Hvis du ønsker at oprette en privat institution, skal du opfylde nogle kriterier og lovgivning for at blive godkendt.

 • Hvordan bliver jeg godkendt som privat institution?

  Det er kommunalbestyrelsen, som godkender privatinstitutioner, hvis de lever op til loven og kommunens betingelser for at blive godkendt som daginstitutioner.

  Se godkendelseskriterierne her.

 • Hvad skal jeg skrive i ansøgningen?

  Forhold der skal være beskrevet i ansøgningen:

  • Organisationsform og tegningsrettigheder
  • Forældrebestyrelsesforhold
  • Normeringsforhold
  • Frokost- og madordninger
  • Adresse
  • Navn på institution
  • Optagelseskriterier
  • Budget for de første 12 måneders drift
  • Antal pladser


  Der vedlægges kopi af vedtægter til godkendelse.

 • Hvilke krav er der for at blive godkendt?

  Kravene til at få godkendt en privat institution er de samme, som vi stiller til de kommunale institutioner.

  Der stilles både krav til at overholde den lovgivning, der handler om dagtilbud og øvrig lovgivning for en privat institution.

 • Hvilken lov beskriver dette?

  Lovgivning og regler ved oprettelse af en privat institution

  Med udgangspunkt i Dagtilbudsloven har vi udarbejdet kriterier for en privatinstitution kan blive godkendt.

  De til en hver tid gældende kommunale regler kan ses på www.vejle.dk.

  Lovgivning

  Privatinstitutionen er forpligtet til at overholde og efterleve gældende lovgivning på området, herunder bl.a.:

  • Dagtilbudsloven, bl.a. ift. pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og -stimulering, frokostordning samt forældreindflydelse.
  • Forvaltningsloven og offentlighedsloven
  • Byggelovgivningen
  • Arbejdsmiljøloven
  • Fødevarelovgivningen
  • Sundhedsstyrelsens gældende krav vedr. forebyggende sundhedsordninger mv. jf. www.sst.dk, hvor der bl.a. findes anbefalinger for spædbørns ernæring, vejledning om hygiejne i daginstitutioner og forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.
 • Hvad får jeg i tilskud som privat institution?

  Økonomisk tilskud til privatinstitutioner 2024 inkl. ændring i personalesammensætning midler fra staten til minimumsnormeringer.

  Vejle Kommune yder følgende årlige driftstilskud fra 1. januar 2024 inkl. minimumsnormeringerne:

  Årligt driftstilskud
  0 - 2 år: 112.373 kr. årligt pr. barn
  3 - 5 år: 66.917 kr. årligt pr. barn
  +5 år: 56.270 kr. årligt pr. barn (såfremt andelen af 5-årige overstiger 50% af det samlede børnetal i aldersgruppen 3-5 år opgjort pr. 1.1.24).

  Bygningstilskud
  0 – 2 år: 7.304 kr. årligt pr. barn = 4,1 %
  3 – 5 år: 3.394 kr. årligt pr. barn = 3,2 %

  Administrationstilskud
  0 – 2 år: 4.453 kr. årligt pr. barn = 2,5 % (tidligere 2,1%)
  3 – 5 år: 2.652 kr. årligt pr. barn = 2,5 % (tidligere 2,1%)

  I alt årligt tilskud
  0 – 2 år: 124.134 kr. årligt pr. barn
  3 - 5 år: 72.963 kr. årligt pr. barn
  +5 år: 59.104 kr. årligt pr. barn (såfremt andelen af 5-årige overstiger 50% af det samlede børnetal i aldersgruppen 3-5 år opgjort pr. 1.1.24).

  Inklusionstimer
  Ovennævnte satser er eksklusiv det særskilte tilskud til inklusionstimer. De har hidtil været en del af beregningen pr. barn. For at synliggøre arbejdet med udfordrede børn, er det besluttet politisk, at det tilføres som følger:

  Tildeles ud fra det socio-økonomiske nøgletal. Der tilføres dog som minimum 12 inklusionstimer ugentlig uanset børnetal. De 12 t. svarer til et beløb på 151.764 kr. pr. år eller 12.647 kr. pr. måned, som udbetales særskilt. Beløbet er udregnet ud fra den gennemsnitlige udgift til en pædagog i Vejle Kommunes tildelingsmodel, som i 2024 er på 467.935 kr. Udgangspunktet for beregningen af timetallet, dog minimum 12 timer, er det gennemsnitlige antal indskrevne børn i 2023 (året før).

  Alle ovennævnte tal er incl. udgifter til moms

  Deltidsmoduler

  Hvis institutionen har deltidsmoduler under 45 t/uge, reguleres ovennævnte tilskud forholdsmæssigt i forhold til brugertiden, i henhold til den model Vejle Kommune bruger til fastsættelse af takster for forældrebetalingen.

  Åbningstid

  Tilskuddet er beregnet ud fra kommunens gennemsnitlige åbningstid i de kommunale daginstitutioner på 52,8 timer pr. uge.
  Reguleringen i forhold til åbningstid fremgår af jeres tilskudsbrev.

  A´conto udbetaling

  Der afregnes i 12 årlige rater. Tilskuddet for hver måned afregnes til den sidste hverdag i måneden.

  Afregning

  Tilskuddet ydes fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud i den kommunale forsyning, og hvor barnet er optaget i privatinstitution og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

  Ændres der i det antal børn, der er aftalt optaget i privattilbuddet, ændres tilskuddet pr. barn i forhold til ovenstående tilskud pr. barn.

  Regulering af mer- eller mindreindskrivning sker i forbindelse med den efterfølgende måneds udbetaling.

   

  Opdateret af Dagtilbud 24. april 2024.

 • Hvilke krav er der til normering og personalets uddannelse?

  Normerings- og uddannelseskrav for private institutioner

  Privatinstitutionen skal budgetlægges ud fra følgende normeringstildelinger:

  Grundnormering*:
  Vuggestuebarn: der tildeles 10,245 timer pr. uge.
  Børnehavebarn: der tildeles 5,222 timer pr. uge.

  Inklusionsindsatsen:
  0,3927 x socioøkonomisk nøgletal x børn pr. uge, dog minimum 12, 15, 18 eller 21 pædagogtimer pr. uge pr. institution.

  (Ved 0-50 børn gives 12 timer pr. uge pr. institution, mellem 51-100 børn gives 15 timer pr. uge pr. institution, ved 101-150 børn gives 18 timer pr. uge pr. institution og over 150 børn gives 21 timer pr. uge.)

  Grundtilskud*:
  9,041 timer pr. uge pr. institution (af hensyn til små institutioner)

  Administration:
  7 pædagogtimer pr. uge pr. institution.

  Det forventes, at 56 % af det ansatte personale, herunder ledelse er pædagogisk uddannet. Der er krav om, at mindst 50 % af personalet i privatinstitutionen er pædagogisk uddannet.

  *Der tildeles 56 pct. pædagogtimer, 38 pct. pædagogmedhjælpertimer og 6 pct. Pædagogisk assistent-timer.

Sidst opdateret: