• Hvad er pasningsgaranti?

  • Pasningsgaranti betyder, at dit barn er sikret en plads i et af kommunens dagtilbud.

  • Pasningsgarantien er opfyldt, når dit barn har fået tilbudt en plads i Vejle Kommune

  • Pasningsgarantien sikrer ikke dit barn en plads i et bestemt dagtilbud eller område. Du har dog altid ret til at ønske bestemte dagtilbud.

  • Pasningsgarantien gælder for børn over 26 uger

  • Dit barn er garanteret en plads 3 måneder efter, du har søgt en plads

 • Hvem fordeler pladserne?

  • Det er udelukkende  Pladsanvisningen, der anviser pladser til dagplejere, vuggestuer og børnehaver.

  • Medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje kan ikke anvise pladser. De vil derfor henvise dig til Pladsanvisningen, som vil forsøge at opfylde dine ønsker. 
 • Hvordan fordeles pladserne?

  Pladserne fordeles ud fra nogle prioriterede kriterier. Her kan du se kriterierne for fordelingen af pladser.

  Første og vigtigste kriterium:

  Søskende
  Vi tilstræber at anvise pladser, hvor der på tidspunktet for opstart er indskrevet søskende, hvis dette er ønsket og  der er plads.

  Andet og næstvigtigste kriterium:

  Bopælsområde
  Vi anviser som udgangspunkt pladser i det bopælsområde familien bor, medmindre familien har et andet ønske, der kan opfyldes. Undtagelsesvist kan det være nødvendigt i en periode at anvise pladser uden for bopælsområdet. 

  Øvrige kriterier:

  De øvrige kriteriers vægtning afhænger af de konkrete forhold.

  • Åbningstider
   Vi tilstræber at anvise pladser, der matcher familiens dokumenterede pasningsbehov.

  • Børn med specialpædagogiske behov
   Vi anviser som udgangspunkt pladser til børn med særlige behov efter indstilling fra samarbejdspartnere i kommunen og efter aftale med dagtilbuddet.

  • Sammensætningen af børn i institutionen
   Vi tilstræber at anvise pladser, så der er en hensigtsmæssig køns-, alders- og/eller etnicitetsfordeling.

  Hvis der ikke er særlige forhold, der skal tages hensyn til ved fordelingen af pladser, vil det barn, der har længst anciennitet på ventelisten, få den første ledige plads.

  Pladsanvisningen kan afvise at opfylde ønsker om en plads uden for bopælsområdet, hvis der er behov for pladsen til at opfylde pasningsgarantien i bopælsområdet.

 • Kan mit barn flyttes til en anden dagpleje, vuggestue eller børnehave?

  • Det er muligt at stå på venteliste til en specifik dagpleje eller daginstitution, også efter dit barn har fået en plads. Dit barn kan være skrevet op til én dagpleje/vuggestue og til én børnehave. 

  • Hvis dit barn har fået en plads, men du ønsker, at  barnet fortsat skal stå på venteliste til en anden plads, skal du kontakte Pladsanvisningen.

 • Hvad sker der, hvis jeg vil melde mit barn ud midlertidigt?

  • Hvis du midlertidigt ønsker at tage dit barn ud af institutionen, er du garanteret en plads i samme institution.

  • Der laves en aftale om betingelserne.

  • Garantien er for en afgrænset periode – minimum tre måneder og højest et halvt år.

  • Garantiordningen omfatter ikke Dagplejen. 
 • Hvor står mit barn på ventelisten?

  • Du kan altid se dit barns placering på ventelisten via Den Digitale Pladsanvisning.

  • Når du har fået tildelt en plads til dit barn i dit bopælsområde, kan dit barn stå på venteliste til ét andet alderssvarende dagtilbud.

  • Placeringen på ventelisten er vejledende, og kan ændre sig løbende, da de første ledige pladser går til at indfri pladsgarantien eller anvisning af plads til et barn med specialpædagogiske behov. 

  • Ventelisterne er interne arbejdspapirer og er derfor undtaget for aktindsigt efter Offentlighedsloven.
 • For tilflyttere

  Det er muligt for tilflyttere at medtage dokumenteret ventelisteanciennitet fra fraflytterkommunen.

 • Hvornår overgår mit barn fra dagpleje/vuggestue til børnehave?

  • Dagplejebarnet flyttes først til en daginstitution, når barnet bliver tre år, med mindre dagplejepladsen skal bruges af et andet barn. (Dagplejepædagogen vurderer, hvorvidt barnet er klar til tidlig oprykning).

  • Vuggestuebarnet i en integreret institution (vuggestue og børnehave) kan flyttes til børnehave, før dit barn fylder tre år.
   Betaling for en vuggestueplads i en aldersintegreret institution følger barnets alder. Det betyder, at vi opkræver prisen for en vuggestueplads, indtil barnet fylder 3 år, også hvis barnet er flyttet til børnehaven.

  • Børnehavebarnet flyttes/udmeldes, når det begynder i 0. klasse, f.eks. 1. august.

   Hvis du ønsker at melde dit barn ud før 1. august, kan du gøre det via den digitale pladsanvisning.


Vil du skrive dit barn op til pasning, se nummer på ventelisten eller udmelde dit barn?

Sidst opdateret: