Hvis du ønsker at oprette en privat institution, skal du opfylde nogle kriterier og lovgivning for at blive godkendt.

 • Hvordan bliver jeg godkendt som privat institution?

  Det er kommunalbestyrelsen, som godkender privatinstitutioner, hvis de lever op til loven og kommunens betingelser for at blive godkendt som daginstitutioner.

  Se godkendelseskriterierne her.

 • Hvad skal jeg skrive i ansøgningen?

  Forhold der skal være beskrevet i ansøgningen:

  • Organisationsform og tegningsrettigheder
  • Forældrebestyrelsesforhold
  • Normeringsforhold
  • Frokost- og madordninger
  • Adresse
  • Navn på institution
  • Optagelseskriterier
  • Budget for de første 12 måneders drift
  • Antal pladser


  Der vedlægges kopi af vedtægter til godkendelse.

 • Hvilke krav er der for at blive godkendt?

  Kravene til at få godkendt en privat institution er de samme, som vi stiller til de kommunale institutioner.

  Der stilles både krav til at overholde den lovgivning, der handler om dagtilbud og øvrig lovgivning for en privat institution.

 • Hvilken lov beskriver dette?

  Lovgivning og regler ved oprettelse af en privat institution

  Med udgangspunkt i Dagtilbudsloven har vi udarbejdet kriterier for en privatinstitution kan blive godkendt.

  De til en hver tid gældende kommunale regler kan ses på www.vejle.dk.

  Lovgivning

  Privatinstitutionen er forpligtet til at overholde og efterleve gældende lovgivning på området, herunder bl.a.:

  • Dagtilbudsloven, bl.a. ift. pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og -stimulering, frokostordning samt forældreindflydelse.
  • Forvaltningsloven og offentlighedsloven
  • Byggelovgivningen
  • Arbejdsmiljøloven
  • Fødevarelovgivningen
  • Sundhedsstyrelsens gældende krav vedr. forebyggende sundhedsordninger mv. jf. www.sst.dk, hvor der bl.a. findes anbefalinger for spædbørns ernæring, vejledning om hygiejne i daginstitutioner og forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.
 • Hvad får jeg i tilskud som privat institution?

  Økonomisk tilskud til privatinstitutioner 2023 inkl. yderlig midler fra staten til minimumsnormeringer på 6 mio. kr. i 2023 og 6 mio. kr. i forventede besparelser i 2023.

  Vejle Kommune yder følgende årlige driftstilskud fra 1. januar 2023 inkl. minimumsnormeringerne:

  Årligt driftstilskud
  0 – 2 år: 105.920 kr. årligt pr. barn
  3 - 5 år: 63.549 kr. årligt pr. barn
  +5 år: 53.303 kr. årligt pr. barn (såfremt andelen af 5-årige overstiger 50% af det samlede børnetal i aldersgruppen 3-5 år opgjort pr. 1.1.23).

  Bygningstilskud
  0 – 2 år: 6.954 kr. årligt pr. barn = 4,1 %
  3 – 5 år: 3.256 kr. årligt pr. barn = 3,2 %

  Administrationstilskud
  0 – 2 år: 4.240 kr. årligt pr. barn = 2,5 % (tidligere 2,1%)
  3 – 5 år: 2.544 kr. årligt pr. barn = 2,5 % (tidligere 2,1%)

  I alt årligt tilskud
  0 – 2 år: 117.113 kr. årligt pr. barn
  3 - 5 år: 69.350 kr. årligt pr. barn
  +5 år: 59.104 kr. årligt pr. barn (såfremt andelen af 5-årige overstiger 50% af det samlede børnetal i aldersgruppen 3-5 år opgjort pr. 1.1.23).

  Inklusionstimer
  Ovennævnte satser er eksklusiv det særskilte tilskud til inklusionstimer. De har hidtil været en del af beregningen pr. barn. For at synliggøre arbejdet med udfordrede børn, er det besluttet politisk, at det tilføres som følger:

  1) Tildeles ud fra det socio-økonomiske nøgletal. Der tilføres dog som minimum 10 inklusionstimer ugentlig uanset børnetal. De 10 t. svarer til et beløb på 121.698 kr. pr. år eller 10.142 kr. pr. måned, som udbetales sammen med tilskuddet pr. barn. Beløbet er udregnet ud fra den gennemsnitlige udgift til en pædagog i Vejle Kommunes tildelingsmodel, som i 2023 er på 450.284 kr. Udgangspunktet for beregningen af timetallet, dog minimum 10 timer, er det gennemsnitlige antal indskrevne børn i 2022 (året før).

  2) Herudover tildeles der et beløb pr. vuggestue- og børnehavebarn til inklusion. Det beregnes ud fra det gennemsnitlige antal indskrevne børn i 2022. Tildelingen udgør:
  Vuggestuebarn: 0,07896 t. pr. barn pr. uge svarende til: 960,93 kr. pr. år pr. barn.
  Børnehavebarn: 0,03948 t. pr. barn pr. uge svarende til: 480,47 kr. pr. år. pr. barn.

  Tilskuddet til inklusionstimer udbetales særskilt ud over det ordinære drifts-, bygnings og administrationstilskud.

  Alle ovennævnte tal er incl. udgifter til moms

  Deltidsmoduler

  Hvis institutionen har deltidsmoduler under 45 t/uge, reguleres ovennævnte tilskud forholdsmæssigt i forhold til brugertiden, i henhold til den model Vejle Kommune bruger til fastsættelse af takster for forældrebetalingen.

  Åbningstid

  Tilskuddet er beregnet ud fra kommunens gennemsnitlige åbningstid i de kommunale daginstitutioner på 52,8 timer pr. uge.
  Reguleringen i forhold til åbningstid fremgår af jeres tilskudsbrev.

  A´conto udbetaling

  Der afregnes i 12 årlige rater. Tilskuddet for hver måned afregnes til den sidste hverdag i måneden.

  Afregning

  Tilskuddet ydes fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud i den kommunale forsyning, og hvor barnet er optaget i privatinstitution og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

  Ændres der i det antal børn, der er aftalt optaget i privattilbuddet, ændres tilskuddet pr. barn i forhold til ovenstående tilskud pr. barn.

  Regulering af mer- eller mindreindskrivning sker i forbindelse med den efterfølgende måneds udbetaling.

   

  Opdateret af Dagtilbud 22. november 2022

 • Hvilke krav er der til normering og personalets uddannelse?

Sidst opdateret: