Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om nye restriktioner til og med 2. januar. Testcenter åbnet i Vejle


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Forslag til indsats­plan for grundvands­beskyttelse for Lindved-­Hedensted-­området og nye retnings­linjer for grundvands­beskyttelse

Forslag til Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse for Lindved- Hedensted området. Planen omfatter i Vejle Kommune Grejs Vandværk og TREFOR Vands vandværk i Lysholt. Sammen med indsatsplanen finder du også Forslag til Vejle Kommunes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse.

Typer: Øvrige

Byrådet har den 9. september 2020 besluttet at sende følgende i høring:

  • Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Lindved- Hedensted-området (herunder Grejs Vandværk og Lysholt Vandværk)
  • Forslag til Vejle Kommunes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse (gælder hele Vejle Kommune)
  • Forslag til revision af trinmodel for nitrat (gælder hele Vejle Kommune)
  • Forslag til ny trinmodel for pesticider samt Handlingskatalog for pesticider (gælder hele Vejle Kommune)

Gå til dokumenterne

Formålet

Rent grundvand er en vigtig ressource og for at fremtidssikre den mod alle forureningskilder, er der nu udarbejdet en grundvandsbeskyttelsesplan, der beskriver de indsatser, der skal til for at beskytte grundvandet, hvem der har ansvaret for dem, og hvornår de skal gennemføres.

Opbygning af planen

Indsatsplanen er opbygget i tre dele:

  • Del 1 indeholder en beskrivelse af områdernes landskab, geologi, arealanvendelse, forureningskilder og de udpegninger, som kortlægningerne har ført til
  • Del 2 indeholder kort, som viser udpegningerne, eksisterende arealanvendelse i forhold til potentielle forureningskilder og fremtidig arealanvendelse i forhold til byer, skov og vådområder
  • Del 3 indeholder en beskrivelse af Lysholt og Grejs Vandværker

I tilknytning til planen er der lavet en revision af Vejle Kommunes eksisterende retningslinjer for grundvandsbeskyttelse (herunder en ny trinmodel med indsatser over for nitrat og en ny trinmodel for pesticider) og et Handlingskatalog for pesticider. Retningslinjerne og handlingskataloget gælder for hele Vejle Kommune.

Indsatsplanen er vurderet i forhold til Habitatbekendtgørelsen (nr. 926 af 27. juni. 2016). Det er Vejle Kommunes sammenfattende vurdering, at Forslag til Indsatsplan for Lindved-Hedensted området ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura2000-områderne væsentligt eller medføre beskadigelse af yngle- eller rastepladser for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Det betyder, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af indsatsplanen.

Indsatsplanen er også screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017). Resultatet af screeningen er, at planforslaget vurderes til ikke at have nogen væsentlig negative indvirkning på miljøet ved implementering af indsatsplanen, da den kun fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser, der ikke vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal dermed ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Godkendelsesproceduren for en indsatsplan

Et led i godkendelsesproceduren for indsatsplanen er, at planen skal i offentlig høring i 12 uger. Inden forslag til indsatsplanen er sendt i offentlig høring, har der været foretaget en politisk behandling i kommunens Udvalg for Natur- og Miljø, Økonomiudvalg og Byråd.

Den endelige politiske behandling vil blive foretaget, når den offentlige høring er afsluttet, og vi har modtaget eventuelle bemærkninger til indsatsplan, retningslinjer, trinmodeller og handlingskatalog.

Den politiske behandling af den endelige plan finder sted i 2021.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Steder: Andkær, Bredsten, Brejning, Børkop, Egtved, Engum, Bredal og Assendrup, Farre, Gadbjerg, Give, Givskud, Grejs, Grønbjerg og Langelund, Gårslev, Hovedkær (Jelling nord), Højen, Jelling, Lindeballe, Uhe og Åst, Nørup-området, Randbøldal, Skibet, Smidstrup-Skærup, Thyregod og Vesterlund, Vandel, Vejle, Vejle Vesteregn, Vonge og Kollemorten, Ødsted og Jerlev, Ågård, Gravens og Øster Starup
Sidst opdateret: 05. oktober 2020