Byrådet har i 2019 vedtaget planerne for Vejles kommende RessourceCenter, som skal afløse den nuværende genbrugspladsplads på Vestre Engvej. Ambitionerne er høje, og tanken er, at det nye RessourceCenter skal udfordre vores måde at tænke affald på og inspirere til at genbruge endnu mere, end vi allerede gør nu. Derfor har vi blandt andet involveret kommunens borgere og lokale virksomheder i udformningen af RessourceCenter Vejle.

Her finder du svar på de fleste spørgsmål. Har du andre spørgsmål til dit nye RessourceCenter, er du velkommen til at kontakte os. 

Værd at vide om RessourceCenter Vejle

 • Hvad er RessourceCenter Vejle?

  RessourceCenter Vejle er fremtidens svar på en genbrugsplads. RCV drives af Vejle Kommune, men indsamling af dagrenovation og slutbehandling af affald sker, som nu, gennem private leverandører.

  Ud over at være en genbrugsplads som vi kender det fra i dag, skal RCV:

  • give lyst til mere

   Gæsterne på genbrugspladsen skal opleve indbydende og inspirerende rammer for at aflevere deres sorterede ressourcer – flot arkitektur, høj funktionalitet , digitale formidlingsmidler

  • være fleksibelt og effektivt

   Ressourcehåndteringen på RCV –indsamling, omlastning og behandling – skal løbende inddrage nye teknologiske og effektive løsninger, der sikrer at Vejle Kommune til stadighed har et state of the art anlæg

  • være en vækstdynamo

   Med RCV vil Vejle Kommune arbejde for at udvikle en erhvervsklynge i Vejle Nord baseret på cirkulær økonomi og grønne teknologier – sammen med både eksisterende og nye aktører i området

   

 • Hvor skal RessourceCenter Vejle ligge?

  RessourceCenter Vejle bliver bygget på Voervej i Vejle Nord – tæt på en eksisterende grøn erhvervsklynge.

  Etableringen starter i 2020 og skal stå færdigt ultimo februar 2023.

 • Hvor meget affald skal anlægget håndtere?

  Anlægget forventes at skulle behandle ca. 100.000 ton affald pr år

  • 50.000 ton organisk affald og restaffald skal omlastes på pladsen – forventes at falde til 45.000 tons som følge af bedre sortering
  • 35.000 ton genanvendeligt affald samt farligt affald skal behandles og eftersorteres – forventes at stige til 45.000 ton
  • 20.000 tons haveaffald, jord og tegl/beton
 • Hvornår kan borgere komme med input?

  Vi er altid åben for dialog, så hvis du som borger har input til projektet, skal du endelig kontakte os.
  Ressourcer & Genbrug tester allerede nu forskellige ting af sammen med borgere og fællesforeningerne. Blandt andet pilotprojekter med Bogfællesskabet i Vejle og Give og Gi’ videre og Ta’ med hjem fra genbrugsrummene i Børkop og Vejle. Alt sammen for at blive klogere på, hvordan vi indretter den nye plads bedst muligt med henblik på øget genbrug og genanvendelse.

 • Hvad er resiliens?

  Du kan læse om Vejle Kommunes resiliensstrategi her: https://resilient.vejle.dk/projekter/

 • Bliver de tre andre pladser lukket?

  Nej. I 2011 renoverede vi genbrugspladsen i Egtved og i 2019 var det Give Genbrugsplads, der stod for skud. Lige nu bygger vi pladsen om i Børkop. 

Værd at vide om byggeriet

 • Hvornår går I i gang med at bygge i Vejle Nord?

  Vi forventer at opstart på byggerier i januar 2021.

 • Hvor stort bliver det nye RCV?

  Hele området inkl. genbrugsplads, administration og produktion bliver 90.000 m2. Heraf er 19.000 m2 under tag.

 • Hvordan kommer bygningen til at se ud?

  På siden Følg med i byggeriet kan du se billeder, tegninger, skitser over dit nye RessourceCenter.

 • Hvad er de 10 principper?

  De 10 principper er dem, der danner grundlaget for byggeriet af RessouceCenter Vejle: 

  1. RessourceCenteret (RCV) skal være fleksibelt og tilpasses samfundsudviklingen med fortsat fokus på øget genanvendelse 

  2. Centeret skal bidrage til udvikling og gerne skabe nye private arbejdspladser i området
    
  3. Centeret skal placeres i Vejle Nord 

  4. Brugerne af genbrugspladsen på centeret skal opleve højt serviceniveau (være nemt) og inspireres til ressourceudnyttelse
    
  5. RessourceCenteret skal drives af Vejle Kommune, og indsamling af dagrenovation og slutbehandling af affald sker gennem private leverandører
    
  6. Centeret indeholder som minimum de samme funktioner som i dag – undtaget kompostering
    
  7. Valg af løsning for etableringen skal ske med udgangspunkt i totaløkonomiske betragtninger og ikke blot anlægsudgifter 

  8. Arkitektur anvendes aktivt som middel til at opnå optimale og nyskabende løsninger
    
  9. Etableringen sker med fokus på miljøet, og der bygges bæredygtigt (DGNB-certificeret) 

  10. Prisen for opførelsen af centeret skal ligge på et niveau, der gør, at forbrugerne oplever uændret eller gerne lavere gebyrer som følge af etableringen 
 • Hvad er DGNB-certificering?

  Når et byggeri får en DGNB-certificering, betyder det, at byggeriet overholder en række bæredygtige kriterier og underkriterier.

  De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB, har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed), som i DGNB-ordningen suppleres med vurdering af tekniske kvaliteter, der dækker over de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve udviklingsprocessen.

  Læs mere om RessourceCenter Vejles DGNB-certifcering

 • Er verdensmålene tænkt ind i det nye byggeri?

  I projekteringen af bryggeriet er alle 17 verdensmål indtænkt. De forskellige temaer bag målene er blevet brugt til at identificere konkrete virkemidler som skal bidrage til projektets bæredygtighed.

  Der er i byggeriet af RessourceCenter Vejle særligt fokus på 7 af verdensmålene

 • Hvorfor har bygningen et grønt tag?

  Det grønne tag er med til at opfange regnvandet, og samtidig er taget godt for biodiversiteten.

Værd at vide om genbrugspladsen og produktionen

 • Hvordan kommer den nye genbrugsplads til at se ud?

  På siden Følg med i byggeriet kan du se billeder, tegninger og skitser på byggeriet.

 • Hvorfor kalder I det et ressourcecenter i stedet for en genbrugsplads?

  Det gør vi, fordi RCV ikke kommer til at ligne et traditionelt affaldsanlæg, hvor tanken henledes på affald. I stedet bliver det et moderne anlæg uden containere der mere afspejler, at affald er en anden slags ressourcer, der bliver en naturlig og vigtig del af fremtiden.

 • Hvad betyder en containerfri genbrugsplads?

  Det betyder, at der ikke vil være containere til affaldet, som vi normalt kender det fra genbrugspladserne. Alt affald opbevares og håndteres indenfor, og derfor vil der nogle steder være et indkast i en væg, hvor man skal aflevere sit affald.

 • Bliver det nemmere at komme af med affaldet?

  Ja, det gør det. Dels vil det foregå i tørvejr med undtagelse af haveaffald, dels skal man ikke forcere trapper med sit affald.

 • Skal vi sortere i flere affaldstyper, end vi gør nu?

  Den nationale Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulære økonomi, en politisk aftale fra juni 2019, sætter rammerne for den fremadrettede affaldshåndtering bl.a ved at sætte mere fokus på affaldssortering, genbrug og genanvendelse. Vi forventer, at vi i fremadrettet skal sortere endnu mere, og det er der taget højde for i det nye byggeri. Hvis der kommer krav om udsortering af flere affaldstyper, kan vi sagtens håndtere det på dit nye RessourceCenter.

 • Kan man stadig få hjælp af en pladsmedarbejder?

  Ja, vores dygtige pladsmedarbejdere flytter med og står klar til at hjælpe, lige som de gør på Vestre Engvej.

 • Kommer man til at kunne se, hvad mit affald bliver til?

  Ja, der kommer en flot Formidlingsbro, som tager besøgende med på den rejse, affaldet kommer på, efter det er blevet afleveret på RCV.

 • Er der nogle affaldstyper, vi ikke kan komme af med?

  Nej. Det er de samme affaldstyper, du kan komme af med på RCV, som du kunne komme af med på genbrugspladsen på Vestre Engvej.

 • Skal der bygges anlæg til vores husholdningsaffald?

  Ja, der kommer et separat anlæg, hvor dagrenovationen og det organiske affald skal omlastes, inden det køres til henholdsvis forbrænding og bioforgasning.

 • Vil der komme ligeså mange måger på det nye anlæg som der er i dag?

  Håndtering af restaffald og organisk affald vil foregå indendørs, hvorfor vi forventer, at dette problem bliver løst, da der ikke er føde til mågerne.

 • Kommer der en vaskeplads hvor jeg kan vaske min trailer?

  Ja, der bliver mulighed for at vaske bil og trailer på pladsen.

 • Mine børn har fået rundvisninger på pladsen på Vestre Engvej. Kommer der også rundvisninger på den nye plads?

  Ja, det gør der. Vi har lagt stor vægt på formidling i forbindelse med byggeriet. Tidligere har man kunnet få en rundvisning på selve genbrugspladsen, men på RCV bliver det også muligt at komme rundt i produktionen, så man kan se, hvordan vi håndterer det affald, som borgerne kommer med.

 • Bliver genbrugspladsen handicapvenlig?

  Ja, pladsen kommer til at leve op til alle krav for tilgængelighed. Da pladsen er containerfri bliver det let for alle brugere at komme på pladsen.

 • Kommer der et genbrugsrum?

  Ja, der kommer et flot nyt, og meget større, genbrugsrum.

 • Må man tage genbrugseffekter med hjem fra genbrugsrummet?

  Der vil sikkert blive mulighed for, at borgere i Vejle Kommune i et eller andet omfang kan få adgang til at tage nogle af genbrugseffekterne med hjem.

 • Kan vi også købe grønne poser på den nye genbrugsplads?

  Ja, der vil fortsat være mulighed for at købe de grønne poser på genbrugspladsen.

 • Kan vi også købe kompost på den nye genbrugsplads?

  Vi kommer ikke selv til at kompostere på pladsen. Have- og grenaffaldet bliver neddelt og kørt væk som biobrændsel eller lignende. Vi vil dog bestræbe os på, at muligheden for salg af kompost kan fortsætte.

 • Hvorfor ikke bare blive, hvor I er nu? Den nuværende genbrugsplads fungerer fint, og nu skal jeg køre længere for at komme af med mit affald.

  Ressourcer & Genbrugs bygninger og produktionsudstyr på Vestre Engvej er gamle og meget slidte, så der ville under alle omstændigheder skulle bygges noget nyt. Samtidig er området, hvor blandt andet Ressourcer & Genbrug ligger, meget attraktivt for boligbyggeri og en del af kommunens plan om en ny bydel, Ny Rosborg.

 • Bliver der en satellitgenbrugsplads? Vi er nogle som får rigtig langt til den nye.

  Nej, det gør der ikke umiddelbart.

 • Skal vi fortsætte med at sortere på samme måde derhjemme af vores husholdningsaffald?

  Ja, vi fortsætter med at sortere med henblik på at kunne genanvende så store dele af husholdningsaffaldet som muligt. Der vil fremadrettet kunne blive tale om lidt ekstra sortering. 

 • Hvad er adressen for den nye genbrugsplads?

  Den nye genbrugsplads bliver bygget på Voervej i Vejle Nord.

 • Er der døgnåbent til f.eks. haveaffald?

  Der forventes pt. ikke, at dele af RCV bliver døgnåbent

Værd at vide om tilkørsels- og adgangsforhold

 • Hvorfor er det placeret så langt væk fra byen?

  Et byggeri af den størrelse og den karakter har relativt få placeringsmuligheder, når det skal være bynært ift. Vejle. Vi har derfor fundet den bedst egnede mulighed. En mulighed som i øvrigt også er rigtig god pga. motorveje, når vi taler om de store mængder, der efterfølgende skal videre med store lastbiler til bearbejdning.

 • Kommer der en smartere vej ud til den nye genbrugsplads?

  Vi benytter den eksisterende infrastruktur – dog sådan at der ift. tilkørsel til selve RCV bliver lavet veje, så person/varebiler og lastbiler holdes adskilt. Hvad der så sker på længere sigt er for tidligt at sige noget om – det bliver en del af den samlede infrastrukturplan for Vejle.

 • Må jeg komme på den nye genbrugsplads med mit affald, når jeg bor i en anden kommune end Vejle?

  Nej. Som lovgivningen er nu, må man ikke transportere affald fra private på tværs af kommunegrænser.

Værd at vide om økonomien

 • Kommer vi til at betale mere i gebyr, når der nu skal bygges en så dyr genbrugsplads?

  Byggeriet giver ikke gebyrstigninger. Jf. det sidste af de 10 principper

Værd at vide om Vestre Engvej og Ny Rosborg

 • Lukker den nuværende genbrugsplads på Vestre Engvej?

  Ja, den nuværende genbrugsplads lukker, når RessourceCenter Vejle er klar til indflytning ultimo februar 2023.

 • Hvornår forventer I at flytte derop?

  Vi forventer at kunne flytte ind på anlægget ultimo februar 2023.

 • Hvad skal der være på grunden på Vestre Engvej, når genbrugspladsen er væk?

  Når Ressourcer & Genbrug er flyttet ultimo februar 2023, overgår området til kommunens plan om Ny Rosborg. En ny bæredygtig bydel, der skal kunne huse 4.-5.000 borgere.

Kontakt Ressourcer & Genbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00

Telefontid

 • Mandag til torsdag 8.00-15.00
 • Fredag 8.00-14.00

Fremmøde

 • Mandag til torsdag 8.00-15.30
 • Fredag 8.00-15.00

E-mail: ressourcergenbrug@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: