Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekant­området med miljøvurdering

Planen er i offentlig høring fra tirsdag den 11. april 2017 til mandag den 26. juni 2017 kl. 15.00. Du har mulighed for at komme med bemærkninger i denne periode. Bemærk: Fristen er forlænget, da det har vist sig, at der var fejl i det offentliggjorte materiale.

Typer: Øvrige

Byrådet har d. 08.03.2017 vedtaget forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet med miljøvurdering.

Kommuneplanen skal sikre rammerne for den udvikling, som byrådet ønsker, under hensyntagen til de beskyttelsesinteresser, som kommunen skal varetage. Kommuneplanen giver bl.a. mulighed for, at der kan planlægges for nye boliger og erhvervsvirksomheder, der kan dække behovet de næste 12 år. Kommuneplanen indeholder også et Grønt Danmarkskort, der viser det samlede naturnetværk i Trekantområdet, og viser, hvor kommunerne i fremtiden vil målrette naturplejen og planlægge for ny sammenhængende natur.

Mindretalsudtalelser

Der foreligger mindretalsudtalelser. Mindretalsudtalelserne kan ses på kommuneplanhjemmesiden.

Bemærkninger til planen

Du kan sende idéer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til planafdelingen på plan@vejle.dk eller til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du også se planen.

Kommuneplanen er en digital plan, som kan ses på http://Kommuneplan2017.vejle.dk. Her kan du også finde kommuneplanforslaget som en pdf-udskrift fra hjemmesiden. Har du behov for at se et trykt eksemplar kan det ske hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.

Kommuneplanens retsvirkning

Byrådet er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse og kommunens planlægning, lovadministration, anlægsvirksomhed mv. må ikke stride mod kommuneplanen. Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan. Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Miljøvurdering

Kommuneplanen er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Som grundlag for byrådets endelige godkendelse er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse.

Som supplement til ovennævnte miljøvurdering har Vejle kommune lavet en screening af, om mindre ændringer af primært kommuneplanrammerne har en væsentlig indvirkning på miljøet. Vejle Kommune har vurderet, at ændringerne ikke har en væsentlig på virkning af miljøet.

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk. For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside; www.nmkn.dk
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Borgermøder

Vejle Kommune afholdt borgermøde den 2. maj 2017 kl. 19-21 i Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle. Endvidere afholder Vejle Kommune et arrangement på Rådhustorvet i Vejle den 30. maj 2017 om Vejle Kommune 2050, hvor der også vil være mulighed for at drøfte kommuneplanforslaget.

 

Steder: Andkær
Sidst opdateret: 21. juni 2017