Se om din ejendom har mulighed for kollektiv varmeforsyning. Om der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, og om der er forbud mod elvarme, hvor du bor.

Du kan her søge på en adresse og se, hvad der gælder for ejendommen.

(Du skal dog være opmærksomhed på, hvis der er tinglyst en pligt på din ejendom, fremgår det ikke nødvendigvis af kortet nedenfor.)

 • Om ejendommen ligger i et område med fjernvarme eller naturgas
 • Om ejendommen har tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning
 • Om der er forbud mod elopvarmning i området

 • Hvad betyder tilslutningspligt?

  Tilslutningspligt betyder, at du har en pligt til at bidrage økonomisk til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet kan altså opkræve en tilslutningsafgift og en fast årlig afgift samt etablere de tekniske anlæg, som er nødvendige for at din ejendom kan blive tilsluttet kollektiv varme.

  Tilslutningspligten er altså ikke en pligt til at aftage varme fra det kollektive forsyningsselskab.

  Større byggerier som har et varmebehov på mere end 250 kW, også kaldet blokvarmecentraler, har dog pligt til at aftage den kollektive varme.

  Tilslutningspligten kan enten være pålagt via en lokalplan eller den kan være tinglyst på din ejendom.

  Hvis en eksisterende bolig får pålagt tilslutningspligt træder denne pligt normalt først i kraft 9 år efter at pligten er blevet tinglyst på ejendommen.

  Ejendomme som allerede er tilsluttet det kollektive varme, kan blive pålagt forblivelsespligt. Det betyder, at ejendommen får de samme pligter som en ejendom som er pålagt tilslutningspligt. Der er dog ikke pligt til at betale tilslutningsafgift, da ejendommen allerede er tilsluttet.

 • Kan jeg få dispensation fra tilslutningspligten?

  Ja, hvis du bygger et lavenergihus efter det gældende bygningsreglement.

  Du skal søge dispensationen, når du søger byggetilladelse.

  Hvis du er folkepensionist og bor i et enfamiliehus kan du også søge om at få dispensation fra tilslutningspligten. Der er dog nogle krav, der skal være opfyldt for at du kan få dispensationen.

 • Hvad betyder det, at der er forbud mod el-opvarmning?

  Du må ikke etablere elvarme som hovedopvarmningsform i nye huse eller eksisterende huse med vandbårent centralsystem.

   

   Forbuddet gælder ikke:

  • Eksisterende lavenergi bebyggelse
  • Bebyggelse, der allerede har elvarme, når forbuddet meddeles
  • Hvis der sker en tilbygning til et hus med elvarme, uden at der etableres et helt nyt opvarmningssystem
  • Hvis det pga. byggetekniske forhold vil være uforholdsmæssigt dyrt at installere et centralvarmesystem
  • Elpatroner i et vandbåret centralsystem eller eldrevne varmepumper
  • Elradiatorer og elvandvarmere, der fungerer som supplerende varmekilde, f.eks. til opvarmning af yderrum, loftsrum eller sjældent benyttede lokaler
  • Elvarme i sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse og lignende
 • Kan jeg få dispensation fra elvarmeforbuddet?

  Ja, hvis du bygger et lavenergihus efter det gældende bygningsreglement.

  Der kan også være andre helt særlige tilfælde, som f.eks. hvis du opfører et forsøgs- og demonstrationsbyggeri.

 • Er min elvarme ulovlig?

  Energistyrelsen pålagde i 1988 kommunerne af meddele elvarmeforbud for ny bebyggelse i de områder hvor der enten er kollektiv varme eller hvor der vil komme kollektiv varme. I 1994 pålagde Energistyrelsen kommunerne af meddele elvarmeforbud for både ny og eksisterende bebyggelse i de områder hvor der enten er kollektiv varme eller hvor der vil komme kollektiv varme.

  Du kan derfor regne med, at hvis dit hus er bygget tidligere end 1988 og elopvarmningen blev etableret inden dette år, er det ikke i modstrid med elvarmeforbuddet.

Sidst opdateret: