Det er noget helt særligt at være med til at skabe sit eget hjem. Lige fra udvælgelsen af den rigtige grund til de første pæle sættes i jorden, og et færdigt hus en dag står klar til at skabe rammen om det liv, du ønsker dig.

Men inden du når så langt og en dag kan flytte ind i dit nye hjem, ved vi af erfaring, at du undervejs vil støde på en række udfordringer, som vi rigtig gerne vil hjælpe dig igennem.
Derfor har vi her samlet en række gode råd og svar på de spørgsmål, som vi oftest møder hos nye grundkøbere – og de, der overvejer. De gode råd supplerer købsaftalen, som du selvfølgelig også skal huske at læse grundigt igennem. 

Har du allerede taget beslutningen om at købe, råder vi dig til helt fra begyndelsen at tage kontakt til en rådgiver, som kan vejlede dig om de vigtige jordbundsundersøgelser, tinglysning og meget andet.

Hvis du bliver i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte JURA på telefon 24 96 98 86. Der er også god hjælp at hente på www.vejle.dk/parcelhusgrunde.

Du kan se de gode råd og svar på de fleste spørgsmål, som vi oftest møder hos nye grundkøbere, og de der overvejer - nedenfor.

Overvejer du at købe ny grund

 • Købsaftale - når du har skrevet under

  Stort tillykke med din nye grund.

  I din købsaftale finder du en dato for, hvornår du overtager grunden.

  Fra overtagelsesdagen betaler du alle udgifter, der er forbundet med din grund.

  Når kommunen skriver under på købsaftalen, skal du betale et beløb – en udbetaling på 20.000 kroner.

  Resten af købesummen betales den dag, du overtager grunden – altså på overtagelsesdagen. Betaler du senere end denne dag, skal du betale renter af beløbet.

 • Kan jeg trække mit køb tilbage

  Ja, du har lov til at fortryde dit grundkøb.
  Det kan du gøre indtil seks hverdage efter, at kommunen har accepteret dit tilbud om køb. Det koster 1 % af grundens pris at fortryde.

 • Må jeg sælge grunden videre

  Når du har bygget dit hus på grunden, kan du frit sælge grunden videre, men så længe grunden er ubebygget, må du ikke uden videre sælge den til andre.

  Ønsker du at sælge din grund i ubebygget stand, skal du søge om tilladelse hos Vejle Kommune, før et eventuelt salg kan ske.

  Der kan også undtagelsesvis laves en aftale om, at kommunen køber grunden tilbage. Det er kommunen, der afgør, om det kan lade sig gøre. Detaljerne findes i din købsaftale under punkt 6.

 • Tinglysning - hvordan foregår det

  Du skal tinglyse handelen på tinglysning.dk senest to måneder efter, du har overtaget din grund. Vi anbefaler, at du allerede fra begyndelsen får en rådgiver til at hjælpe dig med tinglysning af skøde og senere byggetilladelse og andre spørgsmål, der dukker op i forbindelse med byggeriet.

  Du skal selv betale omkostningerne til tinglysning. Hvis fristen overskrides, kan Vejle Kommune vælge at foretage tinglysningen for din regning.

  Du er som grundejer forpligtet til at respektere eventuelle servitutter på din grund.

  Når du tinglyser din grund, sikrer du dine rettigheder – dvs. ejendomsretten (skøde) og begrænsede rettigheder (servitutter) over grunden.

  En servitut kan for eksempel være en beskrivelse af en spildevandsledning, der ligger på din grund, som du skal acceptere tilstedeværelsen af på de i servitutten beskrevne vilkår.

  Et skøde indeholder de helt basale oplysninger om handelen. Når skødet er godkendt af alle parter, sætter du og kommunen en digital underskrift.

 • Overtagelse - hvilke udgifter følger med

  Når du har overtaget din grund, skal du betale alle omkostninger, der vedrører grunden, også selvom der eventuelt er lang tid til, at husbyggeriet begynder.

  Det betyder, at du for eksempel skal huske at betale vandafgift og spildevandsafgift.

  Der skal også betales ejendomsskat. Det er SKAT, der udregner størrelsen på ejendomsskatten

 • Skelpæle - hvor er de, og hvad viser de

  Din grund er afgrænset med skelpæle. Det er små, korte jernpæle, der markerer hjørnerne på din grund.

  Skelpælene viser, hvor din grund støder op mod din nabos grund og mod vejen, og de kan nogle gange være svære at få øje på. Pælene kan være blevet begravet i jord under byggeriet, men de er der oftest stadigvæk.

  Du kan se på landinspektørens kort, der er udleveret i forbindelse med handelen, hvor skelpælene er placeret. Hvis du mener, at en skelpæl er helt forsvundet, skal du gøre JURA opmærksom på det senest en uge efter overtagelsen af grunden. Så vil kommunen sørge for, at pælen bliver genplaceret.

 • Jordbundsprøven - hvorfor er den så vigtig

  Vejle Kommune har foretaget boreprøver, som skal give både dig og kommunen en idé om jordbundsforholdene på din grund. Dette kan du læse mere om i den geotekniske rapport.

  Men kommunens undersøgelser gør det ikke alene. Kommunens boringer bliver foretaget på 1-3 udvalgte steder og siger kun noget om netop disse steder. De fortæller ikke noget om forholdene i jorden mellem de udvalgte steder og på resten af grunden.

  Når du ved, hvor dit hus skal placeres, og hvordan det skal se ud, anbefaler vi derfor, at du får lavet en supplerende jordbundsprøve på det specifikke område, hvor du skal bygge. Vi anbefaler, at du tager en rådgiver med på råd. I tillægget „Vigtig viden om jordbundsprøver“ finder du og din rådgiver en uddybning af dette punkt.

  Du kan finde den geotekniske rapport på www.vejle.dk/parcelhusgrunde

 • Byggetilladelse - hvordan søger jeg

  Før du kan begynde at bygge på din grund, skal du søge om byggetilladelse.

  Det kan igen være en rigtig god idé at søge hjælp hos en rådgiver. Hvis du giver en rådgiver fuldmagt til at ansøge, vil rådgiveren sørge for at indhente byggetilladelsen.

  Du skal søge om byggetilladelse inden for et år efter overtagelsen/skæringsdatoen, og du har pligt til at begynde at bygge hus på grunden, inden der er gået to år.

  Du eller din rådgiver kan søge om byggetilladelse på www.bygogmiljoe.dk

  Hvad koster en byggetilladelse ?

  Prisen på en byggetilladelse afhænger af den tid, sagsbehandleren skal bruge på at gennemgå det indsendte materiale, og hvor fyldestgørende det er. Prisen varierer derfor fra grund til grund.

  Har du spørgsmål til byggetilladelse, er du meget velkommen til at kontakte Byggesagsafdelingen på telefon 76 81 25 61.

 • Lovgivning

  Hvem er ansvarlig for, at byggeriet overholder loven?
  Når byggetilladelsen er i hus, kan du gå i gang med at bygge på din nye grund.

  Det er dig som grundejer, der er ansvarlig for, at byggeriet overholder byggeloven – herunder lokalplanen.

  I byggeloven finder du en række regler. De kan for eksempel handle om, at du skal huske at beskytte kantstenen, mens byggeriet står på. Der er også regler for, hvor du må læsse byggematerialer af og regler for, hvordan du skal sørge for at skabe adgang for skraldebil, slukningskøretøjer og lignende.

  En rådgiver kan hjælpe dig med at holde styr på alle reglerne.

  Hvad gør jeg, hvis der opstår skader, mens jeg bygger ?
  Når arbejdet står på, sker det ind imellem, at der opstår skader på veje, fortove, grønne arealer, lygtepæle og andet inventar.

  Hvis der sker en skade, sørger Vejle Kommune for at udbedre den – enten med det samme, eller når området er helt færdigt. Det er dig som grundejer, der skal betale omkostningerne til at udbedre skaderne, hvis du eller din entreprenør har forvoldt skaderne.

  Hvad gør jeg, hvis vi støder på et dræn under byggeriet ?
  På din grund kan der ligge drænrør, som hverken du eller kommunen har kendskab til.

  Hvis du i forbindelse med byggeriet støder på et dræn, har du pligt til at retablere det for din regning. Det kan rent praktisk ske ved, at drænet for eksempel føres uden om huset.

 • Forsyning

  Hvordan får jeg drikkevand, el og varme på min grund?
  Vejle Kommune har sørget for, at din grund som udgangspunkt er forsynet med drikkevand, el, vand og kloak frem til grundgrænsen – og i de fleste tilfælde også varme.

  Som grundejer skal du selv sørge for at kontakte forsyningsselskaberne, så de eksisterende ledninger og rør bliver ført videre fra tilslutningsstedet ved grundgrænsen og helt ind i dit hus.

  Du skal selv betale for forsyningsledningerne fra grundgrænsen frem til dit hus. Priserne kan du få hos de enkelte forsyningsselskaber.

 • Terrænregulering

  Hvordan er reglerne?
  Du skal være opmærksom på, at du ikke uden videre må fjerne eller tilkøre jord på din grund.

  Der er regler for, hvordan terrænet kan reguleres, og reglerne kan du finde i lokalplanen og i din byggetilladelse.

  Hvor skal jeg gøre af overskudsjorden ?
  Den rene jord, du fjerner fra din grund i forbindelse med udgravning og terrænregulering, skal tilbydes Vejle Kommune.

  Du skal betale de omkostninger, der er forbundet med aflevering af jorden.

  Har du spørgsmål til terrænregulering?
  Kontakt Byggesagsafdelingen på telefon 76 81 25 61.

  Få oplyst, hvor overskudsjord skal leveres på telefon 76 81 23 25.

 • Byggeaffald og opbevaring

  Nabogrunden er tom, kan jeg bruge den som lager?
  Materialerne til et hus kan fylde meget, og det kan være fristende at tage en tom nabogrund eller vejen i brug for at få plads til det hele, mens byggeriet er i gang.

  Men selvom det ikke umiddelbart ser ud til at gøre nogen skade, er det altså ikke tilladt at bruge naboens tomme grund til mursten, byggeaffald og lignende.

  Hvis du får behov for at sætte materialer på vejen, skal du søge om tilladelse hos Vejle Kommune.

  Har du spørgsmål om byggeaffald eller opbevaring af materialer ?
  Kontakt AffaldGenbrug på telefon 76 81 28 00.

 • Flytning af teknik

  Der står en lygtepæl på grunden, hvad gør jeg?
  Når du får tilladelsen til at bygge dit hus, får du også en tilladelse til at etablere indkørsel fra vejen ind til din grund. I den kan du se, hvor bred din indkørsel må være.

  Da grundene i området blev klargjort til bebyggelse, placerede kommunen kabelskabe og lygtepæle ved grunden og i området. Er nogle af disse ting placeret lige der, hvor du gerne vil have din indkørsel, skal du kontakte kommunen for at høre om mulighederne for at få det flyttet.

  Ønsker du at flytte noget, skal du være opmærksom på, at du selv skal betale for udgiften til flytningen.

 • Vedligehold

  Hvordan skal grunden passes?
  Du skal huske at holde fortovet foran din grund fri for is og sne. Det er dit ansvar allerede ved overtagelsen, ligesom du har erstatningspligt, hvis personer falder og kommer til skade på dit is- eller sneglatte fortov.

  Om sommeren kan en tom byggegrund være et paradis for græs, ukrudt og andet grønt, der kan vokse sig meterhøjt, inden du begynder at bygge. Men af hensyn til dine naboer bør du holde ukrudtet nede – også inden du bygger hus på grunden.

 • Beplantning

  Hvad gør jeg, når jeg vil plante en hæk?
  Måske ønsker du at plante en hæk omkring huset, men inden du gør det, skal du være opmærksom på reglerne i lokalplanen og hegnsloven.

  Det er desuden en god idé at gå i dialog med dine naboer, inden du begynder at plante for at undgå eventuelle efterfølgende konflikter.

 • Grundejerforening

  Er det nødvendigt?
  Grundejere har pligt til at oprette en grundejerforening for området, og alle grundejere har pligt til at være medlem.

  Foreningen skal stiftes på jeres eget initiativ. I lokalplanen står der, hvornår grundejerforeningen senest skal være stiftet.

  Du skal betale et kontingent til grundejerforeningen.

Sidst opdateret: