§1. Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Vejle Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere, efter miljøbeskyttelsesloven, at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger. Herunder de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§2. Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§3. Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

Øvrige definitioner:

 • Beholderen til genanvendeligt affald: Ordning med to fraktioner, hvor henholdsvis plast, metal og mad- og drikkekartoner blandes, og hvor papir og mindre stykker pap blandes.
 • Dagrenovation: Mad- og restaffald.
 • Ekstratømning: Tømning af det opstillede opsamlingsmateriel uden for ordinær tømning på borgerens og grundejerens anmodning og mod særskilt betaling.
 • Fælles opsamling: Når en borger og grundejer har fælles beholdere med andre borgere og grundejere. Fælles opsamling kan tillades ved rækkehuse, klyngehuse, etagebyggerier, kolonihaver og forsøgsordninger. Kommunalbestyrelsen kan endvidere bestemme, at grupper af særlig vanskeligt tilgængelige ejendomme skal have fælles opsamling fra en plads, som er tilgængelig for renovatøren. Kommunalbestyrelsen bestemmer placeringen af en sådan plads.
 • Grønne poser: Grønne poser, som bliver udleveret af Vejle Kommune en gang årligt og som kan købes på genbrugspladserne. De kommer i 15 liter og 30 liter.
 •  Helårsrenovation:
  • Afhentning af dagrenovation, farligt affald og genanvendeligt affald i form af papir, pap, plast, metal og mad- og drikkekartoner. Der er tale om fast tømmefrekvens gældende for hele året
  • Afhentning af genbrugseffekter, herunder stort pap, sker efter bestilling via Genbrugsordningen og på forud fastsatte datoer.
  • Afhentning af haveaffald (ved tilmelding til ordningen) sker efter fast tømmefrekvens gældende for hele året.
  • Retten til brug af Vejle Kommunes genbrugspladser og glaskuber hele året.
 • Kørefast underlag: Underlaget er af fliselignende karakter således, at renovationsmedarbejderen uden problemer kan køre med affaldsbeholderne.
 •  Sommerhusrenovation:
  • Afhentning af dagrenovation, farligt affald og genanvendeligt affald i form af papir, pap, plast, metal og mad- og drikkekartoner efter en fast tømmefrekvens gældende for perioden 1. april til 30. september og en reduceret tømmefrekvens gældende for perioden 1. oktober til 31. marts
  • Afhentning af genbrugseffekter, herunder stort pap, efter bestilling via Genbrugsordningen på forud fastsatte datoer
  • Afhentning af haveaffald (ved tilmelding til ordningen) efter fast tømmefrekvens gældende for perioden 1. april til 30. september
  • Retten til brug af Vejle Kommunes genbrugspladser og glaskuber hele året.
 • Standpladsordning: Afhentning af affaldsbeholder op til 60 meter inden for skel mod ekstrabetaling, jf. Vejle Kommunes gebyrblad.
 • Sækkemærker: Ved ekstraordinær meget dagrenovation/genanvendeligt affald, kan der tages klare sække med påklistret sækkemærke med ved tømning. Sækkene stilles ved siden af affaldsbeholderen. Der betales for løsningen ved at købe sækkemærker til den enkelte fraktion på genbrugspladserne.
 • Tilkørselsvej: Alle former for vej hvor renovationsbilen skal køre, herunder både privat og offentlige vej, med alle belægningstyper.

§4. Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Vejle Kommunes hjemmeside.

§5. Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§6. Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§7. Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Natur- og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Teknik & Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

§8. Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 27-02-2023. Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Vejle Kommunes regulativ for husholdningsaffald af 25. oktober 2017.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14-12-2022.

 

Borgmester                                                      Formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget

Jens Ejner Christensen                                       Søren Peschardt

§9. Tilmelding/afmelding

Det påhviler grundejeren at tilmelde nyopførte boliger de kommunale affaldsordninger senest 14. dage før indflytning. Beholder afmeldes som udgangspunkt ikke ved fraflytning.

Til- og afmelding af de kommunale affaldsordninger foretages til kommunalbestyrelsen og kan kun foretages af grundejeren eller ejendommens administrator. Grundejeren er til en hver tid ansvarlig for til- og afmelding.

Til- og afmelding af nedgravede affaldscontainer kan kun ske efter særskilt aftale med kommunalbestyrelsen. Anmeldelse af nedgravede beholdere skal godkendes før etablering må påbegyndes, jf. §28.

Til- og afmelding af affaldsløsninger kan ske gennem Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 Regulering af gebyrer, som følge af til- og afmelding i løbet af året, sker fra det tidspunkt, hvor beholderen nedtages.

Ændringer

Det påhviler grundejeren at meddele kommunalbestyrelsen, hvis der ønskes ændringer, som kan medføre en regulering af gebyrer, herunder en forøgelse eller reduktion af beholdervolumen, fraflytning, nedlæggelse eller lignende. Ejendomme, som anvendes til husholdning, skal dog altid være tilmeldt regulativets ordninger. Ejendomme med cpr-registreret beboelse skal være tilmeldt helårsrenovation.

Vejle Kommune foretager afhentning eller opstilling af beholdere. Opstilling og afhentning af beholdere foretages mod betaling af gebyr i henhold til Vejle Kommunes gebyrblad. Der opkræves ikke gebyr for opstilling af beholdere ved nybyggerier.

Ændring af tømmefrekvens foretages mod betaling af gebyr i henhold til Vejle Kommunes gebyrblad.

Ændringen af affaldsløsninger kan ske gennem Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Regulering af gebyrer, som følge af ændringer i løbet af året, sker fra det tidspunkt, hvor beholderen opstilles, beholderen afhentes, tømmefrekvens ændres, eller beholderen tilmeldes standpladsordning.

Omfattet af regulativet

Alle private borgere og grundejere har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger medmindre andet er beskrevet. Sommerhuse skal som minimum være omfattet af sommerhusrenovationsordningen.

Helårsbeboede sommerhuse skal være omfattet af helårsrenovation, således at afhentning sker hele året.

Kolonihaver skal være omfattet af den kommunale indsamlingsordning i perioden 1. april til 30. september.

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der etableres forsøgsordninger for udvalgte affaldstyper. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller i udvalgte områder. Såfremt kommunalbestyrelsen fastsætter en forsøgsordning, har husholdninger, som er omfattet af ordningen, pligt til at benytte denne. Der opkræves gebyrer for forsøgsordninger svarende til de gebyrer, som husholdningen ellers skulle betale for anvendelse af de ordinære ordninger medmindre andet aftales mellem parterne.

Undtaget regulativet

Undtaget dette regulativ er ejendomme i den del af Feriecenter Lalandia Billund, som er beliggende i Vejle Kommune. Affald frembragt på disse ejendomme anvises til Billund Kommunes renovationsordninger.

Ubebyggede grunde hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten vedrørende henteordningerne.

For ubeboede ejendomme afgør kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering, og i henhold til Vejle Kommunes retningslinjer for fritagelse for benyttelsespligten, om der kan meddeles fritagelse fra benyttelse af en eller flere kommunale indsamlingsordninger.

Fællesløsning

Kommunalbestyrelsen afgør, om ejendomme eller et område kan etablere fællesløsning.

Det er et krav, at betaling skal foregå via ejendomsskat, og Vejle Kommune opkræver kun et sted. Det vil sige, at hvis der er flere ejere i ejendommen eller området, skal der etableres en fællesforening med dertilhørende ejendomsnummer, som er juridisk ansvarlig for betaling for affaldsløsningen.

 

§10. Ordning for madaffald

§10.1 Hvad er madaffald 

Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Som madaffald sorteres:

 • Animalske og vegetabilske madrester
 • Fødevarer, der er blevet for gamle
 • Fraskær og skræller fra råvarer til madlavning, kaffefiltre mv.

Affaldet må ikke indeholde uønskede stoffer, der er skadeligt for landbrugsjord eller svært nedbrydelig, f.eks. emballage, cigaretskod og aske.

OBS. Døde selskabsdyr, dyreekskrementer og hygiejneaffald er ikke madaffald.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende, medmindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Frivilligt

Virksomheder i Vejle Kommune, som har affald, der i art og mængde svarer til en husstand, kan frivilligt tilmelde sig indsamlingsordningen.

 

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for madaffald er en indsamlingsordning etableret som en henteordning med husstandsindsamling.

Ved enfamilieshuse, sommerhuse, kolonihaver og virksomheder indsamles madaffald i den todelte beholder til dagrenovation.

Ved flerfamilieshuse, kommunale institutioner og virksomheder og steder med fællesløsninger indsamles madaffald i enkeltrumsbeholder.

Sorteringen skal følge de af Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune, påsatte piktogrammer på den enkelte beholder. 

Madaffald skal opsamles i de grønne poser, som udleveres af kommunen. Poserne skal lukkes, inden de lægges i beholderen.

Det er muligt at tilmelde sig sms-adviseringer i forhold til tømninger på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Kompostering

Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af madaffaldet på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. Dette medfører ikke en reduktion i renovationsgebyret.

 

§10.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejle Kommune, medmindre andet er aftalt.

Der anvendes i udgangspunktet rumopdelte beholdere i forskellige størrelser.

Der må ikke ændres på beholderens konstruktion.

Affaldsbeholderen må kun anvendes til madaffald og skal benyttes efter Vejle Kommunens anvisninger, blandt andet i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholderne. Dette kan bl.a. omfatte krav til placering af beholdere således, at der ved (særlig) vanskeligt tilgængelige ejendomme, kan stilles krav om fællesopsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne.

Fællesløsninger

Der anvendes enkeltrumsbeholder i forskellige størrelse ved fællesløsninger.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andet opsamlingsmateriel, som f.eks. nedgravede affaldscontainere, kan benyttes. Vilkårene for benyttelse af nedgravede affaldscontainere er nærmere beskrevet i regulativets §28.

Låg-i-låg

Hvis det giver problemer, at beholderen skal stå med håndtagene udad, og derfor åbne i modsatte retning, kan der tilkøbes låg-i-låg løsning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Låget leveres, monteres og ejes af Vejle Kommune. Bestillingen foretages via Vejle Kommunes hjemmeside på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvad-skal-jeg-betale/bestil-laag-i-laag-loesning-til-din-affaldsbeholder/

Skader og bortkommen beholder 

Beholdere, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren i overensstemmelse med gældende erstatningsregler i dansk ret. Borgeren/grundejeren er ikke erstatningspligtig for skader på beholdere forårsaget af renovatøren.

 

§10.5 Kapacitet for beholdere

Det er grundejerens ansvar, at der er tilstrækkelig kapacitet sådan, at der ikke sker overfyldning mellem to tømninger. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en beholder er overfyldt.

Ved tvivl er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter nødvendige beholderkapacitet på en ejendom.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen, efter forudgående skriftlig advarsel, tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller ændre tømmefrekvens, således at overfyldning undgås.

Sækkemærker

Til periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren købe sækkemærker til at påsætte klare 110 liter sække, som maks. må veje 12 kg. Sækkene skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af beholderen på tømmedagen. Renovatøren kan afvise at tage sækken med, hvis sækken er for stor, tung eller medfører uhygiejniske arbejdsforhold. Sækkemærker kan købes på kommunes genbrugspladser.

Ekstratømning

Ved periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren bestille ekstratømning af de opstillede beholdere mod ekstrabetaling, jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Bestilling af ekstratømning kan kun foretages af ejer eller ejendommens administrator.  Det kan ske gennem Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§10.6 Anbringelse af beholdere

På tømmedagen skal beholderen være placeret i skel, tættest muligt på udgangen fra grunden og umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst muligt omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning, skal der være kørefast underlag og minimum 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fællesopsamling.

Beholdere skal være vendt med håndtaget ud mod vejen, således at det undgås, at renovatøren skal dreje beholderen inden håndteringen.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at beholderen mod ekstrabetaling afhentes inde på grunden.

Standplads

Borgeren og grundejeren kan mod ekstrabetaling få tømt beholderen fra standplads op til 60 meter inde på grunden. Det er kun muligt at tilkøbe en standplads, hvis forholdene herunder overholdes. Placeringen af beholderne aftales med kommunalbestyrelsen. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning anvises placeringen af kommunalbestyrelsen.

 1. Borgeren og grundejeren skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømmetidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lignende på adgangsvejen.
 2. Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand herunder, at der ryddes for sne samt gruses i glat føre.
 3. Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning, skal der minimum være 10 cm mellem beholderen og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 4. Beholderne skal kunne tømmes uden at stå i vejen for hinanden.
 5. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 6. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, have en frihøjde på 2 meter og være med kørefast underlag.
 7. Adgangsvejen må ikke have en hældning på over 10 grader.
 8. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovationen kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke er har den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om kravene til forholdene overholdes, så der kan oprettes en standpladsafhentning.  

Fællesopsamling

Fællesopsamlingssteder skal overholde punkterne 1 til 8 for standpladsafhentning og kravene til tilkørselsveje. Derudover skal renovationsbilen kan kunne holde i umiddelbar nærhed.

Tilkørselsveje

Det påhviler ejer at sikre, at tilkørselsvejen er i god stand og mindst 4 meter bred og 4 meter høj så renovationsbilen kan passere uden problemer, og at der om nødvendigt er vendemulighed for renovationsbilen. Hvis der er gode forhold således, at renovationsbilen kan bakke, kan det tillades, at der bakkes op til ca. 50 meter.

I nogle tilfælde kan kravet om mindste brede og højde fraviges i det tilfælde, der tømmes med en mindre renovationsbil. 

Såfremt der på blinde veje ikke er vendemulighed for renovationsbilen ved ejendommen, eller vejen er ufarbar eller vanskelig fremkommelig (eksempelvis manglende beskæring af hegn således, at der er en mindst 4 meter bred og 4 meter høj passage, eller at vejen er hullet/ujævn eller dårligt ryddet for sne), påhviler det ejer at rette op på forholdene eller at placere affaldsbeholderen ved nærmeste farbare vej efter nærmere aftale med Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune.

Skel på tilkørselsvej

Uden for bymæssig bebyggelse (landområder) vil beholderen blive afhentet i skel. Hvis skel er midt på en tilkørselsvej, vil affald blive afhentet ved skel til naturlig bygningsparcel, såfremt der er vendemulighed for renovationsbilen.

Snerydning

I vinterperioden skal der være ryddet for sne og is. Hvis der ikke er ryddet for sne på adgangsvejen og/eller tilkørselsvej, skal affaldet sættes ud til nærmeste vej, hvor renovationsbilerne kan køre.

 

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af madaffaldet kan ske forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og ulykker.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet må ikke presses ned i beholderen, så affaldet klemmes fast, og tømning derved vanskeliggøres.

Såfremt vægten af affaldet i beholderen foranlediger at Arbejdstilsynets anbefalinger ikke kan overholdes, kan kommunalbestyrelsen forlange, at fyldningen begrænses.

Emballering af affaldet

Madaffald skal emballeres i de, af Vejle Kommune udleverede, grønne poser. Poserne skal være lukkede og tætte, når de lægges i beholderen. Vejle Kommune udleverer to ruller grønne poser, en gang årligt. Det er muligt at vælge mellem 15 liter og 30 liter grønne poser. Hvis der ikke er fortaget et valgt, udleveres 15 liter grønne poser. Her kan der vælges størrelse https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Ubrudte ruller af poser kan byttes til en anden størrelse på en af kommunes genbrugspladser. Her er der også mulighed for at købe ekstra grønne poser.  

 

§10.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere, standpladser samt eventuelle affaldsrum således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold.  

Renovatøren kan afvise at tømme en beholder, hvis der er uhygiejniske forhold.

Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Ved mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholdere, standplads eller affaldsrum for grundejerens regning.

 

§10.9 Afhentning af madaffald

For husstande og virksomheder tilmeldt helårsrenovation tømmes beholderen hver 14. dag, på en fast tømmedag med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til ugetømning mod gebyr, jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

For sommerhuse, der er tilmeldt sommerhusrenovation, tømmes beholderen i perioden 1. april til 30. september hver 14. dag, på en fast tømmedag, med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til ugetømning mod gebyr, jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Resten af året tømmes beholderen hver 4. uge.

Sommerhuse, der er tilmeldt sommerhusrenovation, kan mod ekstrabetaling få tømt ugentligt eller hver 14. dag i oktober måned. Tømmedage i oktober fremgår af tømmekalenderen.

For kolonihaver tømmes beholderen i perioden 1. april til 30. september hver 14. dag, på en fast tømmedag, med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til ugetømning mod gebyr, jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Tømningskalender for det enkelte ejendomsnummer er tilgængelig på kommunes hjemmeside: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/dit-affald/dit-daglige-affald/   

Vær opmærksom på, at der kan ske ændring af tømmedag, henover året.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømmefrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede beholdere). Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt.

Tømning sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte at tømning begynder kl. 5.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor den afhentes. Det er borgerens og grundejerens ansvar at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Helligdage og vejrlig kan forårsage forskydninger af tømmedag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, f.eks. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside og via sms.

Tilmelding til Vejle Kommunes sms-ordning kan foretages via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Manglende tømning

Manglende tømning affødes af overfyldning, fejlsortering, beholder, der vender forkert, spærret adgangsvej eller beholder, der ikke er sat frem. Affaldsbeholderen tømmes ikke før næste ordinære tømning, medmindre ejer eller ejendomsadministrator bestiller ekstratømning for egen regning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Anmeldelse af manglende tømning af affaldsbeholder foretages til kommunalbestyrelsen via Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Uforudsigelige hændelser

Hvis der forekommer perioder, hvor beholderen ikke tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning. Der vil ligeledes kunne anvises aflevering i midlertidigt opstillede affaldscontainere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske fradrag i renovationsgebyret.

 

§11. Ordning for papiraffald

§11.1 Hvad er papiraffald

Genanvendeligt papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Som papiraffald sorteres affald, der består af rent og tørt papir som f.eks. aviser, reklamer og kontorpapir mv. Papiret må ikke indeholde uønskede stoffer og materialer, som giver problemer i genanvendelsen, f.eks. perflourerede stoffer (PFOS) eller vådt og snavset papir.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

§11.1 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende medmindre andet er beskrevet er i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Frivilligt

Virksomheder i Vejle Kommune, som har affald, der i art og mængde svarer til en husstand, kan frivilligt tilmelde sig indsamlingsordningen.

§11.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for papiraffald er en indsamlingsordning etableret som en henteordning med husstandsindsamling.

Ved enfamilieshuse, sommerhuse, kolonihaver og virksomheder indsamles papir i den todelte beholder til genanvendelse.

Ved flerfamilieshuse, kommunale institutioner og virksomheder og steder med fællesløsninger indsamles papir i enkeltrumsbeholder til genanvendelse.

Papir indsamles sammen med mindre stykker pap i beholderne til genanvendelse. Sorteringen skal følge de af Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune påsatte piktogrammer. 

Genanvendeligt papiraffald skal opbevares, så kvaliteten ikke forringes ved, at papiret, f.eks. bliver vådt.

Det er muligt at tilmelde sig sms-adviseringer i forhold til tømninger på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§11.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejle Kommune, medmindre andet er aftalt.

Der anvendes i udgangspunktet rumopdelte beholdere i forskellige størrelser.

Der må ikke ændres på beholderens konstruktion.

Affaldsbeholderen må kun anvendes til papir- og papaffald og skal benyttes efter Vejle Kommune anvisninger, blandt andet i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholderne. Dette kan bl.a. omfatte krav til placering af beholdere således, at der ved (særlig) vanskeligt tilgængelige ejendomme, kan stilles krav om fælles opsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne.

Fællesløsninger

Der anvendes enkeltrumsbeholder i forskellige størrelser ved fællesløsninger.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andet opsamlingsmateriel, som f.eks. nedgravede affaldscontainere, kan benyttes. Vilkårene for benyttelse af nedgravede affaldscontainere er nærmere beskrevet i regulativets §28.

Låg-i-låg

Hvis det giver problemer, at beholderen skal stå med håndtagene udad, og derfor åbne i modsatte retning, kan der tilkøbes låg-i-låg løsning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Låget leveres, monteres og ejes af Vejle Kommune. Bestillingen foretages via Vejle Kommunes hjemmeside på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvad-skal-jeg-betale/bestil-laag-i-laag-loesning-til-din-affaldsbeholder/

Skader og bortkommen beholder 

Beholdere, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren i overensstemmelse med gældende erstatningsregler i dansk ret. Borgeren/grundejeren er ikke erstatningspligtig for skader på beholdere forårsaget af renovatøren.

 

§11.5 Kapacitet for beholdere

Det er grundejerens ansvar, at der er tilstrækkelig kapacitet sådan, at der ikke sker overfyldning mellem to tømninger. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en beholder er overfyldt.

Ved tvivl er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter nødvendige beholderkapacitet på en ejendom.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen, efter forudgående skriftlig advarsel, tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller ændre tømmefrekvens, således at overfyldning undgås.

Sækkemærker

Til periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren købe sækkemærker til at påsætte klare 110 liter sække, som maks. må veje 12 kg. Sækkene skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af beholderen på tømmedagen. Renovatøren kan afvise at tage sækken med, hvis sækken er for stor, tung eller medfører uhygiejniske arbejdsforhold. Sækkemærker kan købes på kommunes genbrugspladser.

Ekstratømning

Ved periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren bestille ekstratømning af de opstillede beholdere mod ekstrabetaling, jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Bestilling af ekstratømning kan kun foretages af ejer eller ejendommens administrator. Det kan ske gennem Vejle Kommunes digitale selvbetjening på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§11.6 Anbringelse af beholdere

På tømmedagen skal beholderen være placeret i skel, tættest muligt på udgangen fra grunden og umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst muligt omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der være kørefast underlag og minimum 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fælles opsamling.

Beholderen skal være vendt med håndtaget ud mod vejen, således at det undgås, at renovatøren skal dreje beholderen inden håndteringen.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at beholderen mod ekstrabetaling afhentes inde på grunden.

Standplads

Borgeren og grundejeren kan mod ekstrabetaling få tømt beholderen fra standplads op til 60 m inde på grunden. Det er kun muligt, at tilkøbe en standplads, hvis forholdene herunder overholdes. Placeringen af beholderne aftales med kommunalbestyrelsen. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning anvises placeringen af kommunalbestyrelsen.

 1. Borgeren og grundejeren skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømmetidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lignende på adgangsvejen.
 2. Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder at der ryddes for sne samt gruses i glat føre.
 3. Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der være minimum 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 4. Beholderne skal kunne tømmes, uden at stå i vejen for hinanden.
 5. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 6. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, have en frihøjde på 2 meter og være med kørefast underlag.
 7. Adgangsvejen må ikke have en hældning på over 10 grader.
 8. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovationen kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke har den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om kravene til forholdene overholdes, så der kan oprettes en standpladsafhentning. 

Fællesopsamling

Fællesopsamlingssteder skal overholde punkterne 1 til 8 for standpladsafhentning, og kravene til tilkørselsveje. Derudover skal renovationsbilen kunne holde i umiddelbar nærhed.

Tilkørselsveje

Det påhviler ejer at sikre, at tilkørselsvejen er i god stand og mindst 4 meter bred og 4 meter høj så renovationsbilen kan passere uden problemer og, at der om nødvendig er vendemulighed for renovationsbilen. Hvis der er gode forhold således, at renovationsbilen kan bakke, kan det tillades, at der bakkes op til ca. 50 meter.

I nogle tilfælde kan kravet om mindste brede og højde fraviges, hvis der tømmes med en mindre renovationsbil. 

Såfremt der på blinde veje ikke er vendemulighed for renovationsbilen ved ejendommen, eller vejen er ufarbar eller vanskelig fremkommelig (eksempelvis manglende beskæring af hegn således, at der er en mindst 4 meter bred og 4 meter høj passage eller, at vejen er hullet/ujævn eller dårligt ryddet for sne), påhviler det ejer, at rette op på forholdene eller at placere affaldsbeholderen ved nærmeste farbare vej efter nærmere aftale med Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune.

Skel på tilkørselsvej

Uden for bymæssig bebyggelse (landområder) vil beholderen blive afhentet i skel. Hvis skel er midt på en tilkørselsvej, vil affald blive afhentet ved skel til naturlig bygningsparcel, såfremt der er vendemulighed for renovationsbilen.

Snerydning

I vinterperioden skal der være ryddet for sne og is. Hvis der ikke er ryddet for sne på adgangsvejen og/eller tilkørselsvej, skal affaldet sættes ud til nærmeste vej, hvor renovationsbilerne kan køre.

 

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Sorteret, genanvendeligt papiraffald som fyldes i beholderen, skal være rent og tørt. Papir skal lægges løst i beholderen. Det lægges i sammen side af beholderen som småt papaffald.

Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af affaldet kan ske forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og ulykker.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet må ikke presses ned i beholderen, så affaldet klemmes fast, og tømning derved vanskeliggøres.

Såfremt vægten af affaldet i beholderen foranlediger, at Arbejdstilsynets anbefalinger ikke kan overholdes, kan kommunalbestyrelsen forlange, at fyldningen begrænses.

§11.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere, standpladser samt eventuelle affaldsrum, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. 

Renovatøren kan afvise at tømme en beholder, hvis der er uhygiejniske forhold.

Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Ved mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholdere, standplads eller affaldsrum for grundejerens regning.

 

§11.9 Afhentning af papiraffald

For husstande og virksomheder tilmeldt helårsrenovation, tømmes beholderen hver 14. dag og på en fast tømmedag.

For sommerhuse afhentes papiraffald hver 14. dag i perioden 1. april til 30. september, mens der i perioden fra 1. oktober til 31. marts indsamles hver 4. uge med mulighed for, at ændre tømmefrekvensen til hver. 8. uge betaling jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

For kolonihaver afhentes papiraffald hver 14. dag i perioden 1. april til 30. september.

Tømmekalender for det enkelte ejendomsnummer er tilgængelig på kommunes hjemmeside: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/dit-affald/dit-daglige-affald/

Vær opmærksom ved ændring af tømmedag henover året.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømmefrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede containere). Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt.

Tømning sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte at tømning begynder kl. 5.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor den afhentes. Det er borgerens og grundejerens ansvar, at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Helligdage og vejrlig kan forårsage forskydninger af tømmedag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, f.eks. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside og via sms.

Tilmelding til Vejle Kommunes sms-ordning kan foretages via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Manglende tømning

Manglende tømning affødes af, overfyldning, fejlsortering, beholder der vender forkert, spærret adgangsvej eller beholder der ikke er sat frem. Affaldsbeholderen tømmes ikke før næste ordinære tømning, medmindre ejer eller ejendomsadministrator bestiller ekstratømning på egen regning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Anmeldelse af manglende tømning af affaldsbeholder fortages til kommunalbestyrelsen via Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Uforudsigelige hændelser

Hvis der forekommer perioder, hvor beholderen ikke tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldscontainere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske fradrag i renovationsgebyret.

 

§11.10 Øvrige ordninger

I det omfang papiraffald ikke håndteres ved brug af denne ordning, skal det afleveres på genbrugspladsen. Papir der ønskes behandlet fortroligt, kan afleveres på Vejle Kommunes genbrugspladser til makulering.

§12. Ordning for papaffald

§12.1 Hvad er papaffald

Genanvendeligt papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Som papaffald sorteres rent og tørt pap som f.eks. papkasser, paprør fra køkken- og toiletruller og karton fra emballage mv. Papaffald må ikke indeholde uønskede stoffer eller materialer, der giver problemer i genanvendelsen, f.eks. ekspanderet polystyren (flamingo) eller vådt pap.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende medmindre andet er beskrevet er i §9 og §12.3.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Frivilligt

Virksomheder i Vejle Kommune, som har affald, der i art og mængde svarer til en husstand, kan frivilligt tilmelde sig både den obligatoriske og den frivillige indsamlingsordning for pap.

 

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for papaffald er en indsamlingsordning etableret som henholdsvis en obligatorisk og en frivillig henteordning med husstandsindsamling.

Obligatoriske henteordning

Ved enfamilieshuse, sommerhuse, kolonihaver og virksomheder indsamles mindre papstykker i den todelte beholder til genanvendelse.

Ved flerfamilieshuse, kommunale institutioner og virksomheder og steder med fællesløsninger indsamles mindre papstykker i enkeltrumsbeholdere til genanvendelse.

I beholderen til genanvendelse indsamles mindre papstykker sammen med papir.

Sorteringen skal følge de af Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune, påsatte piktogrammer. Der må kun komme mindre stykker pap i beholderen til genanvendelse for at sikre, at affald ikke sidder fast ved tømning.

Genanvendeligt pap skal opbevares, så kvaliteten ikke forringes ved, at pappet f.eks. bliver vådt.

Det er muligt at tilmelde sig sms-adviseringer i forhold til tømninger via Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

Frivillig papordning

Alle omfattet af ordningen har mulighed for at tilkøbe en ekstra beholder til pap.

Beholderen må kun benyttes til pap.

Beholderne kan købes via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Genanvendeligt pap skal opbevares, så kvaliteten ikke forringes ved, at pappet f.eks. bliver vådt.

Det er muligt at tilmelde sig sms-adviseringer i forhold til tømninger via Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§12.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald.

Den obligatoriske papordning

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejle Kommune, medmindre andet er aftalt.

Der anvendes rumopdelte beholdere i forskellige størrelser.

Der må ikke ændres på beholderens konstruktion.

Affaldsbeholderen må kun anvendes til pap- og papiraffald og skal benyttes efter Vejle Kommunes anvisninger, blandt andet i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholderne. Dette kan bl.a. omfatte krav til placering af beholdere, således, at der ved (særlig) vanskeligt tilgængelige ejendomme, kan stilles krav om fælles opsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne.

Fællesløsninger

Der anvendes enkeltrumsbeholder i forskellige størrelse ved fællesløsninger.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andet opsamlingsmateriel, som f.eks. nedgravede affaldscontainere, kan benyttes. Vilkårene for benyttelse af nedgravede affaldscontainere er nærmere beskrevet i regulativets §28.

Låg-i-låg

Hvis det giver problemer, at beholderen skal stå med håndtagene udad, og derfor åbne i modsatte retning, kan der tilkøbes låg-i-låg løsning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Låget leveres, monteres og ejes af Vejle Kommune. Bestillingen foretages via Vejle Kommunes hjemmeside på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvad-skal-jeg-betale/bestil-laag-i-laag-loesning-til-din-affaldsbeholder/

Skader og bortkommen beholder 

Beholdere som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren i overensstemmelse med gældende erstatningsregler i dansk ret. Borgeren/grundejeren er ikke erstatningspligtig for skader på beholdere forårsaget af renovatøren.

Den frivillige papordning

For deltagelse i den frivillige kommunale henteordning for pap skal borgeren benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere. Beholdere købes hos og leveres af Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune, og tilhører herefter grundejeren.

 

Beholder kan købes på Vejle Kommunes hjemmeside på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/dit-affald/haveaffald/

 

§12.5 Kapacitet for beholdere

Det er grundejerens ansvar, at der er tilstrækkelig kapacitet, sådan at der ikke sker overfyldning mellem to tømninger. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en beholder er overfyldt.

 

Ved tvivl er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter nødvendige beholderkapacitet på en ejendom.

 

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen, efter forudgående skriftlig advarsel, tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller ændre tømmefrekvens, således at overfyldning undgås.

 

Sækkemærker (kun den obligatoriske ordning)

Til periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren købe sækkemærker til at påsætte klare 110 liter sække, som maks. må veje 12 kg. Sækkene skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af beholderen på tømmedagen. Renovatøren kan afvise at tage sækken med, hvis sækken er for stor, tung eller medfører uhygiejniske arbejdsforhold. Sækkemærker kan købes på kommunes genbrugspladser.

 

Ekstratømning

Ved periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren bestille ekstratømning af de opstillede beholdere mod ekstrabetaling, jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Bestilling af ekstratømning kan kun foretages af ejer eller ejendommens administrator.  Det kan ske gennem Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§12.6 Anbringelse af beholdere

På tømmedagen skal beholderen være placeret i skel, tættest muligt på udgangen fra grunden og umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst muligt omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der være kørefast underlag og minimum 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fælles opsamling.

Beholderen skal være vendt med håndtaget ud mod vejen, således at det undgås, at renovatøren skal dreje beholderen inden håndteringen.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at beholderen mod ekstrabetaling afhentes inde på grunden.

Standplads

Borgeren og grundejeren kan mod ekstrabetaling få tømt beholderen fra standplads op til 60 meter inde på grunden. Det er kun muligt, at tilkøbe en standplads, hvis forholdene herunder overholdes. Placeringen af beholderne aftales med kommunalbestyrelsen. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning anvises placeringen af kommunalbestyrelsen.

 1. Borgeren og grundejeren skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømmetidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lignende på adgangsvejen.
 2. Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder at der ryddes for sne samt gruses i glat føre.
 3. Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der minimum være 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 4. Beholderne skal kunne tømmes, uden at stå i vejen for hinanden.
 5. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 6. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, have en frihøjde på 2 meter og være med kørefast underlag.
 7. Adgangsvejen må ikke have en hældning på over 10 grader.
 8. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovationen kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke har den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om kravene til forholdene overholdes, så der kan oprettes en standpladsafhentning. 

Fællesopsamling

Fællesopsamlingssteder skal overholde punkterne 1 til 8 for standpladsafhentning, og kravene til tilkørselsveje, derudover skal renovationsbilen kan kunne holde i umiddelbar nærhed.

Tilkørselsveje

Det påhviler ejer at sikre, at tilkørselsvejen er i god stand og mindst 4 meter bred og 4 meter høj så renovationsbilen kan passere uden problemer og, at der om nødvendig er vendemulighed for renovationsbilen. Hvis der er gode forhold således, at renovationsbilen kan bakke, kan det tillades, at der bakkes op til ca. 50 meter.

I nogle tilfælde kan kravet om mindste brede og højde fraviges, hvis der tømmes med en mindre renovationsbil. 

Såfremt der på blinde veje ikke er vendemulighed for renovationsbilen ved ejendommen, eller vejen er ufarbar eller vanskelig fremkommelig (eksempelvis manglende beskæring af hegn, således at der er en mindst 4 meter bred og 4 meter høj passage, eller at vejen er hullet/ujævn eller dårligt ryddet for sne), påhviler det ejer, at rette op på forholdene eller at placere affaldsbeholderen ved nærmeste farbare vej efter nærmere aftale med Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune.

Skel på tilkørselsvej

Uden for bymæssig bebyggelse (landområder) vil beholderen blive afhentet i skel. Hvis skel er midt på en tilkørselsvej, vil affald blive afhentet ved skel til naturlig bygningsparcel, såfremt der er vendemulighed for renovationsbilen.

Snerydning

I vinterperioden skal der være ryddet for sne og is. Hvis der ikke er ryddet for sne på adgangsvejen og/eller tilkørselsvej, skal affaldet sættes ud til nærmeste vej, hvor renovationsbilerne kan køre.

 

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Det gælder for alle beholder, både tilknyttet den obligatoriske og den frivillige ordning at sorteret, genanvendeligt papaffald som fyldes i beholderen, skal være rent og tørt. Pap skal lægges løst i beholderen.

I beholderen til genanvendeligt affald, lægges pap i sammen side af beholderen som papiraffald.

Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af affaldet kan ske forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og ulykker.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet må ikke presses ned i beholderen, så affaldet klemmes fast, og tømning derved vanskeliggøres.

Såfremt vægten af affaldet i beholderen foranlediger at Arbejdstilsynets anbefalinger ikke kan overholdes, kan kommunalbestyrelsen forlange, at fyldningen begrænses.

 

§12.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere, standpladser samt eventuelle affaldsrum, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. 

Renovatøren kan afvise at tømme en beholder, hvis der er uhygiejniske forhold.

Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Ved mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholdere, standplads eller affaldsrum for grundejerens regning.

 

§12.9 Afhentning af papaffald

Obligatorisk henteordning

For husstande tilmeldt helårsrenovation, tømmes beholderen hver 14. dag, på en fast tømmedag.

For sommerhuse afhentes papiraffald hver 14. dag i perioden 1. april til 30. september, mens der i perioden fra 1. oktober til 31. marts indsamles hver 4. uge, med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til hver 8. uge, betaling jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

For kolonihaver afhentes papiraffald hver 14. dag i perioden 1. april til 30. september.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømmefrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede containere og steder med fællesløsning).

Frivillig papordning

Tilkøbte enkeltrumsbeholder tømmes hver 4. uge, på en fast tømmedag. Den tømmes sammen med den todelte beholder til genanvendelige affald. Betaling for tømning sker i overensstemmelse med Vejle Kommunes gebyrblad.

Fælles for den obligatoriske og frivillige ordning

Tømmekalender for det enkelte ejendomsnummer er tilgængelig på kommunes hjemmeside: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/dit-affald/dit-daglige-affald/  

Vær opmærksom ved ændring af tømmedag henover året.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømmefrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede containere). Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt.

Tømning sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte at tømning begynder kl. 5.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor den afhentes. Det er borgerens og grundejerens ansvar, at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Helligdage og vejrlig kan forårsage forskydninger af tømmedag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, f.eks. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside og via sms. Tilmelding til Vejle Kommunes sms-ordning kan foretages via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Manglende tømning

Manglende tømning affødes af, overfyldning, fejlsortering, beholder der vender forkert, spærret adgangsvej eller beholder der ikke er sat frem. Affaldsbeholderen tømmes ikke før næste ordinære tømning, medmindre ejer eller ejendomsadministrator bestiller ekstratømning på egen regning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Anmeldelse af manglende tømning af affaldsbeholder fortages til kommunalbestyrelsen via Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Uforudsigelige hændelser

Hvis der forekommer perioder, hvor beholderen ikke tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldsbeholdere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske fradrag i renovationsgebyret.

 

§12.10 Øvrige ordninger

Stort pap kan afhentes i sække og bunder via Genbrugsordningen, jf. §27.

Hvis ikke en af henteordningerne benyttes, skal pap afleveres via Genbrugspladsordningen §21.

§13. Ordning for glasaffald

§13.1 Hvad er glasaffald

Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Som glasaffald sorteres glas, der er tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer, f.eks. konservesglas og vinflasker mv. samt almindelige drikkeglas, herunder glasskår fra nævnte. Glasaffald må ikke bestå af særlige glastyper, der kan give problemer i genanvendelsen, f.eks. ildfaste fade, planglas fra vinduer samt spejle.

Pantmærket glas skal afleveres til genanvendelse via pantsystemet.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende medmindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

 

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for glasaffald er en indsamlingsordning etableret som en henteordning med husstandsnær indsamling i kuber.

Alle omfattet af ordningen kan aflevere løst glasaffald i kuberne.

Placering af kuberne, hvor glasaffald kan afleveres, fremgår på kortet på https://www.vejle.dk/glasog flasker

 

§13.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald.

Kuberne til glasaffald leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejle Kommune, medmindre andet er aftalt.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andet opsamlingsmateriel som for eksempel nedgravede affaldsbeholder kan benyttes. Kravene til nedgravede affaldsbeholdere er nærmere beskrevet i §28 i dette regulativ.

§13.5 Kapacitet for beholdere

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Vejle Kommune sikrer, at der er kapacitet til, at glasaffald kan afleveres i kuberne. Hvis der ikke er kapacitet, skal Vejle Kommune kontaktes med henblik på at tømme beholderen. Der må ikke stilles glasaffald ved siden af kuberne.

 

§13.6 Anbringelse af beholdere

Kommunalbestyrelsen bestemmer hvor kuberne anbringes.

 

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Glasaffaldet skal lægges løst ned i kuberne, og der må ikke anvendes poser.

 

§13.8 Renholdelse af beholdere

Vejle Kommune er ansvarlige for renholdelse af kuberne, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

 

§13.9 Afhentning af glasaffald

Kuberne tømmes efter behov.

 

§13.10 Øvrige ordninger

Borgere og grundejere, herunder også erhverv samt kommunale institutioner og virksomheder, kan aflevere glasaffald på genbrugsstationen, jf. §21.

§14. Ordning for metalaffald

§14.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald

Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Som metalaffald sorteres produkter og emballager som f.eks. konservesdåser, drikkevaredåser og mindre metalgenstande mv., der overvejende består af metal. Metalemballage fra fødevarer skal være tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer. Metalemballagen kan have belægninger af plast, men skal stadig sorteres som metal. Metalaffald må ikke indeholde affald, der kan give problemer i genanvendelsen, f.eks. elektronik, trykflasker og emballager til farligt affald.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende medmindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Frivilligt

Virksomheder i Vejle Kommune, som har affald der i art og mængde svarer til en husstand, kan frivilligt tilmelde sig indsamlingsordningen.

 

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for metalaffald er en indsamlingsordning etableret som en henteordning med husstandsindsamling.

Ved enfamilieshuse, sommerhuse, kolonihaver og virksomheder indsamles metal i den todelte beholder til genanvendelse.

Ved flerfamilieshuse, kommunale institutioner og virksomheder og steder med fællesløsninger indsamles metalaffald i enkeltrumsbeholder til genanvendelse.

Metalaffald indsamles blandet sammen med plast og mad- og drikkekartonaffald i beholderne til genanvendelse. Sorteringen skal følge de af Ressource & Genbrug, Vejle Kommune påsatte piktogrammer. 

Det er muligt at tilmelde sig sms-adviseringer i forhold til tømninger på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§14.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejle Kommune, medmindre andet er aftalt.

Der anvendes i udgangspunktet rumopdelte beholdere i forskellige størrelser.

Der må ikke ændres på beholderens konstruktion.

Affaldsbeholderen må kun anvendes til metal, plast og mad- og drikkekartonaffald og skal benyttes efter Vejle Kommunes anvisninger, blandt andet i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholderne. Dette kan bl.a. omfatte krav til placering af beholdere, således, at der ved (særlig) vanskeligt tilgængelige ejendomme, kan stilles krav om fælles opsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne.

Fællesløsninger

Der anvendes enkeltrumsbeholder i forskellige størrelse ved fællesløsninger.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andet opsamlingsmateriel, som f.eks. nedgravede affaldsbeholdere, kan benyttes. Vilkårene for benyttelse af nedgravede affaldsbeholdere er nærmere beskrevet i regulativets §28.

Låg-i-låg

Hvis det giver problemer, at beholderen skal stå med håndtagene udad, og derfor åbne i modsatte retning, kan der tilkøbes låg-i-låg løsning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Låget leveres, monteres og ejes af Vejle Kommune. Bestillingen foretages via Vejle Kommunes hjemmeside på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvad-skal-jeg-betale/bestil-laag-i-laag-loesning-til-din-affaldsbeholder/

Skader og bortkommen beholder 

Beholdere, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren i overensstemmelse med gældende erstatningsregler i dansk ret. Borgeren/grundejeren er ikke erstatningspligtig for skader på beholdere forårsaget af renovatøren.

 

§14.5 Kapacitet for beholdere

Det er grundejerens ansvar, at der er tilstrækkelig kapacitet, sådan at der ikke sker overfyldning mellem to tømninger. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en beholder er overfyldt.

Ved tvivl er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter nødvendige beholderkapacitet på en ejendom.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen, efter forudgående skriftlig advarsel, tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller ændre tømmefrekvens, således at overfyldning undgås.

Sækkemærker

Til periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren købe sækkemærker til at påsætte klare 110 liter sække, som maks. må veje 12 kg. Sækkene skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af beholderen på tømmedagen. Renovatøren kan afvise at tage sækken med, hvis sækken er for stor, tung eller medfører uhygiejniske arbejdsforhold. Sækkemærker kan købes på kommunes genbrugspladser.

Ekstratømning

Ved periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren bestille ekstratømning af de opstillede beholdere mod ekstrabetaling, jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Bestilling af ekstratømning kan kun foretages af ejer eller ejendommens administrator.  Det kan ske gennem Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§14.6 Anbringelse af beholdere

På tømmedagen skal beholderen være placeret i skel, tættest muligt på udgangen fra grunden og umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst muligt omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der være kørefast underlag og minimum 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fælles opsamling.

Beholderen skal være vendt med håndtaget ud mod vejen, således at det undgås, at renovatøren skal dreje beholderen inden håndteringen.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at beholderen mod ekstrabetaling afhentes inde på grunden.

Standplads

Borgeren og grundejeren kan mod ekstrabetaling få tømt beholderen fra standplads op til 60 meter inde på grunden. Det er kun muligt, at tilkøbe en standplads, hvis forholdene herunder overholdes. Placeringen af beholderne aftales med kommunalbestyrelsen. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning anvises placeringen af kommunalbestyrelsen.

 1. Borgeren og grundejeren skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømmetidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lignende på adgangsvejen.
 2. Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder at der ryddes for sne samt gruses i glat føre.
 3. Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der minimum være 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 4. Beholderne skal kunne tømmes, uden at stå i vejen for hinanden.
 5. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 6. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, have en frihøjde på 2 meter og være med kørefast underlag.
 7. Adgangsvejen må ikke have en hældning på over 10 grader.
 8. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovationen kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke har den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om kravene til forholdene overholdes, så der kan oprettes en standpladsafhentning. 

Fællesopsamling

Fællesopsamlingssteder skal overholde punkterne 1 til 8 for standpladsafhentning, og kravene til tilkørselsveje, derudover skal renovationsbilen kan kunne holde i umiddelbar nærhed.

Tilkørselsveje

Det påhviler ejer at sikre, at tilkørselsvejen er i god stand og mindst 4 meter bred og 4 meter høj så renovationsbilen kan passere uden problemer og, at der om nødvendig er vendemulighed for renovationsbilen. Hvis der er gode forhold således, at renovationsbilen kan bakke, kan det tillades, at der bakkes op til ca. 50 meter.

I nogle tilfælde kan kravet om mindste brede og højde fraviges, hvis der tømmes med en mindre renovationsbil. 

Såfremt der på blinde veje ikke er vendemulighed for renovationsbilen ved ejendommen, eller vejen er ufarbar eller vanskelig fremkommelig (eksempelvis manglende beskæring af hegn, således at der er en mindst 4 meter bred og 4 meter høj passage, eller at vejen er hullet/ujævn eller dårligt ryddet for sne), påhviler det ejer, at rette op på forholdene eller at placere affaldsbeholderen ved nærmeste farbare vej efter nærmere aftale med Ressource & Genbrug, Vejle Kommune.

Skel på tilkørselsvej

Uden for bymæssig bebyggelse (landområder) vil beholderen blive afhentet i skel. Hvis skel er midt på en tilkørselsvej, vil affald blive afhentet ved skel til naturlig bygningsparcel, såfremt der er vendemulighed for renovationsbilen.

Snerydning

I vinterperioden skal der være ryddet for sne og is. Hvis der ikke er ryddet for sne på adgangsvejen og/eller tilkørselsvej, skal affaldet sættes ud til nærmeste vej, hvor renovationsbilerne kan køre.

 

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Sorteret metalaffald må blandes med plastaffald og mad- og drikkekartoner. Det skal være fri for madrester, når det lægges løst i beholderen.

Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af affaldet kan ske forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og ulykker.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet må ikke presses ned i beholderen, så affaldet klemmes fast, og tømning derved vanskeliggøres.

Såfremt vægten af affaldet i beholderen foranlediger at Arbejdstilsynets anbefalinger ikke kan overholdes, kan kommunalbestyrelsen forlange, at fyldningen begrænses.

 

§14.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere, standpladser samt eventuelle affaldsrum, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. 

Renovatøren kan afvise at tømme en beholder, hvis der er uhygiejniske forhold.

Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Ved mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholdere, standplads eller affaldsrum for grundejerens regning.

 

§14.9 Afhentning metalaffald

For husstande og virksomheder tilmeldt helårsrenovation, tømmes beholderen hver 14. dag og på en fast tømmedag.

For sommerhuse afhentes metalaffald hver 14. dag i perioden 1. april til 30. september, mens der i perioden fra 1. oktober til 31. marts indsamles hver 4. uge med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til hver 8. uge, betaling jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

For kolonihaver afhentes metalaffald hver 14. dag i perioden 1. april til 30. september.

Tømmekalender for det enkelte ejendomsnummer er tilgængelig på kommunes hjemmeside: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/dit-affald/dit-daglige-affald/  

Vær opmærksom ved ændring af tømmedag henover året.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømmefrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede beholdere). Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt.

Tømning sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte at tømning begynder kl. 5.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor den afhentes. Det er borgerens og grundejerens ansvar, at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Helligdage og vejrlig kan forårsage forskydninger af tømmedag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, f.eks. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside og via sms.

Tilmelding til Vejle Kommunes sms-ordning kan foretages via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Manglende tømning

Manglende tømning affødes af, overfyldning, fejlsortering, beholder der vender forkert, spærret adgangsvej eller beholder der ikke er sat frem. Affaldsbeholderen tømmes ikke før næste ordinære tømning, medmindre ejer eller ejendomsadministrator bestiller ekstratømning på egen regning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Anmeldelse af manglende tømning af affaldsbeholder fortages til kommunalbestyrelsen via Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Uforudsigelige hændelser

Hvis der forekommer perioder, hvor beholderen ikke tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldsbeholdere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske fradrag i renovationsgebyret.

 

§14.10 Øvrige ordninger

Hvis metalemballageaffald ikke håndteres ved brug af denne ordning, skal genbrugspladsen benyttes. Genbrugspladsens anvisninger om sortering skal til enhver tid følges.

§15. Ordning for plastaffald

§15.1 Hvad er plastaffald

Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Som plastaffald sorteres udtjente produkter, emballager og poser, der overvejende består af plast som f.eks. plastflasker, plastbakker, plastbøtter samt poser såsom indkøbs- og fryseposer mv. Emballager, som har været anvendt til fødevarer, skal være tømt og skrabet rene. Plastaffaldet må ikke indeholde affald, der kan give problemer i genanvendelsen, f.eks. emballage, der har indeholdt plante- og insektgift, PVC, plastprodukter med elektronik eller presenninger.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§15.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende medmindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Frivilligt

Virksomheder i Vejle Kommune, som har affald der i art og mængde svarer til en husstand, kan frivilligt tilmelde sig indsamlingsordningen.

 

§15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for plastaffald er en indsamlingsordning etableret som en henteordning med husstandsindsamling.

Ved enfamilieshuse, sommerhuse, kolonihaver og virksomheder indsamles metal i den todelte beholder til genanvendelse.

Ved flerfamilieshuse, kommunale institutioner og virksomheder og steder med fællesløsninger indsamles plast i enkeltrumsbeholder til genanvendelse.

Plastaffald indsamles blandet sammen med metal og mad- og drikkekartonaffald i beholderne til genanvendelse. Sorteringen skal følge de af Ressource & Genbrug, Vejle Kommune påsatte piktogrammer.

Det er muligt at tilmelde sig sms-adviseringer i forhold til tømninger på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§15.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejle Kommune, medmindre andet er aftalt.

Der anvendes i udgangspunktet rumopdelte beholdere i forskellige størrelser.

Der må ikke ændres på beholderens konstruktion.

Affaldsbeholderen må kun anvendes til metal, plast og mad- og drikkekartonaffald og skal benyttes efter Vejle Kommunes anvisninger, blandt andet i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholderne. Dette kan bl.a. omfatte krav til placering af beholdere, således, at der ved (særlig) vanskeligt tilgængelige ejendomme, kan stilles krav om fælles opsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne.

Fællesløsninger

Der anvendes enkeltrumsbeholder i forskellige størrelse ved fællesløsninger.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andet opsamlingsmateriel, som f.eks. nedgravede affaldsbeholdere, kan benyttes. Vilkårene for benyttelse af nedgravede affaldsbeholdere er nærmere beskrevet i regulativets §28.

Låg-i-låg

Hvis det giver problemer, at beholderen skal stå med håndtagene udad, og derfor åbne i modsatte retning, kan der tilkøbes låg-i-låg løsning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Låget leveres, monteres og ejes af Vejle Kommune. Bestillingen foretages via Vejle Kommunes hjemmeside på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvad-skal-jeg-betale/bestil-laag-i-laag-loesning-til-din-affaldsbeholder/

Skader og bortkommen beholder 

Beholdere som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren i overensstemmelse med gældende erstatningsregler i dansk ret. Borgeren/grundejeren er ikke erstatningspligtig for skader på beholdere forårsaget af renovatøren.

 

§15.5 Kapacitet for beholdere

Det er grundejerens ansvar, at der er tilstrækkelig kapacitet, sådan at der ikke sker overfyldning mellem to tømninger. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en beholder er overfyldt.

Ved tvivl er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter nødvendige beholderkapacitet på en ejendom.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen, efter forudgående skriftlig advarsel, tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller ændre tømmefrekvens, således at overfyldning undgås.

Sækkemærker

Til periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren købe sækkemærker til at påsætte klare 110 liter sække, som maks. må veje 12 kg. Sækkene skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af beholderen på tømmedagen. Renovatøren kan afvise at tage sækken med, hvis sækken er for stor, tung eller medfører uhygiejniske arbejdsforhold. Sækkemærker kan købes på kommunes genbrugspladser.

Ekstratømning

Ved periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren bestille ekstratømning af de opstillede beholdere mod ekstrabetaling, jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Bestilling af ekstratømning kan kun foretages af ejer eller ejendommens administrator.  Det kan ske gennem Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§15.6 Anbringelse af beholdere

På tømmedagen skal beholderen være placeret i skel, tættest muligt på udgangen fra grunden og umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst muligt omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der være kørefast underlag og minimum 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fælles opsamling.

Beholderen skal være vendt med håndtaget ud mod vejen, således at det undgås, at renovatøren skal dreje beholderen inden håndteringen.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at beholderen mod ekstrabetaling afhentes inde på grunden.

Standplads

Borgeren og grundejeren kan mod ekstrabetaling få tømt beholderen fra standplads optil 60 meter inde på

grunden. Det er kun muligt, at tilkøbe en standplads, hvis forholdene herunder overholdes. Placeringen af beholderne aftales med kommunalbestyrelsen. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning anvises placeringen af kommunalbestyrelsen.

 1. Borgeren og grundejeren skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømmetidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lignende på adgangsvejen.
 2. Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder at der ryddes for sne samt gruses i glat føre.
 3. Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der minimum være 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 4. Beholderne skal kunne tømmes, uden at stå i vejen for hinanden.
 5. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 6. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, have en frihøjde på 2 meter og være med kørefast underlag.
 7. Adgangsvejen må ikke have en hældning på over 10 grader.
 8. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovationen kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke har den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om kravene til forholdene overholdes, så der kan oprettes en standpladsafhentning. 

Fællesopsamling

Fællesopsamlingssteder skal overholde punkterne 1 til 8 for standpladsafhentning, og kravene til tilkørselsveje, derudover skal renovationsbilen kan kunne holde i umiddelbar nærhed.

Tilkørselsveje

Det påhviler ejer at sikre, at tilkørselsvejen er i god stand og mindst 4 meter bred og 4 meter høj så renovationsbilen kan passere uden problemer og, at der om nødvendig er vendemulighed for renovationsbilen. Hvis der er gode forhold således, at renovationsbilen kan bakke, kan det tillades, at der bakkes op til ca. 50 meter.

I nogle tilfælde kan kravet om mindste brede og højde fraviges, hvis der tømmes med en mindre renovationsbil. 

Såfremt der på blinde veje ikke er vendemulighed for renovationsbilen ved ejendommen, eller vejen er ufarbar eller vanskelig fremkommelig (eksempelvis manglende beskæring af hegn, således at der er en mindst 4 meter bred og 4 meter høj passage, eller at vejen er hullet/ujævn eller dårligt ryddet for sne), påhviler det ejer, at rette op på forholdene eller at placere affaldsbeholderen ved nærmeste farbare vej efter nærmere aftale med Ressource & Genbrug, Vejle Kommune.

Skel på tilkørselsvej

Uden for bymæssig bebyggelse (landområder) vil beholderen blive afhentet i skel. Hvis skel er midt på en tilkørselsvej, vil affald blive afhentet ved skel til naturlig bygningsparcel, såfremt der er vendemulighed for renovationsbilen.

Snerydning

I vinterperioden skal der være ryddet for sne og is. Hvis der ikke er ryddet for sne på adgangsvejen og/eller tilkørselsvej, skal affaldet sættes ud til nærmeste vej, hvor renovationsbilerne kan køre.

 

§15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Sorteret plastaffald må blandes med metal og mad- og drikkekartonaffald. Det skal være fri for madrester, når det lægges løst i beholderen.

Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af affaldet kan ske forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og ulykker.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet må ikke presses ned i beholderen, så affaldet klemmes fast, og tømning derved vanskeliggøres.

Såfremt vægten af affaldet i beholderen foranlediger at Arbejdstilsynets anbefalinger ikke kan overholdes, kan kommunalbestyrelsen forlange, at fyldningen begrænses.

 

§15.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere, standpladser samt eventuelle affaldsrum, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. 

Renovatøren kan afvise at tømme en beholder, hvis der er uhygiejniske forhold.

Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Ved mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholdere, standplads eller affaldsrum for grundejerens regning.

 

§15.9 Afhentning plastaffald

For husstande og virksomheder tilmeldt helårsrenovation, tømmes beholderen hver 14. dag og på en fast tømmedag.

For sommerhuse afhentes plastaffald hver 14. dag i perioden 1. april til 30. september, mens der i perioden fra 1. oktober til 31. marts indsamles hver 4. uge med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til hver 8. uge, betaling jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

For kolonihaver afhentes plastaffald hver 14. dag i perioden 1. april til 30. september.

Tømmekalender for det enkelte ejendomsnummer er tilgængelig på kommunes hjemmeside: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/dit-affald/dit-daglige-affald/   

Vær opmærksom ved ændring af tømmedag henover året.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømmefrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede beholdere). Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt.

Tømning sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte at tømning begynder kl. 5.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor den afhentes. Det er borgerens og grundejerens ansvar, at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Helligdage og vejrlig kan forårsage forskydninger af tømmedag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, f.eks. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside og via sms.

Tilmelding til Vejle Kommunes sms-ordning kan foretages via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Manglende tømning

Manglende tømning affødes af, overfyldning, fejlsortering, beholder der vender forkert, spærret adgangsvej eller beholder der ikke er sat frem. Affaldsbeholderen tømmes ikke før næste ordinære tømning, medmindre ejer eller ejendomsadministrator bestiller ekstratømning på egen regning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Anmeldelse af manglende tømning af affaldsbeholder fortages til kommunalbestyrelsen via Vejle kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Uforudsigelige hændelser

Hvis der forekommer perioder, hvor beholderen ikke tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldsbeholdere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske fradrag i renovationsgebyret.

 

§15.10 Øvrige ordninger

Hvis plastaffald ikke håndteres via denne ordning skal genbrugspladsen benyttes. Genbrugspladsens anvisninger om sortering skal til enhver tid følges.

§16. Ordning for mad- og drikkekartonaffald

§16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald

Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Mad-og drikkekartonaffald er emballagekartoner, som har indeholdt fødevarer som f.eks. mælkekartoner, juicekartoner og kartoner fra f.eks. flåede tomater eller lignende Mad- og drikkekartoner skal være tømt for indhold. Mad- og drikkekartoner kendes på en ydre skal af karton med en indre film af enten metal eller plastik. Andre kompositemballager såsom chips- og kaffeposer mv. må ikke sorteres som mad- og drikkekartonaffald.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende medmindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Frivilligt

Virksomheder i Vejle Kommune, som har affald der i art og mængde svarer til en husstand, kan frivilligt tilmelde sig indsamlingsordningen.

 

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for mad- og drikkekartonaffald er en indsamlingsordning etableret som en henteordning med husstandsindsamling.

Ved enfamilieshuse, sommerhuse, kolonihaver og virksomheder indsamles mad- og drikkekartoner i den todelte behold til genanvendelse.

Ved flerfamilieshuse, kommunale institutioner og virksomheder og steder med fællesløsninger indsamles mad- og drikkekartonaffald i enkeltrumsbeholder til genanvendelse.

Mad- og drikkekartonaffald indsamles sammen med plast og metalaffald i beholderne til genanvendelse. Sorteringen skal følge de af Ressource & Genbrug, Vejle Kommune påsatte piktogrammer.

Det er muligt at tilmelde sig sms-adviseringer i forhold til tømninger på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§16.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til mad- og drikkekartonaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejle Kommune, medmindre andet er aftalt.

Der anvendes i udgangspunktet rumopdelte beholdere i forskellige størrelser.

Der må ikke ændres på beholderens konstruktion.

Affaldsbeholderen må kun anvendes til metal, plast og mad- og drikkekartonaffald og skal benyttes efter Vejle Kommunes anvisninger, blandt andet i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholderne. Dette kan bl.a. omfatte krav til placering af beholdere, således, at der ved (særlig) vanskeligt tilgængelige ejendomme, kan stilles krav om fælles opsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne.

Fællesløsninger

Der anvendes enkeltrumsbeholder i forskellige størrelse ved fællesløsninger.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andet opsamlingsmateriel, som f.eks. nedgravede affaldsbeholdere, kan benyttes. Vilkårene for benyttelse af nedgravede affaldsbeholdere er nærmere beskrevet i regulativets §28.

Låg-i-låg

Hvis det giver problemer, at beholderen skal stå med håndtagene udad, og derfor åbne i modsatte retning, kan der tilkøbes låg-i-låg løsning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Låget leveres, monteres og ejes af Vejle Kommune. Bestillingen foretages via Vejle Kommunes hjemmeside på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvad-skal-jeg-betale/bestil-laag-i-laag-loesning-til-din-affaldsbeholder/

Skader og bortkommen beholder 

Beholdere som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren i overensstemmelse med gældende erstatningsregler i dansk ret. Borgeren/grundejeren er ikke erstatningspligtig for skader på beholdere forårsaget af renovatøren.

 

§16.5 Kapacitet for beholdere

Det er grundejerens ansvar, at der er tilstrækkelig kapacitet, sådan at der ikke sker overfyldning mellem to tømninger. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en beholder er overfyldt.

Ved tvivl er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter nødvendige beholderkapacitet på en ejendom.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen, efter forudgående skriftlig advarsel, tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller ændre tømmefrekvens, således at overfyldning undgås.

Sækkemærker

Til periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren købe sækkemærker til at påsætte klare 110 liter sække, som maks. må veje 12 kg. Sækkene skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af beholderen på tømmedagen. Renovatøren kan afvise at tage sækken med, hvis sækken er for stor, tung eller medfører uhygiejniske arbejdsforhold. Sækkemærker kan købes på kommunes genbrugspladser.

Ekstratømning

Ved periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren bestille ekstratømning af de opstillede beholdere mod ekstrabetaling, jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Bestilling af ekstratømning kan kun foretages af ejer eller ejendommens administrator. Det kan ske gennem Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§16.6 Anbringelse af beholdere

På tømmedagen skal beholderen være placeret i skel, tættest muligt på udgangen fra grunden og umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst muligt omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der være kørefast underlag og minimum 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fælles opsamling.

Beholderen skal være vendt med håndtaget ud mod vejen, således at det undgås, at renovatøren skal dreje beholderen inden håndteringen.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at beholderen mod ekstrabetaling afhentes inde på grunden.

Standplads

Borgeren og grundejeren kan mod ekstrabetaling få tømt beholderen fra standplads op til 60 meter inde på grunden. Det er kun muligt, at tilkøbe en standplads, hvis forholdene herunder overholdes. Placeringen af beholderne aftales med kommunalbestyrelsen. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning anvises placeringen af kommunalbestyrelsen.

 1. Borgeren og grundejeren skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømmetidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lignende på adgangsvejen.
 2. Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder at der ryddes for sne samt gruses i glat føre.
 3. Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der minimum være 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 4. Beholderne skal kunne tømmes, uden at stå i vejen for hinanden.
 5. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 6. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, have en frihøjde på 2 meter og være med kørefast underlag.
 7. Adgangsvejen må ikke have en hældning på over 10 grader.
 8. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovationen kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke har den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om kravene til forholdene overholdes, så der kan oprettes en standpladsafhentning. 

Fællesopsamling

Fællesopsamlingssteder skal overholde punkterne 1 til 8 for standpladsafhentning, og kravene til tilkørselsveje, derudover skal renovationsbilen kan kunne holde i umiddelbar nærhed.

Tilkørselsveje

Det påhviler ejer at sikre, at tilkørselsvejen er i god stand og mindst 4 meter bred og 4 meter høj så renovationsbilen kan passere uden problemer og, at der om nødvendig er vendemulighed for renovationsbilen. Hvis der er gode forhold således, at renovationsbilen kan bakke, kan det tillades, at der bakkes op til ca. 50 meter.

I nogle tilfælde kan kravet om mindste brede og højde fraviges, hvis der tømmes med en mindre renovationsbil. 

Såfremt der på blinde veje ikke er vendemulighed for renovationsbilen ved ejendommen, eller vejen er ufarbar eller vanskelig fremkommelig (eksempelvis manglende beskæring af hegn, således at der er en mindst 4 meter bred og 4 meter høj passage, eller at vejen er hullet/ujævn eller dårligt ryddet for sne), påhviler det ejer, at rette op på forholdene eller at placere affaldsbeholderen ved nærmeste farbare vej efter nærmere aftale med Ressource & Genbrug, Vejle Kommune.

Skel på tilkørselsvej

Uden for bymæssig bebyggelse (landområder) vil beholderen blive afhentet i skel. Hvis skel er midt på en tilkørselsvej, vil affald blive afhentet ved skel til naturlig bygningsparcel, såfremt der er vendemulighed for renovationsbilen.

Snerydning

I vinterperioden skal der være ryddet for sne og is. Hvis der ikke er ryddet for sne på adgangsvejen og/eller tilkørselsvej, skal affaldet sættes ud til nærmeste vej, hvor renovationsbilerne kan køre.

 

§16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Sorteret mad- og drikkekartonaffald må blandes med metal- og plastaffald. Det skal være fri for madrester, når det lægges løst i beholderen.

Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af affaldet kan ske forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og ulykker.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet må ikke presses ned i beholderen, så affaldet klemmes fast, og tømning derved vanskeliggøres.

Såfremt vægten af affaldet i beholderen foranlediger at Arbejdstilsynets anbefalinger ikke kan overholdes, kan kommunalbestyrelsen forlange, at fyldningen begrænses.

 

§16.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere, standpladser samt eventuelle affaldsrum, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. 

Renovatøren kan afvise at tømme en beholder, hvis der er uhygiejniske forhold.

Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Ved mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholdere, standplads eller affaldsrum for grundejerens regning.

 

§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald

For husstande og virksomheder tilmeldt helårsrenovation, tømmes beholderen hver 14. dag og på en fast tømmedag.

For sommerhuse afhentes mad- og drikkekartonaffald hver 14. dag i perioden 1. april til 30. september, mens der i perioden fra 1. oktober til 31. marts indsamles hver 4. uge med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til hver. 8. uge, betaling jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

For kolonihaver afhentes mad- og drikkekartonaffald hver 14. dag i perioden 1. april til 30. september.

Tømmekalender for det enkelte ejendomsnummer er tilgængelig på kommunes hjemmeside: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/dit-affald/dit-daglige-affald/  

Vær opmærksom ved ændring af tømmedag henover året.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømmefrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede beholdere). Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt.

Tømning sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte at tømning begynder kl. 5.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor den afhentes. Det er borgerens og grundejerens ansvar, at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Helligdage og vejrlig kan forårsage forskydninger af tømmedag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, f.eks. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside og via sms.

Tilmelding til Vejle Kommunes sms-ordning kan foretages via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Manglende tømning

Manglende tømning affødes af, overfyldning, fejlsortering, beholder der vender forkert, spærret adgangsvej eller beholder der ikke er sat frem. Affaldsbeholderen tømmes ikke før næste ordinære tømning, medmindre ejer eller ejendomsadministrator bestiller ekstratømning på egen regning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Anmeldelse af manglende tømning af affaldsbeholder fortages til kommunalbestyrelsen via Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Uforudsigelige hændelser

Hvis der forekommer perioder, hvor beholderen ikke tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldsbeholdere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske fradrag i renovationsgebyret.

 

§16.10 Øvrige ordninger

I det omfang mad- og drikkekartonaffald ikke håndteres ved henteordning, skal det bringes til en af Vejle Kommunes genbrugspladser.

 

§17. Ordning for farligt affald

§17.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Ved farligt affald forstås f.eks. klorholdige rengøringsmidler, maling, lak, lim, spildolie, benzin og spraydåser.

Brugte kanyler og medicinrester er ikke en del af ordningen og skal altid afleveres på apoteket.

Oxiderende affald er ikke en del af ordningen og skal altid afleveres på genbrugspladsen.

Farligt affald må ikke indeholde produkter, som kan udgøre en fare i indsamlingen og behandlingen, f.eks. fyrværkeri. Mindre mængder fyrværkeri kan afleveres på kommunes genbrugspladser, jf. §21.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende medmindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Frivilligt

Virksomheder i Vejle Kommune, som har affald der i art og mængde svarer til en husstand, kan frivilligt tilmelde sig indsamlingsordningen. For at kunne deltage i ordningen, skal virksomheden have en beholder til genanvendeliget affald. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en virksomhed kan blive en del af ordningen.

 

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for farligt affald er en indsamlingsordning etableret som en henteordning med husstandsindsamling.

Farligt affald skal holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald, da det skal specielbehandles, men det må dog, som nærmere beskrevet nedenfor, afhentes sammen med småt elektronik og batterier.

Den røde kasse indsamles med dagrenovationen og/eller det genanvendelige affald. Kassen sættes ud sammen med affaldsbeholderen, når kassen skal ombyttes.

Hvis en ejendom har en fællesløsning for dagrenovation, skal de også have en fællesløsning for farligt affald. Det aftales med kommunalbestyrelsen, hvor afhentning foregår, og det er pr. bestilling.

 

§17.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald.

Der udleveres en særlig rød kasse til opsamling af farligt affald, med en blød plastinnerliner.

Kassen leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejle Kommune, medmindre andet er aftalt.

Kasser, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren i overensstemmelse med gældende erstatningsregler i dansk ret. Borgeren/grundejeren er ikke erstatningspligtig for skader på beholdere forårsaget af renovatøren.

 

§17.5 Kapacitet for beholdere

Der udleveres én kasse pr. husstand. For bebyggelser med fælles opsamling af affald, udleveres kasser efter behov.

 

§17.6 Anbringelse af beholdere

På afhentningsdagen skal den udleverede røde kasse stilles sammen med eller oven på beholderen til dagrenovation eller beholderen til genanvendeligt affald.

Ved samlede bebyggelser med fælles affaldsopsamling anvises placering for afhentning af røde kasser med farligt affald af kommunalbestyrelsen. Det er en bestillingsordning. Bestilling af afhentning kan kun foretages af ejer eller ejendomsadministratoren. 

Kommunalbestyrelsen afgør, om affaldet er placeret korrekt.

Når den røde kasse sættes frem til afhentning, skal den være forsvarligt lukket, og innerlinerposen skal være lukket inde i kassen.

De røde kasser skal være let tilgængelig for afhentning.

 

§17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Inden fyldning skal kassen til farligt affald fores med den ilagte beskyttelsespose. Affaldet skal pakkes, så der ikke sker sammenblanding af affaldet.

Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballage. Det skal tydeligt fremgå på emballagen, hvad den indeholder.

Emballager med flydende affald skal være forsvarligt lukket og placeret oprejst i kassen.

Udtjente bærbare batterier skal emballeres i en gennemsigtig pose, inden de placeres i kassen. Beskadigede litium batterier skal emballeres hver for sig og særskilt fra andre batterier.

Beskyttelsesposen skal ligesom låget på kassen lukkes forsvarligt, inden kassen stilles frem for afhentning.

Kassen med indhold må maksimalt veje 4 kg ved tømning.

Fyldning af kassen skal ske, så afhentningen af affaldet kan foretages forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker.

Kommunalbestyrelsen afgør, om det er forsvarligt at afhente kassen.

Renovatøren kan afvise at afhente kassen, hvis ovennævnte regler ikke er opfyldt.

 

§17.8 Renholdelse af beholdere

Ressource & Genbrug, Vejle Kommune, rengør de røde kasser efter tømning, så de er rene, når de bliver udleveret.

Herefter er borgere og grundejere ansvarlige for renholdelse af de røde kasser, standpladser og eventuelle affaldsrum, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

Renovatøren kan afvise at afhente en rød kasse, hvis der er uhygiejniske forhold.

 

§17.9 Afhentning farligt affald

For husstande afhentes de røde kasser med farligt affald sammen med dagrenovation eller det genanvendelige affald.

For virksomheder indsamles de røde kasser med farligt affald sammen med det genanvendelige affald.

Afhentningen sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at tømning begynder kl. 5.00.

Ved samlede bebyggelser med fælles affaldsopsamling anvises placering for afhentning af røde kasser med farligt affald af kommunalbestyrelsen. Det er en bestillingsordning.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømmefrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede beholdere). Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt.

Tømning sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte at tømning begynder kl. 5.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor den afhentes. Det er borgerens og grundejerens ansvar at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Helligdage og vejrlig kan forårsage forskydninger af tømmedag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, f.eks. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside og via sms.

Tilmelding til Vejle Kommunes sms-ordning kan foretages via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Manglende tømning

Manglende tømning affødes af, overfyldning, fejlsortering, beholder der vender forkert, spærret adgangsvej eller beholder der ikke er sat frem. Affaldsbeholderen tømmes ikke før næste ordinære tømning, medmindre ejer eller ejendomsadministrator bestiller ekstratømning på egen regning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Anmeldelse af manglende tømning af affaldsbeholder fortages til kommunalbestyrelsen via Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Uforudsigelige hændelser

Hvis der forekommer perioder, hvor beholderen ikke tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldsbeholdere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske fradrag i renovationsgebyret.

 

§17.10 Øvrige ordninger

Hvis farligt affald ikke håndteres ved brug af henteordningen, skal genbrugspladsen benyttes. Genbrugspladsens anvisninger om sortering skal til enhver tid følges.

Det er muligt at aflevere farligt affald i kasser på genbrugspladserne.

Medicinrester og kanyler skal altid afleveres på apoteket.

§18. Ordning for tekstilaffald

§18.1 Hvad er tekstilaffald

Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Tekstilaffald forstås som udtjente tekstiler som f.eks. tøj, håndklæder, gardiner o.l., der er hullet, slidt, plettet eller på anden måde ødelagt. Tekstilaffald inkluderer ikke sko, bælter, tasker og genbrugsegnet tøj og tekstil. Tekstilaffaldet må ikke være vådt eller indeholde uønskede stoffer, der kan give problemer i genanvendelsen, f.eks. kemikalie-, olie- eller malingpletter, madrester og jord.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende medmindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

 

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for tekstilaffald er en indsamlingsordning etableret som en henteordning via Genbrugsordningen.

Det er en bestilleordning med afhentning i klare sække, for nærmere beskrivelse jf. §27.

 

§18.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til tekstilaffald.

Tekstilaffald skal opsamles i kommunens sække til Genbrugsordningen eller klare sække af samme kvalitet og størrelse.

Ved fællesbebyggelser kan anvendelsen af andet opsamlingsmateriel tillades eller anvises af kommunalbestyrelsen.

Sorteringen af effekterne skal følge Vejle Kommunes gældende anvisning for sortering af effekter til Genbrugsordningen.

Klare sække skal være lukkede/bundne, når de stilles frem for afhentning.

Fyldning af sække skal ske, så afhentningen af affaldet kan foretages forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker.

 

§18.5 Kapacitet for beholdere

Sækkene må maks. veje 12 kg, og sækkene skal være af en kvalitet, der kan holde til vægten.

Sækkene skal lukkes, så indholdet ikke bliver vådt.

Kommunalbestyrelsen afgør, om sækkene er overfyldt.

 

§18.6 Anbringelse af beholdere

Klare sække stilles frem ved ejendommens skel eller fortov for afhentning.

Ved koteletgrunde skal de sorterede effekter stilles helt frem til fællesvej.

Ved samlede bebyggelser anvises placering for afhentning af sorterede genbrugseffekter af kommunalbestyrelsen.

Tekstilaffald skal holdes tørt og rent indtil afhentning.

Affaldet skal være tydeligt, let tilgængeligt og klart afgrænset fra andre materialer.

Kommunalbestyrelsen afgør, om affaldet er placeret korrekt.

 

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Tekstilaffald skal emballeres i klare sække.

Sækkene skal være lukkede/bundne, når de stilles frem til afhentning. Fyldning af sække skal ske, så afhentningen af affaldet kan foretages forsvarligt, uden spild og uden risiko for arbejdsskader og –ulykker.

 

§18.8 Renholdelse af beholdere

Sækkene skal være rene og tørre inden brug.

 

§18.8 Afhentning af tekstilaffald

For enfamilieshus og sommerhuse afhentes tekstilaffald efter bestilling. Det skal være stillet frem ved skel senest kl. 6.00 på afhentningsdagen.

Ved bebyggelser med fælleopsamling af affald kan Ressource & Genbrug, Vejle Kommune, fastsætte et fast tømmeinterval.

Transportøren kan uden varsel undlade at medtage affald omfattet af ordningen, hvis affaldet ikke er sorteret efter kommunalbestyrelsens anvisninger.

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af effekter f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom kommunalbestyrelsen kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden der sker fradrag i affaldsgebyret.

 

§18.8 øvrige ordninger

I det omfang tekstilaffald ikke håndteres ved henteordning, skal det bringes til en af Vejle Kommunes genbrugspladser.

§19. Henteordning for restaffald

§19.1 Hvad er restaffald

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen.

Ved restaffald forstås affald, der ikke er omfattet af andre etablerede indsamlings- eller anvisningsordninger, dvs. affald, som ikke er genanvendeligt, ikke er farligt eller ikke er omfattet af en ordning med producentansvar.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende medmindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Frivilligt

Virksomheder i Vejle Kommune, som har affald, der i art og mængde svarer til en husstand, kan frivilligt tilmelde sig indsamlingsordningen.

 

§19.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for restaffald er en indsamlingsordning etableret som en henteordning med husstandsindsamling.

Ved enfamilieshuse, sommerhuse, kolonihaver og virksomheder indsamles restaffald i den todelte beholder til dagrenovation.

Ved flerfamilieshuse, kommunale institutioner og virksomheder og steder med fællesløsninger indsamles restaffald i enkeltrumsbeholder.

Sorteringen skal følge de af Ressource & Genbrug, Vejle Kommune påsatte piktogrammer på den enkelte beholder. 

Restaffald skal opsamles i poser, som anskaffes af borgeren. Poserne skal lukkes, inden de lægges i beholderen.

Det er muligt at tilmelde sig sms-adviseringer i forhold til tømninger på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§19.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald.

Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejle Kommune, medmindre andet er aftalt.

Der anvendes i udgangspunktet rumopdelte beholdere i forskellige størrelser.

Der må ikke ændres på beholderens konstruktion.

Affaldsbeholderen må kun anvendes til restaffald og skal benyttes efter Vejle kommunes anvisninger, blandt andet i forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholderne. Dette kan bl.a. omfatte krav til placering af beholdere, således, at der ved (særlig) vanskeligt tilgængelige ejendomme, kan stilles krav om fælles opsamling på en plads, som er tilgængelig for renovationsbilerne.

Fællesløsninger

Der anvendes enkeltrumsbeholder i forskellige størrelse ved fællesløsninger.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andet opsamlingsmateriel, som f.eks. nedgravede affaldsbeholdere, kan benyttes. Vilkårene for benyttelse af nedgravede affaldsbeholdere er nærmere beskrevet i regulativets §28.

Låg-i-låg

Hvis det giver problemer, at beholderen skal stå med håndtagene udad, og derfor åbne i modsatte retning, kan der tilkøbes låg-i-låg løsning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Låget leveres, monteres og ejes af Vejle Kommune. Bestillingen foretages via Vejle Kommunes hjemmeside på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvad-skal-jeg-betale/bestil-laag-i-laag-loesning-til-din-affaldsbeholder/

Skader og bortkommen beholder 

Beholdere som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren i overensstemmelse med gældende erstatningsregler i dansk ret. Borgeren/grundejeren er ikke erstatningspligtig for skader på beholdere forårsaget af renovatøren.

 

§19.5 Kapacitet for beholdere

Det er grundejerens ansvar, at der er tilstrækkelig kapacitet, sådan at der ikke sker overfyldning mellem to tømninger. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en beholder er overfyldt.

Ved tvivl er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter nødvendige beholderkapacitet på en ejendom.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen, efter forudgående skriftlig advarsel, tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller ændre tømmefrekvens, således at overfyldning undgås.

Sækkemærker

Til periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren købe sækkemærker til at påsætte klare 110 liter sække, som maks. må veje 12 kg. Sækkene skal lukkes forsvarligt og placeres ved siden af beholderen på tømmedagen. Renovatøren kan afvise at tage sækken med, hvis sækken er for stor, tung eller medfører uhygiejniske arbejdsforhold. Sækkemærker kan købes på kommunes genbrugspladser.

Ekstratømning

Ved periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren bestille ekstratømning af de opstillede beholdere mod ekstrabetaling, jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Bestilling af ekstratømning kan kun foretages af ejer eller ejendommens administrator.  Det kan ske gennem Vejle kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

 

§19.6 Anbringelse af beholdere

På tømmedagen skal beholderen være placeret i skel, tættest muligt på udgangen fra grunden og umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst muligt omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der være kørefast underlag og minimum 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fælles opsamling.

Beholderen skal være vendt med håndtaget ud mod vejen, således at det undgås, at renovatøren skal dreje beholderen inden håndteringen.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at beholderen mod ekstrabetaling afhentes inde på grunden.

Standplads

Borgeren og grundejeren kan mod ekstrabetaling få tømt beholderen fra standplads op til 60 meter inde på grunden. Det er kun muligt, at tilkøbe en standplads, hvis forholdene herunder overholdes. Placeringen af beholderne aftales med kommunalbestyrelsen. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning anvises placeringen af kommunalbestyrelsen.

 1. Borgeren og grundejeren skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømmetidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lignende på adgangsvejen.
 2. Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder at der ryddes for sne samt gruses i glat føre.
 3. Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der minimum være 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 4. Beholderne skal kunne tømmes, uden at stå i vejen for hinanden.
 5. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 6. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, have en frihøjde på 2 meter og være med kørefast underlag.
 7. Adgangsvejen må ikke have en hældning på over 10 grader.
 8. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovationen kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke har den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om kravene til forholdene overholdes, så der kan oprettes en standpladsafhentning. 

Fællesopsamling

Fællesopsamlingssteder skal overholde punkterne 1 til 8 for standpladsafhentning, og kravene til tilkørselsveje, derudover skal renovationsbilen kan kunne holde i umiddelbar nærhed.

Tilkørselsveje

Det påhviler ejer at sikre, at tilkørselsvejen er i god stand og mindst 4 meter bred og 4 meter høj så renovationsbilen kan passere uden problemer og, at der om nødvendig er vendemulighed for renovationsbilen. Hvis der er gode forhold således, at renovationsbilen kan bakke, kan det tillades, at der bakkes op til ca. 50 meter.

I nogle tilfælde kan kravet om mindste brede og højde fraviges, hvis der tømmes med en mindre renovationsbil. 

Såfremt der på blinde veje ikke er vendemulighed for renovationsbilen ved ejendommen, eller vejen er ufarbar eller vanskelig fremkommelig (eksempelvis manglende beskæring af hegn, således at der er en mindst 4 meter bred og 4 meter høj passage, eller at vejen er hullet/ujævn eller dårligt ryddet for sne), påhviler det ejer, at rette op på forholdene eller at placere affaldsbeholderen ved nærmeste farbare vej efter nærmere aftale med Ressource & Genbrug, Vejle kommune.

Skel på tilkørselsvej

Uden for bymæssig bebyggelse (landområder) vil beholderen blive afhentet i skel. Hvis skel er midt på en tilkørselsvej, vil affald blive afhentet ved skel til naturlig bygningsparcel, såfremt der er vendemulighed for renovationsbilen.

Snerydning

I vinterperioden skal der være ryddet for sne og is. Hvis der ikke er ryddet for sne på adgangsvejen og/eller tilkørselsvej, skal affaldet sættes ud til nærmeste vej, hvor renovationsbilerne kan køre.

 

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Fyldning af beholderen skal ske, så afhentningen af restaffaldet kan ske forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og ulykker.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet må ikke presses ned i beholderen, så affaldet klemmes fast, og tømning derved vanskeliggøres.

Såfremt vægten af affaldet i beholderen foranlediger at Arbejdstilsynets anbefalinger ikke kan overholdes, kan kommunalbestyrelsen forlange, at fyldningen begrænses.

Emballering af affaldet

Restaffald skal emballeres i poser. Poserne skal være lukkede og tætte, når de lægges i beholderen.

 

§19.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere, standpladser samt eventuelle affaldsrum, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. 

Renovatøren kan afvise at tømme en beholder, hvis der er uhygiejniske forhold.

Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Ved mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholdere, standplads eller affaldsrum for grundejerens regning.

 

§19.9 Afhentning af restaffald

For husstande og virksomheder tilmeldt helårsrenovation tømmes beholderen hver 14. dag, på en fast tømmedag, med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til ugetømning mod gebyr, jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

For sommerhuse, der er tilmeldt sommerhusrenovation, tømmes beholderen i perioden 1. april til 30. september hver 14. dag, på en fast tømmedag, med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til ugetømning mod gebyr, jf. Vejle Kommunes gebyrblad. Resten af året tømmes beholderen hver 4. uge.

Sommerhuse, der er tilmeldt sommerhusrenovation, kan mod ekstrabetaling få tømt ugentligt eller hver 14. dag i oktober måned.

For kolonihaver tømmes beholderen i perioden 1. april til 30. september hver 14. dag, på en fast tømmedag, med mulighed for at ændre tømmefrekvensen til ugetømning mod gebyr, jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Tømmekalender for det enkelte ejendomsnummer er tilgængelig på kommunes hjemmeside: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/dit-affald/dit-daglige-affald/  

Vær opmærksom ved ændring af tømmedag henover året.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømmefrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede beholdere). Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt.

Tømning sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte at tømning begynder kl. 5.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor den afhentes. Det er borgerens og grundejerens ansvar, at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Helligdage og vejrlig kan forårsage forskydninger af tømmedag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, f.eks. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside og via sms.

Tilmelding til Vejle Kommunes sms-ordning kan foretages via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Manglende tømning

Manglende tømning affødes af, overfyldning, fejlsortering, beholder der vender forkert, spærret adgangsvej eller beholder der ikke er sat frem. Affaldsbeholderen tømmes ikke før næste ordinære tømning, medmindre ejer eller ejendomsadministrator bestiller ekstratømning på egen regning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Anmeldelse af manglende tømning af affaldsbeholder fortages til kommunalbestyrelsen via Vejle kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Uforudsigelige hændelser

Hvis der forekommer perioder, hvor beholderen ikke tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldsbeholdere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske fradrag i renovationsgebyret.

§20. Ordning for haveaffald

(Frivilligt at udfylde indtil den 31. december 2023)

 

§20.1 Hvad er haveaffald

Ved haveaffald forstås f.eks. blade, græs, grene, ukrudt, nedfaldsfrugt, små trærødder og hækafklip.

Ordningen omfatter ikke jord, sten, invasive arter og haveaffald i sække.

Rent tørt træ er ikke haveaffald.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Frivilligt

Ordningen er frivillig for de følgende:

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.
 • Virksomheder i Vejle Kommune, som har affald der i art og mængde svarer til en husstand.

 

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for haveaffald er en indsamlingsordning etableret som henteordning.

Haveaffald indsamles løst i de af kommunen anviste affaldsbeholdere, 13 gange årligt.

Der medtages bundter af haveaffald. Bundter skal være forsvarligt bundet og må maksimalt være 1 meter lange og veje 12 kg. Juletræer op til 2 meter medtages i januar måned.

Det er muligt at tilmelde sig sms-adviseringer i forhold til tømninger på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/  

Kompostering

Det er desuden tilladt for husholdninger at hjemmekompostere haveaffald på egen grund med henblik på genanvendelse. Kompostering skal ske på ejendommens grund, således at det ikke giver anledning til gener for naboer.

Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.

Kommunalbestyrelsen tillader dog:

 • at der, uden for byzone og sommerhusområder, afbrændes haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.
 • at der afbrændes haveaffald Sankthansaften den 23. juni.

Afbrænding af haveaffald skal følge bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v., og beredskabsstyrelsen vejledning til afbrænding af bål.

 

§20.4 Beholdere

For deltagelse i den kommunale henteordning skal borgeren benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere. Beholdere købes hos og leveres af Ressource & Genbrug, Vejle Kommune og tilhører herefter grundejeren.

Beholdere kan købes på Vejle Kommunes hjemmeside via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/dit-affald/haveaffald/

Beholdere, der tidligere har været tilknyttet ordningen for haveaffald, kan fortsat benyttes til haveaffald, hvis beholderen er brugbar og i god stand. Disse beholdere anses som grundejerens ejendom.

 

§20.5 Kapacitet for beholdere

Beholdere købes efter borgerens og grundejerens behov. Der kan købes beholdere på 240 liter og 660 liter.

Det er grundejerens ansvar, at der er tilstrækkelig kapacitet sådan, at der ikke sker overfyldning mellem to tømninger. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der konstateres overfyldning, kan renovatøren, uden forudgående skriftlig advarsel, undlade at tømme beholderen.

Ekstraaffald

Ved periodevis forekommende ekstraaffald kan borgeren og grundejeren bunde gren og lægge dem ved side af beholderen ved tømning.

 

§20.6 Anbringelse af beholdere

På tømmedagen skal beholderen være placeret i skel, tættest muligt på udgangen fra grunden og umiddelbart inden for hegn, port, dør, låge eller lignende. Beholderen skal i videst muligt omfang være synlig og let tilgængelig for renovatøren. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der være kørefast underlag og minimum 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.

Ved koteletgrunde skal beholderen stilles helt frem til fællesvej. Ved samlede bebyggelser anvises placering for tømning af beholdere af kommunalbestyrelsen. Der kan i den forbindelse anvises fælles opsamling.

Beholderen skal være vendt med håndtaget ud mod vejen, således at det undgås, at renovatøren skal dreje beholderen inden håndteringen.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er placeret korrekt, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at beholderen mod ekstrabetaling afhentes inde på grunden.

Standplads

Borgeren og grundejeren kan mod ekstrabetaling få tømt beholderen fra standplads op til 60 meter inde på grunden. Det er kun muligt, at tilkøbe en standplads, hvis forholdene herunder overholdes. Placeringen af beholderne aftales med kommunalbestyrelsen. Ved tvivl om placering af beholderen ved standpladsafhentning anvises placeringen af kommunalbestyrelsen.

 1. Borgeren og grundejeren skal sikre, at der er fri adgang til beholderen på tømmetidspunktet. Det skal i den forbindelse bl.a. sikres, at der ikke er løsgående hunde, henstillede cykler, barnevogne eller lignende på adgangsvejen.
 2. Borgeren og grundejeren skal sikre, at adgangsvejen er tilstrækkelig belyst og holdes i god stand, herunder at der ryddes for sne samt gruses i glat føre.
 3. Placeres affaldsbeholderen bag en afskærmning skal der minimum være 10 cm mellem beholderne og til afskærmningssider. Eventuelle låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 4. Beholderne skal kunne tømmes, uden at stå i vejen for hinanden.
 5. Porte, døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.
 6. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, have en frihøjde på 2 meter og være med kørefast underlag.
 7. Adgangsvejen må ikke have en hældning på over 10 grader.
 8. Adgangsvej og standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af dagrenovationen kan foregå forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker for renovationsarbejderne. Hvis adgangsvej og standplads ikke har den indretning og stand, som kræves i henhold til denne bestemmelse, vil affaldet ikke blive hentet ved den ordinære tømning.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om kravene til forholdene overholdes, så der kan oprettes en standpladsafhentning. 

Fællesopsamling

Fællesopsamlingssteder skal overholde punkterne 1 til 8 for standpladsafhentning, og kravene til tilkørselsveje, derudover skal renovationsbilen kan kunne holde i umiddelbar nærhed.

Tilkørselsveje

Det påhviler ejer at sikre, at tilkørselsvejen er i god stand og mindst 4 meter bred og 4 meter høj så renovationsbilen kan passere uden problemer og, at der om nødvendig er vendemulighed for renovationsbilen. Hvis der er gode forhold således, at renovationsbilen kan bakke, kan det tillades, at der bakkes op til ca. 50 meter.

I nogle tilfælde kan kravet om mindste brede og højde fraviges, hvis der tømmes med en mindre renovationsbil. 

Såfremt der på blinde veje ikke er vendemulighed for renovationsbilen ved ejendommen, eller vejen er ufarbar eller vanskelig fremkommelig (eksempelvis manglende beskæring af hegn, således at der er en mindst 4 meter bred og 4 meter høj passage, eller at vejen er hullet/ujævn eller dårligt ryddet for sne), påhviler det ejer, at rette op på forholdene eller at placere affaldsbeholderen ved nærmeste farbare vej efter nærmere aftale med Ressource & Genbrug, Vejle Kommune.

Skel på tilkørselsvej

Uden for bymæssig bebyggelse (landområder) vil beholderen blive afhentet i skel. Hvis skel er midt på en tilkørselsvej, vil affald blive afhentet ved skel til naturlig bygningsparcel, såfremt der er vendemulighed for renovationsbilen.

Snerydning

I vinterperioden skal der være ryddet for sne og is. Hvis der ikke er ryddet for sne på adgangsvejen og/eller tilkørselsvej, skal affaldet sættes ud til nærmeste vej, hvor renovationsbilerne kan køre.

 

§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderen må kun anvendes til haveaffald.

Beholderen må ikke fyldes mere, end låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast.

Fyldning af beholdere skal ske, så afhentningen af affaldet kan foretages forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker.

Såfremt vægten af affaldet i beholderen foranlediger at Arbejdstilsynets anbefalinger ikke kan overholdes, kan kommunalbestyrelsen forlange, at fyldningen begrænses.

 

§20.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere, standpladser samt eventuelle affaldsrum, således at der ikke opstår uhygiejniske forhold. 

Renovatøren kan afvise at tømme en beholder, hvis der er uhygiejniske forhold.

Kommunalbestyrelsen afgør, om beholderen er tilstrækkelig rengjort. Ved mangelfuld renholdelse (og efter forudgående skriftlig advarsel) kan kommunalbestyrelsen foranstalte rengøring af beholdere, standplads eller affaldsrum for grundejerens regning.

 

§20.9 Afhentning af haveaffald

For husstande tilmeldt helårsrenovation afhentes haveaffald 13 gange årligt i fast ruteindsamling.

For sommerhuse tilmeldt sommerhusrenovation indsamles haveaffald 8 gange i perioden fra 1. april til 30. september i forbindelse med den ordinære indsamling af haveaffald fra husstande med helårsrenovation.

Tømmekalender for det enkelte ejendomsnummer er tilgængelig på kommunes hjemmeside: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/dit-affald/dit-daglige-affald/  

Vær opmærksom ved ændring af tømmedag henover året.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømmefrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede beholdere). Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt.

Tømning sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte at tømning begynder kl. 5.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor den afhentes. Det er borgerens og grundejerens ansvar, at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Helligdage og vejrlig kan forårsage forskydninger af tømmedag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, f.eks. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside og via sms.

Tilmelding til Vejle kommunes sms-ordning kan foretages via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Manglende tømning

Manglende tømning affødes af, overfyldning, fejlsortering, beholder der vender forkert, spærret adgangsvej eller beholder der ikke er sat frem. Affaldsbeholderen tømmes ikke før næste ordinære tømning, medmindre ejer eller ejendomsadministrator bestiller ekstratømning på egen regning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Anmeldelse af manglende tømning af affaldsbeholder fortages til kommunalbestyrelsen via Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Uforudsigelige hændelser

Hvis der forekommer perioder, hvor beholderen ikke tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldsbeholdere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske fradrag i renovationsgebyret.

 

§20.10 Øvrige ordninger

I det omfang haveaffald ikke håndteres via henteordningen, komposteres eller afbrændes i det tilladte omfang, skal genbrugspladsen benyttes, jf. §21.

§21. Ordning for genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

 

§21.1 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende med mindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Frivilligt

Virksomheder i Vejle Kommune kan frivilligt tilmelde sig ordningen. Regler for virksomhedernes brug af genbrugsstationerne er beskrevet i regulativet for erhvervsaffald.

 

§21.2 Adgang til genbrugspladserne

Ordensreglementet for genbrugsplads [-en eller -erne] skal følges.

Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Vejle Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis eller lignende.

Kun køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg. med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne.

 

§21.3 Sortering på genbrugspladserne

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads [-en eller -erne], skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads [-en eller -erne].

Borgeren og grundejeren kan på genbrugspladsen aflevere sit eget sorterede affald.

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse/luger på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

Hvad kan afleveres

På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret husholdningsaffald. Undtaget herfra er dog:

 • Restaffald omfattet af §19
 • Madaffald omfattet af §10
 • Løst og støvende asbest
 • Ammunition
 • Højradioaktivt affald og flydende lavradioaktivt affald
 • Forurenet jord som er omfattet af regulativ for jord

Der kan ikke afleveres dagrenovation på genbrugspladserne med undtagelse af de særlige tilfælde, hvor dette konkret er anvist af kommunalbestyrelsen.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

Affald, der ikke modtages på Vejle Kommunes genbrugspladser, anvises til konkret behandling af kommunalbestyrelsen.

Begrænsninger

Der kan gælde særlige regler og begrænsninger for modtagelse af bestemte affaldsfraktioner, hvor anden lovgivning eller arbejdsmiljøregler begrunder det. Dette kan f.eks. gælde for asbestaffald, PCB-holdigt affald, bildele, olietanke og elektronikaffald.

Ren jord op til 1 kubikmeter kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Ved større mængder ren jord eller ved forurenet jord henvises til Vejle Kommunes jordregulativ. Jordregulativet findes på kommunens hjemmeside. https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/fakta-om-affald/faa-mere-information/jordregulativ-2022/

 Hvis der forekommer perioder, hvor genbrugspladsen er lukket f.eks. som følge af strejke, vejrlig eller andre årsager, medfører dette ikke reduktion i affaldsgebyret.

Fejlsorteringsgebyr

Vejle Kommune kan opkræve særgebyrer for dokumenterede ekstraomkostninger i forbindelse med håndtering af affald, der ikke af borgeren er behandlet i overensstemmelse med retningslinjerne (ordensreglementet for genbrugspladserne og genbrugspladspersonalets anvisning). Dette kan f.eks. være udgifter til oprydning eller merudgifter ved håndtering af fejlsorteret affald.

§22. Ordning for PVC-affald

§22.1 Hvad er PVC-affald

PVC, som er en forkortelse af polyvinylklorid, er et plastprodukt.

PVC-affald skal sorteres i hård og blød PVC.

Hård PVC, som er genanvendelige er f.eks. kloakrør, drænrør, tagrender, døre og vinduer.

Blød PVC er f.eks. gulv- og vægbeklædning, paneler, vinylfodlister, ventilations-, vand- og luftslanger, regntøj, gummistøvler, vinylkufferter, badebassiner, bolde og presenninger.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§22.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende med mindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Frivilligt

Virksomheder, der ligger i, eller producer affald i Vejle Kommune, se erhvervsregulativet for adgang til de kommunale genbrugspladser.  

 

§22.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for PVC-affald er en indsamlingsordning etableret som henholdsvis en bringe- og en henteordning.

Bringeordningen

PVC-affald skal afleveres på en af Vejle Kommunes genbrugspladser, og det skal sorteres i hård og blød PVC.

 • Hård PVC til genanvendelse
 • Blød PVC til nedgravning

Henteordningen

Sorteret PVC-affald kan, hvis der er tale om indbo, opsamles i Genbrugsordningen jf. §27.

§23. Ordning for imprægneret træ

§23.1 Hvad er imprægneret træ

Ved imprægneret træ forstås f.eks. træ, der er imprægneret med metalforbindelser som f.eks. arsen, krom eller kobber, og træ, der er imprægneret med tjærestoffer (f.eks. jernbanesveller).

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§23.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende med mindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

 

§23.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning, der er etableret som en bringeordning.

Imprægneret træ skal holdes separat fra andet affald og afleveres på Vejle Kommunes genbrugspladser.

Hvis affaldet er fremkommet som en del af bygge- og anlægsarbejde, skal det behandles efter reglerne jf. §26.

 

§23.4 Øvrige ordninger

Imprægneret træ kan desuden afleveres til et registreret modtageanlæg. Afregning sker i så fald direkte mellem ejer og transportør/modtageanlæg.

 

§24. ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§24.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Ved affald af elektrisk og elektronisk udstyr forstås produkter, der for at virke er afhængige af strøm. Dette kan f.eks. være store husholdningsapparater som vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner og komfurer, tomme kølemøbler som køleskabe og frysere, små husholdningsapparater som mikrobølgeovne, støvsugere, telefoner, mobiltelefoner og elektrisk legetøj, tv-skærme og monitorer og lyskilder som lysstofrør og lavenergipærer.

OBS. Alle batterier skal være taget ud af elektrisk og elektronisk udstyr inden aflevering. 

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§24.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende medmindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Frivilligt

Virksomheder i Vejle Kommune, som har affald der i art og mængde svarer til en husstand, kan frivilligt tilmelde sig indsamlingsordningen for farligt affald, som omfatter småt elekronik, herunder benævnt Henteordning 1. For at kunne deltage i ordningen, skal virksomheden have en beholder til genanvendeliget affald. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en virksomhed kan blive en del af ordningen.

 

§24.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE-ordningen er en producentansvarsordning etableret som henholdsvis en bringe- og to henteordninger.

Henteordning 1

Mindre ledninger og elektronisk udstyr indsamles i klare lukkede poser i den røde kasse fra ordningen for farligt affald jf. §17.

Henteordning 2

Store emner af WEEE indsamles efter bestilling via Genbrugsordningen. Køleskabe, frysere, frituregryde m.m. skal være tømte inden aflevering. For yderlig information, jf. §27.

Bringeordning

Udtjente elektrisk og elektronisk udstyr kan afleveres på genbrugspladerne, jf. §21.

Enhver kan desuden aflevere elektrisk og elektronisk udstyr til forhandlere, der tilbyder at modtage sådant affald.

 

§24.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at benytte/modtage de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald.

Henteordning 1

Der udleveres en særlig rød kasse til opsamling af farligt affald, med en blød plastinnerliner.

Kassen leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejle Kommune, medmindre andet er aftalt.

Kasser, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren i overensstemmelse med gældende erstatningsregler i dansk ret. Borgeren/grundejeren er ikke erstatningspligtig for skader på beholdere forårsaget af renovatøren.

Henteordning 2 fællesopsamling

Der udleveres elektronikbure til opsamling af WEEE til ejendomme med fællesopsamling af affald.

Burene ejes og vedligeholdes af Vejle Kommune.

 

§24.5 Kapacitet for beholdere

Henteordning 1

Der udleveres én kasse pr. husstand. For bebyggelser, med fælleopsamling af affald, udleveres kasser efter behov.

Henteordning 2

Ejendomme med fællesopsamling for WEEE bure udleveres efter behov.

 

§24.6 Anbringelse af beholdere

På afhentningsdagen skal den udleverede røde kasse stilles sammen med eller oven på beholderen til dagrenovation eller beholderne til genanvendeligt affald.

Ved ejendomme med fælles affaldsopsamling anvises placering for afhentning af røde kasser med farligt affald og WEEE bure af kommunalbestyrelsen. Det er en bestillingsordning. Bestilling af afhentning kan kun foretages af ejer eller ejendomsadministratoren. 

Kommunalbestyrelsen afgør, om affaldet er placeret korrekt.

Når den røde kasse sættes frem til afhentning, skal den være forsvarligt lukket, og innerlinerposen skal være lukket inde i kassen.

De røde kasser og WEEE bure skal være let tilgængelig for afhentning.

 

§24.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Henteordning 1

Inden fyldning skal kassen til farligt affald fores med den ilagte beskyttelsespose. Affaldet skal pakkes, så der ikke sker sammenblanding af affaldet.

Elektrisk og elektronisk udstyr skal emballeres i en klar pose, inden det placeres i kassen.

Beskyttelsesposen skal ligesom låget på kassen lukkes forsvarligt, inden kassen stilles frem for afhentning.

Kassen med indhold må maksimalt veje 4 kg ved tømning.

Fyldning af kassen skal ske, så afhentningen af affaldet kan foretages forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker.

Kommunalbestyrelsen afgør, om det er forsvarligt at afhente kassen

Renovatøren kan afvise at afhente kassen, hvis ovennævnte regler ikke er opfyldt.

Henteordning 2 for fællesopsamling

WEEE bure må ikke fyldes mere end op til lågen og de skal kunne åbnes uden, at affaldet falder ud, så arbejdsulykker undgås. 

Fyldning af de røde kasser og WEEE bure skal ske, så afhentningen af affaldet kan foretages forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker.

 

§24.8 Renholdelse af beholdere

Henteordning 1

Borger og grundejer er ansvarlig for at småt elektrisk og elektronisk udstyr lægges i klare rene og tørre poser, så der ikke opstår farlige situationer.

Henteordning 2

Ressource & Genbrug, Vejle Kommune er ansvarlig for at renhold WEEE bure.

 

§24.9 Afhentning af WEEE

Henteordning 1

For husstande afhentes de røde kasser med farligt affald sammen med dagrenovation eller det genanvendelige affald.

For ejendomme med fælles affaldsopsamling er det en bestilleordning.

Tømning sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte at tømning begynder kl. 5.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor den afhentes. Det er borgerens og grundejerens ansvar at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Helligdage og vejrlig kan forårsage forskydninger af tømmedag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, f.eks. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside og via sms.

Tilmelding til Vejle Kommunes sms-ordning kan foretages via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Henteordning 2

For enfamilieshus og sommerhuse afhentes genbrugseffekter efter bestilling. Det skal være stillet frem ved skel senest kl. 6.00 på afhentningsdagen.

Ved bebyggelser med fælleopsamling af affald kan Ressource & Genbrug, Vejle Kommune fastsætte et fast tømmeinterval.

Transportøren kan uden varsel undlade at medtage affald omfattet af ordningen, hvis affaldet ikke er sorteret efter kommunalbestyrelsens anvisninger.

Manglende tømning

Manglende tømning affødes af, overfyldning, fejlsortering, beholder der vender forkert, spærret adgangsvej eller beholder der ikke er sat frem. Affaldsbeholderen tømmes ikke før næste ordinære tømning, medmindre ejer eller ejendomsadministrator bestiller ekstratømning på egen regning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Anmeldelse af manglende tømning af affaldsbeholder fortages til kommunalbestyrelsen via Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Uforudsigelige hændelser

Hvis der forekommer perioder, hvor beholderen ikke tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldsbeholdere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske fradrag i renovationsgebyret.

 

§24.10 Øvrige ordninger

I det omfang WEEE ikke håndteres ved denne ordning, skal genbrugspladsen benyttes, jf. §21 eller genbrugsordningen jf. §27.

Alle kan aflevere WEEE til forhandlere her af, som tilbyder at modtage affaldet.

§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Ved tvivl om sortering benyttes Vejle Kommunes digital sorteringsguide på: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/hvor-skal-affaldet-hen/

 

§25.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende medmindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Frivilligt

 • Virksomheder i Vejle Kommune, som har affald der i art og mængde svarer til en husstand, kan frivilligt tilmelde sig indsamlingsordningen for farligt affald, som omfatter batterier, herunder benævnt Henteordning. For at kunne deltage i ordningen, skal virksomheden have en beholder til genanvendeliget affald. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om en virksomhed kan blive en del af ordningen.

 

§25.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for batterier og akkumulatorer er en producentansvarsordning etableret som henteordning og en bringeordning.

Henteordning

Udtjente bærbare batterier indsamles i klare lukkede poser i den røde kasse fra ordningen for farligt affald jf. §17.  

Litiumbatterier er ikke omfattet at henteordningen og skal altid afleveres på genbrugspladsen.

Bringeordning

Udtjente akkumulatorer skal afleveres på genbrugspladerne, jf. §21.

 Enhver kan desuden aflevere bærbare batterier og akkumulatorer til forhandlere, der tilbyder at modtage sådant affald.

 

§25.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald.

Der udleveres en særlig rød kasse til opsamling af farligt affald, med en blød plastinnerliner.

Kassen leveres af, tilhører og vedligeholdes af Vejle Kommune, medmindre andet er aftalt.

Kasser som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren/grundejeren i overensstemmelse med gældende erstatningsregler i dansk ret. Borgeren/grundejeren er ikke erstatningspligtig for skader på beholdere forårsaget af renovatøren.

 

§25.5 Kapacitet for beholdere

Der udleveres én kasse pr. husstand. For bebyggelser, med fællesopsamling af affald, udleveres kasser efter behov.

 

§25.6 Anbringelse af beholder

På afhentningsdagen skal den udleverede røde kasse stilles sammen med eller oven på beholderen til dagrenovation eller beholderne til genanvendeligt affald.

Ved samlede bebyggelser, med fælles affaldsopsamling, anvises placering for afhentning af røde kasser med farligt affald af kommunalbestyrelsen. Det er en bestillingsordning. Bestilling af afhentning kan kun foretages af ejer eller ejendomsadministratoren. 

Kommunalbestyrelsen afgør, om affaldet er placeret korrekt.

Når den røde kasse sættes frem til afhentning, skal den være forsvarligt lukket, og innerlinerposen skal være lukket inde i kassen.

De røde kasser skal være let tilgængelig for afhentning.

 

§25.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Inden fyldning skal kassen til farligt affald fores med den ilagte beskyttelsespose. Affaldet skal pakkes, så der ikke sker sammenblanding af affaldet.

Udtjente bærbare batterier skal emballeres i en gennemsigtig pose, inden de placeres i kassen.

Beskyttelsesposen skal ligesom låget på kassen lukkes forsvarligt, inden kassen stilles frem for afhentning.

Kassen med indhold må maksimalt veje 4 kg ved tømning.

Fyldning af kassen skal ske, så afhentningen af affaldet kan foretages forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker.

Kommunalbestyrelsen afgør, om det er forsvarligt at afhente kassen.

Renovatøren kan afvise at afhente kassen, hvis ovennævnte regler ikke er opfyldt.

 

§25.8 Renholdelse af beholdere

Borger og grundejer er ansvarlig for at udtjente bærbare batterier lægges i klare rene og tørre poser, så der ikke opstår farlige situationer.

 

§25.9 Afhentning af bærebare batterier og akkumulatorer

For husstande afhentes de røde kasser med farligt affald sammen med dagrenovation eller det genanvendelige affald.

Afhentningen sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at tømning begynder kl. 5.00.

Ved samlede bebyggelser, med fælles affaldsopsamling, anvises placering for afhentning af røde kasser med farligt affald af kommunalbestyrelsen. Det er en bestillingsordning.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte alternative tømmefrekvenser efter en konkret vurdering (f.eks. for nedgravede beholdere). Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan der træffes aftale om tømning flere gange ugentligt.

Tømning sker hverdage og lørdage i tidsrummet kl. 6.00-18.00. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan kommunalbestyrelsen beslutte at tømning begynder kl. 5.00.

Renovatøren stiller den tømte beholder tilbage på samme sted, hvor den afhentes. Det er borgerens og grundejerens ansvar, at stille beholderen tilbage på egen grund efter tømning.

Helligdage og vejrlig kan forårsage forskydninger af tømmedag og -tidspunkt. Information om sådanne ændringer gives digitalt, f.eks. ved annoncering på Vejle Kommunes hjemmeside og via sms.

Tilmelding til Vejle kommunes sms-ordning kan foretages via den digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Manglende tømning

Manglende tømning affødes af, overfyldning, fejlsortering, beholder der vender forkert, spærret adgangsvej eller beholder der ikke er sat frem. Affaldsbeholderen tømmes ikke før næste ordinære tømning, medmindre ejer eller ejendomsadministrator bestiller ekstratømning på egen regning. Betaling sker jf. Vejle Kommunes gebyrblad.

Anmeldelse af manglende tømning af affaldsbeholder fortages til kommunalbestyrelsen via Vejle Kommunes digitale selvbetjeningsløsning på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/betjen-dig-selv-via-affaldonline/

Uforudsigelige hændelser

Hvis der forekommer perioder, hvor beholderen ikke tømmes på grund af f.eks. strejke eller vejrlig, kan kommunalbestyrelsen anvise affaldet opsamlet i sække med henblik på efterfølgende afhentning eller aflevering i midlertidigt opstillede affaldsbeholdere i nærområdet eller på kommunens genbrugspladser. Der vil i sådanne tilfælde ikke ske fradrag i renovationsgebyret.

 

§25.10 Øvrige ordninger

Borgere og grundejer kan aflevere bærbare batterier og akkumulatorer på genbrugsstationen jf. §21.

Bærbare batterier og akkumulatorer som afleveres på genbrugsstationen skal afleveres i særskilte fraktioner i overensstemmelse med genbrugsstationens sorteringsmuligheder.

§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag i listen over affald (EAK-koder).

Bygge- og anlægsaffald opstår bl.a. i forbindelse med nybyggeri, til- og ombygning, renovering, nedrivning samt anlægsarbejder.

Ved bygge- og anlægsaffald forstås f.eks. natursten, uglaseret tegl (mur- og tagsten), beton, jern og metal, gips, isolering, asfalt, vinduer og døre.

 

§26.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

 

§26.3 Beskrivelse af ordningen

Bygge- og anlægsaffald anmeldes i de fleste tilfælde, hvis der produceres mere end 1 ton affald. Læs mere på hjemmesiden for Vejle Kommune eller anmeld affaldet på ansøgningsportal http://www.bygningsaffald.dk

Bygge- og anlægsaffald skal håndteres i overensstemmelse med godkendt anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Bygge- og anlægsaffald, som ikke er omfattet af krav om anmeldelse, skal afleveres på en af kommunens genbrugsstationer.

Genanvendeligt bygge- og anlægsaffald skal sorteres på stedet, hvor det opstår, i minimum følgende fraktioner:

 1. Natursten, f.eks. granit og flint.
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 3. Beton
 4. Blandinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton
 5. Jern og metal
 6. Gips
 7. Stenuld
 8. Jord
 9. Asfalt
 10. Blandinger af beton og asfalt.

Ved sortering af affaldsfraktionerne nr. 1-4 skal det sikres, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er frasorteret, herunder at PCB-holdigt materiale er identificeret og frasorteret.

Ved termoruder skal det sikres, at de frasorteres og om muligt genbruges, forberedes til genbrug eller genanvendes.

Bygge- og anlægsaffald kan afleveres på en af kommunens genbrugsstationer, hvis den private borger eller grundejer selv transporterer affaldet.

Hvis en bygherre/entreprenør står for projektet, skal bygge- og anlægsaffaldet håndteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen og Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

 

§26.4 Øvrige ordninger

De enkelte byggeaffaldsfraktioner kan afleveres til et registreret godkendt modtageanlæg, hvis ejer ønsker det. Det skal angives i anmeldes, inden aflevering. Afregning sker i så fald direkte mellem affaldsproducenten og transportør/modtageanlæg.

§27 Genbrugsordningen

§27.1 Genbrugseffekter, der er omfattet af ordningen

Ved genbrugseffekter forstås større kasserede brugsgenstande fra husholdninger, der ikke kan bortskaffes med dagrenovation eller i beholderen til genanvendeligt affald, som f.eks.:

 • Møbler, gulvtæpper, madrasser og andet større indbo
 • Cykler, tørrestativer og barnevogne
 • Tekstiler jf. §18
 • Småt indbo som f.eks. kasseret legetøj, køkkenudstyr v.
 • Flamingo i klare sække
 • Pap, jf. §12.
 • Juletræer (kun i januar måned)
 • Hårde hvidevarer

Begrænsninger for ordningen:

 • Emner må maks. være ca. 2 meter lange
 • Emner må maks. veje ca. 45 kg pr. enhed
 • Sække må maks. veje ca. 12 kg pr. sæk. Kun klare sække.
 • Volumen pr. afhentning må maks. udgøre ca. 1 kubikmeter husstand.

Udgangspunktet for mængder er maks. 1 kubikmeter, men der kan forekomme situationer med større mængder. Møbler i form af f.eks. en større sofa eller hårde hvidevarer skal altid medtages.

Læs på hjemmesiden for Vejle Kommune hvilke affaldstyper der kan afleveres via ordningen for Genbrugsordningen på: www.vejle.dk/genbrugsordning

 

§27.2 Hvem gælder ordningen for

Obligatorisk

Ordningen er obligatorisk for de følgende medmindre andet er beskrevet i §9.

 • Private borgere og grundejere i kommunen.
 • Kommunale institutioner og kommunale virksomheder.

Omfatter ikke

Ordningen gælder ikke for kolonihaver.

 

§27.3 Beskrivelse af ordningen

Genbrugsordningen er en indsamlingsordning etableret som en henteordning.

Der afhentes efter bestilling, og der kan bestilles afhentning hver 14. dag.

Borgeren og grundejeren skal ved bestilling oplyse, hvad der skal afhentes. Bestilling af afhentning foretages her: Genbrugsordningen - Vejle Kommune

Genbrugseffekter skal holdes adskilt fra det øvrige husholdningsaffald.

Henteordningen omfatter ikke dagrenovation, genanvendeligt affald, der er omfattet de ovennævnte henteordninger for genanvendeligt affald, usorteret affald, nagelfast inventar f.eks. sanitet, køkken- og garderobeskabe, vinduer og døre, reservedele fra køretøjer og byggeaffald. Dette affald skal bringes til en af Vejle Kommunes genbrugspladser af ejere.

 

§27.4 Opsamlingsmateriel

Mindre genbrugseffekter skal opsamles i kommunens sække til Genbrugsordningen eller klare sække af samme kvalitet og størrelse. De skal være fraktionssorteret i hver sin klare sæk i henhold til Vejle Kommunes anvisninger.

Ved fællesbebyggelser kan anvendelsen af andet opsamlingsmateriel tillades eller anvises af kommunalbestyrelsen.

Sorteringen af effekterne skal følge Vejle Kommunes gældende anvisning for sortering af effekter, Genbrugsordningen.

Klare sække skal være lukkede/bundne, når de stilles frem for afhentning.

Fyldning af sække skal ske, så afhentningen af affaldet kan foretages forsvarligt uden spild og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker.

 

§27.5 Anbringelse af genbrugseffekter

På tømmedagen skal løse effekter og klare sække stilles frem ved ejendommens skel eller fortov for afhentning.

Ved koteletgrunde skal de sorterede effekter stilles helt frem til fællesvej.

Ved samlede bebyggelser anvises placering for afhentning af sorterede genbrugseffekter af kommunalbestyrelsen.

Møbler, gulvtæpper, cykler, tv og andet større indbo stilles frit ved skel.

Pap skal holdes tørt og rent indtil afhentning.

Affaldet skal være tydeligt, let tilgængeligt og klart afgrænset fra andre materialer.

Kommunalbestyrelsen afgør, om affaldet er placeret korrekt.

 

§27.6 Anvendelse og fyldning af beholdere

Klare sække med effekter skal være forsvarligt lukkede ved afhentning.

 

§27.7 Afhentning af Genbrugseffekter

For enfamilieshus og sommerhuse afhentes genbrugseffekter efter bestilling. Det skal være stillet frem ved skel senest kl. 6.00 på afhentningsdagen.

Ved bebyggelser med fælleopsamling af affald kan Ressource & Genbrug, Vejle Kommune fastsætte et fast tømmeinterval.

Transportøren kan uden varsel undlade at medtage affald omfattet af ordningen, hvis affaldet ikke er sorteret efter kommunalbestyrelsens anvisninger.

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af effekter f.eks. som følge af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom kommunalbestyrelsen kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden der sker fradrag i affaldsgebyret.

 

§27.8 Øvrige ordninger

Effekter som ikke håndteres via af denne henteordning, skal afleveres på genbrugspladsen.

§28 Nedgravede affaldsbeholdere

§28.1 Hvem gælder ordningen for

Vejle Kommune har etableret en tømmeordning for nedgravede affaldsbeholdere. I Vejle Kommune har kommunen, boligselskaber og ejerforeninger (benævnes herefter ”ejer”) mulighed for at etablere nedgravede affaldsløsninger.

 

§28.2 Anmeldelse

Etablering af nedgravede affaldsbeholdere skal anmeldes til Ressource & Genbrug, Vejle Kommune. Anmeldelsen skal ske elektronisk på et anmeldelsesskema, som findes på Vejle Kommunes hjemmeside på: https://www.vejle.dk/selvbetjening/soeg-om-at-etablere-en-nedgravet-affaldsloesning/

Vi anbefaler, at du kontakter Ressource & Genbrug, Vejle Kommune, ligeså snart du overvejer at etablere nedgravede affaldsbeholdere. Ressource & Genbrug vejleder om reglerne og volumener, så anmeldelsesprocessen går lettes muligt.

De nedgravede affaldsbeholdere kan ikke tages i brug, før den ønskede løsning er godkendt af Ressourcer & Genbrug.

 

§28.3 Generelle krav til nedgravede affaldsbeholdere

Indkastene skal holdes rene og hygiejniske af hensyn til brugerne.

Tømmebilens støtteben skal kunne slås ud til fast/bæredygtigt underlag.

Kørearealer skal kunne tåle tung trafik og være mindst 3,5 meter brede.

På Vejle Kommunes hjemmeside findes en vejledning med krav og eksempler på beholdere, som er anvendelige i Vejle Kommunes tømningsordning.

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/faellesbebyggelser/guide-til-nedgravede-affaldsloesninger/

 

§28.4 Placering af nedgravede affaldsbeholdere

I forbindelse med placeringen skal det sikres, at beholderen kan løftes op. Mindsteafstanden til nærmeste parkerede biler, bygninger, støttemure, lygtepæle og lignende skal være 1 meter eller mere.

De nedgravede affaldsbeholdere skal, hvis muligt, placeres ved vej med ingen eller kun let trafik.

Beholderne må ikke placeres ved en del af en vej, hvor der er standsningsforbud herunder især standsningsforbuddet 10 meter til vejkryds.

Der skal være fri passage på mindst 0,6 meter omkring det enkelte indkast (af hensyn til chaufføren på tømmebilen) ved tømning.

Beholdere skal placeres, så tømmebilen kan standse parallelt med beholderne og løfte over bilens side.

Afstanden fra beholderens løftekrog til vejkant/sted hvor lastbil kan holde må som udgangspunkt maks. være 4 meter.

Beholderen skal placeres, så der er en frihøjde på mindst 10 meter i hele det område, som tømmebilen benytter til løft og tømning af beholderen.

Der skal være god oversigt, og det skal være muligt for renovatøren at opsætte evt. nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at kunne foretage en sikker tømning.

Ejer er til enhver tid ansvarlig for at gældende trafiklovgivning kan overholdes i forbindelse med tømning af affaldsbeholdere. Vi anbefaler, at placeringer godkendes af vejmyndigheden inden en ansøgning sendes til Ressource & Genbrug.

 

§28.5 Opsamlingsmateriel

De valgte nedgravede beholdere skal kunne tømmes med 1-krogs eller 3-krogs kransystem.

Ejer er selv ansvarlig for at gøre sig bekendt med hvilke beholdere, der kan tømmes af Vejle Kommunes renovatør.

På Vejle Kommunes hjemmeside findes en vejledning med nærmere anvisninger og eksempler på beholdere, som er anvendelige i Vejle Kommunes tømmeordning.

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/affald-og-genbrug/faellesbebyggelser/guide-til-nedgravede-affaldsloesninger/

Beholderne skal være CE-mærkede.

Beholdersættet skal dimensioneres, så tømmefrekvensen er mindst 1 uge og højst 4 uger for rest- og madaffald og mindst 4 uger og højst 8 uger for de øvrige affaldsfraktioner. Hvis der etableres nedgravet beholder til opsamling af glasemballageaffald, vil der dog efter en konkret vurdering blive fastsat en særlig tømmefrekvens for denne fraktion.

 

§28.6 Tømmefrekvens

Den nedgravede affaldsløsning skal etableres med tilstrækkelig volumen til at opnå en passende tømmefrekvens.

Beholderen skal være dimensioneret til, at der i perioder er ekstraaffald.

Ejer skal træffe aftale med Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune, om tømmefrekvenser for hver affaldsfraktion.

For rest- og madaffald kan tømmefrekvensen være ugetømning eller tømning hver 2., 3. eller 4. uge.

De genanvendelige fraktioner, papir/pap og plast/metal/mad- og drikkekartoner er tømmefrekvensen hver 4. eller 8. uge.

For nedgravede beholdere til glasemballageaffald aftales tømmefrekvensen efter en konkret vurdering.

Hvis der skal foretages tømninger derudover i forbindelse med spidsbelastningsperioder som f.eks. jul og påske er der tale om ekstratømninger, som betales i overensstemmelse med Vejle Kommunes gebyrblad.

 

§28.7 Sortering i nedgravede affaldsbeholdere

Beholderne skal indrettes, så affaldet kan sorteres i de fraktioner, der er omfattet af Vejle Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Alle indkast mærkes med piktogrammer, så det tydeligt fremgår, hvilken type affald (fraktion) der skal i det enkelte indkast. Mærkningen skal ske i overensstemmelse med piktogrammerne angivet i affaldsbekendtgørelsen.

 

§28.8 Øvrige krav

Der skal kunne foretages tømning uden at chaufføren først skal fjerne affald og hensatte ting omkring indkastet.

Det skal sikres, at tømningen af beholderen ikke forhindres af parkerede køretøjer.

I vinterperioden skal området omkring beholderne ryddes for sne og is, så færdsel er mulig og sikker for chaufføren på tømmebilen.

Området ved indkastene skal være belyst i mørke perioder af hensyn til brugerne og chaufføren på tømmebilen.

Væske i bunden af yderbeholderen skal fjernes af ejer snarest muligt efter det konstateres. Fjernelsen sker for ejers regning. Ejer er ansvarlig for, at fjernelsen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er Kommunalbestyrelsen, der vurderer, om kravene er overholdt.

 

§28.9 Farligt affald

Ejere, som etablerer nedgravede affaldsbeholdere, skal træffe aftale med Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune, om håndtering af de røde kasser til farligt affald.

Aftalerne skal være indgået senest 14 dage før ibrugtagning af den nedgravede løsning.

Batterier må opsamles i indkastet til en nedgravet affaldsbeholdere, hvis dette er forsynet med et særligt batteriindkast.

 

§28.10 Genbrugseffekter

Ejere, som etablerer nedgravede affaldsbeholdere, skal træffe aftale med Ressourcer & Genbrug, Vejle Kommune, om fælles opsamlingsplads/skur/områder til afhentning af effekter til Genbrugsordningen.

Aftalerne skal være indgået senest 14 dage før ibrugtagning af den nedgravede løsning.

 

§28.11 Dispensation

Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering dispensere fra ovenstående krav.

§29 Ordning for asbestaffald

§29.1 Hvad er asbestaffald

Ved asbestaffald forstås støvende og ikke-støvende asbestholdigt affald.

Asbestaffald opstår som regel i forbindelse med renovering og nedrivning af ældre bygninger og findes i byggematerialer og isoleringsmaterialer.

Asbestholdigt affald kan være:

 • Asbestholdige bølgeplader til tag- og vægbeklædning
 • Eternitplader til loft- og vægbeklædning
 • Tag af skiffereternit
 • Teknisk isolering
 • Rør og aftrækskanaler

 

Opfej, støvsugerposer, beskyttelsesdragter og andet støvende materialer, der fremkommer ved arbejde med asbestholdigt affald, skal også afskaffes som asbest.

Eternitplader uden asbest, der afleveres gennem kommunale ordninger, skal også afleveres som asbestaffald.

Asbestholdigt affald, der indeholder miljøfarlige stoffer over grænseværdien for farligt affald, er ikke omfattet af denne ordning.

 

§29.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

 

§29.3 Beskrivelse af ordningen

Asbestholdigt affald skal udsorteres og holdes adskilt fra øvrigt bygge- og anlægsaffald med henblik på nedgravning på deponi.

Ordningen for asbestholdigt affald er etableret som henholdsvis en henteordning med husstandsindsamling og anvisningsordning.

 

§29.4 Henteordning

Henteordningen er etableret som en bestilleordning, hvor omkostninger for benyttelse af ordningen fremgår af Vejle Kommunens gebyrblad.

Før der kan bestilles afhentning, skal affaldet, i overensstemmelse med §26.3 byggeaffald, være anmeldt på kommunens selvbetjeningsløsning http://www.Bygningsaffald.dk

Grundejer/bygherre sikrer, at asbesten er emballeret i Big Bags og de er klargjort til afhentning med kranbil i overensstemmelse med vejledningen for brug af henteordning for asbestaffald. Læs vejledningen på http://www.vejle.dk/asbest, før der bestilles afhentning.

Grundejer/bygherre sikrer, at affald har gennemgået den nødvendig karakterisering.

Emballering

For at affaldet kan afhentes, skal det emballeres i dertil indrettet Big Bags, som kan købes på en af kommunens genbrugspladser.

Støvende asbestaffald skal befugtes og være tæt emballeret i klare sække lukket med tabe, før det lægges i Big Bag.

Afhentning

Grundejeren eller bygherre skal bestille afhentning af fyldte Big Bags på kommunens selvbetjeningsløsning på http://www.vejle.dk/affaldonline

Vognmanden kan afvise at medtage en Big Bag, hvis den er defekt, ikke forsvarligt lukket, ikke er korrekt pakket, at kørevejen ikke er farbar for større køretøjer eller andre forhold som umuliggør en sikker transport.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en Big Bag ikke kan afhentes. 

Karakterisering

Grundejer eller, i dennes fravær, den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for håndteringen af affaldet, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet. Dette skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 3 om grundlæggende karakterisering af affald og bilag 7 om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse i deponeringsbekendtgørelsen.

Deponeringsbekendtgørelsen kan findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1253

 

§29.5 Anvisningsordning

Privat grundejer/bygherre, som ikke ønsker eller kan benytte henteordningen, kan få anvist sit asbestholdige affald. Affaldet kan kun anvises, hvis det er anmeldt i overensstemmelse med §26.3 byggeaffald, på kommunens selvbetjeningsløsning http://www.Bygningsaffald.dk.

Asbestaffald anvises til:

                                   Deponi Syd, Grindsted

                                   Ribe Landevej 6  

                                   7200 Grindsted

Ved aflevering af asbestaffald til deponering skal affaldstransportøren aflevere en affaldsdeklaration, med oplysninger om affaldsfraktionen (EAK-kode), affaldstype, producent og et unikt løbenummer fra anvisningsbrevet.

Affaldet skal være emballeret efter Deponi Syds anvisninger.

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem grundejer/indsamler og Deponi Syd.

 

§29.6 Øvrige ordninger

Mindre mængder asbestaffald kan afleveres på genbrugspladsordningen i overensstemmelse med §21. Der må kun afleveres 50 kg asbestaffald om dagen.

Støvende asbestaffald er farligt affald og skal være dobbelt emballeret i plast og lukket med tape, før det kan afleveres på genbrugspladsen.

Asbestholdigt affald der indeholder miljøfarlige stoffer over grænseværdien for farligt affald, kan anvises af kommunen til destruktion.

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Voervej 12, 7120 Vejle Øst
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

 • Mandag til torsdag 8.00-15.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: