Corona - bl.a. om vaccinationer og test. Nu 13 steder du kan blive testet i Vejle og centerbyer med flere....


Læs mere om corona her / Information in English

Få hjælp i hverdagen

Hvis du er forælder til et barn under 18 år med et betydeligt og varigt handicap, en kronisk eller varig lidelse eller en alvorlig sygdom, kan du få rådgivning, hjælp og støtte i Familie- og Handicapafdelingen.

Hvilken støtte kan I få?

Du har ret til at søge om at få dækket de nødvendige merudgifter, som barnets handicap eller sygdom medfører. Der er desuden forskellige muligheder for støtte, som du kan søge, så barnet i videst mulig omfang kan blive hjulpet. Målet er,  at I som familie skal kunne leve så normalt som mulig.

Hvis dit barn (0-18 år) har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan det være berettiget til at få bevilget et hjælpemiddel.

Handicapafdelingen yder støtte til hjælpemidler, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad

  • kan afhjælpe de varige følger af barnets nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i hjemmet

Ergoterapeuterne i Familie- og Handicapafdelingen behandler ansøgninger om udlånshjælpemidler, forbrugsgoder og informationsteknologiske hjælpemidler til børn i alderen 0-18 år. Myndighedsafdelingen behandler ansøgninger om synshjælpemidler, personlige hjælpemidler til både børn og voksne samt ansøgninger om tilskud til handicapbil.

Læs mere i vores pjece: Støttemuligheder for familier med børn med funktionsnedsættelse.

 

Mulighed for genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven

En ny afgørelse fra Ankestyrelsen betyder, at forældre, der har fået bevilliget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og fået deres sag afgjort efter den 31. marts 2010 har mulighed for at få genoptaget deres sag og eventuelt få efterbetalt bidrag til pensionsordning. Afgørelsen fra Ankestyrelsen har nr. 4-18 og kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.


Afgørelsen fra Ankestyrelsen fastslår, at den administrative praksis for behandling af sager om tabt arbejdsfortjeneste som har været gældende i Ankestyrelsen og landets kommuner er ændret med tilbagevirkende kraft. Praksisændringen betyder, at pensionsbidraget der udmåles skal beregnes af den satsregulerede bruttoydelse, så længe bidraget ikke er større en det hidtidige arbejdsgiverbidrag i kroner og ører.

Vi har desværre ikke mulighed for selv at finde de relevante sager og beder derfor de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag. Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har fået bevilliget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 efter den 31. marts 2010.

Hvis du mener, at din sag om tabt arbejdsfortjeneste kan være afgjort forkert af Vejle Kommune bedes du rette henvendelse til Familie & Handicapafdelingen.
Vores kontakt oplysninger er: tlf. 7681 5116.

Vi vil herefter tage stilling til om der er grundlag for at genoptage din sag på baggrund af den nye principafgørelse fra Ankestyrelsen.

Vi skal gøre opmærksom på, at i nogle af de sager, der er tale om, vil et krav om efterbetaling af bidrag til pensionsordning helt eller delvis kunne være forældet efter forældelsesloven, idet der som udgangspunkt vil gælde en 3 årig forældelsesfrist.

Har du spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte Familie & Handicapafdelingen på tlf. 7681 5116.

Støtte til udlånshjælpemidler

Du kan f.eks. søge om en kørestol, rollator eller toiletforhøjer.

Støtte til forbrugsgoder

Et forbrugsgode er et produkt, som er fremstillet med den almindelige befolkning som målgruppe. Forbrugsgoder kan købes i almindelig handel og er ikke produkter, der er fremstillet for at hjælpe børn med nedsat funktionsevne.

Støtte til personlige hjælpemidler

Her kan du søge om tilskud til personlige hjælpemidler til dit barn. Du kan for eksempel søge om skinner, urinvejs- og stomihjælpemidler, ortopædiske indlæg og sko, arm- og benproteser, diabetesmaterialer, bandager og støttekorsetter.

Støtte til IT-hjælpemidler

Her kan du søge om tilskud til IT-hjælpemidler til dit barn. Du kan for eksempel søge om talemaskiner, computere med særlig indretning, særlige kommunikationsprogrammer, skærmlæsere, skærm tastaturer, særlige betjeningsudstyr til computere - herunder specielle tastaturer, specielle mus og museerstatninger.

Støtte til synshjælpemidler

Her kan du søge om synshjælpemidler. Du kan for eksempel søge om optiske synshjælpemidler, optikunderstøttende hjælpemidler og øjenproteser, digitale afspillere, synsforstærkeranlæg eller lignende.

Støtte til øvrige synshjælpemidler

Du kan for eksempel søge om talende ure og specielle lygter.

Støtte til boligændring

Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til boligændringer, hvis ændringen af jeres bolig er nødvendig, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for jeres barn.

 

Støtte til køb af handicap bil

Du kan søge om støtte til køb af handicap bil, hvis dit barn har et handicap.

Søg om dækning af merudgifter

Nødvendige merudgifter er de udgifter, du ikke ville have haft, hvis dit barn ikke havde en kronisk lidelse eller en langvarig sygdom.

 

Søg om dækning af merudgifter til drift af handicapbil

Nødvendige merudgifter er de udgifter, du ikke ville have haft, hvis dit barn ikke havde en kronisk lidelse eller en langvarig sygdom.

 

 

Søg om tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med handicap eller alvorlig sygdom, kan du være omfattet af muligheden for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

 

Hvis du vil klage

Du kan altid klage over kommunens afgørelser i sager om særlig støtte til børn og unge. Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.

Sidst opdateret: 29. januar 2021