Kan to parter ikke blive enige om et hegnspørgsmål, kan man kontakte Hegnsynet i Vejle Kommune.

Det er JURA, der er sekretariat for Hegnsynet.

 • Hvad er et hegn

  Et hegn kan have mange udformninger. Det kan f.eks. være en hæk, et plankeværk, raftehegn eller en mur.

  Der findes tre former for hegn der er defineret i Hegnsloven:

  Fælleshegn står i eller langs med skel mellem to ejendomme. Grundejerne vedligeholder typisk hegnet på hver deres side.

  Eget hegn står langs skellet hos den ene grundejer i en afstand af op til 1,75 m fra skellet. Egne hegn skal vedligeholdes af den enkelte grundejer på begge sider, men ofte vedligeholdes de ligesom fælles hegn på baggrund af aftaler.

  Indre hegn står mere end 1,75 m fra skellet. Hegnsloven gælder for fælles hegn og eget hegn, men ikke for indre hegn. Typisk hegn omkring terrasse eller lign.

  Et hegn kan have mange udformninger. Det kan være en hæk, et plankeværk, raftehegn, trådhegn, en mur eller andet. For at det er et hegn i hegnslovens forstand, skal hegnet have hegnsfunktion. Det vil sige at det skal fungere som en fysisk afgrænsning mellem ejendommene, i mod sætning til f.eks. en række enkeltstående buske.

 • En fælles sag

  Hegnet mellem to naboer er en fælles sag, og naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Bemærk: I lokalplaner eller andre lokale regler kan der dog være begrænsninger, som skal overholdes - også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

 • Opsætning og vedligeholdelse

  Naboer skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn.  

  Naboerne kan selv bestemme højden på hegnet. Hvis naboerne ikke kan blive enige har Hegnsynet mulighed for at fastsætte en hegnshøjde på mellem 1,8m og 2,0, med mindre der er særlige forhold der gør sig gældende.

  Egne hegn må have samme højde som fælleshegn plus afstanden til skellet. Dette hegn må dog ikke genere det fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet. Egne hegn må heller ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn. 

  Hvis man skal opsætte et hegn, der grænser op til et vejskel til offentlig vej eller privatvej, skal man selv betale og det skal stå helt på egen grund. Hegnet må ikke vokse ud over vejen. Til gengæld er der ikke hegnspligt. 

  Hegnet må ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving. 

  Reglen anvendes også ved offentligt ejede parker, p-pladser, sportspladser o.lign. der er åbne for almindelig færdsel. Reglen kan ikke anvendes ved institutioner, hospitaler o.lign. Her er der almindelig gensidig hegnspligt.

  Et hegn skal holdes i god stand og må ikke blive beskadiget. Det betyder, at en hæk normalt skal klippes en til to gange om året. 

  Den jord, der støder op til fælleshegnet, må ikke anvendes, så det skader hegnet. 

 • Ved uenigheder

  Hvis du og din nabo ikke kan blive enige om etablering og vedligeholdelse, kan du indbringe en sag for hegnsynet. 

 • Hvad er et hegnsyn

  Hegnsynet er et "tvistnævn". Hegnsynet fungerer uafhængigt af Kommunalbestyrelsen, og Kommunalbestyrelsen har efter lovgivningen ingen beføjelser over for hegnsynets sagsbehandling. Vejle Kommune har valgt at stille en sekretær til rådighed for Hegnsynet. 

  Kommunalbestyrelsen udpeger i sit konstituerende møde medlemmerne til Hegnsynet for en 4-årig periode (valgperioden for kommunalbestyrelsesmedlemmer). Hegnsynet består af en formand og 2 medlemmer, samt personlige suppleanter for hegnsynets medlemmer. 

 • Hvornår kan man kræve et hegnsyn

  Der skal være en konkret tvist og Hegnsynet afsiger en kendelse eller mægler et forlig i den konkrete tvist. Man kan således ikke få Hegnsynet til at komme med rådgivning eller udøve syn og skøn.

  Anmodning skal ske skriftligt. Anmodningen skal indeholde en

  • Klager og indklagedes navne og adresser, samt adresser og matrikelnumre på de ejendomme der er involveret i tvisten,
  • sagsfremstilling – hvilke forhold ønsker du hegnsynets bedømmelse af,
  • samt en påstand – hvad ønsker du at opnå ved hegnsynsforretningen.
 • Hegnsynsforretning

  Hegnsynet indkalder ved anbefalet brev parterne til hegnsynsforretning mellem ejendommene. Der gives mindst 8 dages varsel. Hegnsynsforretningen finder sted på ejendommene.

 • Hvad sker der ved hegnsynsforretningen?

  Hegnsynet hører på begge parters påstande og besigtiger de faktiske forhold på stedet. Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige om en løsning – indgåelse af forlig. Et forlig underskrives af parterne, samt Hegnsynet. Hvis parterne ikke vil indgå forlig, afsiger Hegnsynet en kendelse. 

  Hegnsynets kendelser kan indbringes for domstolene. 

  De arbejder, der ved hegnsynets kendelse/forlig eller ved dom i retten er besluttet skal udføres. Hvis de ikke bliver gjort eller ikke bliver gjort rigtigt eller ikke bliver gjort til tiden, kan Hegnsynet efter anmodning fra den forurettede part bestemme, at det manglende arbejde udføres ved hegnsynsformanden. Regningen sendes til den, der ikke har udført det arbejde, som han er blevet pålagt at gøre. Det kaldes tvangsfuldbyrdelse. 

 • Hvad koster det

  Pr. 1. januar 2023 koster en hegnsynsforretning 2.009 kr.

  Hegnsynet bestemmer, hvem der skal betale for hegnsynsforretningen. Det er som udgangspunkt den, der taber sagen, som skal betale for Hegnsynet. 

  Hegnsynet kan ved forlig bestemme, at udgiften skal deles mellem parterne.

 • Anmodning om Hegnsyn

  Spørgsmål om hegn sendes/rettes til:

  Hegnsynet i Vejle Kommune
  JURA
  Skolegade 1
  7100 Vejle
  Telefon 76 81 09 95
  Mail: hegnsynet@vejle.dk

  Ved anmodning om Hegnsyn bedes blanketten nedenfor udfyldes og indsendes:

  Blanket til anmodning om Hegnsyn i Vejle Kommune

 • Træer og buske

  Træer og buske giver ofte anledning til konflikter mellem to naboer. Typisk fordi træer kan skygge eller grene, blade m.m. er til gene for naboen.

  I hegnsloven er der regler om at træer ikke må vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være til fare for andre eller genere ”trafikken” på grunden.

  Der findes ingen skrevne regler om træer og anden beplantning, der står helt på egen grund, forholdet er reguleret af den uskrevne naboret der udgøres af en omfattende domspraksis. Ønsker man at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over ens grund m.m., skal man lægge sag an ved byretten.

  Generelt skal det bemærkes, at ejendomsretten giver en grundejer ret til at disponere over egen grund. Hvilket vil sige at grene og rødder kan forlanges kappet af i skellinjen. Man kan derimod ikke forlange at blade og lign. skal holdes på egen grund.

  Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Hvis det er tilfældet er hegnet underlagt Hegnsloven.

  Hegnsynet vurderer, om træerne har karakter af et hegn. Den vurdering bygger bl.a. på, hvor mange træer der er, og om de er ensartede og af samme størrelse. Træerne skal stå på række og med kort indbyrdes afstand og ikke længere end 1,75 meter fra skellet. Træerne skal være sammenvoksede ved jorden. Endelig skal træerne udgøre en væsentlig del af skellets længde.

 • Bygninger

  Hegnsynet tager sig ikke af sager om bygninger i skellet.

  Carporte, udhus og lignende bygninger skal opfylde reglerne i Bygningsreglementet.

  Carporte og udhuse må gerne stå i skellet og erstatte hegnet, hvor de står.

  Hvis man vil klage over bygninger i skellet, skal man henvende sig til kommunens tekniske forvaltning.

 • Hvor er skellet

  Hvis man er i tvivl om, hvor skellet mellem to grunde ligger, kan man bede en landinspektør foretage en skelforretning. Det betyder, at man betaler en landinspektør for at afsætte skellet. Man bør være opmærksom på, at en skelforretning kan være en ret dyr affære.

Sidst opdateret: