Med sine mange specialbutikker og detailbutikker er Give en driftig handelsby og et aktivt centrum på Vejle Kommunes vestegn. Foreningslivet er rigt og varieret, og nye medlemmer er – og føler sig – altid velkomne.

Give er Vejle Kommunes næststørste byområde – og et vigtigt knudepunkt i det midtjyske. Toget stopper altid på stationen i Give, og Billund lufthavn ligger lige om hjørnet. De nye motorveje og motortrafikveje forbinder Give direkte med det jyske motorvejssystem, og placerer byen centralt mellem Herning-området og det østjyske vækstområde langs E 45.

I Troldeparken, Give er der tale om grunde, der er beliggende i et smukt kuperet terræn i en eksisterende udstykning.

Udstykningen er beliggende nord for Diagonalvejen i Troldeparken.

I de anførte mindstepriser er inkluderet tilslutningsafgifter til el, vand, kloak, fællesantenne, der ligger i skab ved vejskel.  Der er tillige inkludereret byggemodningsbidrag til naturgas. Tilslutningen dertil skal ske til hovedledning i boligvejen. Alle priser er inkl. moms. Tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning i form af naturgas er bortfaldet 1. juli 2022, og der er mulighed for at vælge individuel varmeforsyning vedr. grund nr. 20, 18 og 16. Udgiften hertil er Vejle Kommune uvedkommende. Vedrørende mulighed for tilslutning til fjernvarme skal Give Fjernvarmeværk kontaktes. Udgiften hertil er Vejle Kommune uvedkommende.

Man kan ikke reservere grunde.

Ønsker du at byde på grundene skal dette afgives skriftligt ved at benytte ”Tilbudsblanket m. fortrydelsesret - standard.pdf”, som findes under ”Materiale”. Vilkårene for udbuddet står i tilbudsblanketten. Ved afgivelse af bud skal både tilbudsblanket og oplysning om fortrydelsesret udfyldes og indleveres.

Mindstepriserne og de geotekniske rapporter findes ved at klikke på den enkelte grund.

Der er tinglyst deklaration om kloak og bassin på Troldeparken 16, 18 og 20, hvilket køberne af denne parcel forpligter sig til at acceptere. Desuden erklærer køberne af denne parcel at respektere de rådighedsindskrænkninger, som deklarationen vil eller kan medføre.

Særligt vedrørende Troldeparken 16 og 18

Vejle Kommune gør særligt opmærksom på, at grundene som sælges, er af en særlig beskaffenhed jf. det tilgængelige materiale der fremgår af hjemmesiden. Funderingsarbejder udføres derfor udelukkende for købers egen regning og risiko.

Ved køb af Troldeparken 16 og 18 accepterer køber hermed, at have gjort sig bekendt med de særlige jordbundsforhold for disse grunde, og at enhver form for udgift til funderingsarbejder er Vejle Kommune uvedkommende.

Ved købesummens fastsættelse er der taget højde for grundenes særlige jordbundsforhold, som er yderligere beskrevet i det udarbejdede materiale.

Fremsendte bud fra budgiver på Troldeparken 16 eller 18 vil efter Vejle Kommunes accept af købstilbuddet have 6 uger til at indhente boreprøver på grunden, samt yderligere 4 uger fra modtagelse af boreprøverne, til at melde tilbage til Vejle Kommune, hvorvidt køber fortsat ønsker at købe grunden. Det præciseres, at bestilling af boreprøver sker for købers egen regning. Såfremt køber ønsker at træde tilbage fra handlen på baggrund af boreprøvernes resultat, er dette muligt såfremt dette meddeles Vejle Kommune senest 4 uger efter modtagelse af boreprøverne. Hvis køber ønsker at træde tilbage fra handlen, er Vejle Kommune berettiget til, at modtage købers boreprøver, uden beregning.

Vejle Kommune skal præcisere, at I som købere ikke må disponere hverken faktisk eller retligt over grunden forud for overtagelsesdatoen. Det betyder, at der eksempelvis ikke må foretages jordarbejder – herunder
jordbundsprøver – på grunden, førend købers overtagelsesdato er indtrådt og hele købesummen er betalt.

Læs mere om Give her: Forside – Give min by (giveinfo.dk)

Klik i kortet og læs mere om grundene nedenfor

Sidst opdateret: