Læs om, hvad du har pligt til at gøre, når du er aktivitetsparat modtager af uddannelseshjælp.

Hvad betyder det at være aktivitetsparat modtager af uddannelseshjælp?

Når du er aktivitetsparat modtager af uddannelseshjælp betyder det, at jobcentret tror på, du med den rette indsats kan blive klar til at gennemføre en uddannelse - eller til at udvikle din evne til at arbejde - så du kan forsørge dig selv. 

Derfor skal du sammen med jobcentret gøre alt, hvad du kan, for at forbedre dine muligheder for at gennemføre en uddannelse - og samtidig forbedre din arbejdsevne. Det betyder blandt andet, at du skal deltage i de samtaler, jobcentret indkalder dig til, eller som du selv har booket; du skal deltage i de tilbud, jobcentret giver dig, og du skal søge de jobs, du bliver henvist til af jobcentret. 

Derudover skal du finde og foreslå uddannelser, du er interesseret i - et såkaldt uddannelsespålæg - og dernæst søge om optagelse på én eller flere af uddannelserne. Det gør du efter aftale med jobcentret. Hvis du opfylder pligterne, står du til rådighed for arbejdsmarkedet. 

HUSK! Tjek din post dagligt. Jobcentret kan sende dig beskeder, som du skal kunne reagere på med én dags varsel. 

Medvirk aktivt

 • Det skal du gøre

  • Overhold de aftaler, du indgår med jobcentret i dit uddannelsespålæg
  • Søg jobs og gå til jobsamtaler hos potentielle arbejdsgivere
  • Tag imod de jobs, jobcentret henviser dig til
  • Hvis du har fået tilbud om en jobrettet indsats, skal du følge de aftaler, der indgås med jobcenteret i din jobplan, herunder søge og påbegynde arbejde. 

   

  Du skal også registrere dine CV-oplysninger på jobnet.dk. 

 • Vær opmærksom

  Hvis du ikke overholder dine pligter, risikerer du at blive sanktioneret. 

  Jobcentret skal lave en rådighedsvurdering, hvis man ikke medvirker aktivt. Hvis jobcentret vurderer at man ikke står til rådighed, gives et tilbud, som man har pligt til at deltage i. 

  Man får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen hvis man - uden at have en rimelig grund - stopper med at arbejde; ophører med en uddannelse som er aftalt i uddannelsespålægget eller ikke overholder fristerne ift. uddannelsespålæg; afviser tilbud om arbejde, eller ikke giver besked til jobcenter, arbejdsgiver eller tilbudssted om, at man er blevet syg. Sygdom skal meddeles på den måde, jobcentret har bestemt, når man skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver. 

Gå til samtaler

 • Det skal du gøre

  Du skal møde til alle samtaler. Hvis du er blevet bedt om selv at booke samtaler på jobnet.dk, skal du både møde op til samtalerne, du selv har booket, og samtalerne, du er blevet indkaldt til. 

  Jobcentret giver dig en frist for, hvornår du skal booke en samtale. Fristen står på jobnet.dk. 

  Du har mulighed for at tilmelde dig en sms- eller mailservice, så du får besked om frist for selvbooking, men det er dit eget ansvar at huske fristen. 

  Bliver du forhindret i at deltage i en samtale, skal du hurtigst muligt give jobcentret besked - også hvis du selv har booket samtalen. 

 • Vær opmærksom

  Hvis du udebliver fra en samtale i jobcentret eller hos en anden aktør uden at give besked - og uden at have en rimelig grund - risikerer du at blive sanktioneret. 

  Man får fradrag i sin hjælp for hver dag, man uden rimelig grund udebliver fra en samtale - og frem til, at man kontakter jobcentret igen. Man får fradrag i hjælpen fra den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted - også selvom, man kontakter jobcenteret for sent samme dag eller dagen efter. 

  Hvis man er blevet bedt om selv at booke samtaler på jobnet.dk, får man også fradrag i sin hjælp for hver dag, man - uden rimelig grund - selv undlader at booke en samtale og frem til, man kontakter jobcentret igen. Det kan være jobsamtaler; samtaler om sygeopfølgning; møde i rehabiliteringsteamet; rådighedsvurdering eller samtale hos anden aktør. 

  Man får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen, hvis man - uden at have en rimelig grund - ikke giver besked til jobcentret om, at man er syg, når man er indkaldt til en samtale omkring sygeopfølgning. 

Deltag i tilbud og aktiviteter

 • Det skal du gøre

  Du skal tage imod alle tilbud fra jobcentret. Det kan være virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats eller vejlednings- og opkvalificeringsforløb, eller andre job- eller uddannelsesfremmende tilbud - og du har pligt til at møde frem som aftalt med tilbudsstedet. 

  Du har pligt til at tage en læse-, skrive- og regnetest, hvis du ingen ungdomsuddannelse har. 

  Bliver du forhindret i at møde op til tilbuddet - for eksempel på grund af sygdom - skal du hurtigst muligt give besked til tilbudsstedet. 

  Hvis du udebliver fra et tilbud - for eksempel et jobfremmende tilbud eller en læse-, skrive- eller regnetest - uden rimelig grund, risikerer du at blive sanktioneret. 

 • Vær opmærksom

  Man får fradrag i sin hjælp for de dage, man - uden rimelig grund - ikke er mødt frem enten helt eller delvist. Man kan igen få hjælp, når man opfylder sin pligt til at deltage i tilbud og aktiviteter efter aftale med jobcentret. 

  Man får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen hvis man - uden at have en rimelig grund - ikke giver besked til jobcenteret eller arbejdsgiver på den måde, som jobcentret har bestemt. Det gælder også, hvis man - uden rimelig grund - stopper på sin uddannelse, der er påbegyndt, som følge af et uddannelsespålæg eller som led i et tilbud. Nedsættelsen gælder også, hvis man afviser et tilbud, gentagne gange udebliver fra et tilbud eller ikke overholder fristerne i sit uddannelsespålæg. 

Hvis ikke man overholder sine pligter?

Så risikerer man at få en sanktion. 

En sanktion kan ske som enten:

 • Et fradrag i den økonomiske hjælp
 • En nedsættelse af den økonomiske hjælp

Hvis sanktioner sker som et fradrag, trækker jobcentret et fast beløb - sanktionssatsen - pr. dag for det antal dage, hvor man ikke har overholdt sine pligter.

Sker sanktionen som en nedsættelse, så trækker jobcentret et fast beløb - tre gange sanktionssats - fra den hjælp, man ellers ville have fået. 

Sanktionssatser 2024 (før skat)

Månedlig ydelsessats (kr.) Under 5.935

5.935-10.469

10.470-14.245

Over 14.24
Sanktionssats (kr.) 200 450 650 750

Hvis man fortsat ikke overholder pligterne?

 • Skærpet rådighedssanktion

  Hvis man får en sanktion, men fortsat og uden rimelig grund ikke opfylder sine pligter - og heller ikke viser vilje til at søge job og deltage i forskellige tilbud - kan jobcentret give en skærpet rådighedssanktion. 

  Det betyder, at man mister retten til at få hjælp i en periode på op til 3 måneder. Jobcentret oplyser om, hvor længe hjælpen stopper. 

  Samtidig med den skærpede rådighedssanktion skal man enten deltage i et tilbud, gå til en daglig samtale i jobcentret eller møde op hver dag i jobcentret. Man får kun hjælp for de dage, man møder op. 

  Hjælpen bliver udbetalt bagud - rettet som et månedligt beløb. 

 • Hvis den skærpede rådighedssanktion ikke overholdes?

  Så stopper hjælpen helt og sagen lukkes. Det sker, hvis man i en hel kalendermåned udebliver fra de aktiviteter, som jobcentret har anvist under den skærpede rådighedssanktion. 

  Er man gift, vil der også blive truffet afgørelse om, at ægtefællens hjælp stoppes og sagen lukkes. 

  Hvis sagen lukkes betyder det, at man skal søge om økonomisk hjælp til forsørgelse på ny, hvis man har brug for det. 

 • Sådan klager jeg

  Bliver du sanktioneret, vil du modtage en afgørelse fra jobcentret. Hvis du ikke er enig i afgørelsen, kan du klage over den. Det vil fremgå af afgørelsen, hvordan og hvornår du kan klage over sanktionen. 

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse af Lov om aktiv socialpolitik nr. 241 af 12/02/2021, § 13, §§ 35-37, §§ 39-40a og § 98
  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats nr. 548 af 07/05/2019 §§ 34-35

Hvornår er det rimeligt, at jeg ikke opfylder mine pligter?

I uforudsete situationer eller under andre særlige forhold vil jobcentret vurdere, om det er rimeligt eller ej, at du ikke deltager i en jobsamtale, et tilbud eller lignende. 

Eksempler på rimelige grunde kan være:

 • Hvis du bliver syg
 • Hvis du ikke kan få dit barn passet
 • Hvis du skal deltage i en begravelse eller andre situationer som jobcentret ikke kunne tage højde for på det tidspunkt, hvor du fik en indkaldelse om en samtale eller et tilbud

Jobcentret tager højde for disse reelle grunde til ikke at overholde pligterne før det afgøres, om du bør få en sanktion eller ej. 

Jobcentret skal udtømme alle muligheder for at komme i kontakt med dig, hvis du udebliver fra en samtale, et tilbud eller andre jobfremmende aktiviteter. Jobcentret kan også kontakte andre personer i dit netværk, hvis du har givet dit samtykke til det. Dernæst vil jobcentret vurdere, om en konkret sanktion vil fremme din rådighed. 

 

Sidst opdateret: