Private og virksomheder, som er tilmeldt Vejle Kommunes affaldsordning, har mulighed for at benytte kommunens fire genbrugspladser. Når du som privatperson eller virksomhed besøger en af vores genbrugspladser, er der en række regler, du skal overholde.

Ordensreglementet er til for din og personalets sikkerhed på pladserne. 

Ordensreglement for genbrugspladserne

 • Adgangsforhold

  Private og virksomheder har adgang til pladserne i køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg. Du må gerne have en trailer monteret på din bil.

  Personalet kan efter behov kontrollere, om du har betalt adgang til kommunens genbrugspladser. Føreren af køretøjet, der afleverer affaldet, skal oplyse navn og adresse, og hvor affaldet kommer fra, hvis personalet spørger efter det.

 • Sortering og aflevering af affald

  Det er ikke tilladt at aflevere dagrenovation, medicin, kanyler, radioaktivt affald, eksplosiver og ammunition på genbrugspladserne.

  Hvis din virksomhed er omfattet af ordningen for klinisk risikoaffald, kan I aflevere mindre mængder stikkende/skærende affald. Affaldet skal være sorteret afleveres i de rette containere/båse. Af hensyn til sorteringen skal affaldet være synligt for personalet, inden I aflevere det.

  Hvis I afleverer jeres affald i sække, skal det være i klare sække, så personalet tydeligt kan se indholdet.

  Når du bruger genbrugspladserne, er det vigtigt, at du følge de anvisninger om f.eks. aflæsning og sortering, som personalet giver. Alle brugere af pladsen skal gøre rent efter sig og skal selv medbringe redskaber til aflæsning og oprydning.

  Du skal selv stå for aflæsningen, og du må ikke benytte dig af mekanisk aflæsning. Hvis du aftaler det med pladspersonalet, kan du tipaflæsse udvalgte affaldsfraktioner fra trailere og køretøjer med tippelad. Det gælder for haveaffald, beton og tegl og evt. træ, hvis det læsses af på kørefast belægning.

  Det er ikke tilladt at klunse (fjerne genstande) på genbrugspladserne.

 • Farligt affald

  Farligt affald skal være forsvarligt emballeret.

  Private skal aflevere deres farlige affald på pladsens modtagested til farligt affald.

  Virksomheder skal aflevere deres farlige affald til personalet på pladsens modtagested til farligt affald. Sammen med affaldet skal virksomheden aflevere en udfyldt deklaration. Pladspersonalet skal kvittere for modtagelsen af affaldet. Virksomheder må højst aflevere 200 kg farligt affald pr. år. Taksten for aflevering af farligt affald fremgår af gebyrbladet.

  Asbest skal håndteres på en helt særlig måde. Læs mere her 

 • Elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

  Elektronik skal sorteres i store husholdningsapparater, kølemøbler, små husholdningsapparater, skærme og monitorer og lyskilder. På genbrugspladserne finder du skilte, der viser, hvor de forskellige typer elektronik skal hen.

 • Byggeaffald

  Hvis du bygger om, skal du være opmærksom på, at du måske skal anmelde dit byggeaffald til kommunen. Det skal du hvis::

  • bygningen, eller den del af bygningen der rives ned eller renoveres, er større end 10 kvadratmeter
  • dit byggeprojekt skaber mere end 1 ton affald
  • bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950-1977. Her skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB

  Du skal anmelde dit byggeaffald senest 14 dage inden, arbejdet sættes i gang. Hvis du har en rådgiver eller entreprenør tilknyttet projektet, kan du lade vedkommende udfylde anmeldelsen. 

 • Andre særlige affaldstyper

  Hvis du har særlige typer affald som f.eks. campingvogne, trailere, PCB-holdigt materiale herunder PCB-holdig tegl og beton, olietanke og lignende, kan du kontakte Ressourcer & Genbrug for at få hjælp til at komme korrekt af med det.

  På genbrugspladsen kan du aflevere op til 1 m3 ren jord. Hvis du har større mængder ren jord eller forurenet jord, henviser vi dig til Industrimiljø, Vejle Kommune (jordflytningstelefon tlf. 76 81 24 59, mandag kl. 9–15 og torsdag kl. 9–17).

 • Færdsel, ophold mv.

  Du skal altid vise hensyn, når du opholder dig på pladsen. Kommer du i bil, opfordrer vi alle til at stoppe motoren,
  mens du læsser af.

  Hastigheden på pladsen må ikke overstige 20 km i timen.

  Børn må ikke færdes alene på genbrugspladserne.

Vær opmærksom på, at du risikerer at blive bortvist eller meldt til politiet, hvis du ikke overholder ordensreglementet. 

Sidst opdateret: