Boligområde ved Kølholt, Skibet – 1. etape

Typer: Lokalplaner

Planerne er i offentlig høring fra tirsdag den 21. december 2021 til tirsdag den 15. februar 2022 kl. 15.00. Du har mulighed for at komme med bemærkninger i denne periode.

Klik her for at hente lokalplanen
Klik her for at hente tillægget
Klik her for at hente miljøvurderingen

Byrådet har d. 15.12.2021 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1317 og tillæg nr. 5 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Vejle vokser og der er stor efterspørgsel på nye boliger. Derfor har Vejle Kommune udarbejdet en helhedsplan for området øst for Knabberup, Østengård, Slelde og Skibet og frem til vejen Vejledalen, der går vest om Vejle. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med grundejere.

Lokalplanen igangsættes for at realisere den del der ligger nærmest Knabberup og dermed udgør den vestligste del af helhedsplanens område.

Den vestligste del af lokalplanområdet udvikles med parcelhuse og den østligste del af lokalplanområdet udvikles med rækkehuse. Nord for Vardevej kan der placeres rækkehuse og fællesfunktioner i form af offentlige formål som fx daginstitution.

Formålet med lokalplanen er, at skabe et plangrundlag, der afspejler helhedsplanens visioner for området hvor boliger i 1-2 etager udlægges mellem bredde grønne strøg. En del af området overføres til byzone, imens nogle af de store rekreative arealer, ligger som landskabskiler og forbliver i landzone.

Lokalplanen indeholder retningslinjer for ny bebyggelses placering og overordnet materialeholdning samt hvorledes de fælles friarealer kan udformes og bearbejdes.

Udbygningsaftale

Der er udarbejdet en udbygningsaftale for en rundkørsel på Vardevej, som skal give adgang til størstedelen af lokalplanområdet. Udbygningsaftalen fremgår af lokalplanens bilag.

Mindretalsudtalelser

I forbindelse med vedtagelse af planforslagene i byrådet, er SF kommet med en mindretalsudtalelse. Denne kan ses i planforslagene.

Bemærkninger til planerne

Du kan sende idéer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du også se planerne

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.
Planerne kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Miljøvurdering

Der er foretaget forundersøgelse af lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet jævnfør miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planen på enkelte punkter har en væsentlig indvirkning på miljøet, og planen er derfor miljøvurderet.

Undtagelse fra områdeklassificering

Al jord i byzone er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet, men kan af kommunen undtages fra klassificeringen via Regulativ for Jord, hvis der er en rimelig grad af sikkerhed for, at et område generelt ikke er forurenet.

Området omfattet af lokalplanen vurderes, at leve op til kriterierne for undtagelse fra områdeklassificeringen jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord agtes derved ændret således at området undtages fra områdeklassificeringen. Du kan læse mere og se regulativet her:
www.vejle.dk/områdeklassificering

Spørgsmål og høringssvar sendes til jordogvarme@vejle.dk. Høringsfristen er 18.01.2021.

Lokalplanområdets afgrænsning
Steder: Skibet
Sidst opdateret: