• Hvad er pasningsgaranti?

  • Pasningsgaranti betyder, at dit barn er sikret en plads i et af kommunens dagtilbud senest 3 måneder efter du har søgt en plads.
   Pasningsgarantien er opfyldt, når dit barn har fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Vejle Kommune.

  • Du må altid ønske bestemte dagtilbud, men pasningsgarantien betyder ikke, at dit barn er sikret en plads i et bestemt dagtilbud eller område.

  • Pasningsgarantien gælder for børn over 26 uger.
 • Hvem fordeler pladserne?

  • Det er kun Pladsanvisningen, der fordeler pladserne til dagplejere, vuggestuer og børnehaver.
   Medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje har ikke indflydelse på, om dit barn kan få en plads. 
 • Hvordan fordeles pladserne?

  Dit barns nummer på ventelisten viser dig ikke, hvornår dit barn får en plads. Pladserne fordeles ud fra nedenstående kriterier, som vægter højere end nummeret på ventelisten.

  Første og vigtigste kriterium:

  • Søskende
   Vi går efter at give pladser til de børn, hvor der på tidspunktet for opstart går søskende. Dette gælder selvfølgelig kun, hvis det er ønsket, og der er plads det pågældende sted.

  Andet og næstvigtigste kriterium:

  • Skoledistrikt
   Som udgangspunkt går vi også efter at fordele pladser i det skoledistrikt, hvor familien bor, medmindre familien har et andet ønske, der kan opfyldes. Undtagelsesvist kan det være nødvendigt i en periode at anvise pladser uden for skoledistriktet.

  Øvrige kriterier:

  • Andre kriterier
   Udover ovenstående kriterier bliver der også lagt vægt på pasningsbehov i forhold til åbningstider, børn med specialpædagogiske behov og sammensætningen af børn i institutionen (vi tilstræber at fordele pladser, så der er en hensigtsmæssig køns-, alders- og/eller etnicitetsfordeling).

  Hvis der ikke skal tages hensyn til nogle af de nævnte kriterier ved fordelingen af pladser, vil det være det barn, der har stået længst tid på ventelisten, der får den første ledige plads.

  Pladsanvisningen kan afvise at opfylde ønsker om en plads uden for skoledistriktet, hvis der er behov for pladsen til at opfylde pasningsgarantien i skoledistriktet.

 • Hvad er svarfristen?

  Du kan forvente at få besked om, hvilken plads dit barn er tildelt tidligst tre måneder før opstart og senest en måned før opstart.

 • Kan mit barn flyttes til en anden dagpleje, vuggestue eller børnehave?

  • Når du har fået tildelt en plads til dit barn i dit skoledistrikt, kan dit barn stadig stå på venteliste til ét andet alderssvarende dagtilbud, hvis du ønsker det.

  • Hvis dit barn har fået en plads, men du ønsker, at dit barn stadig skal stå på venteliste til et andet dagtilbud, skal du kontakte Pladsanvisningen.

   Se kontaktoplysninger til pladsanvisningen her.
 • Hvad sker der, hvis jeg vil melde mit barn ud midlertidigt?

  • Hvis du midlertidigt ønsker at tage dit barn ud af institutionen, er du garanteret en plads i samme institution efterfølgende.
   Dette gælder kun i en afgrænset periode: Minimum tre måneder og højest et halvt år.

  • Der udarbejdes en aftale om betingelserne med daginstitutionen.

  • Garantiordningen omfatter ikke Dagplejen. 
 • Hvor står mit barn på ventelisten?

  • Du kan altid se dit barns placering på ventelisten via Den Digitale Pladsanvisning.
   Dit barns nummer på ventelisten viser dig ikke, hvornår dit barn får en plads. Pladserne fordeles ud fra kriterierne, som du kan læse om i punktet "Hvordan fordeles pladserne". Disse kriterier vægter højere end nummeret på ventelisten.

  • Når dit barn har fået tildelt en plads i dit skoledistrikt, kan dit barn stå på venteliste til ét andet alderssvarende dagtilbud.

  • Ventelisterne er interne arbejdspapirer og er derfor undtaget for aktindsigt efter Offentlighedsloven.
 • For tilflyttere

  Hvis du er tilflytter, kan du bede den kommune, du er flyttet fra, om at sende dit barns ventelisteanciennitet.
  Denne anciennitet føres med videre til Vejle Kommune.  

 • Hvornår overgår mit barn fra dagpleje/vuggestue til børnehave?

  • Hvis dit barn går i dagpleje, begynder det først i børnehave, når det bliver 3 år. I nogle tilfælde kan barnet rykke lidt tidligere, hvis dagplejepædagogen vurderer, at dit barn er klar.

  • Hvis dit barn går i vuggestue, begynder barnet som udgangspunkt i børnehave, i den måned dit barn bliver 3 år. I nogle tilfælde flyttes barnet før, enten fordi barnet vurderes at være klar, eller fordi institutionen har aldersopdelt børnene på en bestemt måde.

  • Betaling for en vuggestueplads i en aldersintegreret institution følger barnets alder. Det betyder, at vi opkræver prisen for en vuggestueplads, indtil barnet fylder 3 år, også hvis barnet er flyttet til børnehaven.

  • Børnehavebarnet flyttes/udmeldes, når det begynder i 0. klasse, f.eks. 1. august.

   Hvis du ønsker at melde dit barn ud før 1. august, kan du gøre det via den digitale pladsanvisning.
 • Hvornår overgår mit barn fra børnehave til skole/førskole?


Vil du skrive dit barn op til pasning, se nummer på ventelisten eller udmelde dit barn?

Sidst opdateret: