Læs om, hvad du har pligt til at gøre, når du er aktivitetsparat modtager af SH- eller O-ydelse.

Hvad betyder det at være aktivitetsparat modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse? 

Når du er aktivitetsparat modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse betyder det, at jobcentret tror på, du gør hvad du kan for, at forbedre din arbejdsevne. 

Derfor skal du deltage i de samtaler, jobcentret indkalder dig til, eller som du selv har booket; du skal deltage i de tilbud, jobcentret giver dig, og du skal søge de jobs, du bliver henvist til af jobcentret. 

Jobcentret laver en kontrakt med dig

Jobcentret laver en kontrakt med dig senest 1 måned efter, at du er blevet tilmeldt som ledig. Kontrakten beskriver dine job- eller uddannelsesmål samt hvilke tilbud, du skal deltage i, for at nå dine mål. Jobcentret vil følge op på kontrakten undervejs for at sikre, at du følger dit forløb og samtidig får udbytte af det, der er aftalt. Kontrakten gælder indtil, du får tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Du skal kunne overtage et job med én dags varsel. Hvis du opfylder pligterne, står du til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Målet er, at du kan forsørge dig selv. 

HUSK! Tjek din post dagligt. Jobcentret kan sende dig beskeder, som du skal kunne reagere på med én dags varsel. 

Medvirk aktivt

 • Det skal du gøre

  • Overhold de aftaler, der indgås med jobcentret i din kontrakt. 
  • Søg jobs og gå til jobsamtaler hos potentielle arbejdsgivere
  • Tag imod de jobs, jobcentret henviser dig til
  • Overtag arbejde med én dags varsel
  • Når du bliver bedt om det, skal du registrerer dine CV-oplysninger på jobnet.dk 
 • Vær opmærksom

  Hvis du ikke overholder dine pligter, risikerer du at blive sanktioneret. 

  Man får nedsat ydelsen med 3 gange sanktionssatsen, hvis man - uden at have en rimelig grund - stopper med at arbejde, herunder stopper sin ansættelse med løntilskud, afviser tilbud om arbejde eller ikke giver besked til jobcenter eller arbejdsgiver om, at man er blevet syg. Sygdom skal meddeles på den måde, jobcentret har bestemt, når man skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver. 

Gå til samtaler

 • Det skal du gøre

  Du skal møde op til alle samtaler. Hvis du er blevet bedt om selv at booke samtaler på jobnet.dk, skal du både møde op til de samtaler, du selv har booket, og de samtaler, du er blevet indkaldt til. 

  Fristen står på jobnet.dk. 

  Du har mulighed for at tilmelde dig NemSMSpå borger.dk, så du får besked om frist for selvbooking, men det er dit eget ansvar at huske fristen. 

  Bliver du forhindret i at deltage i en samtale, skal du hurtigst muligt give jobcentret besked - også hvis du selv har booket samtalen. 

 • Vær opmærksom

  Hvis du udebliver fra en samtale i jobcentret eller hos en anden aktør uden at give besked - og uden rimelig grund - risikerer du at blive sanktioneret. 

  Det kan være jobsamtaler, samtaler om sygeopfølgning, møde i rehabiliteringsteamet, rådighedsvurdering eller samtale hos anden aktør. 

  Man får fradrag i sin ydelse for hver dag, man - uden rimelig grund - udebliver fra en samtale og frem til, man kontakter jobcentret igen. Man får fradrag i ydelsen fra den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted - også selvom man kontakter jobcentret for sent samme dag eller dagen efter. 

  Hvis man er blevet bedt om selv at booke samtaler på jobnet.dk, får man også fradrag i sin ydelse for hver dag, man - uden rimelig grund - undlader at booke en samtale og frem til, man kontakter jobcentret igen. 

  Man får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen hvis man - uden at have en rimelig grund - ikke giver besked til jobcentret om, at man er syg, når man er indkaldt til en samtale omkring sygeopfølgning. 

Deltag i tilbud og aktiviteter

 • Det skal du gøre

  Du skal tage imod alle tilbud fra jobcentret. Det kan være danskuddannelse,  virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats eller vejlednings- og opkvalificeringsforløb - og du har pligt til at møde frem som aftalt med tilbudsstedet. 

  Bliver du forhindret i at møde op til tilbuddet - for eksempel på grund af sygdom - skal du hurtigst muligt give besked på den måde, jobcentret har bestemt. 

  Hvis du udebliver fra et tilbud - for eksempel en danskuddannelse eller et jobfremmende tilbud - uden rimelig grund, risikerer du at blive sanktioneret. 

 • Vær opmærksom

  Man får fradrag i sin ydelse for de dage, man - uden at have en rimelig grund - ikke er mødt frem enten helt eller delvist. Man kan igen få ydelse, når man opfylder sin pligt til at deltage i tilbud og aktiviteter efter aftale med jobcentret. 

  Man får nedsat ydelsen med 3 gange sanktionssatsen hvis man - uden rimelig grund - ikke giver besked om sygdom til jobcenter eller arbejdsgiver på den måde, som jobcentret har bestemt. Det gælder også, hvis man - uden rimelig grund - stopper på sin uddannelse som led i et tilbud, eller et uddannelsespålæg. 

Hvis man ikke overholder sine pligter?

Så risikerer man at få en sanktion.

En sanktion kan ske som enten:

 • Et fradrag i den økonomiske ydelse
 • En nedsættelse af den økonomiske ydelse

Hvis sanktionen sker som et fradrag, trækker jobcentret et fast beløb - sanktionssatsen - pr. dag for det antal dage, hvor man ikke har overholdt sine pligter. Sker sanktionen som en nedsættelse, så trækker jobcentret et fast beløb - 3 gange sanktionssats - fra den ydelse, man ellers ville have fået.

Sanktionssatser 2024 (før skat)

Månedlig ydelse (kr.) Under 5.935

5.935-10.469

10.470-14.245

Over 14.245
Sanktionssats (kr.) 200 450 650 750

 

Hvis man fortsat ikke overholder pligterne?

 • Skærpet rådighedssanktion

  Hvis man får en sanktion, men fortsat og uden rimelig grund ikke opfylder sine pligter - og heller ikke viser vilje til at søge job og deltage i forskellige tilbud - kan jobcentret give en skærpet rådighedssanktion. 

  Det betyder, at man mister retten til at få ydelse i en periode på op til 3 måneder. Jobcentret oplyser om, hvor længe ydelsen stopper. 

  Samtidig med den skærpede rådighedssanktion skal man enten deltage i et tilbud, gå til en daglig samtale i jobcentret eller møde op hver dag i jobcentret. Man får kun ydelse for de dage, man møder op.

  Ydelsen bliver udbetalt bagudrettet som et månedligt beløb. 

 • Hvis den skærpede rådighedssanktion ikke overholdes?

  Så stopper ydelsen helt og sagen lukkes. Det sker, hvis man i en hel kalendermåned udebliver fra de aktiviteter, som jobcentret har anvist under den skærpede rådighedssanktion. 

  Er man gift, vil der også blive truffet afgørelse om, at ægtefællens ydelse stoppes og sagen lukkes.

  Hvis sagen lukkes betyder det, at man skal søge om økonomisk hjælp til forsørgelse på ny, hvis man har brug for det. 

 • Sådan klager jeg

  Bliver du sanktioneret, vil du modtage en afgørelse fra jobcentret. Hvis du ikke er enig i afgørelsen, kan du klage over den. Det vil fremgå af afgørelsen, hvordan og hvornår, du kan klage over sanktionen. 

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse af Lov om integration af udlændinge i Danmark nr. 1/46 af 22/06/2020, §§ 19-20, §§ 26-26b og §§ 52-53
  • Bekendtgørelse af Lov om en aktiv socialpolitik nr. 981 af 23/09/2019, § 8a, §§ 35-40a og § 98
  • Bekendtgørelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 826 af 16/08/2019, § 59a

Hvornår er det rimeligt, at jeg ikke opfylder mine pligter?

I uforudsete situationer eller under andre særlige forhold vil jobcentret vurdere, om det er rimeligt eller ej, at du ikke deltager i en jobsamtale, et tilbud eller lignende. 

Eksempler på rimelige grunde kan være:

 • Hvis du bliver syg
 • Hvis du ikke kan få dit barn passet
 • Hvis du må deltage i en begravelse eller andre situationer, som jobcentret ikke kunne tage højde for på det tidspunkt, hvor du fik en indkaldelse om en samtale eller et tilbud

Jobcentret tager højde for disse reelle grunde til ikke at overholde pligterne før det afgøres, om du bør få en sanktion eller ej. 

Forud for en eventuel sanktion, vil jobcentret gøre følgende: 

 • Finde ud af, om der er andre forhold i enten dit privatliv eller ved din heldbredssituation, der forhindrer dig i at deltage i en samtale, et tilbud eller andre jobfremmende aktiviteter. 
 • Udtømme alle muligheder for at komme i kontakt med dig, hvis du udebliver fra en samtale, et tilbud eller en jobfremmende aktivitet. Hvis du har givet samtykke til det, kan jobcentret også kontakte andre personer i dit netværk. 
 • Vurdere om en konkret sanktion vil kunne fremme din rådighed. 
Sidst opdateret: