Overvejer I at skabe jeres eget AMBA? Eller overvejer I at indgå kontrakt med en privatvirksomheder om at oprette et AMBA, så I kan få fjernvarme i jeres lokalområde, kan I hente gode råd her.

Lokalvarme er et kollektivt varmeforsyningsanlæg – et anlæg, der leverer energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Når anlægget overstiger 250 kW, er anlægget omfattet af Varmeforsyningsloven .

Et lokalvarmeprojekt over 250 kW skal have en projektgodkendelse efter Projektbekendtgørelsen hos kommunen. I skal i den forbindelse have udarbejdet et projektforslag, der indeholder oplysninger, som nævnt i projektbekendtgørelsens § 16.

Projektforslaget skal herunder indeholde beregninger for:

 • Samfundsøkonomi - hvilke konsekvenser har det for samfundet at gennemføre projektet, herunder brændselspriser, energiafgifter, inflation, miljøeffekter, den økonomiske pris for sundhedseffekten af det valgte brændsel, osv.
 • Brugerøkonomi – hvad kommer projektet til at koste for den enkelte bruger.
 • Selskabsøkonomi – hvad bliver omkostningen for AMBA’ et over en længere årrække.
 • Miljømæssige konsekvenser.

Projektforslaget skal altid indeholde det ansøgte scenarie samt mindst et andet relevant scenarie (fx individuelle varmepumper, andet lokalvarme-eksempel, fjernvarme).

For at det ansøgte projekt kan opnå godkendelse, skal det have en bedre samfundsøkonomi end de alternative scenarier.

Energistyrelsen har udarbejdet vejledninger til, hvad et projektforslag skal indeholde, og hvordan beregningerne skal foretages. Vejledningerne skal følges. Det kan være en fordel at benytte sig af en rådgiver med viden på området.

Relevant lovgrundlag

 • Det siger loven

  • Bekendtgørelse nr. 2068 af 16/11/2021 af lov om varmeforsyning.
  • Bekendtgørelse nr. 818 af 04/05/2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Andre regelsæt

Varmeprojekter, som kræver godkendelse efter projektbekendtgørelsen, vil også være omfattet af Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Der skal indsendes særskilt ansøgning efter denne lovgivning.

Gode råd, når I vil etablere et AMBA

 • Hvad er AMBA?

  Et AMBA (et andelsselskab med begrænset ansvar) defineres som et erhvervsdrivende selskab, hvis formål er at virke til fremme af deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller lignende.

  Det kommer som udgangspunkt til udtryk f.eks. i form af leveringsret eller –pligt/ eller aftageret og –pligt m.v.

 • Inden I etablerer et AMBA, skal I drøfte:

  • Virksomhedens formål / deltagernes fælles interesse.

  • Hvad omfatter virksomhedens aktivitet - er deltagerne aftagere, leverandører eller på anden måde aktive deltagere i selskabets omsætning og aktiviteter.

  • Regnskabsførelse.

  • Skattemæssige forhold.

  • Overskudsdeling og fordeling af likvidationsprovenu.

  • Deltagerantal, mulighed for ind- og udtræden.

  • Deltagernes indflydelse i selskabets øverste ledelsesorgan.

 • AMBA's deltagere

  Andelsselskabet skal have flere deltagere (minimum 2 deltagere), og der skal være mulighed for vekslende deltagerantal.

 • Kapitalkrav

  Der er ikke noget kapitalkrav i et andelsselskab, men som udgangspunkt betaler deltagerne et kapitalindskud, hvorefter man ”optjener” en andelskapital i forhold til omsætning og selskabets driftsoverskud. 

  Det er vigtigt at pointere, at deltagernes rettigheder i selskabet ikke må baseres på deltagernes andel af kapitalen.

  Hver deltager har én stemme pr. person på generalforsamlingen, uanset størrelsen af vedkommendes indskud i kapitalen.

 • Deltagers hæftelse

  Ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, når andelsselskabet er registreret i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheder.

  Det skal fremgå af andelsselskabets vedtægter, at deltagernes ansvar er begrænset den samlede indskudte andelskapital.

 • Stiftelse

  Et A.M.B.A. stiftes ved aftale mellem flere deltagere, der ønsker at fremme et erhvervsmæssigt formål, som skal fremgå af vedtægten (skriftlig aftale mellem selskabets deltagere).

  Der er aftalefrihed til at bestemme selskabets vedtægter, men det skal være i overensstemmelse med deltagernes behov og regler om selskabsetablering.

  Dansk Fjernvarme har skabeloner til Standardvedtægterne, som benyttes af de fleste fjernvarmeselskaber, og som kan anvendes af nye selskaber.

Sidst opdateret: