Vedtægten er besluttet i overensstemmelse med Vejle Kommunes frivilligpolitik, som er vedtaget og udgivet af Vejle Kommune i marts 2007.

Frivilligrådets navn

Frivilligrådet i Vejle Kommune.

Frivilligrådets formål

Frivilligrådet i Vejle Kommune har til formål sammen med Vejle Kommune at sikre, at der sker en løbende justering og udvikling af kommunens frivilligpolitik.

Frivilligrådets opgaver

Rådets opgaver er som beskrevet i frivilligpolitikken for Vejle Kommune følgende:

  • At virke som bindeled mellem det frivillige sociale arbejde og de kommunale politikere.
  • At indsamle oplysninger om det frivillige sociale arbejde i kommunen
  • At medvirke ved dialogmøder mellem frivillige organisationer og grupper indbyrdes
  • At medvirke ved dialogmøder mellem frivillige organisationer og grupper og kommunalt ansatte samt kommunale politikere og embedsmænd om det frivillige sociale arbejdes opgaver og muligheder i den sociale indsats i kommunen.
  • At tage initiativ til kurser for frivillige
  • At diskutere og foreslå retningslinier og kriterier for tildeling af puljemidler.

Frivilligrådets sammensætning

Rådet består af et samlet antal medlemmer på højst 15 – heraf 11 repræsentanter for de friville samt to politikere og en eller to kommunale embedsmænd, hvoraf den ene er kommunens kontaktperson til det frivillige sociale arbejde.

Alle medlemmer i Frivilligrådet har en personlig suppleant. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Valg til Frivilligrådet foregår som beskrevet i Vejle Kommunes frivilligpolitik. Inden næste valg, som finder sted i 2021, beslutter rådet nærmere retningslinier for fordeling af repræsentanter mellem de frivillige organisationer og grupper. Antallet af rådsmedlemmer tages op til drøftelse inden næste valg.

Frivilligrådets økonomi

Rådet udarbejder en budgetramme, som skal være gældende for et år og følge det kommunale budgetår. De kommunalt udpegede rådsmedlemmer står for administrering af budgettet.

Ændring af vedtægt

Denne vedtægt kan ændres, hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget. Således besluttet af Frivilligrådet i Vejle Kommune d. 10.9.2018.

Sidst opdateret: