Information om Coronavirus

Læs her, hvad corona betyder for dig som borger eller virksomhed i Vejle Kommune og se forslag til aktiviteter.
Klik her for information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Kommuneplan 2017-2029

Planen er vedtaget endeligt af byrådet.

Typer: Kommuneplan

Klik her for at hente kommuneplanen

Klik her for at hente miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

Byrådet har den 29.11.2017 vedtaget Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet.

Formål med kommuneplanen
Kommuneplanen skal sikre rammerne for den udvikling, som byrådet ønsker, under hensyntagen til de beskyttelsesinteresser, som kommunen skal varetage. Kommuneplanen giver bl.a. mulighed for, at der kan planlægges for nye boliger og erhvervsvirksomheder, der kan dække behovet de næste 12 år. Kommuneplanen indeholder også et Grønt Danmarkskort, der viser det samlede naturnetværk i Trekantområdet, og viser, hvor kommunerne i fremtiden vil målrette naturplejen og planlægge for ny sammenhængende natur.

Miljøvurdering
er er udarbejdet en miljøvurdering og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen jævnfør miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er godkendt endeligt sammen med kommuneplanen.

Her kan du også se planen
Kommuneplanen er en digital plan, som kan ses på http://Kommuneplan2017.vejle.dk.

Her kan du også finde kommuneplanforslaget som en pdf-udskrift fra hjemmesiden. Har du behov for at se et trykt eksemplar kan det ske hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.

Planens retsvirkning
Byrådet er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse og kommunens planlægning, lovadministration, anlægsvirksomhed mv. må ikke stride mod kommuneplanen. Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan. Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Klagevejledning for kommuneplan og miljøvurdering
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk. For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se hjemmesiden for Nævnenes Hus:  https://kpo.naevneneshus.dk 

Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Steder: Vejle
Sidst opdateret: 20. maj 2020