§ 1 Formål

§ 1.1 Affaldshåndtering

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Vejle Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er også at fastsætte regler om de kommunale ordninger for jord, som er affald, herunder ordningernes omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger jf. de gældende regler i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne tager ligeledes sigte på at normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og –håndteringen.

§ 1.2 Områdeklassificering og jordflytning

Formålet med dette regulativ er, ud over det i § 1.1 nævnte, at inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen i Vejle Kommune. Se § 8.

Formålet er også at fastlægge delområder inden for det områdeklassificerede område og offentlig vej i Vejle Kommune, hvor jorden med en høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsen, hvor der ikke skal foretages analyser i forbindelse med jordflytning. Sådan defineres kategorierne.

Regulativet er desuden til formål at fastlægge, hvilke jordflytninger der er omfattet af krav om dokumentation og anmeldelse, jf. jordforureningsloven og jordflytningsbekendtgørelsen.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

• Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
• Lov om forurenet jord (jordforureningsloven)
• Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)
• Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og - aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)
• Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen)
• Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald (restproduktbekendtgørelsen)

Listen er ikke udtømmende

§ 3 Definitioner

De definitioner, der bruges i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

§ 4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsens regler. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Vejle Kommunes hjemmeside.

§ 5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen.

Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for Ankestyrelsen. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§ 6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. reglerne i affaldsbekendtgørelsen og/eller jordflytningsbekendtgørelsen.

Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen fastsættes til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser

§ 7 Ikrafttrædelse

Dette regulativ forventes at træde i kraft den 31.03.2022 med forbehold for endelig godkendelsesdato i byrådet 30.03.2022.

Samtidigt med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende:

Regulativ for jord af den 19.1.2012.

OMRÅDEKLASSIFICERING

§ 8 Undtagelse/inddragelse af områder af områdeklassificeringen

De samlede områder i Vejle Kommune, der er omfattet af det områdeklassificerede område, jf. jordforureningslovens, fremgår af kommunes WebGiS https://gis.vejle.dk/NetGISRuntime/basis/index. jsp?custid=233.


Det fremgår også, hvilke områder i byzone, der er undtaget fra områdeklassificeringen, og hvilke områder uden for byzonen, der er inddraget i områdeklassificeringen, jf. jordforureningsloven. Kortet opdateres løbende i takt med, at kommunen bliver bekendt med ny viden.

Sådan bruger du Vejle Kommunes GIS-kort

ANALYSEFRIE DELOMRÅDER

§ 9 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område og offentlig vej

Jord, der flyttes fra delområder, som er kategoriseret i henholdsvis kategori 1 eller kategori 2 af Vejle Kommune, er undtaget fra dokumentationskravet i jordflytningsbekendtgørelsen. De områder, der er undtaget fra dokumentationskravet og kategoriseringen af disse, fremgår af Vejle Kommunes WebGiS https://gis.vejle.dk/NetGISRuntime/basis/index. jsp?custid=233.  
Hvis jord, som Vejle Kommune i henhold til jordflytningsbekendtgørelsens har kategoriseret som kategori 2, ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal jordflytningen dokumenteres med det antal analyser, der fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen. Kortet opdateres løbende i takt med, at kommunen bliver bekendt med ny viden. 

JORDFLYTNING

§ 10 Jordflytning

10.1 Anmeldepligtige jordflytninger

Jordflytning er efter jordforureningsloven og jordflytningsbekendtgørelsen omfattet af krav om anmeldelse og dokumentation ved følgende:

  • Flytning af jord, der er forurenet (herunder lettere forurenet), bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg

10.2 Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning efter jordflytningsbekendtgørelsen skal i Vejle Kommune foretages via JordWeb (www.jordweb.dk). Hvis du er undtaget for brug af digitale løsninger, kontaktes Teknik og Miljø

AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER OG VIRKSOMHEDER

§ 11 Ordning for jord, som er affald

§ 11.1 Hvad omfatter ordningen?

Ordningen omfatter jord, som er reguleret af affaldsbekendtgørelsen, bortset fra håndtering, som er reguleret af anden lovgivning

§ 11.2 Hvem gælder ordningen for?

Ordningen gælder for alle private borgere, grundejere og virksomheder i kommunen.

§ 11.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen omfatter jord, som er reguleret af affaldsbekendtgørelsen, bortset fra håndtering, som er reguleret af anden lovgivning

§ 11.3.1 Kildesortering og kategorisering

Borgere, grundejere og virksomheder skal i forbindelse med opgravningen sikre, at jorden sorteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Jorden skal sorteres i forurenet og ikke-forurenet jord. Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsen. Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til kommunalbestyrelsen med henblik på anden kategorisering.

§ 11.3.2 Jordflytning, herunder anmeldelse heraf

Jordflytninger omfattet af § 11.1 skal anmeldes efter jordflytningsbekendtgørelsens regler om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytninger.

Mindre end 1 m³ jord:

Hvis den samlede jordflytning udgør 1 m3 eller mindre fra en kortlagt ejendom, kan jorden afleveres uden forudgående anmeldelse på et godkendt modtageanlæg.
Hvis den samlede jordflytning fra områdeklassificerede ejendomme og lettere forurenede ejendomme udgør 1 m3 eller mindre, kan jorden afleveres på et godkendt modtageanlæg uden anmeldelse.

Anmeldelse af jordflytning skal ske på www.jordweb.dk.

Anmelder kan være ejer, bygherre, entreprenør eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden.
På kommunens hjemmeside kan du tilgå et digitalt kort over ejendomme og arealer, der er kortlagte og områdeklassificerede. https://gis.vejle.dk/NetGISRuntime/basis/index.jsp?custid=233.

Sådan bruger du Vejle Kommunes GIS-kort

§ 11.3.3 Aflevering på genbrugspladsen

Hvis du afleverer jord på genbrugspladsen, skal du overholde bestemmelserne i affaldsregulativ for husholdninger og erhverv.

§ 11.3.4 Anvisning af jord, som er affald

Kildesorteret og kategoriseret jord skal, afhængigt af kategoriseringen, føres til et godkendt anlæg for jordrensning eller deponering eller direkte til anvendelse efter gældende regler. Jord, der ikke
er kildesorteret eller kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering. Hvis jorden indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, kontaktes Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune.

§ 11.3.5 Konkret anvisning

Hvis en borger, grundejer eller virksomhed har frembragt affald, som ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, skal denne kontakte kommunalbestyrelsen
med henblik på konkret anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Sidst opdateret: