Du har som privat lodsejer ansvaret for beskytte din ejendom. Kommunen har ansvaret for at sikre kritisk infrastruktur. Kritisk infrastruktur er hovedfærdselsåre, afledning af spildevand og adgang for brandvæsen, politi og ambulance.

Dit ansvar som boligejer

Det er dit ansvar som boligejer at sikre din ejendom mod oversvømmelser. Mange skader fra oversvømmelser kan minimeres, hvis du er forberedt, og ved, hvad du skal gøre, når vandet kommer.

I det følgende giver vi dig en række gode råd og tjeklister, som du kan bruge både præventivt samt under og efter en evt. oversvømmelse. 

Sådan forebygger du oversvømmelse

 • Beskyttelse mod vand fra å og kyst

  • Ligger dit hus langs en å, der jævnligt giver oversvømmelse, så kan du søge kommunen om tilladelse til at lave en højere kantsikring mod åen, eller du kan, uden tilladelse, indbygge en jordvold i dit haveanlæg ud mod åen.
   En forudsætning for at det virker er dog, at vandet ikke kan løbe ”bagom” ved din nabo. Det vil derfor altid være en god idé, at lave løsninger sammen med naboerne. Begge løsningsforslag kræver, at topkoten på anlægget er højere end de punkter ved huset, man ønsker at beskytte.
  • Ved kyster kan man på samme måde søge om at lave et dige i samarbejde med naboer/grundejerforeninger eller andet, for at sikre sig mod stormfloder.
  • I Høll har man fx lavet et flere km langt dige i kote 2 meter. Ved etablering af dige skal man være opmærksom på, at der ud over DMI’s varslede vandstand skal tillægges bølgehøjde.
 • Invester i kloge løsninger mod vand

  • Lav permanente løsninger ved dine døre, lavtliggende vinduer.
  • Forslag til permanente løsninger til at beskytte mod vand.
  • Indkøb en dykpumpe. Med en dykpumpe kan du minimere skaden i din kælder, hvis der er kommet vand ind enten fra overfladevand eller indtrængende grundvand.
  • Installer højvandslukke/kontraklap, hvis du har afløb direkte til steder, hvor vandstanden i vandløbet kan stå højt og trænge ind i din bolig. Med en højtvandslukke/kontraklap kan vand komme ud, men ikke ind. Kontakt evt. en kloakmester.
 • Sørg for, at vandet kan komme væk fra din grund

  • Sørg for, at der er et fald væk fra huset - enten når du anlægger have, terrasse.  
  • Hav et stort stykke plastik, en krydsfinerplade og en tung sandsæk klar, så du evt. kan dække dit kælderafløb til.
  • Du kan forhindre skade på dit indbo ved at flytte det væk fra udsatte steder som fx i kældre.
  • Opbevar dine ting i plastikkasser i stedet for i papkasser.
  • Invester i metalreoler, der kan tåle vand.
  • Opbevar dine ting 20-30 cm fra gulvet - eller så højt, som din erfaring siger.
  • Du kan finde inspiration i denne video fra Byggeteknisk Viden
 • Rens tagrender, riste og brønde

  • Når der varsles risiko for oversvømmelse, bør du tjekke dine tagrender og rense brønde for sand, så vandet kan ledes bort.
  • Rens dine riste og kloakdæksler for nedfaldne blade og grene. 
  • Du bør løbende holde afløbsriste og vejriste rensede, så vandet frit kan ledes i kloakledningerne, der i Vejle Midtby kan tage meget vand, hvis bare det kan komme derned.
 • Husk det gode naboskab

  • Lav en aftale med dine naboer, at I  tjekker hinandens ejendom, hvis en af jer ikke er hjemme, når oversvømmelsen rammer.
  • Det kan evt. være som en sms-kæde eller i en privat, lukket Facebook-gruppe.
 • Vær klar, når vandet rammer - gratis kurser

  • BorgerBeredskabet under Beredskabsforbundet tilbyder gratis kurser, så du kan være klar, når ulykken rammer - hvad end det er regn, vand, sne, brand eller andre former for ulykker.
 • Få et gratis klimatjek

 • Få flere gode råd

Når oversvømmelsen rammer

 • Kriseinfo

  • Tilmeld dig SMS-info, så du orienteres, når der er risiko for oversvømmelse. Send en SMS med indholdet "KRISEINFO" til 1910.
   Bemærk, at vi kun sender én SMS.
   Det koster normal SMS-takst at tilmelde dig. Herefter modtager du gratis SMS'er fra os.  
  • Følg med på Vejle Kommunes Facebook og hjemmeside. Her opdaterer vi jævnligt med nyt om oversvømmelsen.
 • Sandsække

  • Du finder altid sandsække hos Materielgården på Vardevej 268 i Vejle. Er du borger i kommunen, er de gratis.
  • Ved varsel om oversvømmelse kan du som regel hente sandsække i containere ved Spinderihallerne. Vi informerer altid på kommunens Facebook side om, hvornår og hvor der er containere.
  • Læg en presenning og sandsække rundt om huset for at skabe et fald væk fra huset.
  • For at stable sandsække korrekt, skal du bruge teknikken "forbandt": I hvert vandret lag vendes sandsækkene, således, at retningen skifter lag for lag. På denne måde dækkes flest mulige sammenføjninger, og dette gør stablingen stabil. Flest mulige sække skal have vendt topenden indad i stablingen. Læg et stykke kraftigt plastik i bunden og op langs facade/dør/kældervindue inden du begynder at stable sandsækkene. Stablinger bør mindst være 60 cm tykke (1 sæk på tværs).
  • Sandsække stablet forbandt.
  • Se Beredskabsstyrelsens videoen "Sådan undgår du vand i kælderen".  
  • Efter oversvømmelsen må du gerne beholde sandsækkene eller hælde sandet ud i haven og lægge den tomme sandsæk i en pose i skraldespanden. 
 • Rens tagrender, riste og brønde

  • Tjek dine tagrender og rens dine brønde for sand, så vandet kan ledes bort.
  • Rens dine riste og kloakdæksler for nedfaldne blade og grene. 
  • Hold dine afløbsriste og vejriste rensede, så vandet frit kan ledes i kloakledningerne, der i Vejle Midtby kan tage meget vand, hvis bare det kan komme derned.
 • Flyt din skraldespand

  • Flyt din skraldespand, hvis den står et sted, hvor der er fare for oversvømmelse, så den ikke flyder væk eller vælter. Skrald i gaderne giver uhygiejniske forhold.
 • Flyt din bil

  • Flyt din bil, hvis den holder et sted, hvor der er fare for oversvømmelse.  
 • Brug af bil i oversvømmede områder

  • Er der allerede sket oversvømmelse, skal du være påpasselig med at køre i vand, da der kan være dybe områder, hvor bilen kan gå i stå. Kører du alligevel i vandet, så kør meget langsomt, da bilen skaber bølger, der kan give oversvømmelse i nærliggende bygninger.
 • Sluk elektriske apparater og installationer

  • Sluk for elektriske apparater, der kan komme i kontakt med vandet. Er du så uheldig, at du får vand i din kælder, bør du sørge for, at vandet ikke kommer i kontakt med dine ting. Elektriske apparater og installationer er særligt følsomme over for vand, som kan løbe ind i kabelføringer, kortslutte forbindelser og ødelægge elektronik og kontakter.

 • Sikr dine toiletter mod stigende kloakvand

  • Ved varsel om oversvømmelse kan du som regel hente sandsække i containere ved Spinderihallerne. Vi informerer altid på kommunens Facebook side om hvornår og hvor der er containereDu kan forhindre, at der stiger kloakvand op i toilettet ved at stoppe en plasticpose fyldt med stof ned i toilettet og lægge en sandsæk eller andet tungt oven på låget.
 • Undgå kontakt med spildevand

  • Hvis det er spildevand, som oversvømmer din bolig, kan du blive syg af at være i kontakt med vandet. Brug handsker og gummistøvler, hvis du skal i kontakt med vandet.
 • Tag billeder som dokumentation

  • Er du så uheldig at blive ramt af oversvømmelse i din ejendom, anbefaler vi, at du tager fotos som dokumentation over for din forsikring. 
 • Ring 1-1-2 ved alvorlige uheld

  • Ved alvorlige uheld som for eksempel ulykker med personskade eller lignende skal du kontakte 1-1-2.

Efter oversvømmelsen

 • Kontakt dit forsikringsselskab

  • Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker, når der er tale om et såkaldt "voldsomt skybrud". Det betyder, at nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen af vandet. Udtrykt i regnmængder er der som hovedregel forsikringsdækning ved: Mere end 40 mm regn på et døgn. Mere end 30 mm regn på en halv time.
  • Er der tale om skybrud? – Hvis du vil vide, om det regnskyl, der har ramt din bolig, defineres som skybrud, kan du tjekke på Forsikringsvejret
  • Blev din ejendom ramt af oversvømmelse, skal du kontakte dit forsikringsselskab hurtigst muligt efter for at iværksat følgeskadebekæmpelse.
  • Tag billede eller video af det, der er ødelagt.
  • Gem kvitteringer på alle de udgifter du har haft til at udbedre skaderne.
   Hvis du ikke kan få fat i dit forsikringsselskab, så kontakt skadeservicefirma eller håndværkere selv. Men træf ikke aftaler om reparationer uden at have en klar aftale med dit forsikringsselskab.
  • Smid ikke noget ud uden aftale med forsikringsselskabet eller før, din skadessag er afsluttet.
 • Sådan prioriterer du

  • Red det vigtigste først.
  • Har du en pumpe, så sæt den i gang med det samme.
  • Tjek situationen hos dine naboer. Er de ikke hjemme, så kontakt dem. 
 • Sandsække

  • Er der kørt sandsække ind i byen, vil der stå en container samme sted et par dage efter den akutte situation. Brugte sandsække kan leveres tilbage til containerne, eller du kan hælde sandet ud i haven og komme posen i skraldespanden.
 • Gode råd til efter oversvømmelsen

  • Flyt de ting, der står i vand.
  • Få vandet væk. Brug handsker og gummistøvler, så du undgår kontakt med forurenet kloakvand.
  • Brug evt. en affugter for at slippe af med fugten. Du må ikke skrue op for varmen, da det fremmer skimmelvækst.
 • Få flere gode råd

Kommunens ansvar

Vores opgave er at sikre kritisk infrastruktur. Det vil sige de vigtigste hovedfærdselsåre, så politi, brandvæsen og ambulancer kan komme frem samt sørge for at spildevand kan ledes væk.

Det gør vi

 • Højtvandsvagterne

  • I Vejle Kommune overvåger højtvandsvagten vandstande i vandløbene, følger vejrudsigter, og får tilsendt supplerende vejrprognoser/varsler fra DMI. Højtvandsvagten vurderer den samlede situation, herunder hvor vandmættet jordene er. Hvis det vurderes, at der er risiko for oversvømmelse, så igangsættes regulering ved Abelones Plads, og slusen startes eventuelt.

  • Der er fire højtvandsvagter, der på skift har vagt døgnet og året rundt.

  • Højtvandsvagten arbejder sammen med Vejle Spildevand om reguleringen og drift af slusen, Materielgården om rensning af riste og afspærring af veje, Vejle Brandvæsen og i visse situationer med Trefor og Vejdirektoratet.

 • Kommunens krisestyringsstab

  • Ved hændelser, hvor der er behov for en overordnet koordinerende funktion for kommunens fortsatte virke, nedsætter vi en krisestyringsstab.

  • Krisestyringsstaben ledes af borgmesteren, og med fast deltagelse af kommunaldirektøren, direktøren for Teknik og Miljø, en kommunikationsmedarbejder og Beredskabschefen.

  • Krisestyringsstaben inddrager en række relevante samarbejdspartnere, som udover lederen af kommunens Højtvandsvagt kan være Trefor, Vejdirektoratet m.v.

 • Slusen sikrer kritisk infrastruktur

  • Vi har siden 2016 haft en sluse i samarbejde med Vejle Spildevand.

  • Vi aktiverer slusen, når der er risiko for oversvømmelse, som vil ramme kritisk infrastruktur. Risiko for oversvømmelse kan skyldes enten. ekstremt højvande i fjorden og Vejle Å, eller meget nedbør i Grejs Å’s opland.

  • Slusen fungerer ved, at sluseportene lukkes og holder vandet fra Vejle Å ude af Vejle midtby, mens pumpeanlægget sænker vandstanden i Omløbsåen ved at pumpe vandet over i Vejle Å.

 • Få overblik over Vejles åer og vandløb

  • Kort over Vejles åer og vandløb
  • Vejle har flere vandløb gennem byen. Vejle Å er det størst, men Grejs Å er den mest problematiske i forhold til oversvømmelse.

  • Grejs Å starter ved Jelling og Fårup Sø, hvor åen løber med et stort fald til Vejle By. I Vejle deles Grejs Å ved Abelones Plads, og ledes videre til Mølleåen, der løber ud i Vejle Å overfor Lidobygningen og til Omløbsåen, hvor slusen ligger lige før udløbet til Vejle Å overfor Bryggen.

  • Ved Abelones Plads ledes vand til Omløbsåen via et reguleringsbygværk gennem tre store rør under Vesterbrogade. Når der er risiko for oversvømmelse, reguleres vandtilførslen til Omløbsåen, så infrastrukturen kan sikres.

  • Vejle Kommune har en lang række målestationer i vandløbene, hvor vandstanden kan følges. Du kan følge vandstanden i de forskellige vandløb.

  • Det er bl.a. vores erfaring, at det tager ca. 1,5 til 2 timer, fra vandstanden begynder at falde ved Grejs Å/Planteskolen, til vandstanden falder ved Ny Grejsdalsvej.

 • Strategier og planer mod oversvømmelse

  • Vejle er udpeget som et af 14 oversvømmelsestruede områder i Danmark. Derfor har vi en risikostyringsplan, som revideres hvert 6. år.
  • Det er derfor afgørende, at få sikret Vejle by mod stormflod og stigende havvand. Byrådet vedtog den 9. december 2020 en stormflodstrategi, som peger på, hvordan vi kan gribe det an.
  • Vi lever i hastige klimaforandringer, og når man samtidig lever så udsat for vand fra oven, fra højt grundvandsspejl og fra åer, vandløb og fjord, som Vejle gør, er der brug for at tilpasse sig de kontinuerlige forandringer. Derfor har vi en klimatilpasningsplan.
 • Vi beskytter Vejle

  • Vejle Kommune arbejder løbende på at mindske oversvømmelse.

  • I Grejs Ådal arbejder vi for at etablere tilbageholdelsesområder for vand, enten som passive bassiner, der selv bremser vandet, eller som aktive bassiner, som højtvandsvagterne skal aktivere.

  • Ved Fløjstrup er der etableret et aktivt bassin, der kan tilbageholde 14.000 m3 vand.

  • I Vejle By er der siden 2015 bl.a. gennemført disse projekter:

   •  Pumpe og sluse i Omløbsåen, der sikrer afvanding af Omløbsåen under højvande i Vejle Fjord og forhindrer, at stormfloder under kote 2,5 meter forplanter sig op i Omløbsåen.
   • Fordelerbygværk ved Abelones Plads, som anvendes til at fordele vandet fra Grejs Å i Omløbsåen og Mølleåen.

   • Etablering og forhøjelse af diger langs Vejle Å, der sikrer en optimal afvikling af store vandføringer i Grejs Å gennem Vejle By.

   • Forhøjelse af dige ved Højen Å mod Kongens Kær.

   • Etablering af kontraklapper mellem Kongenskær og Vejle Å, så vand ikke kan stuve tilbage.

   • Kontraklapper ved offentlige rør langs Vejle Å og Grejs å i de kritiske områder.

   • På Jellingvej og i Dalgade er der etableret forsinkelsesbassiner, hvor der tidligere var ejendomme.

   • Niels Bentzens Allé er konstrueret som skybrudsvej til styring af vandet ved større nedbørshændelser.

   • Klimaprojekt Østbyen forsinker og styrer regnvand via skybrudsveje, kanaler, søer og pumpestationer og ud i Vejle Fjord. Samlet håndteres regnvand fra et areal på ca. 182 ha. Vandet indgår som element i rekreative åndehuller flere steder i byen og skaber dermed værdi for byens borgere.

   • Klimabassiner på Grundet forsinker nedbør, der falder i området, og via kontrollerede strømningsveje styres vandet ned gennem byen ud i fjorden.

   • Mågevej i Mølholm er lagt om til at fungere som skybrudsvej for at lede vandet fra dele af Mølholm ud i fjorden.

  • Projekter, der arbejdes for at blive gennemført:
   •  Dige langs motortrafikvejen.
   • I øjeblikket arbejder vi med stormflodsbeskyttelsen Membranen ved Skyttehusbugten - fra Bølgen og ud mod Skyttehushaven.
   • Oprensning af Omløbsåen
 • Klog planlægning

  • For at forebygge, at nybyggeri og byudvikling kommer i risiko for oversvømmelse i fremtiden, er der i kommuneplanen indarbejdet relevante retningslinjer.
  • Der er krav om, at der ved fremtidig planlægning og byggeri i det udpegede risikoområde i risikostyringsplanen gældende for Vejle midtby, skal ske en sikring mod en vandstand på minimum kote 2,5 meter.
  • Desuden er der indarbejdet en retningslinje om, at regnvandet så vidt muligt skal håndteres lokalt, og at fremtidens vand skal indtænkes i planlægningen
Sidst opdateret: