremsendt. Tilsagnsbeløb udbetales alene til ansøgers Nemkonto.

Betingelser for støtte

Hvilke forhold skal være opfyldt for at opnå støtte:

 • Projektet skal være alment, dvs. de typisk skal komme et helt lokalsamfund til gavn.
 • Projektet skal skabe nye muligheder i lokalområdet (til eks. børn, unge, voksne og ældre).
 • Projektets aktiviteter skal foregå i Vejle Kommune.
 • Ved projekter der omhandler lokale samlingssteder (legepladser, aktivitetspladser, idrætsfaciliteter, mødelokaler):
  • Skal faciliteterne være offentligt tilgængelig på alle tider af døgnet for at modtage støtte
   (dette skal være tydeligt i lokalområdet, f.eks. gennem skiltning)
  • Gives der støtte til nye innovative ideer (initiativerne skal være nye for lokalområdet). Dvs. aktiviteter der inddrager nye borgergrupper eller er med til at udvikle nye muligheder for lokalområdet.
 • Projektet skal kunne påvise en lokalforankring. Det vil sige at der skal inddrages flere parter i projektet. Ved parter forstås privatpersoner, foreninger, virksomheder, borgergrupper, institutioner, lodsejere, skoleklasser m.v.
 • Hvis børn under 18 søger, skal en myndig person skrive under på kontrakten.
 • Indtægter ved afholdelse af støttede arrangementer må alene gå til leje af materiel i forbindelse
  med arrangementet.
 • Projektet må ikke være påbegyndt.
 • Projekterne skal som udgangspunkt kunne gennemføres indenfor tilsagnsåret.
Sidst opdateret: