Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1229 og tillæg nr. 18

Erhvervsområde ved Grønlandsvej Syd, Vejle

Typer: Lokalplaner

Planerne er vedtaget endeligt af byrådet.

Klik her for at hente lokalplanen
Klik her for at hente tillægget

Byrådet har den 30.10.2019 vedtaget lokalplan nr. 1229 og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for erhverv som f.eks. logistikvirksomheder og kontorer samt servicevirksomheder som restauranter og tankstation. Da der kan bygges i op til 25 meter, er der er lagt vægt på, at der skal bygges i høj arkitektonisk kvalitet, og at området skal begrønnes.

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer i forhold til forslaget:

  • At beskrivelsen af anvendelsen er uddybet.
  • At der også gives mulighed for, at regnvandsbassinet kan etableres udenfor lokalplanområdet.
  • At der gives mulighed for, at eksisterende mergelgrav med ringe naturværdi kan nedlægges, mod etablering af erstatningsnatur.
  • At Vejdirektoratets bemærkninger om vejbyggelinjer med mere indarbejdes i lokalplanen.

Her kan du også se planerne
Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Lokalplanen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanen er bindende
Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 04.10.2019 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside

Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag
Steder: Vejle
Sidst opdateret: 24. september 2020