Nye affaldsbeholdere ved villa

Affaldstakster for villaer, rækkehuse og parcelhuse

Alle husstande i Vejle Kommune skal betale for en affaldsløsning til dagrenovation (madaffald og restaffald) og genanvendeligt affald (metal, plast, mad- & drikkekartoner og papir). Det er valgfrit, om du vil have din dagrenovationsbeholder tømt hver uge eller hver 14. dag. Beholderen til genanvendeligt affald tømmes hver 14. dag.

Derudover skal alle husstande betale et administrationsgebyr, og et gebyr der dækker brug af genbrugspladser og øvrige fællesordninger f.eks. indsamling af farligt affald og genbrugsordningen. Disse priser udgør tilsammen den samlede obligatoriske udgift til renovation.

Du finder også priser for tilkøbsordningen for haveaffald, ekstra papbeholder og andre ydelser, som ekstra tømning og afhentning af din beholder fra standplads.

Oversigt over beholdere

Dagrenovation

Husstand af almindelig størrelse (standardløsning)

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 240 liter til dagrenovation (organisk affald og restaffald)
Tømning Hver 14. dag
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til ugetømning af dagrenovation
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Stor husstand

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 370 liter til dagrenovation (organisk affald og restaffald)
Tømning Hver 14. dag
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til ugetømning af dagrenovation
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Lille husstand - OBS: kun til enlige og ældreboliger

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 190 liter til dagrenovation (organisk affald og restaffald)
Tømning Hver 14. dag
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til ugetømning af dagrenovation
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Genanvendeligt affald

Beholder:

Størrelse 2-delt beholder, 240 liter til genanvendeligt affald (metal/plast og papir)
Tømning Hver 14. dag
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at:

  • Ændre til større eller mindre beholder
  • Ændre til standpladsafhentning, hvis dine forhold tillader det

Pap - tilkøbsordning

Beholder:

Størrelse 240 liter beholder
Tømning 13 gange om året
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Haveaffald - tilkøbsordning

Beholder:

Størrelse 240 liter beholder
Tømning 13 gange om året
Placering Beholderen skal stå i skel på tømmedagen

Du har mulighed for at ændre til 660 liter beholder.

Farligt affald

Beholder:

Størrelse 21 liter rød kasse
Tømning Hver uge eller hver 14. dag
Placering Kassen skal stå sammen med beholderen til dagrenovation eller genavendeligt affald.

Dagrenovation og genanvendeligt affald

Administrationsgebyr

 Administrationsgebyr pr. bolig 238,50 kr.

Anmeldelse af jordflytning

Gebyr pr. ejendom uanset art - Miljøbeskyttelsesloven §48 2,00 kr.

Beholder til rest- og madaffald - dagrenovation (ugetømning)

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 1.755,50 kr.
240 liter rumdelt beholder 1.853,00 kr.
370 liter rumdelt beholder 2.411,00 kr.

Beholder til rest- og madaffald - dagrenovation (14-dagstømning)

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 1.099,00 kr.
240 liter rumdelt beholder 1.152,00 kr.
370 liter rumdelt beholder 1.419,50 kr.

Afstandstillæg (afhentning ved standplads) - beholder til dagrenovation

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

190/240/370 liter beholder med ugetømning - afstand indtil 30 meter 485,00 kr.
190/240/370 liter beholder med 14-dags tømning - afstand indtil 30 meter 242,50 kr.
190/240/370 liter beholder med ugetømning - afstand mellem 30 til 60 meter 863,00 kr.
190/240/370 liter beholder med 14-dags tømning - afstand mellem 30 til 60 meter 431,50 kr.

Beholder til papir, plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt
(26 årlige tømninger)

190 liter rumdelt beholder (kun til enlige og ældreboliger) 717,50 kr.
240 liter rumdelt beholder 883,50 kr.
370 liter rumdelt beholder 1.180,00 kr.
Tømning af beholder til pap (tilkøbsordning - 13 årlige tømninger)
Pap 240 liter
352,50 kr.

Afstandstillæg (afhentning ved standplads) - beholder til genanvendeligt

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
190/240/370 liter Indtil 30 meter 26 årlige tømninger 242,50 kr.
190/240/370 liter Mellem 30 til 60 meter 26 årlige tømninger 431,50 kr.

Afstandstillæg (afhentning ved standplads) - beholder til pap

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

Beholder Afstand Tømmefrekvens  
240 liter Indtil 30 meter 13 årlige tømninger 212,50 kr.
240 liter Mellem 30 til 60 meter 13 årlige tømninger 215,50 kr.

Øvrige ordninger (Obligatoriske)

Afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via genbrugsordningen (bestilleordning), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber 1.062,00 kr.

Pap - tilkøbsordning

Tømning af beholder til pap (Tilkøbsordning - 13 årlige tømninger)

240 liter beholder 352,50 kr.

Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – Beholder til pap

Afstand op til 30 meter fra skel 121,50 kr.
Afstand mellem 30 og 60 meter fra skel 215,50 kr.

Haveaffald - tilkøbsordning

Tømning af beholder til haveaffald (Tilkøbsordning - 13 årlige tømninger)

190 liter beholder (Kun eksisterende beholdere - Beholder kan ikke købes) 337,00 kr.
240 liter beholder 354,50 kr.
660 liter beholder 603,00 kr.

Afstandstillæg (afhentning ved standplads) - beholder til haveaffald

Afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand)

190/240/660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand indtil 30 meter fra skel 249,50 kr.
190/240/660 liters beholder med 13 årlige tømninger - afstand mellem 30 til 60 meter 249,50 kr.

Andre ydelser

Ekstra Tømning

Ekstratømning af beholder pr. adresse (restaffald, madaffald, genanvendeligt affald) 363,00 kr.
Ekstratømning af beholder pr. adresse (haveaffald) 246,50 kr.
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (pap) 246,50 kr.
Ekstra tømning nedgravet løsning (rest- og madaffald) 546,00 kr.
Ekstra tømning nedgravet løsning (genanvendeligt affald) 301,00 kr.

Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder

Til større eller mindre beholder, inkl. tilmelding og afmelding af beholder 274,00 kr.

Ændring af tømmefrekvens

1. ændring af tømmefrekvens af beholder 110,00 kr.
2. ændring af tømmefrekvens af beholder inden for 12 måneder 327,00 kr.

Køb af beholder til haveaffald

240 liter beholder 500,00 kr.
660 liter beholder 1.300,00 kr.

Køb af beholder til pap

240 liter beholder 500,00 kr.

Tilbehør og reservedele

Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.)
Kontakt Ressourcer & Genbrug

Særgebyr 1 (pr. time)

Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald.

Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).

Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time 492,00 kr.

Særgebyr 2

Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler trods påmindelse af Ressourcer & Genbrug.

Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor Ressourcer & Genbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund.

Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering affald 1.092,00 kr.

Varer, vi sælger på alle genbrugspladserne

Sækkemærker til ekstra affald

Klistermærke til at sætte på en klar sæk, hvis du ønsker at få medtaget ekstra affald.

Sækkemærke til dagrenovation (organisk affald eller restaffald) 35,00 kr.
Sækkemærke til genanvendeligt affald (metal/plast eller papir) 25,00 kr.

Poser

1 rulle med 10 stk. klare sække til storskrald 25,00 kr.
1 rulle med 75 stk. 15 liters grønne poser til organisk affald 25,00 kr.
1 rulle med 75 stk. 30 liters grønne poser til organisk affald 35,00 kr.

Sække til fortrolige papirer

Makuleringssæk til fortrolige papirer ekskl. behandling 5,00 kr.
Makuleringssæk til fortrolige papirer inkl. behandling 35,00 kr.

Erstatningspriser for beholdere inkl. levering

Hvis beholderen er ødelagt som følge af hærværk eller brand eller er blevet stjålet.

140 liter beholder 325,00 kr.
190 liter beholder 375,00 kr.
240 liter beholder 500,00 kr.
370 liter beholder 650,00 kr.
660 liter beholder 1.300,00 kr.
190 liter beholder rumdelt 520,00 kr.
240 liter beholder rumdelt 550,00 kr.
370 liter beholder rumdelt 760,00 kr.

Henteordning for asbest

Big bags til asbest. Køb inkl. afhentning pr. big bag 300,00 kr.

Kompost

1 trailerfuld kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailerlæs 50,00 kr.
Fyld en sæk med kompost 10,00 kr.

Minimizer

Lille beholder til smart opsamling af blød plast 50,00 kr.

Låg-i-låg

Hvis du gerne vil undgå at vende din beholder den dag, den skal tømmes, har du mulighed for at betale for at få låget på din beholder skiftet.

Låg-i-låg til 190 og 240 liters beholdere inkl. montering 125,00 kr.
Låg-i-låg til 370 liters beholdere inkl. montering 375,00 kr.
Sidst opdateret: