Bliv klogere på, hvordan børnehaver og skoler understøtter dit barns gode overgang, hvis dit barn har særlige behov.

Samarbejdsmodel

Den gode overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov

Alle offentlige børnehaver og skoler har udviklet en lokal samarbejdsaftale for alle børn med aktiviteter i forbindelse med overgangen.

Det centrale omdrejningspunkt i denne samarbejdsaftale er at sikre en god overlevering af viden omkring børn med behov for særlig opmærksomhed og vidensdeling mellem dagtilbuds- og distriktsskolelederen med henblik på, at børn i videst muligt omfang får mulighed for at deltage i fællesskaber i deres nærmiljø. Målgruppen er børn med særlige behov, hvilket spænder fra børn, der går i et segregeret dagtilbud, til børn med behov for særlig støtte og opmærksomhed på deres udvikling og trivsel.

Vi tror på, at fælleskaber rykker uanset, hvilket fællesskab barnet er en del af. Vi tager forældrenes stemme alvorligt i samarbejdet og insisterer på, de er de vigtigste mennesker i deres børns udvikling. Vi stiller forventninger til forældrenes understøttelse af fællesskaber i dagtilbud og skole.

Vi bygger bro mellem specialtilbud og almene tilbud med en bred vifte af pædagogiske indsatser og tilgange. Vi organiserer den pædagogiske praksis på måder, som tilgodeser børnenes behov - det kan eksempelvis være i forskellige mellemformer. Støtte og specialpædagogisk bistand kan organiseres på mange forskellige måder over kortere eller længere tid, og et specialtilbud kan ligeledes være det bedste for barnet i en kortere eller længere periode. Alle offentlige børnehaver og skoler har udviklet en lokal samarbejdsaftale med aktiviteter i forbindelse med overgangen for alle børn.

Hvilke børn skal drøftes?

Som udgangspunkt skal alle børn, der starter i skole, overleveres fra dagtilbuddet. Alle offentlige børnehaver og skoler har som tidligere nævnt udviklet en lokal samarbejdsaftale med aktiviteter i forbindelse med overgangen for alle børn. Samarbejdsaftalen beskriver, hvordan der sker overlevering for alle børn i overgangen fra dagtilbud til skole. I forhold til børn med særlige behov er der en skærpet opmærksomhed og et endnu tættere samarbejde mellem dagtilbud og skole.

1. Løbende overgangsmøder mellem dagtilbudsleder og skoleleder

Det forventes, at der er kontinuerlig dialog mellem daginstitution og skole henover året jf. årshjulet omkring alle børn i overgangen. Dagtilbudsleder indkalder til overgangsmøder med skoleleder og relevante repræsentanter fra Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU), hvor der orienteres om børn, der er særlig opmærksomhed på i dagtilbuddet. På møder som disse drøftes såvel børn, der med sikkerhed skal starte i skolen det efterfølgende år, som børn, hvor der overvejes anmodning om skoleudsættelse.

Formålet med møderne

Formålet med overgangsmøder er at sikre børnene en god skolestart og drøfte, hvordan der bedst muligt arbejdes videre med den handleplan over pædagogiske indsatser, som er udarbejdet i forhold til barnet eller børnegruppen. Herunder at give distriktsskolelederen relevant viden om kommende børn, så han/hun med vejledning fra daginstitutionen og TCBU i god tid bedre kan træffe beslutning om, hvordan børnenes eventuelle specialpædagogiske behov bedst muligt kan imødekommes. Både i dagtilbud og skole arbejder vi på at gøre det muligt for alle børn at deltage i fællesskaber med andre børn i deres lokale miljøer. Det er derfor vigtigt, at skolelederen lærer børnene godt at kende så tidligt som muligt inden skolestart.

Mens barnet er i daginstitutionen

Hvis daginstitutionen vurderer, at der er behov for særlig opmærksomhed på et specifikt barns udvikling og trivsel i forbindelse med skolestarten, er det dagtilbudslederen, der har ansvaret for at bringe et barn på dagsordenen til konsultativt møde med TCBU. Dagtilbudslederen er tovholder og har ansvaret for at indkalde relevante aktører til mødet. En vigtig overvejelse i den sammenhæng er, hvorvidt det er relevant, at distriktsskolelederen deltager.

2. Overleveringsmødet om det konkrete barn

I forlængelse af overgangsmøder mellem dagtilbud og skole, afvikles der et overleveringsmøde mellem dagtilbud, skole, forældre og øvrige relevante parter året før barnet skal starte i skole eller førskole, dog senest 1. november.

Formålet med mødet

Formålet med overleveringsmødet er at sikre, at skolelederen i samarbejde med dagtilbud, TCBU og forældre får et grundlag for at vurdere, hvordan barnets særlige behov bedst tilgodeses i skolen. På mødet bygges der videre på den viden, skolelederen har fra overgangsmøder og nuværende handleplaner. Efter dette møde er skoleleder tovholder på det videre forløb i samarbejde med dagtilbudslederen. Det er endvidere efter dette møde, at skoleleder beslutter, hvorvidt der skal henvises til visitationsudvalget til vurdering af behov for specialtilbud.

Vær opmærksom på

… at aftale, om der er behov for yderligere dialog inden skolestart. Fx hvis barnet ikke udvikler sig og trives som forventet ved det forberedende møde, eller hvis barnet udvikler sig bedre end forventet. Ca. seks måneder efter skolestart mødes dagtilbudsleder og distriktsskoleleder og evaluerer overgangen for børnegruppen jf. Den gode overgang fra børnehave til skole her: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/boern-og-familie/den-gode-overgang-fra-boernehave-til-skole/

Skoleudsættelse

Forældre kan anmode om skoleudsættelse i Uddannelse & Læring. Beslutning om skoleudsættelse kræver samtykke fra begge forældre. Du kan læse mere om skoleudsættelse i Vejle Kommune.

Råd og vejledning

Ved øvrige spørgsmål kan man kontakte distriktsskolelederen.

Sidst opdateret: