Vejledning – for etablering af nedgravede affaldsløsninger

I Vejle kommune er der mulighed for at etablere nedgravede affaldsløsninger i forbindelse med følgende:

 • Boligselskaber
 • Andelsboligforeninger
 • Ejerforeninger
 • Grundejerforeninger
 • Sommerhusområder (grundejerforening)
 • Andet ejerforhold

Boligselskaber, andelsboligforening, ejerforening og grundejerforening er benævnt ”ejer” i denne vejledning.
I denne vejledning kan I læse om de forhold, der skal være opfyldt, inden en nedgravet affaldsløsning kan etableres og tages i brug. Det er en forudsætning for etablering af en nedgravet affaldsløsning, at den etableres i overensstemmelse med Vejle Kommunes regulativ om husholdningsaffald

Kontakt Ressourcer & Genbrug i god tid før etableringen af den nedgravede løsning. Her aftales det nærmere forløb mellem ejer og Ressourcer & Genbrug.

Ejer skal sende en anmeldelse til Ressourcer & Genbrug med følgende oplysninger:

 • Ejendomstype og ejerforhold
 • Ejendomsnummer og ejendommens overordnede adresse
 • Tømningsadresser og antal boliger som affaldsløsningen omfatter
 • Angivelse af antal, størrelse og planlagt tømningsfrekvens for nedgravede affaldsløsninger, der skal  være i overensstemmelse med Vejle Kommunes  gebyrblad
 • Beskrivelse af nedgravet affaldsløsning, det vil sige model, typer og løftesystem

 • Situationsplan af planlagt placering(-er)
 • Tidsplan for etableringen
 • Angivelse af nedgravet løsning/model/typer/løftesystem og produktdatablad
 • Betaleroplysninger
 • Kontaktoplysninger

I finder anmeldelsesblanketten via link i faktaboksen

I kan ansøge om dispensation fra reglerne i § 24 i Vejle Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Tjekliste

Før I går i gang med projektet, skal I være opmærksomme på følgende:

 • Få fat i denne vejledning

 • Kontakt Ressourcer & Genbrug

 • Aftaler
  • Ejer skal træffe aftale med Ressourcer & Genbrug om afhentning af de røde kasser til farligt affald
  • Aftalerne skal være indgået senest 14 dage før ibrugtagning af den nedgravede affaldsløsning

 • Skader
  • I skal selv rette henvendelse til renovatør vedrørende skader på den nedgravede affaldsløsning, belægninger og andet
  • Skader forvoldt af renovatøren afholdes via renovatørens erhvervsansvarsforsikring
  • Skader som følge af almindelig brug og slidtage afholdes af ejeren
 • Placering

  • Der skal være gode oversigts forhold, og det skal være muligt for renovatøren at opsætte evt. nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at kunne foretage en sikker tømning
  • De nedgravede affaldsløsninger bør placeres ved vej med let trafik. Tømmebilen skal bruge en del plads, og tømningen af affaldsbeholderen vil derfor kunne forsinke trafikanter på vejen
  • Der skal være en vendeplads ved lukkede veje, så tømmebilen ikke skal bakke mere end højest nødvendigt
  • Mindsteafstanden til nærmeste parkerede bil, bygning, støttemur, lygtepæl eller lignende skal være 1 meter eller større. Dette regnet fra kanten af dørkplade
  • Det skal sikres, at tømningen af beholderen ikke forhindres af parkerede køretøjer
  • Tømningsbilens støtteben skal kunne slås ud på kørefast underlag, idet almindelige betonfliser vil sætte sig eller knække, hvis de belastes i forbindelse med tømning
  • Kørearealer skal kunne tåle tung trafik og være mindst 3,5 m i bredden
  • Beholderne må ikke placeres ud for del af vej, hvor der er standsningsforbud, herunder især standsnings-forbuddet 10 meter til vejkryds
  • Det anbefales, at de nedgravede affaldsbeholdere placeres i gåafstand fra hoveddøren. Gåafstanden bør højest være 70 – 80 meter fra den bolig, der ligger længst væk
  • Vær opmærksom på, at affaldsløsningen ikke bør etableres i lavning eller andre steder, hvor overfladevandet strømmer til
 • Beholderne

  • De valgte nedgravede beholdere skal kunne tømmes med 1- eller 3-krogs løfteaggregat. Ejer er selv ansvarlig for at gøre sig bekendt med, hvilke beholdere der kan tømmes af Ressourcer & Genbrugs renovatør
  • Ejer skal sikre, at beholderne med indhold kan tømmes af renovatøren. Kontakt venligst Ressourcer & Genbrug
  • Beholderne skal fungere hensigtsmæssigt ved brug og tømning, se også Tekniske krav
  • Væske fra affaldet skal opsamles i tæt opsamlingskar placeret i forbindelse med beholderen. Væsken skal bortskaffes sammen med affaldet

 • Affaldstyper

  • Affaldsfraktionerne er følgende:
   • Restaffald
   • Madaffald
   • Metal, plast og mad- & drikkekartoner
   • Papir og pap
  • Andre affaldstyper man kan indsamle via nedgravede affaldsløsninger
   • Glas
   • Batterier
 • Opmærksomhedspunkter

  • Ejer skal udpege en kontaktperson, som har det daglige ansvar for drift og vedligehold, herunder rengøring
  • Navn og adresse på kontaktpersonen skal oplyses til Ressourcer & Genbrug. Ændringer skal uden unødvendigt ophold oplyses til Ressourcer & Genbrug. Kontaktpersonen kan være vicevært eller lignende
  • Affaldsløsningen skal kunne tømmes på tømmedagen uden at chaufføren først skal fjerne affald og hensatte ting
  • Indkastene skal holdes rene og hygiejniske af hensyn til brugerne. Renholdelsen skal ske i henhold til Vejle Kommunes regulativ for husholdningsaffald
  • Der skal foretages snerydning og glatførebekæmpelse, så beholderne er tilgængelige for borgerne og renovatøren
  • Ressourcer & Genbrug vil gerne være behjælpelig med udarbejdelsen af skiltesystemer og informationsmateriale til beboerne
  • Ejer og kontaktperson skal sikre, at der føres tilsyn med affaldsordningen, og at henvendelser fra brugere kan besvares inden for kort tid, det vil sige højest 1-2 dage
 • Sorteringen

  • Alle indkast mærkes, så det tydeligt fremgår, hvilken type affald, der skal i det enkelte indkast
  •  Vejle Kommunes ikoner skal anvendes på affaldsløsningen

 • Ordning vedrørende EE-bure og genbrug
  • Ejer kan indgå aftale med Ressourcer & Genbrug om EE-bure og Genbrugsordning

 • Opkrævning af gebyrer

  • Nedgravede affaldsløsninger forudsætter, at der er en ejer, et selskab eller en forening til at fordele omkostningerne på de enkelte boligenheder
  • Hvis der er flere ejere fælles om en nedgravet affaldsløsning, skal der dannes en grundejerforening
  • Ejeren, selskabet eller foreningen er den såkaldte juridiske person, der er ansvarlig for affaldsløsningen. Denne skal sikre, at der er tegnet de nødvendige forsikringer vedrørende brand og personskade med videre
  • Det skal fremgå af foreningens vedtægter, at den forestår fordelingen af fællesudgifterne og er ansvarlig for at vilkårene for affaldsløsningen bliver overholdt
 • Andet

  • Der skal søges dispensation fra byggelovens krav om lukning af eksisterende affaldsskakter. Ansøgning skal sendes til Vejle Kommunes Byggesagsafdeling
  • Jordflytningen skal anmeldes til kommunen efter gældende regler
  • Vær opmærksom på, om affaldsløsningen etableres på arealer kortlagt efter jordforureningsloven.
   Kontakt Ressourcer & Genbrug ved tvivlsspørgsmål

Hvilke beholdere kan tømmes af Vejle Kommunes renovatør?

Der findes mange typer løfteøjer til de nedgravede affaldsbeholdere alt efter fabrikant. Af hensyn til driften og omkostningerne ved tømningsordningen er det en forudsætning, at løfteøjerne har en udformning jævnfør figur 2.

Renovatøren har mulighed for at tømme nedgravede affaldsbeholdere med henholdsvis en og tre løfteøjer.

Tegning af specifikationer

Placering af nedgravet beholder

Ejer har mulighed for at etablere helt eller delvist nedgravede affaldsløsninger på egen grund. I forbindelse med placeringen skal det sikres, at beholderen skal kunne løftes op og tømmes uden risiko for beskadigelse af ejendom.

 • Under tømningen af affaldsløsningen vil smalle veje kunne blive blokeret i et kortere tidsrum
 • Ejer af affaldsløsningen bør markere parkeringsforbud foran nedgravede affaldsløsninger med gult kryds eller skiltning, når beholderen er placeret på ejers grund. Offentlig vej må ikke markeres med skilt eller gult kryds
 • Vi foreslår at vurdere placeringen forud for etablering ved at fastlægge/observere brugernes daglige bevægelsesmønstre. Er der en naturlig rute til parkeringspladsen, busstoppestedet, cykelskuret eller andet, hvor den nedgravede affaldsløsning naturligt kunne placeres?
 • Der bør være let adgang til beholderne for dårligt gående og handicappede. Stigende terræn ved de nedgravede beholdere gør det svært at benytte dem med rollator/kørestol

Sortering af affald

Der kan etableres nedgravede affaldsløsninger til følgende affaldstyper:

 • Restaffald
 • Madaffald
 • Metal, plast og mad- & drikkekartoner
 • Papir og pap
 • Glas og flasker
 • Batterier

Mærkningen af indkastene i beholdertårnene skal følge kommunens anvisninger.

 • I må forvente, at Ressourcer & Genbrug forbeholder sig ret til at montere beholderidentifikation
 • Information til beboerne om anvendelse og drift af det nye system skal varetages af ejer
 • Det er vigtigt at inddrage beboerne inden etablering og ved ibrugtagningen af de nedgravede affaldsløsninger
 • Ressourcer & Genbrug arbejder løbende på at informere om affaldsordninger og sortering af affald og står altid til rådighed med råd og vejledning

Dimensionering

Det er vigtigt, at affaldsløsningen fra starten dimensioneres så korrekt som muligt, da det ikke er let at øge kapaciteten efterfølgende.

Ressourcer & Genbrug har på baggrund af affaldsanalyser beregnet nøgletal for den gennemsnitlige affaldsmængde for både parcelhuse og etageboliger i Vejle Kommune.

Beboersammensætningen og antal beboere pr. lejemål har betydning for den kapacitet, der er behov for ved ejendommen. Ved eksisterende ejendomme er det en god ide at tage afsæt i den volumen, der er opstillet i dag. Ved nybyggeri bruges vejledende mængder, jævnfør nedenstående tabel.

Dimensionering
OBS. Der forelægger ingen nøgletal for mad- og drikkekartoner, derfor er tallet usikkert.

Tømmefrekvens

Affaldsløsningen skal etableres med et tilstrækkeligt volumen med henblik på at opnå en passende tømmefrekvens.

 • Affaldsløsningen skal være dimensioneret til, at der i perioder er ekstra affald
 • Ordningen etableres med faste tømmefrekvenser. Takster er fastsat ud fra beholderstørrelse og tømmeinterval. Taksterne justeres én gang årligt med ændringsdato den 1. januar
 • Tømmefrekvensen vil variere afhængig af affaldstype og omfang, se tabel 2. Hvis der derudover skal foretages tømninger i forbindelse med spidsbelastningsperioder som for eksempel jul og påske, er der tale om ekstra tømninger
Tømmefrekvens

Tekniske krav

Det er op til ejer at vælge beholdertype. Der skal være opmærksomhed på følgende:

 • Hvis der benyttes beholdere med skjulte løfteøjer, skal de nedgravede beholdere have tre løfteøjer. Kontakt altid Ressourcer & Genbrug, hvis I vælger at benytte beholdere med skjulte løfteøjer
 • Renovationsbiler kan nemt veje 15-25 tons, og beholderen vejer typisk flere tons med indhold. Dette giver meget store belastninger af belægningen på tømmepladsen
 • Renovationsbilens tilkørselsvej og holdeplads ved tømning skal have kørefast belægning. Almindelige fliser og lignende vil gå itu, når de bliver belastet af bilen og dens støtteben
 • Inderbeholderen kan være konstrueret af plast eller metal, eller det kan være en kraftig tekstilsæk. Hvis beholderne udføres i stål eller aluminium, anbefales de at været sikret mod korrosion
 • Yderbeholderen skal være af beton, plast eller andet fast materiale, som er sikret mod indtrængende vand og eventuelt opstigende grundvand
 • Yderbeholderen skal være sikret mod opdrift
 • Ved fuldt nedgravede affaldsløsninger skal yderbeholderen være forsynet med et sikkerhedssystem med sikkerhedshegn eller sikkerhedsgulv, som automatisk sikrer mod faldulykker ved tømning. Det er vigtigt og krævet af Arbejdstilsynet

Affaldsskakter

Ejeren skal sikre, at beboerne kan sortere deres affald i overensstemmelse med reglerne i Vejle Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

 • Reglerne om etablering af affaldsskakte er reguleret i byggeloven og bygningsreglementet
 • Ifølge Bygningsreglementet skal der i forbindelse med opførelse af beboelsesejendomme med tre etager og derover indrettes affaldsskakte for hver opgang
 • Bygningsreglementets krav begrundes i hensyn til almindelig komfort og sundhedsmæssige hensyn, herunder i vid udstrækning hensynet til ældre og handicappede
 • Etableres der nedgravede affaldsløsninger som erstatning for affaldsskakte, skal der derfor søges om dispensation til lukning af skaktene
 • Ved nybyggeri kan der ved ansøgning om byggetilladelse søges om dispensation fra kravet om etablering af affaldsskakte
 • Kontakt Vejle Kommunes Byggesagsafdeling, hvis I ønsker flere oplysninger om affaldsskakte i nybyggeri eller lukning af eksisterende affaldsskakte:
  Mail:byggesag@vejle.dk
  Telefon: 76812562

Drift og vedligeholdelse

Ejer skal løbende besigtige de nedgravede beholdere, så fejl og mangler hurtigst muligt konstateres.

 • Det er ejers ansvar at sikre, at eventuelle skader udbedres hurtigst muligt
 • Indtrængende grundvand, regnvand eller lignende skal fjernes snarest muligt, efter det konstateres
 • Tømning af yderbeholderen for vand og væske fra affaldet skal altid fortages af autoriseret kloakfirma med slamsuger eller lignende
 • Beholderne bliver ikke tømt, hvis der står væske i yderbeholderen eller hvis hensat affald ved affaldsløsningen forhindrer eller vanskeliggør tømningen
 • Ejer har ansvaret for at beholder, løfteøjer m.v. er vedligeholdt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at anvende. I modsat fald vil tømning blive udeladt af sikkerhedsmæssige grunde
 • Området ved indkastene skal være belyst i mørke perioder af hensyn til brugerne og chaufføren på tømningsbilen
 • Hvis ejeren ikke efter forudgående skriftlig varsel får problemet løst, kan kommunen foranstalte tømning, renholdelse og oprydning for ejers regning.

Økonomi og affaldsgebyrer

Ejer skal afholde omkostninger til indkøb og etablering af nedgravede affaldsløsninger, inklusiv følgende:

 • Planlægning
 • Eventuel arkitektrådgivning
 • Anlægsarbejde
 • Drift
 • Rengøring
 • Vedligeholdelse med videre

Det er ejers ansvar at betale de til enhver tid fastsatte affaldsgebyrer for tømning af affaldsløsningen.
Der betales for tømning på baggrund af beholdervolumen og tømningsfrekvens i henhold til Ressourcer & Genbrugs takstblad.

Vær opmærksom på, at ved valg af rumdelte beholdere betales der pr. affaldsfraktion, det vil sige pr. tømt rum.

Se alle priser og gebyrer affaldsløsninger

Ejeren må påregne udgifter til ekstra tømninger i forbindelse med spidsbelastninger eller ved reparation af beholderne.

Sidst opdateret: