Helbredstillæg

Du kan søge om Helbreds - Udvidet helbreds- eller Personligt tillæg. Spørg Borgerservice, hvis du er i tvivl, om dine udgifter til medicin eller behandling er omfattet af reglerne om helbredstillæg.

Helbredstillæg

 • Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Kan jeg få helbredstillæg?

  Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

  Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du skal oplyse hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 84.300 kr. (2017).

  Ved opgørelsen af likvid formue indgår:

  • indestående i pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fastejendom
  • kursværdien af obligationer
  • pantebreve i depot
  • kursværdien af deponerede børsnoterede aktier
  • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
  • kontant beholdning
  • andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

  Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.

  Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue regnet med i formueopgørelsen.

  Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

  Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

  Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af formue og den personlige tillægsprocent til grund ved sin afgørelse om helbredstillæg.

 • Hvad kan jeg få tillæg til med helbredstillæg?

  Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

  Hvis du opfylder betingelserne for helbredstillæg, har du løbende ret til tilskud til den egenbetaling, som ikke dækkes efter sundhedsloven.

  Udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling

  Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

  Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.

  Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med bestemte butikker eller behandlere, fx tandlæger, optikere eller fodbehandlere. Du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem, din kommune har indgået prisaftale med.

  Har du spørgsmål?

  Hvis du har spørgsmål om almindeligt eller udvidet helbredstillæg, skal du kontakte kommunen.


 • Hvor meget kan jeg få i helbredstillæg?

  Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

  Et helbredstillæg dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter. Får du udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling, kan du få dækket op til 85 pct. af den faktiske pris. Men hvis kommunen har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, du søger om, kan du kun få dækket op til 85 pct. af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

  Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, du selv skal betale.

  Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

  Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

  Du betaler ikke skat af helbredstillæg.

 • Hvordan får jeg helbredstillæg?

  Det er vigtigt, at du søger om tilskud, inden du får udført behandlingen, hvis du har behov for udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling.

  Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om helbredstillæg.

 • Kan jeg få tillæg ud over helbredstillæg?

  Du kan søge om et personligt tillæg som hjælp til betaling af den del af din helbredsudgift, som helbredstillægget ikke dækker. Måske kan du også få andre tillæg.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Hvis din klage derimod vedrører Udbetaling Danmarks afgørelse om fastsættelsen af din likvide formue eller personlige tillægsprocent, skal du sende klagen til Udbetaling Danmark.

  Vedrører din klage Udbetaling Danmarks afgørelse om helbredstillæg i udlandet, skal du også sende klagen til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Udvidet helbredstillæg

Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003), kan du søge om økonomisk hjælp til fodpleje, briller og tandproteser.

Du skal have en tillægsprocent, der er højere end 0% for at få hjælp. Din tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.

Din og din ægtefælles/samlevers likvide formue må ikke overstige 84.300 kr. (2017-sats)

Sammen med din ansøgning skal du sende et prisoverslag fra optiker eller tandtekniker.

Ved fodbehandling skal du sende os et skema med supplerende oplysninger.

Prisoverslag/oplysningsskema vedhæfter du i forbindelse med din digitale ansøgning eller eftersender til Borgerservice.

Du kan udskrive skemaerne til prisoverslag og supplerende oplysninger nedenfor.

Du må ikke bestille briller, tandprotese eller starte hos en fodbehandler før, at du har fået en bevilling fra Vejle Kommune.

Personligt tillæg

 • Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Hvordan får jeg et personligt tillæg?

  Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

  Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

 • Kan jeg få personligt tillæg?

  Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

  Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

  Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

  Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

  Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

 • Hvor meget kan jeg få i personligt tillæg?

  Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan fx være udgifter til betaling af briller, tandbehandling og diætkost, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

  Har du ikke boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt brøkpension. Du kan søge om et personligt tillæg til at få dækket et ekstra behov for hjælp.

  Du betaler ikke skat af det personlige tillæg.

 • Kan jeg få tillæg ud over personligt tillæg?

  Måske kan du få andre tillæg ud over det personlige tillæg. Fx:

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks afgørelse om personligt tillæg i udlandet. Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Sidst opdateret: 06. juni 2017