Erhvervsområde ved Vandelvej og Tørskindvej, St. Lihme

Typer: Lokalplaner

Planerne er i offentlig høring fra mandag den 20. december 2021 til mandag den 14. februar 2022 kl. 15.00. Du har mulighed for at komme med bemærkninger i denne periode.

Klik her for at hente lokalplanen
Klik her for at hente tillægget
Klik her for at hente miljøvurderingen

Byrådet har den 15.12.2021 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1345 og tillæg nr. 4 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for at et eksisterende slagteri i St. Lihme kan udvide virksomheden med bygninger til lager, forarbejdning og vaskehal, samt mulighed for regnvandshåndtering og parkeringspladser.

Bemærkninger til planerne

Du kan sende idéer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du også se planerne

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.
Planerne kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Miljøvurdering

Der er foretaget forundersøgelse af lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet jævnfør miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planerne på enkelte punkter kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og planerne er derfor miljøvurderet.  

Undtagelse fra områdeklassificering

Al jord i byzone er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet, men kan af kommunen undtages fra klassificeringen via Regulativ for Jord, hvis der er en rimelig grad af sikkerhed for, at et område generelt ikke er forurenet.

Området omfattet af lokalplanen vurderes, at leve op til kriterierne for undtagelse fra områdeklassificeringen jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord agtes derved ændret således at området undtages fra områdeklassificeringen. Du kan læse mere og se regulativet her: www.vejle.dk/områdeklassificering

Spørgsmål og høringssvar sendes til jordogvarme@vejle.dk. Høringsfristen er 17.01.2022.

Kortbilag
Steder: Nørup-området
Sidst opdateret: