Spildevand er alt det vand, der kommer fra bygninger eller befæstede arealer.

Min spildevandsplan

 

For beboelse deler vi spildevandet op i to:

Regnvand

er spildevand, når det kommer fra:

 • Tage
 • Befæstede arealer (fx veje, fliser og andet, hvor overfladen er helt eller delvist uigennemtrængelig for vand)

Husspildevand

er det vand, der kommer fra:

 • Køkken
 • Bad
 • Toilet

Der er forskel på, hvordan husspildevandet bliver håndteret  i byen og på landet.

 • Bassiner i baggårde - eksempler til inspiration

  Bassiner på små arealer

  Når man i tætbebyggede områder vil lede mere regnvand til kloaksystemet, forlanger kommunen ofte, at afledningen af regnvand skal begrænses. Enten skal regnvandet opmagasineres på egen grund, til der er plads i kloaksystemet, eller regnvandet nedsives.
  I bymidter er pladsen til at tilbageholde regnvandet begrænset, og hvilke muligheder er der så, for at lave bassiner til forsinkelse af vandet?

  Læs her om en række eksempler, du kan bruge som inspiration.

  Hvis nedsivning er mulig

  Hvis det er muligt at nedsive på grunden, kan der anlægges LAR-anlæg, som kan består af nedsivning i græsareal, nedsivning i regnbed eller nedsivning i faskine.

  Billede af et eksempel på et LAR-anlæg

  Underjordiske bassiner

  Underjordiske bassiner kan laves af faskine-kassetter eller store rør, der kan lægges under jorden, så bassinet ikke optager plads på overfladen.

  Billede af et stort rør til undervandsbassin.

  Græsarealer

  Hvis der er græsarealer til rådighed kan disse udformes som trug, der oversvømmes under kraftig regn, men er tilgængelige i tørvejr. Både store og små græsarealer kan udnyttes. Hvis der ikke må nedsives, lægges der en membran under græsset.

  Billede af græsareal med nedlagt membran under græsset.

  Bassiner udformet som fodboldbaner eller skaterbaner

  I befæstede arealer kan bassiner udformes som fordybninger i terræn, der under regn opmagasinerer regnen. Områderne kan i tørre perioder anvendes til andre formål, eksempelvis fodboldbane, skaterbane eller paddeltennis.

  Billede af areal, der i den tørre periode anvendes til fodboldbane.

  Permeable arealer med kassetter under

  Eksisterende arealer kan omlægges og udføres med permeable vandgennemtrængelige) belægninger.
  Under belægning kan der være faskine-kassetter til opmagasinering af vandet, der enten kan nedsives eller ledes til kloak.

  Billede af areal med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger.

  Opmagasinering på terræn

  Et eksisterende plant område kan anvendes til opmagasinering af vand ved at området afgrænses af eksempelvis høje kantsten.

  Billede af vej med opmagasinering på terræn

  Denne tekst er udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut.

  Her kan du downloade teksten som pdf-folder.

Sidst opdateret: