Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om nye restriktioner til og med 2. januar


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Fri­tag­else fra Digi­tal Post

Du kan søge om fritagelse fra Digital Post, hvis du opfylder mindst en af fritagelsesgrundene.

Du kan anmode om fritagelse enten ved selv at gå personligt i Borgerservice eller ved at give en anden fuldmagt til at anmode om fritagelse for dig.


OBS! I øjeblikket skal du bestille tid i forvejen, inden du møder op i Borgerservice. Det gør du ved at ringe på 76 81 01 74.

 

 • Hvornår kan jeg fritages fra Digital Post?

  Du kan søge om fritagelse fra Digital Post, hvis du opfylder mindst en af fritagelsesgrundene.

  1. Kognitiv funktionsnedsættelse
   Funktionsnedsættelsen hindrer anvendelsen af Digital Post - eksempler: demens, hjerneskade eller blot svært ved at huske. 
  2. Fysisk funktionsnedsættelse
   Funktionsnedsættelsen hindrer anvendelsen af Digital Post - eksempler: blindhed, lammelse eller andre handicap.
  3. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted - eksempler: plejehjemsbeboer eller fængselsindsat. Gælder desuden manglende internet.
  4. Registrering i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark.
  5. Ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR - eksempler: hjemløs eller andre, hvor der ikke findes en kendt adresse.
  6. Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært at anvende Digital Post - eksempler: ordblindhed eller andet modersmål end dansk.
  7. Praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur NemID.
  8. Bopæl i et område, hvor det ikke er muligt at få en bredbåndsforbindelse med beregnet downloadhastighed på mindst 512 kbit/s.

   

   

 • Hvordan kan jeg fritages, hvis jeg ikke selv kan søge eller give en anden fuldmagt?

  Hvis du har en varig svækkelse eller lignende, og ikke kan komme personligt i Borgerservice og heller ikke kan give en  fuldmagt til en anden, så kan Borgerservice træffe afgørelse om fritagelse uden at du skal søge skriftligt.

  Afgørelse om fritagelse uden skriftlig anmodning kan træffes, hvis kommunen har kendskab til dine særlige udfordringer. 

  Denne mulighed kan benyttes, hvis du på grund af fysiske eller psykiske forhold ikke kan søge fritagelse fx fordi, at du ikke selv kan skrive under.

  Hvis dette er tilfældet, skal der ske en vurdering, og du kan fritages, hvis plejepersonale eller andet personale, som du dagligt får hjælp eller støtte fra eller andre, som har et såkaldt fagligt kendskab til din forhold, kan bekræfte, at du opfylder fritagelses-kriterierne, men ikke selv kan anmode om fritagelsen.

  Kontakt Borgerservice for yderligere information.

Læs mere om fritagelse fra Digital Post:

 • Skrevet af borger.dk
 • Hvad indebærer fritagelse fra Digital Post?

  Borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt, og lever op til mindst én af fritagelseskriterierne, kan blive fritaget fra Digital Post og fortsætte med at modtage post fra det offentlige på papir som hidtil.

  Når du bliver fritaget, kan du få printet Digital Post, som du allerede har modtaget i din digitale postkasse. Læs mere om, hvordan du bliver fritaget under 'Hvordan bliver du fritaget fra Digital Post?'

  Fritagelse omfatter ikke lønsedler fra staten og beskeder om SU

  Fritagelse fra Digital Post omfatter ikke lønsedler fra staten og meddelelser i forbindelse med ansøgning om SU.

  Fritagelse fra Digital Post

  Fritagelse fra Digital Post er tidsubegrænset. Det betyder at fritagelsen ikke udløber, og at du til enhver tid kan tilmelde dig Digital Post igen. Du kan blive fritaget, hvis du opfylder et af de seks fritagelseskriterier.

  Udlandsdansker

  Danskere med bopæl i udlandet og som ikke er registreret med en dansk folkeregisteradresse, er ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post. Ved indrejse igen i landet, hvor du registreres med bopæl i Danmark, vil du automatisk blive tilmeldt Digital Post. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du aktivt søge om det.

 • Hvem kan blive fritaget fra Digital Post?

  Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst en af fritagelseskriterierne.

  Fritagelseskriterier
  Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:
  • ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
  • har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • er registreret som udrejst af Danmark
  • er blevet hjemløs
  • har sproglige vanskeligheder
  • har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.
 • Hvordan bliver du fritaget fra Digital Post?

  For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op på dit lokale borgerservice. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du vil blive bedt om at vise legitimation.

  Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilket af fritagelseskriterierne, du lever op til.

  Fritagelse ved brug af fuldmagt – hvis du ikke selv kan møde op på borgerservice

  Du kan bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås i borgerservice eller hentes på denne side. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal hendes eller hans underskrift på blanketten.

 • Fuldmagt til anmodning om fritagelse fra Digital Post på andres vegne

  Du kan hente en blanket til fuldmagt, så du kan søge digitalt om fritagelse fra Digital Post på vegne af en anden.

 • Hvad gør personer under værgemål med Digital Post?

  En person, der er kommet under værgemål, kan fritages for brug af Digital Post fra det offentlige. Fritagelsen sker ved, at værgen ved personligt fremmøde i borgerservice søger kommunen om fritagelse og i den forbindelse foreviser værgebeskikkelsen samt legitimation for egen identitet.

 • Giv andre læseadgang til din digitale post

  Du kan give en anden, fx en ægtefælle eller et familiemedlem, adgang til at læse din digitale post. Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende, hvis du fx ikke selv kan tjekke din digitale post, hvis du gerne vil have, at din ægtefælle også kan se den, eller hvis du som ung gerne vil have, at dine forældre hjælper dig med dine breve fra det offentlige.

  Dog er det vigtigt at huske, at det overordnet er dit ansvar, at den digitale post, der kommer, bliver læst. Du kan selv tildele læseadgangen i Digital Post på borger.dk eller e-boks.dk – eller du kan få hjælp til det i borgerservice.

  Du kan også tildele læseadgang til fx pårørende, hvis du ikke selv har NemID. Her skal du også henvende dig i borgerservice.

  Hvis du er under værgemål, kan din værge anmode om læseadgang til din digitale postkasse under "Anmod om etablering af læseadgang til Digital Post - personer under værgemål".

  Trin-for-trin guide til læseadgang

  Se her en trin-for-trin guide til, hvordan du giver andre læseadgang til din digitale postkasse:

 • Fuldmagt til etablering af læseadgang til person eller virksomhed til Digital Post

  Du kan hente blanket til fuldmagt, så du kan søge digitalt om læseadgang til Digital Post på vegne af en anden.

Sidst opdateret: 02. juni 2020