Læs om, hvad du har pligt til at gøre, når du er jobparat på SH- eller O-ydelse.

Hvad betyder det at være jobparat?

Når du er jobparat betyder det, at jobcentret tror på, du inden for 3 måneder kan komme i arbejde. Derfor skal du søge konkrete jobs og tage imod tilbud om arbejde, samt deltage i jobrettede samtaler og tilbud. Du skal også tage kontakt til arbejdsgivere, der kan have jobmuligheder til dig. 

Jobcentret laver en kontrakt med dig

Jobcentret laver en kontrakt med dig senest 1 måned efter, at du er blevet tilmeldt som ledig. Kontrakten beskriver dine job- eller uddannelsesmål og hvilke tilbud, du skal deltage i for at nå dine mål. Jobcentret vil følge op på kontrakten undervejs for at sikre, at du følger dit forløb og samtidig får udbytte af det, der er aftalt. Kontrakten gælder indtil, du får tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Du skal kunne overtage et job med én dags varsel. Opfylder du pligterne, står du til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Målet er, at du kan forsørge dig selv. 

HUSK! Tjek din post dagligt. Jobcentret kan sende dig beskeder, som du skal kunne reagere på med én dags varsel. 

Søg jobs

 • Det skal du gøre

  • Tilmeld dig som jobsøgende i jobcentret, når du henvender dig om hjælp
  • Registrér dine CV-oplysninger på jobnet.dk senest 3 uger efter, du har meldt dig som ledig
  • Hold dit CV opdateret med f.eks. kurser, vikariater, praktikker og andet, du har deltaget i
  • Overhold den aftale, du indgår med jobcentret om kravene til jobsøgning
  • Skriv hvilke jobs, du søger, i din joblog på jobnet.dk
  • Søg jobs og gå til jobsamtaler hos potentielle arbejdsgivere
  • Tag imod de jobs, jobcentret henviser dig til
  • Overtag arbejde med én dags varsel
 • Vær opmærksom

  Hvis du ikke overholder dine pligter, risikerer du at blive sanktioneret.

  Man får fradrag i sin hjælp, hvis man ikke har tilmeldt sig som jobsøgende eller ikke har registreret sine CV-oplysninger på jobnet.dk inden for fristen. Fradraget gælder for de dage, hvor man ikke har været tilmeldt jobcentret, eller hvor CV'et ikke har været registreret på jobnet.dk. Man kan igen få hjælp ved, at tilmelde sig som jobsøgende eller registrere sine CV-oplysninger.

  Man får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen, hvis man - uden at have en rimelig grund - stopper med at arbejde, herunder:

  • Stopper sin ansættelse med løntilskud
  • Afviser tilbud om arbejde
  • Ikke overholder aftalen om hvor mange jobs man skal søge
  • Hvis du ikke inden for en kalendermåned registrerer mindst en ansøgning i din joblog.
  • Ikke giver besked til jobcenter eller arbejdsgiver om, at man er syg

  Sygdom skal meddeles på den måde, jobcentret har bestemt, når man skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver.

Gå til samtaler

 • Det skal du gøre

  Du skal møde op til alle samtaler. Hvis du er blevet bedt om selv at booke samtaler på jobnet.dk, skal du både møde op til samtalerne, du selv har booket, og samtalerne, du er blevet indkaldt til.

  Fristen står på jobnet.dk. 

  Du har mulighed for at tilmelde dig en sms- eller mailservice, så du får besked om frist for selvbooking, men det er dit eget ansvar at huske fristen. 

  Bliver du forhindret i at deltage i en samtale, skal du hurtigst muligt give jobcentret besked - også hvis du selv har booket samtalen. 

 • Vær opmærksom

  Hvis du udebliver fra en samtale i jobcentret eller hos en anden aktør uden at give besked - og uden rimelig grund - risikerer du at blive sanktioneret. 

  Man får fradrag i sin hjælp for hver dag, man - uden rimelig grund - udebliver fra en samtale eller selv undlader at booke en samtale, og frem til at man kontakter jobcentret igen. Man får fradrag i hjælpen fra den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted - også selvom man kontakter jobcentret for sent samme dag eller dagen efter. Det kan være jobsamtaler, samtaler om sygeopfølgning, møde i rehabiliteringsteamet, rådighedsvurdering, samtale hos anden aktør eller hvis man ikke booker sin samtale inden for den frist, jobcentret har sat. 

  Man får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen hvis man - uden at have en rimelig grund - ikke giver besked til jobcentret om, at man er syg. Man skal give besked på den måde, som jobcentret har bestemt, når man indkaldes til samtale. 

Deltag i tilbud og aktiviteter

 • Det skal du gøre

  Du skal tage imod alle tilbud fra jobcentret. Det kan være virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats eller vejlednings- og opkvalificeringsforløb - og du har pligt til, at møde frem som aftalt med tilbudsstedet. 

  Bliver du forhindret i at møde op til tilbuddet - for eksempel på grund af sygdom - skal du hurtigst muligt give besked til tilbudsstedet. 

  Hvis du udebliver fra et tilbud - for eksempel en danskuddannelse eller et jobfremmende tilbud - uden rimelig grund, risikerer du at blive sanktioneret. 

 • Vær opmærksom

  Man får fradrag i sin hjælp for de dage, man - uden rimelig grund - ikke er mødt frem enten helt eller delvist. Man kan igen få hjælp, mår man opfylder sin pligt til at deltage i tilbud og aktiviteter efter aftale med jobcentret. 

  Man får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen hvis man - uden at have en rimelig grund - ikke giver besked om sygdom til jobcenter eller arbejdsgiver på den måde, som jobcentret har bestemt. Det gælder også, hvis man uden rimelig grund stopper på sin uddannelse som led i et tilbud, eller hvis man afviser eller udebliver gentagne gange fra et tilbud. 

Hvis ikke man overholder sine pligter?

Så risikerer man at få en sanktion. 

En sanktion kan ske som enten:

 • Et fradrag i den økonomiske hjælp
 • En nedsættelse af den økonomiske hjælp

Hvis sanktionen sker som et fradrag, får man ikke ydelse for de dage, hvor man ikke har overholdt sine pligter. Sker sanktionen som en nedsættelse, så trækker jobcentret et fast beløb - en sanktionssats - fra den hjælp, man ellers ville have fået. 

Sanktionssatser 2024 (før skat)

Månedlig ydelsessats (kr.)

Under 5.935

5.935-10.469

10.470-12.245

Over 14.245
Sanktionssats (kr.) 200 450 650 750

Hvis man fortsat ikke overholder pligterne?

 • Skærpet rådighedssanktion

  Hvis man får en sanktion, men fortsat og uden rimelig grund ikke opfylder sine pligter - og heller ikke viser vilje til, at søge job og deltage i forskellige tilbud - kan jobcentret give en skærpet rådighedssanktion. 

  Det betyder, at man mister retten til at få hjælp i en periode på op til 3 måneder. Jobcentret oplyser om, hvor længe hjælpen stopper. 

  Samtidig med den skærpede rådighedssanktion skal man enten deltage i et tilbud, gå til en daglig samtale i jobcentret eller møde op hver dag i jobcentret. Man får kun hjælp for de dage, man møder op. 

  Hjælpen bliver udbetalt som et månedligt beløb bagud for en måned. 

 • Hvis den skærpede rådighedssanktion ikke overholdes?

  Så stopper hjælpen helt og sagen lukkes. Det sker, hvis man i en hel kalendermåned udebliver fra de aktiviteter, som jobcentret har anvist under den skærpede rådighedssanktion. 

  Er man gift, vil der også blive truffet afgørelse om, at ægtefællens hjælp stoppes og sagen lukkes. 

  Hvis sagen lukkes betyder det, at man skal møde personligt op i Jobbutikken og søge om økonomisk hjælp til forsørgelse på ny, hvis man har brug for det. 

 • Sådan klager jeg

  Bliver du sanktioneret, vil du modtage en afgørelse fra jobcentret. Hvis du ikke er enig i afgørelsen, kan du klage over den. Det vil fremgå af afgørelsen, hvordan og hvornår du kan klage over sanktionen. 

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark nr. 1 af 01/01/2020, §§ 19-20, §§ 26-26b og §§ 52-53
  • Bekendtgørelse af Lov om en aktiv socialpolitik nr. 981 af 23/09/2019, § 8a, §§ 35-40a og § 98
  • Bekendtgørelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 826 af 16/08/2019, § 59a

Hvornår er det rimeligt, at jeg ikke opfylder mine pligter?

I uforudsete situationer eller under andre særlige forhold vil jobcentret vurdere, om det er rimeligt eller ej, at du ikke deltager i en jobsamtale, et tilbud eller lignende. 

Eksempler på rimelige grunde kan være:

 • Hvis du bliver syg
 • Hvis du ikke kan få dit barn passet
 • Hvis du må deltage i en begravelse eller andre situationer, som jobcentret ikke kunne tage højde for på det tidspunkt, hvor du fik en indkaldelse om en samtale eller et tilbud

Jobcentret tager højde for disse reelle grunde til ikke, at overholde pligterne før det afgøres, om du bør få en sanktion eller ej. 

Sidst opdateret: