Hvis du er forælder til et barn under 18 år med et betydeligt og varigt handicap, en kronisk eller varig lidelse eller en alvorlig sygdom, kan du få rådgivning, hjælp og støtte i Familieafdelingen

Hvilken støtte kan I få?

Du har ret til at søge om at få dækket de nødvendige merudgifter, som barnets handicap eller sygdom medfører. Der er desuden forskellige muligheder for støtte, som du kan søge, så barnet i videst mulig omfang kan blive hjulpet. Målet er,  at I som familie skal kunne leve så normalt som mulig.

Hvis dit barn (0-18 år) har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan det være berettiget til at få bevilget et hjælpemiddel.

Familieafdelingen yder støtte til hjælpemidler, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad

 • kan afhjælpe de varige følger af barnets nedsatte funktionsevne
 • kan lette dagligdagen i hjemmet

Ergoterapeuterne i Familieafdelingen behandler ansøgninger om udlånshjælpemidler, forbrugsgoder og informationsteknologiske hjælpemidler til børn i alderen 0-18 år. Myndighedsafdelingen behandler ansøgninger om synshjælpemidler, personlige hjælpemidler til både børn og voksne samt ansøgninger om tilskud til handicapbil.

Du kan læse mere i pjecen nederst på siden.

 

Støtte til personlige hjælpemidler

Her kan du søge om tilskud til personlige hjælpemidler til dit barn. Du kan for eksempel søge om skinner, urinvejs- og stomihjælpemidler, ortopædiske indlæg og sko, arm- og benproteser, diabetesmaterialer, bandager og støttekorsetter.

Støtte til IT-hjælpemidler

Her kan du søge om tilskud til IT-hjælpemidler til dit barn. Du kan for eksempel søge om talemaskiner, computere med særlig indretning, særlige kommunikationsprogrammer, skærmlæsere, skærm tastaturer, særlige betjeningsudstyr til computere - herunder specielle tastaturer, specielle mus og museerstatninger.

Støtte til synshjælpemidler

Her kan du søge om synshjælpemidler. Du kan for eksempel søge om optiske synshjælpemidler, optikunderstøttende hjælpemidler og øjenproteser, digitale afspillere, synsforstærkeranlæg eller lignende.

Støtte til øvrige synshjælpemidler

Du kan for eksempel søge om talende ure og specielle lygter.

Støtte til køb af handicap bil

Du kan søge om støtte til køb af handicap bil, hvis dit barn har et handicap.

Søg om dækning af merudgifter

Nødvendige merudgifter er de udgifter, du ikke ville have haft, hvis dit barn ikke havde en kronisk lidelse eller en langvarig sygdom.

 

Søg om dækning af merudgifter til drift af handicapbil

Nødvendige merudgifter er de udgifter, du ikke ville have haft, hvis dit barn ikke havde en kronisk lidelse eller en langvarig sygdom.

 

 

Søg om tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med handicap eller alvorlig sygdom, kan du være omfattet af muligheden for at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

 

Søg om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer (alder 0-17 år)

Her kan du søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer vedr. børn i alderen 0-17 år. Du kan for eksempel søge om en kørestol, toiletstol, et ganghjælpemiddel, ramper og boligændringer.

 

Hvis du vil klage

Du kan altid klage over kommunens afgørelser i sager om særlig støtte til børn og unge. Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.

Mulighed for genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste

 • Mulighed for genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven

  En ny afgørelse fra Ankestyrelsen betyder, at forældre, der har fået bevilliget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og fået deres sag afgjort efter den 31. marts 2010 har mulighed for at få genoptaget deres sag og eventuelt få efterbetalt bidrag til pensionsordning. Afgørelsen fra Ankestyrelsen har nr. 4-18 og kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.


  Afgørelsen fra Ankestyrelsen fastslår, at den administrative praksis for behandling af sager om tabt arbejdsfortjeneste som har været gældende i Ankestyrelsen og landets kommuner er ændret med tilbagevirkende kraft. Praksisændringen betyder, at pensionsbidraget der udmåles skal beregnes af den satsregulerede bruttoydelse, så længe bidraget ikke er større en det hidtidige arbejdsgiverbidrag i kroner og ører.

  Vi har desværre ikke mulighed for selv at finde de relevante sager og beder derfor de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag. Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har fået bevilliget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 efter den 31. marts 2010.

  Hvis du mener, at din sag om tabt arbejdsfortjeneste kan være afgjort forkert af Vejle Kommune bedes du rette henvendelse til Familieafdelingen.
  Vores kontakt oplysninger er: tlf. 7681 5116.

  Vi vil herefter tage stilling til om der er grundlag for at genoptage din sag på baggrund af den nye principafgørelse fra Ankestyrelsen.

  Vi skal gøre opmærksom på, at i nogle af de sager, der er tale om, vil et krav om efterbetaling af bidrag til pensionsordning helt eller delvis kunne være forældet efter forældelsesloven, idet der som udgangspunkt vil gælde en 3 årig forældelsesfrist.

  Har du spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte Familieafdelingen på tlf. 7681 5116.

Pjece vedr. støttemuligheder

 • Støttemuligheder for familier med børn med funktionsnedsættelse

  Velkommen til Familieafdelingen.

  Her kan I læse om de forskellige former for støtte I kan søge om hos
  Familieafdelingen, når I er forældre til er barn med funktionsnedsættelse.

  Merudgifter
  I kan søge om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, hvis I har et hjemmeboende barn med funktionsnedsættelse. Nødvendige merudgifter er de udgifter, I ikke ville have haft, hvis jeres barn ikke havde en funktionsnedsættelse. Jeres merudgifter skal minimum være 5.519 kr. pr. år (sats 2024), for at I kan få bevilliget dækning af merudgifter.

  Tabt arbejdsfortjeneste
  I kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis det pga. jeres barns funktionsnedsættelse eller alvorlige sygdom er nødvendigt, at I passer jeres barn hjemme, og at I derfor har et dokumenteret indtægtstab.
  I kan også søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis fraværet, grundet barnets
  funktionsnedsættelse, har et betydeligt omfang af minimum 2-3 hele arbejdsdage årligt.

  Hjælpemidler
  I kan søge om støtte til hjælpemidler til jeres barn, hvis hjælpemidlet varigt og i væsentlig grad:
  • Kan afhjælpe varige følger af jeres barns funktionsnedsættelse
  • Kan lette jeres eller barnets/den unges dagligdag i jeres hjem.

  Boligændringer
  I kan søge om støtte til boligændringer, hvis en ændring af jeres bolig vil gøre boligen bedre egnet til jeres barn grundet jeres barns funktionsnedsættelse.

  Støtte i hjemmet
  Vi kan give jer forskellige former for konsulentbistand i hjemmet, hvis jeres barns funktionsnedsættelse kræver noget særligt af jer som familie - fx i forhold til handicapforståelse og det at skabe en struktureret og overskuelig hverdag.

  Aflastning
  Vi kan bevilge aflastning til jeres barn på to forskellige grundlag:
  • Hvis det kan gavne jeres barn eller afhjælpe dets problemer.
  • Hvis der er behov for aflastning af hensyn til den øvrige familie på grund af barnet/den unges funktionsnedsættelse.

  Bevilling af støtte
  Hvis I ønsker at søge om støtte, skal I kontakte Familieafdelingen.
  I skal beskrive baggrunden for, at I søger.
  Herefter vil jeres rådgiver indhente forskellige oplysninger om jeres barn. Det kan fx være lægepapirer og en statusbeskrivelse fra jeres barns dagtilbud eller skole.
  Familieafdelingen skal ligeledes inddrage jeres barn i egen sag. Rådgiveren vil gå i dialog med jer om, hvordan vi bedst muligt kan lave en inddragelse af jeres barn.
  Nogle former for støtte kræver, at vi udarbejder en afdækning eller børnefaglig undersøgelse. På baggrund af oplysningerne foretager rådgiver en konkret og individuel vurdering og træffer en afgørelse.

  Spørgsmål
  Hvis I har spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte jeres rådgiver – eller ringe på vores hovednummer, hvor vores administrative medarbejdere vil hjælpe jer.

  Kontaktoplysninger
  I kan kontakte Familieafdelingen pr. telefon.

  Telefonnummer: 76 81 51 16

Sidst opdateret: