Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Forslag til lokalplan nr. 1322 og tillæg nr. 63

Boligområde ved Solsortevej, Thyregod

Typer: Lokalplaner

Planerne er i offentlig høring fra fredag den 11. september 2020 til fredag den 6. november 2020 kl. 15.00. Du har mulighed for at komme med bemærkninger i denne periode.

Klik her for at hente lokalplanen
Klik her for at hente tillægget

Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for opførelse af 15 rækkehuse/dobbelthuse i den sydligste del af området. Ud over tæt-lav boliger fastholder lokalplanen mulighed for 5 åben-lav boliger langs Solsortevej samt rummer mulighed for etablering af rekreative arealer på den nordlige del af lokalplanområdet.

Bemærkninger til planerne

Du kan sende idéer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Derefter tager byrådet endelig stilling til planen/planerne.

Her kan du også se planerne

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.
Planerne kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes.
Dette begrundes med:
De anbefalede afstande til støjende aktiviteter ved virksomhederne kan ikkeoverholdes. Det vurderes derfor, at det vil være nødvendig at afskærme virksomhederne med en jordvold. En støjredegørelse skal vise det nøjagtige nødvendige omfang af en støjvold.
Virksomhedernes afstand til de nye boliger vurderes at være acceptabel i forhold til evt. luftforurening.

Der ligger to produktionsvirksomheder i erhvervsområdet nord og vest for lokalplanens område. Disse vurderes, at være virksomhedsklasse 6. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, har Vejle Kommune været i dialog med virksomhederne og det vurderes, at boligerne kan ligge i lokalplanområdet.
Klik her for at hente screeningen.

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Gå til Klageportalen.

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag
Steder: Thyregod og Vesterlund
Sidst opdateret: 24. september 2020