Rottehandlingsplanen 2022 - 2024 er godkendt af Natur- og Miljøudvalget den 13. december 2021.

1. Indledning

I 1907 fik Danmark sin første rottelov, hvor kommunerne blev udpeget til at være den ansvarlige myndighed, der skulle forsøge at udrydde rotterne. I dag er det jf. Miljøbeskyttelseslovens § 17 samt Rottebekendtgørelsen fortsat kommunalbestyrelsens ansvar, at der gennemføres en effektiv rottebekæmpelse.

I henhold til § 5 i Rottebekendtgørelsen2 er Vejle Kommune på lige fod med alle andre kommuner, forpligtet til at udarbejde en handlingsplan, der omhandler forebyggelse og bekæmpelse af rotter – en handlingsplan der skal revideres minimum hvert 3. år.
Handlingsplanen for rottebekæmpelse i Vejle Kommune 2022-2024 giver en status på både den nuværende kommunale bekæmpelse samt hvilke mål der ønskes opnået i løbet af de næste 3 år, hvor handlingsplanen er gældende.

Handlingsplanen anvendes som et fleksibelt og brugbart værktøj i den daglige drift af rottebekæmpelsen i Vejle Kommune. Grundet den voldsom øgede rotteaktivitet i perioden efteråret 2019 og frem til foråret 2021, vurderer Vejle Kommune, at opstillede indsatsområder fra Handlingsplanen 2019-2021 fortsat er relevante at arbejde videre med i Handlingsplanen 2022-2024. Alene i 2020, skete der en stigning på 80 % i antallet af rotteanmeldelser i forhold til 2019. Bekæmpelsen på borgernes private ejendomme samt på kommunale og private institutioner har altid absolut første prioritet og grundet den store stigning i antallet af rotteanmeldelser, skete der også en automatisk stigning i antallet af rottesager, som administrationen sagsbehandler og som derfor efterlod færre økonomiske ressourcer til resterende projekter inden for rottebekæmpelsen.

Handlingsplanen 2022-2024 indeholder 4 hovedindsatsområder:

 • Øge informations- og vidensdeling
 • Indgå tværgående samarbejde
 • Føre tilsyn
 • Sikre miljørigtig bekæmpelse

Ovenstående fire indsatsområder vil blive nærmere beskrevet i afsnit 3. Handlingsplanens 4 hovedindsatsområder.
Denne handlingsplan er blevet politisk godkendt på Natur- & Miljøudvalget i december 2021.

2. Den kommunale rottebekæmpelse i Vejle Kommune

Den kommunale rottebekæmpelse dækker over flere forskellige opgaver, som Vejle Kommune er forpligtiget til at varetage. Den kommunale rottebekæmpelse finansieres i Vejle Kommune af et rottegebyr, som bliver trukket via ejendomskatten.

2.1. Alle betaler til den kommunale rottebekæmpelse

Alle borgere i Vejle Kommune med fast ejendom betaler en vis promille til den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten. Som anmelder koster det derfor ikke noget at få besøg af en rottebekæmper fra Vejle Kommune, da man allerede har betalt til bekæmpelsen via ejendomsskatten. Skyldes rottetilholdet, forhold eller defekter ved grundejers ejendom, vil grundejer blive bedt om at udbedre dem. Grundejer skal selv betale for disse udbedringer.

Pr. 1. januar 2022 udgør gebyret 0,0717‰ af ejendomsværdien pr. husstand. Det vil sige, at med en ejendomsværdi på 1 mio. kr., er gebyret 71,70 kr. om året. Økonomien på rotteområdet skal hvile i sig selv. Det betyder, at et eventuelt over- eller underskud indregnes i gebyret de efterfølgende år.

Hvad koster rottebekæmpelse i Vejle Kommune?

 • Får man brug for hjælp til rottebekæmpelse, har man allerede betalt for ydelsen via ejendomsskatten.

  • Rottegebyret opgøres som en promillesats af ejendomsværdien.
  • Rottegebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse.
  • Rottegebyret dækker ikke grundejers egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader forårsaget af rottet og diverse rottesikringer. 

2.2. Antallet af rotteanmeldelser i Vejle Kommune

Den lille stigning i antallet af rotteanmeldelser fra 2018 til 2019 på 3,87% viste sig kun at være begyndelsen. Antallet af rotteanmeldelser steg fortsat i løbet af 2020, og er Vejle Kommunes største stigning til dato på hele 80% ift. 2019. Det stigende antal rotteanmeldelser har været generelt for hele landet og en mulig årsag til den kraftige stigning i antallet af anmeldelser, skyldes blandt andet hjemmearbejdende borgere i forbindelse med Covid-19. Rotter kan af natur indøve vores handlingsmønstre og hvor rotterne normalvis har haft fred og ro til at bevæge sig rundt, når borgerne er kørt hjemmefra, har borgerne pludselig haft mulighed for at observere rotteaktivitet på deres ejendomme. Ligeledes har vi flere år i træk haft milde vintre, som har givet rotterne optimale leveforhold og som muligvis har gjort dem i stand til at få et ekstra kuld unger.

""
Tabel 1: Månedsoversigt over antal anmeldelser 2019-2021.
""
Tabel 2: Årsoversigt over antal anmeldelser 2015-2021.

2.3 Hvordan anmelder man rotter?

Alle har pligt til at anmelde rotter – hvad enten man ser rotter på egen grund eller på andres arealer.

Man kan enten anmelde rotter på Vejle Kommunes hjemmeside eller via telefon til Vejle Kommune, Teknik & Miljø:

Uden for Vejle Kommune, Teknik & Miljøs normale åbningstider, kan man kun anmelde rotter på Vejle Kommunes hjemmeside.

En hurtig anmeldelse af rotter, kan betyde en mere effektiv bekæmpelse. Rotter holder som hovedregel til i kloakkerne og er et sky dyr. Men når de kommer op til overfladen, kan de hurtigt forårsage skader, som man har pligt til at udbedre som grundejer. Derfor er det vigtigt, at man hurtigst muligt anmelder rotter til kommunen, hvis man har set en rotte eller har mistanke om rotter på ens ejendom, hos naboen eller andre steder. Jo hurtigere rotterne bliver bekæmpet, jo færre skader når de at forårsage.

2.4. Hvad sker der, når man har anmeldt rotter?

 • Har man anmeldt rotter indendørs, vil rottebekæmperen kontakte en indenfor 24 timer.
 • Har man anmeldt rotter udendørs, vil rottebekæmperen kontakte en senest 4 hverdage efter anmeldelsen.


Første gang rottebekæmperen skal besøge en, skal man enten selv være tilstede eller have en lejer eller en repræsentant være tilstede. Det kan være nødvendigt, at man også er tilstede ved de efterfølgende besøg, hvis rottebekæmperen vurderer, at det er nødvendigt. Rottebekæmperen gennemgår grunden og ejendommen og undersøger bl.a. følgende:

 • Er der tegn på rotter?
 • Hvor kommer rotterne fra?
 • Hvordan bekæmpes rotterne mest effektivt i dette tilfælde?
 • Er der behov for at involvere andre parter? (Fx kloakmester, ejers forsikring)

Hvis rottebekæmperen vurderer, at der er tale om rotter, vil man iværksætte en bekæmpelse. Det er rottebekæmperen, der vurderer, hvilken bekæmpelse, der skal igangsættes – det afhænger af den enkelte sag om der skal anvendes fx fælder eller gift. Selvom rotter er meget nysgerrige, er de bange for nye ting. Der kan derfor gå noget tid inden rotter går i fælder eller spiser af giften. Man skal derfor have tålmodighed og ikke selv flytte rundt på fælder eller giftdepoter.

Rottebekæmperen gennemgår ejendommen sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant for at orientere om, hvad man kan gøre for at forebygge og stoppe rottetilholdet på ejendommen. Borgerens indsats er en stor og vigtig hjælp til at forhindre rotterne i at sprede sig og presse rotterne til at gå i fælderne eller spise af giften. Finder rottebekæmperen fejl og mangler, der kan være årsag til rottetilholdet på en ejendom, sætter Vejle Kommune følgende sagsgang i gang:

 • Skriftlig henstilling og forvarsel om påbud sendes til ejeren om fejl og mangler, der er årsagen til problemet, og om hvilke tiltag, vi fra kommunens side kræver, at ejeren skal foretage.
 • Ejeren bliver i rimeligt omfang givet en realistisk tidsfrist for opfyldelse af kommunens krav.
 • Hvis henstilling og varsel om påbud ikke efterkommes, vil kommunen udstede et påbud.
 • Der følges op på påbud ved fristens udløb.
 • I helt sjældne tilfælde kan der blive tale om politianmeldelse eller selvhjælpshandling

For at give borgerne gode råd og vejledning til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, har Vejle Kommune i 2021 udarbejdet en rottepjece (se Billede 3) og et besøgskort (se Billede 1 & 2), som rottebekæmperne anvender, når de er på besøg hos borgerne. Jo mere borgerne forebygger mod rotter, jo mindre er sandsynligheden for, at der kommer rotter på samme ejendom igen. Pjecen anvendes også som en infopjece til uddeling generelt og ligger tilgængelig på www.vejle.dk/rotter.
Sammen med pjecen får borgerne et besøgskort, hvor rottebekæmperen har krydset af, hvad borgeren skal iværksætte af tiltag for at komme i mål med rottebekæmpelsen. Dette er et hjælpeværktøj til borgeren, således det er nemmere for borgeren at huske, hvad der skal gøres løbende.

""
Billede 1: Bagside af besøgskort.
""
Billede 2: Forside af besøgskort.
""
Billede 3: Forside af rottepjece.

2.5. Tilsynspligtige ejendomme

Vejle Kommune er forpligtiget til én gang om året at undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter – det gøres jf. § 8 i Rottebekendtgørelsen. Tilsynsperioden foregår i perioden fra oktober til og med februar og de tilsynspligtige ejendomme omfatter følgende: Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr og opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

3. Handlingsplanens 4 hovedindsatsområder

 • Handlingsplanen 2022-2024 har fokus på følgende 4 hovedindsatsområder:

  Øge informations- og vidensdeling – Vejle Kommune vil møde borgerne med mere information om rotter og videns-dele. Herunder hvordan man forebygger mod rotter, hvor rotterne kan komme fra, hvor og hvordan man anmelder rotter og hvad rotter kan forårsage.

  Indgå tværgående samarbejde – Vejle Kommune ønsker at have et mere tværgående samarbejde med relevante parter i og uden for Teknik & Miljø forvaltningen. Herunder blandt andet Team Spildevand og Vejle Spildevand.

  Føre tilsyn – Vejle Kommune vil øge fokusset på tilsyn med private bekæmpelsesfirmaer og de sikringsordninger, der er indgået. Herunder også hvorvidt sikringsordninger og bekæmpelser, foretaget af private bekæmpelsesfirmaer, er anmeldt til Danmarks Miljøportal.

  Sikre miljørigtig bekæmpelse – Vejle Kommune ønsker, at den kommunale bekæmpelse skal foregå så miljøbevidst som muligt. For at opfylde Miljøstyrelsens resistensstrategi, ønsker Vejle Kommune at foretage en mere omfattende resistensundersøgelse og ud fra det givne resultat implementere en handleplan, som skal anvendes i den daglige rottebekæmpelse og gøres synlig for borgerne.

Et tilsynsbesøg foregår således:

 • Rottebekæmperen forsøger at kontakte beboerne ved at ringe til den pågældende ejendom inden besøget, hvorefter der ringes på døren hos den besøgte ejendom, og rottebekæmperen præsenterer og legitimerer sig.
 • Rottebekæmperen gennemgår ejendommen sammen med ejeren/lejeren/repræsentant for ejeren og vejleder om bekæmpelse og forebyggelse af rotter, oplyser om uhensigtsmæssige oplag af materialer, affald og foder samt fuglefodring og oplyser om, hvordan ejendommen i øvrigt kan rottesikres.
 • Hvis der ikke træffes nogen hjemme på den tilsynspligtige ejendom, skal rottebekæmperen undersøge de tilgængelige udendørsarealer for rotter.
 • Konstateres der rotter på ejendommen i forbindelse med tilsynet, skal rottebekæmperen foretage bekæmpelse af rotterne.
 • Efter afsluttet bekæmpelse er den tilsynspligtige ejendom fortsat registret som en tilsynspligtig ejendom, og vil igen blive tilset ved næste tilsynsperiode.
  Hvis der ikke er nogen hjemme på besøgstidspunktet, afleverer rottebekæmperen informationsmateriale om tilsynsbesøget, hvor beboeren bliver orienteret om, at udendørsarealerne er undersøgt, og hvor der står, hvordan beboeren eventuelt kan få fat i rottebekæmperen.

Også i forbindelse med besøg på de tilsynspligtige ejendomme, anvendes den føromtalte pjece (se Billede 3) til at give borgerne gode råd og vejledning til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

3.1. Informations- og vidensdeling

Hos Vejle Kommune er sagsbehandlingen på rottesager også steget markant – dels på grund af det stigende antal anmeldelser og dels fordi Vejle Kommune siden sommeren 2020 har haft et øget fokus på årsagerne til rottetilholdet i samarbejde med rottebekæmperne. Hvor der førhen har været stor fokus på kloakbrudssager, er der nu i lige så høj grad fokus på sikring af ejendommene.

Følgende er eksempler på, hvad rottebekæmperen undersøger, når han er på besøg på en ejendom:

 • Er klimaskærmen som er det, der adskiller en bolig ude fra inde intakt? (Fx soklen, taget, riste, gennemføringer til elkabler, rør, mv.)
 • Er afløb tætte og munder tagnedløb ud i en kloakrist?
 • Er der bevoksning op af muren eller kan den med fordel beskæres?
 • Er der høns og er hønsehuset og -gården sikret mod rotter?
 • Står brændestakken placeret op af en mur eller kan den med fordel placeres et andet sted?

Ovenstående har også været medvirkende til, at Vejle Kommune i foråret 2021 har udarbejdet en informationspjece til borgerne, så borgerne ved rottebekæmperens besøg, bliver bedre klædt på til, hvordan de sikrer mod rotter. Som tidligere nævnt, omdeles pjecen af rottebekæmperen ved borgerbesøg og ligger ligeledes tilgængelig på https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/bolig-og-byggeri/skadelige-dyr-og-planter/rotter/ under brochurer om rotter ”Gode råd og vejledning til forebyggelse af rotter” à ”Lad os ”rotte” os sammen mod rotterne”.

Vejle Kommune har i forvejen et højt serviceniveau; Når en borger har observeret rotter eller tegn på rotter, bliver sagen undersøgt inden for 24 timer eller fire dage afhængig af anmeldelsens karakter – og efterfølgende igangsættes en effektiv bekæmpelse. Dermed er Vejle Kommune forud for Rottebekendtgørelsens krav om besøg inden for 8 dage, da man har erfaret, at det sikrer en langt mere effektiv rottebekæmpelse.

Vejle Kommune har et ønske om at klæde borgerne endnu bedre på – dels hvordan borgerne anmelder rotter og dels hvordan borgerne kan forebygge rotter på deres ejendom.


Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, nr. 2307 af 6. december 2021, § 7

Vejle Kommune vil udbrede kendskabet til rotter, forebyggelse af rotter og bekæmpelse af rotter gennem følgende 4 tiltag:

 • Omdele pjecen ”Lad os ”rotte” os sammen mod rotterne” – fx med postomdeling.
 • Anvende de 8 animationsfilm om rotter (2017) på andre platforme end Vejle Kommunes hjemmeside og inddrage dem i informationskampagner.
 • Møde borgerne hos den lokale brugs, hvor der opsættes en informationsstand. Her får borgerne mulighed for at møde Vejle Kommunes rottemedarbejdere til en dialog om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt udlevering af pjecen ”Lad os ”rotte” os sammen mod rotterne”. Borgerne kan også blive informeret om hvor og hvordan de anmelder rotter, og hvorfor det er vigtigt at anmelde rotter hurtigst muligt, hvis man har mistanke om rotter.
 • Skrue op for tilsynsbesøg hos borgerne. Ofte er det rottebekæmperen, der møder borgerne og foretager bekæmpelsen. Vejle Kommune vil gerne være en større del af den praktiske bekæmpelse ved at møde fysisk op hos borgeren med rottebekæmperen. Dette inviterer til en dialog om rottebekæmpelse og kan give en bedre sagsbehandlingsoplevelse mellem Vejle Kommune og borgeren.

3.2. Indgå tværgående samarbejde

Vejle Kommune ønsker at optimere og have fokus på tværgående samarbejder – dels inden for Teknik & Miljø forvaltningen med Team Spildevand, men også uden for forvaltningen med Vejle Spildevand.
Øget samarbejde med Team Spildevand
Vejle Kommune oplever, at der ofte kan ske overlap i rottesager og spildevandssager mellem Team Spildevand og Rotteteamet. Der skal derfor være et øget samarbejde, hvor man trækker på hinandens faglighed og ressourcer til at sikre en optimal sagsbehandling. Dette kan også sikre bedre vejledning til borgerne.
Øget Samarbejdet med Vejle Spildevand
Vejle Kommune har siden 2012 ikke foretaget systematisk kloakrottebekæmpelse med gift, idet det er den forebyggende indsats med intakte kloakker, som har størst værdi for minimering af gener forårsaget af kloakrotter. Vejle Kommune har derfor et ønske om at foretage identifikation og vurdering af rotteplagede områder i samarbejde med Vejle Spildevand. Dette kan bl.a. ske ved at undersøge muligheden for at kombinere viden fra den digitale information om rotteanmeldelser og forsyningens viden om ledningsnettets kvalitet. Denne viden kan benyttes til følgende:

 • Her kan vi med øget fokus på udbedringer af defekte ledninger, forebygge mere effektivt.
 • Kloakrottefælder og -spærrer kan flyttes til rotteplagede områder, så Vejle Kommune sikrer at disse hele tiden er placeret de mest hensigtsmæssige steder.
 • En gensidig underretning om konstaterede kloakbrud eller rotteproblemer mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand, kan medvirke til hurtig indgriben fra begge parter.

3.3. Føre tilsyn

Vejle Kommune vil have et øget fokus på tilsyn med de private bekæmpelsesfirmaer og de sikringsordninger, der er indgået. Herunder også hvorvidt sikringsordninger og bekæmpelse foretaget af private bekæmpelsesfirmaer er anmeldt til Danmarks Miljøportal.

Privat bekæmpelse er uden tilknytning til den kommunale rottebekæmpelse og udføres af én af følgende personer:

 • R1-autorisation: Har tilladelse til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Dokumentation for gyldig R1-autorisation skal kunne fremsendes/fremvises Vejle Kommune på forlangende.
 • R2-autorisation: Har tilladelse til at bekæmpe rotter ved brug af udvalgte bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom. Dokumentation for gyldig R2-autorisation skal kunne fremsendes/fremvises Vejle Kommune på forlangende.

Natur- & Miljøudvalget

Natur- & Miljøudvalget har på udvalgsmødet den 15. januar 2018 godkendt brugen af privat rottebekæmpelse i

Vejle Kommune – herunder også muligheden for R2 bekæmpelse.

Vejle Kommune vil gerne øge fokus på tilsyn ved at foretage flere stikprøvekontrol af hhv. R1- og R2-autoriseret bekæmpelse. Formålet er at sikre, at de anvendte bekæmpelsesmetoder er i overensstemmelse med gældende lovgivninger – herunder med fokus på Miljøstyrelsens retningslinjer. Derudover vil Vejle Kommune sikre, at private bekæmpelsesfirmaer ligeledes har korrekt fokus på rottesikring og undersøgelse af kloakbrud.

 • Stikprøvekontrollen kan foretages på følgende måder:

  • Ud fra Danmarks Miljøportal – Rottehullet, vil Vejle Kommune udvælge adresser, hvor private bekæmpelsesfirmaer har indberettet en rotteanmeldelse og tage fysisk ud og føre tilsyn med den igangværende bekæmpelse og herunder om der foreligger en gyldig R1-autorisation.
  • Rotteanmeldelser, som kommer på baggrund af borgers utilfredshed med private bekæmpelsesfirmaer, vil Vejle Kommune følge op på med det private bekæmpelsesfirma og herunder om der foreligger en gyldig R1-autorisation.
  • Vejle Kommune vil udvælge ejendomme, hvor der er registreret en sikringsordning og foretage en fysisk stikprøvekontrol og undersøge, hvorvidt der er en igangværende rottebekæmpelse og om bekæmpelsen er indberettet til Danmarks Miljøportal – Rottehullet.
  • Vejle Kommune vil foretage fysisk stikprøvekontrol ved at besøge ejendomme og undersøge, hvorvidt der foreligger en sikringsordning.
  • Efterfølgende vil Vejle Kommune undersøge, hvorvidt sikringsordningen er indberettet til Danmarks Miljøportal – Rottehullet.

3.4. Sikre miljørigtig bekæmpelse

Vejle Kommune ønsker, at den kommunale bekæmpelse skal foretages så miljøbevidst som muligt. For at opfylde Miljøstyrelsens resistensstrategi, ønsker Vejle Kommune at foretage en mere omfattende resistensundersøgelse og ud fra det givne resultat, implementere en handleplan, som skal anvendes i den daglige rottebekæmpelse og gøres synlig for borgerne.

Vejle Kommune ønsker at nedbringe anvendelsen af gift i rottebekæmpelsen. Når der anvendes gift i rottebekæmpelsen, vil der altid være risiko for, at der kan opstå resistens, som typisk vil lede til anvendelse af stærkere gifte. I takt med at der anvendes stærkere gifte, vil der ske en øget belastning af miljøet, samt en øget risiko for sekundære forgiftninger af rovfugle og rovpattedyr. Derfor har Vejle Kommune fokus på, at der kun anvendes gift, når det er strengt nødvendigt og altid med mindst mulig styrke og mængde.

 • Rottebekæmpelse med gift:

  • Gift udleveres aldrig direkte til borgeren.
   Rottegift håndteres kun af rotteautoriseret personale.
  • Der foretages altid en vurdering af, om brugen af gift er den mest optimale bekæmpelsesmetode på det pågældende rotteproblem.
  • Der anvendes altid den mildest mulige gift i den enkelte bekæmpelse.
  • Den udlagte gift sikres, så risikoen for utilsigtede forgiftninger minimeres.
  • En giftbekæmpelse følges nøje af bekæmperen i kraft af gentagende opfølgende besøg, så mængden og styrken af den anvendte gift kan tilpasses bekæmpelsesbehovet.
  • Al gift indsamles, når bekæmpelsen afsluttes. Der anvendes meget sjældent gift indendørs i huse og aldrig uden ejers accept, da rotter kan placere sig på utilgængelige steder med voldsomme lugtgener til følge, hvis de lægger sig til at dø.

I arbejdet med at reducere brugen af gift i rottebekæmpelsen, er det vigtigt at Vejle Kommune får klarlagt, hvor i kommunen der forekommer mest resistens. I 2019 påbegyndte Vejle Kommune en resistensundersøgelse, hvor 29 rottehaler fra Give-, Egtved-, Børkop- og Jellingområdet er indsamlet, testet og har givet følgende resultater:

 • 15 testresultater = resistens
 • 12 testresultater = ingen resistens
 • 2 testresultater = ugyldige
Tabel 3: Resultatet af resistensundersøgelse - Vejle Kommune, 2019
Tabel 3: Resultatet af resistensundersøgelse - Vejle Kommune, 2019

Resultatet af undersøgelsen er en indikator for, at der er specifikke områder i Vejle Kommune, hvor rotterne er resistente overfor visse typer af rottegift (1. generationsgift).
Vejle Kommune ønsker at lave en større og mere omfattende undersøgelse, så der kan udarbejdes en konkret handlingsplan, der skal implementeres i bekæmpelsen og anvendes i de områder i Vejle Kommune, hvor der eksisterer tydelig forekomst af resistens.

Sidst opdateret: