Her finder du en oversigt over sagsbehandlingstider. Svartiden afhænger af, hvad du har søgt om.

Der er regler for, hvordan vi skal behandle din sag, dog er det forskelligt fra sag til sag, hvor lang tid der går, før du får svar. 

Borgerservice

 • Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg

  Lov om social pension §14 a: Helbredstillæg til pensionister: 4 uger

  Lov om førtidspension §18: Helbredstillæg til førtidspensionister: 4 uger

 • Personlige tillæg

  Lov om social pension §14, stk. 1: Personligt tillæg til folkepensionister: 4 uger

  Lov om førtidspension §17, stk. 2: Personligt tillæg til førtidspensionister: 4 uger

 • Boligstøtte og indskudslån

  Lov om individuel boligstøtte §§54-71: Indskudslån: 2 uger

Børn og Unge

 • Sagsbehandlingstider i Familieafdelingen

   Emne

  Frist

  Tidligt forebyggende indsatser § 30 og § 31

  4 uger

  Støttende indsatser på baggrund af afdækning eller børnefaglig undersøgelse § 32

  8 uger

  Dækning af nødvendige merudgifter § 86

  12 uger

  Dækning af tabt arbejdsfortjeneste § 87

  12 uger

  Ledsagerordning § 89

  8 uger

  Godkendelse af privat familiepleje § 42

  8 uger

  Mindre boligændringer § 90 nr. 8

  8 uger

  Større boligændring (fx om eller tilbygning) § 90 nr. 8

  9 måneder

  Hjælpemidler og forbrugsgoder § 90 nr. 4 og nr. 5

  8 uger

  Økonomisk støtte til forældrene grundet barnets særlige behov § 35

  4 uger

  Hjemmetræning § 85

  6 måneder

 • Sagsbehandlingstider i Dagtilbud - vedr. børnepasning

  Tilskud til privat børnepasning:
  Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for en måned.

  Tilskud til pasning af egne børn hjemme:
  Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for en måned.

  30 timers plads i Dagplejen i forbindelse med barselsorlov:
  Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for en måned.

  Kombination af dagtilbudsplads og privat pasning:
  Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for en måned.

  Fritages for frokostordning:
  Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for en måned.

Teknik & Miljø

 • Affald

  Brug af nedgravede containere: 4 uger

  Anmeld bygge- og anlægsaffald: 14 dage

 • Byggeri

  Vejledende sagsbehandlingstider for byggetilladelser:

  Sagsbehandlingstiden beregnes fra det tidspunkt, du modtager besked om, at dit projekt er klar til sagsbehandling, og du får navnet på din sagsbehandler.

  Du er velkommen til at kontakte din sagsbehandler, så du kan få oplyst den forventede sagsbehandlingstid for dit projekt.

  Sagsbehandlingstiden afhænger af, hvor fyldestgørende projektmaterialet er og af byggesagens kompleksitet. Behandlingstiden afhænger også af, hvor effektivt samarbejdet er mellem ansøger og byggesagsbehandler.

 • Byens rum og veje

  Nabohjælp-skilt: 5 hverdage

  Plakater på lysmaster: 5 hverdage

  Brug af byens torve og pladser: 14 dage 

 • Kørsel

  Kørsel til læge/speciallæge: Maks. 10 hverdage

  Handicapkørsel til fritidsmål: Maks. 10 hverdage

  Flexung: Ca. 5 dage

 • Natur

  Skovrejsning: 4 uger

 • Parkering

  Klager over parkeringsafgifter: Op til 2 måneder

 • Plan

  Ejendomsavancebeskatning: Maks 7 dage ved brug af vores selvbetjeningsløsning

  Lokalplaner: 8 måneder fra politisk igangsætning for en ukompliceret lokalplan

  Campingreglementet, §6: Maks 1 måned for udlejningstilladelser

 • Vand

  Jordvarmeanlæg: Maks. 2 uger

  Boring efter grundvand: Maks. 1 måned

  Spildevandsanlæg: 4-6 uger. Enkelte sager op til 10 uger  

  Faskine og regnbed: 4-6 uger

  Udledning af særligt spildevand: 4-6 uger

  Udledning af tagvand: 4-6 uger

Velfærd

 • Alkohol- og stofmisbrug

  Servicelovens § 101: Behandling, stofmisbrug: Tidsfrist: 14 dage

  Servicelovens § 101: Rådgivning, stofmisbrug: Tidsfrist: 2 dage

  Servicelovens § 102: Tilbud af særlig behandlingsmæssig karakter: Tidsfrist: 4 uger

  Sundhedslovens § 141: Behandling, alkoholmisbrug: Tidsfrist: 14 dage

  Sundhedslovens § 141: Rådgivning, alkoholmisbrug: Tidsfrist: 2 dage

 • Hjælp i hjemmet, ledsagelse mv.

  Servicelovens § 83 og 86: Personlig hjælp, praktisk bistand og træning: Tidsfrist: Læs under "Hjælp i hverdagen"

  Servicelovens § 84: Aflastning og afløsning: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 95: Kontant tilskud til borgere med behov for personlig hjælp, pleje og støtte i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt: Tidsfrist: Op til 3 måneder

  Servicelovens § 96: Personlig hjælpeordning: Tidsfrist: Op til 3 måneder

  Servicelovens § 97: Ledsageordningen: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 98: Kontaktperson til døvblinde: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 118: Pasning af nærtstående: Tidsfrist: 4 uger 

 • Tilbud til borgere med handicap

  Servicelovens § 12: Rådgivning: Tidsfrist: 14 dage

  Servicelovens § 85: Hjælp, omsorg eller støtte: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 100: Merudgifter til voksne: Tidsfrist: 3-4 måneder

  Servicelovens § 103: Beskyttet beskæftigelse: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 104: Aktivitets- og samværstilbud: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 107: Midlertidigt ophold - botilbud: Tidsfrist: 2 måneder

  Servicelovens § 108: Længerevarende ophold - botilbud: Tidsfrist: 2 måneder

 • Rådgivning

  Servicelovens § 10: Rådgivning: Tidsfrist: 14 dage

 • Hjælpemidler, hjælp til boligindretning, bil mv.

  Servicelovens § 112: Hjælpemidler, genafskaffelser, førstegangsansøgning: Tidsfrist: 2-4 måneder

  Servicelovens § 113: Forbrugsgoder: Tidsfrist: 2 måneder

  Servicelovens § 114: Støtte til bil - særlig indretning: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 114: Støtte til bil - afgiftsfritagelse: Tidsfrist: 6 måneder

  Servicelovens § 114: Støtte til bil - almindeligt lån og afgiftsfritagelse: Tidsfrist: 1 år

  Servicelovens § 114: Støtte til bil - udvidet lån og særlig indretning og afgiftsfritagelse: Tidsfrist: 1½ år

  Servicelovens § 116: Boligindretning - mindre ændringer, f.eks. dørtrin, ramper mv.: Tidsfrist: 4 uger

  Servicelovens § 116: Boligindretning - mellemstore ændringer, f.eks. flytning af døre og vægge: Tidsfrist: 4 måneder

  Servicelovens § 116: Boligindretning - Store ændringer, f.eks. om- og tilbygning: Tidsfrist: 9 måneder

Økonomi- og arbejdsmarkedsforvaltningen

Sidst opdateret: