Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1246 og tillæg nr. 12

Erhvervsområde, Vejle Havn

Typer: Lokalplaner

Planerne er vedtaget endeligt af byrådet.

Klik her for at hente lokalplanen
Klik her for at hente tillægget

Byrådet har den 02.10.2019 vedtaget lokalplan nr. 1246 og tillæg nr. 12 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at planområdet både kan anvendes til havnerelaterede erhverv og ikke-havnerelaterede erhverv. Det er tillige et formål at udlægge bufferzoner som en overgang mellem erhvervshavn og midtby.

Lokalplanen er vedtaget med en ændring i forhold til forslaget.
De støjgrænser, der står i lokalplanforslagets bestemmelsesdel, fjernes, og støjforholdene præciseres i stedet i lokalplanens redegørelsesdel. Kun støjgrænser for de gamle møllebygninger fastholdes i bestemmelserne.
Ændringen vurderes ikke at medføre væsentlige støjmæssige ændringer, da virksomhederne på erhvervshavnen allerede i dag er begrænset støjmæssigt i forhold til den omkringliggende by. Virksomhedernes støjforhold vil således også fremover blive reguleret efter miljøbeskyttelsesloven med udgangspunkt i miljøklasser og anvendelser i og omkring planområdet.

Her kan du også se planerne
Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Lokalplanen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanen er bindende
Efter den offentlige bekendtgørelse af planen d. 07.10.2019 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen
For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside

Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag
Steder: Vejle
Sidst opdateret: 20. maj 2020