Vil du have indflydelse på idræts- og fritidslivet i Vejle Kommune? Så stil op til Folkeoplysningsudvalget. Vi holder valget onsdag den 1. december kl. 19. Du kan melde dit kandidatur på forhånd eller på valgdagen.

Tid og sted for valget til Folkeoplysningsudvalget

Dato: 1. december 2021 kl. 19

Sted: Bygningen - Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle

Om valget til Folkeoplysningsudvalget

 • Hvor mange skal der vælges?

  • 3 repræsentanter fra aftenskolerne
  • 3 repræsentanter fra idrætsforeningerne
  • 1 repræsentant fra spejderne/de uniformerede korps
  • 1 repræsentant fra handicapforeningerne
  • 1 repræsentant fra øvrige foreninger
  • 1 repræsentant fra de selvorganiserede

  Der skal vælges stedfortrædere for alle repræsentanterne.

  Valget gælder for en 4 årig periode fra 1. januar 2022 - 31. december 2025

  Vejle Kommune udbetaler diæter for deltagelse  i Folkeoplysningsudvalgets møder. 

 • Hvem kan stille op?

  Alle kan stille op til Folkeoplysningsudvalget, bare man er udpeget af en godkendt folkeoplysende forening eller aftenskole i Vejle Kommune. 

  Herudover kan du også stille op for de selvorganiserede grupper. 

  Særligt for de selvorganiserede grupper:

  Hvis du vil stille op for det selvorganiserede idræts-, fritids- eller motionsliv, skal du medbringe et dokument, hvor det fremgår, at du er involveret i en folkeoplysende aktivitet. 

  I dokumentet skal der stå, hvilken aktivitet, der er tale om.

  Dokumentet skal være underskrevet at min. 3 personer, der er med i aktiviteten. 

 • Hvordan stiller jeg op?

  Du kan enten melde dit kandidatur ved at sende en mail til Louise Stockmann på lospo@vejle.dk eller blot møde op på valgdagen.

  Du kan opstille ved skriftlig fuldmagt, hvis du ikke har mulighed for at deltage på valgaftenen. 

  Ønsker du at stille op, skal du have en tegningsberettiget person fra en godkendt forening eller aftenskole til at pege på dig.

  En tegningsberettiget person vil typisk være foreningens formand eller kasser, som kan underskrive på vegne af foreningen.

  Den tegningsberettigede skal medbringe dokumentation herfor. 

   

 • Hvordan foregår valget?

  Hver gruppe vælger sine egne repræsentanter. 

  De enkelte grupper går ud i hver sit lokale. Dvs. aftenskolerne for sig, idrætsforeningerne for sig osv.

  Det er i de respektive grupper, at selve valghandlingen foregår.

  Valget foregår ved almindeligt flertalsvalg. 

  Ved stemmelighed skal der ske omvalg mellem de pågældende repræsentanter. Ved fortsat stemmelighed trækker man lod. 

  Forud for selve valget kan de opstillede repræsentanter præsentere sig selv. 

  Efter valg af repræsentanter, skal grupperne vælge stedfortrædere for hver af de valgte repræsentanterne.

 • Hvem kan stemme?

  • Godkendte folkeoplysende foreninger eller aftenskoler i Vejle Kommune
  • Hver godkendt forening eller aftenskole har 1 stemme 
  • Du skal møde op for at stemme - du kan altså ikke stemme ved fuldmagt
  • Du kan kun repræsentere en forening på valgdagen 
 • Hvordan er udvalget sammensat?

  Udvalget består af:

  • 2 politikere fra Kultur- og Idrætsudvalget
  • 3 repræsentanter fra aftenskolerne
  • 3 repræsentanter fra idrætsforeningerne
  • 1 repræsentant fra spejderne/de uniformerede korps
  • 1 repræsentant fra handicapforeningerne
  • 1 repræsentant fra øvrige foreninger
  • 1 repræsentant fra de selvorganiserede
 • Hvad laver Folkeoplysningsudvalget?

  Udvalget arbejder for, at alle borgere i Vejle Kommune har gode muligheder og rammer for at deltage i et aktivt og mangfoldigt idræts- og foreningsliv. Hertil kommer også gode muligheder for at deltage i voksenundervisning i f.eks. aftenskoler. 

  Udvalget har bl.a. indflydelse på:

  • Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler – for eksempel regler for tilskud til kurser og lokaler
  • Principper for, hvordan vi skal tildele haltider til de folkeoplysende foreninger
  • Igangsætning af nye initiativer og projekter – for eksempel tilbud til kurser for foreninger, øremærkede penge til forløb mellem skoler og foreninger mm.
  • Kommunens folkeoplysningspolitik
  • Budgettet på folkeoplysningsområdet 
  • Behandling af ansøgninger om tilskud på folkeoplysningsområdet, bl.a. Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje
Sidst opdateret: